Gražiausias pamurdytas į purvą

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-11-25 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-11-25 06:00
„Toyota Land Cruiser 150“ gerai adaptuotas naudoti mieste, tačiau labiausiai atsiskleidžia važiuodamas bekele. Tomo Fedaravičiaus nuotrauka
Sė­dus į vi­su­rei­gio „Toyo­ta Land Crui­ser 150“ krės­lą ne­ju­čia ky­la no­ras šį pra­ban­giau­sios komp­lek­ta­ci­jos au­to­mo­bi­lį įklam­pin­ti į pur­vą taip gi­liai, kad vos iš­si­kaps­ty­tų. Ta­čiau at­nau­jin­tas be­ke­lės val­do­vas, ap­rū­pin­tas su­ma­nia įvai­raus ke­lio pa­vir­šiaus par­in­ki­mo sis­te­ma, bet ko­kio­mis są­ly­go­mis kaps­to­si it pa­šė­lęs, to­dėl įstrig­ti su juo – vel­niš­kai su­dė­tin­ga už­duo­tis.

Šiuo me­tu nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je siū­lo­ma vos ke­le­tas vi­su­rei­gių, ga­lin­čių va­žiuo­ti ten, kur net pats ne­la­ba­sis ko­ją nu­si­lauž­tų. Per dau­giau kaip še­šis de­šimt­me­čius trun­kan­čią „Land Crui­ser“ epo­pė­ją, ku­ri pra­si­dė­jo ja­po­nams su­ma­nius nu­kal­din­ti ame­ri­kie­tiš­ko­jo „Jeep“ kon­ku­ren­tą, šį au­to­mo­bi­lį spė­jo pa­mėg­ti ir lie­tu­viai. Pu­siau rim­tai kal­ba­ma, kad šian­dien „Land Crui­ser“ yra ne­pa­mai­no­mas kiek­vie­no sa­ve ger­bian­čio sta­ty­bų va­do­vo ar pra­ku­tu­sio ūki­nin­ko at­ri­bu­tas.

Nau­jo va­rik­lio galimybės

Ta­čiau be­veik 3 to­nas sve­rian­tis mil­ži­nas – tai kur kas dau­giau nei tik ne­sus­tab­do­mas ir per bet ko­kią kliū­tį be emo­ci­jų ko­pian­tis ter­mi­na­to­rius. Aiš­ku, ga­lu­ti­nis vei­das smar­kiai pri­klau­so nuo to, ko­kią komp­lek­ta­ci­ją pa­si­rink­si­te.

Stan­dar­ti­nio mo­de­lio, tu­rin­čio dy­ze­li­nį va­rik­lį ir me­cha­ni­nę pa­va­rų dė­žę, kai­na nuo bran­giau­sios komp­lek­ta­ci­jos ben­zi­ni­nio vi­su­rei­gio, į ku­rį mon­tuo­ja­ma au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žė, ski­ria­si be­veik 30 tūkst. eu­rų. Taip pat ga­li­ma rink­tis ar­ba pen­kia­vie­tį, ar­ba sep­tyn­vie­tį „Land Crui­ser“. LŽ te­ko ga­li­my­bė iš­ban­dy­ti aukš­čiau­sio „Pre­mium“ ly­gio pen­kia­vie­tį vi­su­rei­gį, ku­ris tu­ri nau­ją 2,8 li­tro dy­ze­li­nį mo­to­rą ir še­šių laips­nių au­to­ma­ti­nę pa­va­rų dė­žę.

Ga­min­to­jas aps­kai­čia­vo, kad šis ke­tu­rių ci­lind­rų, 174 AG ir 450 Nm jė­gą ga­lin­tis pa­siek­ti ag­re­ga­tas yra 9 proc. eko­no­miš­kes­nis už anks­tes­nį 3 li­trų tur­bo­dy­ze­li­nį va­rik­lį, to­dėl jį ir pa­kei­tė. Net jei ir taip, „Land Crui­ser“ ne­skir­tas tiems, ku­rie skai­čiuo­ja de­ga­lų są­nau­das iki pa­sku­ti­nio la­šo. Tau­py­ti šį­kart, pri­si­pa­žin­si­me, per­ne­lyg ne­sis­ten­gė­me, to­dėl iki ga­min­to­jo nu­ro­do­mų vi­du­ti­nių są­nau­dų (7,4 l/100 km) mums bu­vo kaip iki Mė­nu­lio – nie­kaip „neiš­li­po­me“ iš 10–11 l/100 km vi­dur­kio.

„Promotor“ nuotrauka

Ma­nev­rin­gas mieste

Kol ne­nus­ku­bė­jo­me ieš­ko­ti nuo­ty­kių be­ke­lė­je, ne­ti­kė­tai „Land Crui­ser 150“ sa­vo dau­gia­ly­piš­ku­mą at­sklei­dė mies­te. Nors vi­su­rei­gis – įspū­din­gų ga­ba­ri­tų, va­žiuo­jant mies­te leis­ti­nu grei­čiu jis iš­ties bu­vo ma­nev­rin­gas ir leng­vai val­do­mas. 5,8 me­tro ap­si­su­ki­mo spin­du­lys pa­da­rė įspū­dį – to­kiu ne­ga­li pa­si­gir­ti ne­ma­ža da­lis ir leng­ves­nės svo­rio ka­te­go­ri­jos au­to­mo­bi­lių.

Po­jū­tį rie­dant „Land Cui­ser“ iki 70 ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­čiu ne­sun­kiai ga­li­ma api­bū­din­ti taip: šiuo vi­su­rei­giu ne va­žiuo­ji, o plau­ki. Itin ko­ky­biš­ka sa­lo­no ap­dai­la, pa­gra­žin­ta me­džio de­ta­lė­mis, ga­li pa­si­ro­dy­ti šiek tiek iš­ėju­si iš ma­dos prie ju­tik­li­nių ekra­nų ir cen­tri­nio pul­to touchpadų pra­ti­na­mam jau­ni­mui. Ki­ta ver­tus, tiems, ku­rie au­to­mo­bi­ly­je ieš­ko dar vie­no iš­ma­nio­jo te­le­fo­no, su­vok­ti „Land Crui­ser“ ma­gi­ją aps­kri­tai nė­ra lem­ta.

Šis vi­su­rei­gis skir­tas mėgs­tan­tie­siems vai­ruo­ti tvir­tai, bet ti­krai ne „spaus­ti“. Nors dič­kis pa­leng­va ga­li įsi­bė­gė­ti iki 175 km/val., mak­si­ma­liai spus­te­lė­jus ak­ce­le­ra­to­riaus pe­da­lą dy­ze­li­nis mo­to­ras to­li gra­žu ne spor­tiš­kai urz­gia, o krio­kia it užs­maug­tas trak­to­rius. Lėk­da­mas siau­res­niais už­mies­čio ke­liu­kais ir ba­lan­suo­da­mas ties leis­ti­no grei­čio ri­ba, iš­kart spė­ji pa­jus­ti, kad aukš­tai esan­tis au­to­mo­bi­lio svo­rio cen­tras įpa­rei­go­ja da­rant stai­ges­nius po­sū­kius pri­stab­dy­ti, nes „pa­ga­vus sto­gą“ ne­be­pa­dės jo­kia iš­si­kaps­ty­mo iš eks­tre­ma­lių si­tua­ci­jų sis­te­ma.

Klam­py­nė­je nepasidavė

Vė­liau, kai „Land Crui­ser“ per­ko­pė žvy­ro kar­je­rą, iš­mur­dė­me jį nuo ru­dens lie­taus pa­žliu­gu­sio­je ir vi­siš­ka klam­py­ne vir­tu­sio­je mo­lin­go­je lau­ky­mė­je. Su­si­dū­rus su to­kio­mis kliū­ti­mis rei­kia pa­si­telk­ti šia­me vi­su­rei­gy­je įreng­tą įvai­raus ke­lio pa­vir­šiaus par­in­ki­mo sis­te­mą (MTS), lei­džian­čią nu­sta­ty­ti vie­ną iš 5 rel­je­fų: ak­me­nų, ak­me­nų ir dir­vo­že­mio, kau­bu­rių, pa­lai­dų ak­me­nų ir pur­vo bei smė­lio.

Ju­dant lė­tai ši sis­te­ma, pri­klau­so­mai nuo rel­je­fo, pa­de­da efek­ty­viau kon­tro­liuo­ti ra­tų su­ki­mą­si, rea­guo­da­ma į kiek­vie­no jų su­ki­bi­mą su ke­lio pa­vir­šiu­mi. Va­žiuo­jant į įkal­nę, nuo­kal­nę, grio­viais ar šlai­tu au­to­mo­bi­lio pa­svi­ri­mo kam­pą nuo­lat ma­tuo­ja kli­no­me­tras. Prie­tai­sas in­for­muo­ja vai­ruo­to­ją, kai šis už­si­mo­ja įveik­ti sta­tų kal­ną.

Land Crui­ser“ at­ve­ju pa­ta­ria­ma ne­kop­ti šlai­tais, ku­rių kam­pas di­des­nis kaip 35 laips­niai, ir ne­rie­dė­ti ho­ri­zon­ta­liai šlai­to, jei­gu jo pa­svi­ri­mo kam­pas di­des­nis nei 25 laips­niai. Trum­pam į prie­kį ir at­gal ga­li­ma va­žiuo­ti į įkal­nę, ku­rios kam­pas su­da­ro 42 laips­nius. Tai ga­min­to­jo re­ko­men­da­ci­jos ne­no­rin­tie­siems ap­virs­ti. Ta­čiau jei ri­zi­ka yra jū­sų an­tras var­das, įma­no­ma dar dau­giau. Ta­da gel­bė­ja pa­sto­vaus ne­di­de­lio grei­čio pa­lai­ky­mo sis­te­ma („Crawl Con­trol“). Ją įjun­gus au­to­mo­bi­lis girgž­da ir tra­ta, lyg no­rė­da­mas iš­leis­ti pa­sku­ti­nį at­odū­sį, ta­čiau pa­leng­va (pa­si­rink­tu nuo 2 iki 10 km/val. grei­čiu) ir už­ti­krin­tai ro­po­ja į įkal­nes, ku­rios iš pa­žiū­ros at­ro­do ne­įvei­kia­mos.

Kad ir kaip sten­gė­mės, „Land Crui­ser“ ne­pa­vy­ko įklam­pin­ti. Su­ki­bi­mą lai­ki­nai pra­ra­do­me tik įgrū­dę vi­su­rei­gį į pa­žliu­gu­sio mo­lio dau­bą. Ta­čiau net ir to­kio­je pa­dė­ty­je iš­si­kaps­ty­ti pa­dė­jo vie­nu myg­tu­ko pa­spau­di­mu ra­ki­na­mi cen­tri­nis ir už­pa­ka­li­nis (pa­sku­ti­nis ko­zi­ris) di­fe­ren­cia­lai. Kur nors įstri­gus si­tua­ci­ją ga­li­ma ver­tin­ti per ka­me­ras, trans­liuo­jan­čias vaiz­dą iš vi­sų pu­sių. Ka­dan­gi iki šiol ne­sa­me įpra­tę pa­si­ti­kė­ti skait­me­ni­niu vaiz­du, ban­dy­da­mi iš­si­kaps­ty­ti pa­nar­di­no­me ne tik ra­tus, bet ir ko­jas.

Kai per grio­vius iš­ko­pė­me iš klam­py­nės, te­ko pa­da­ry­ti iš­va­dą, kad var­giai Lie­tu­vo­je pa­vyk­tų ras­ti be­ke­lę, ku­rios „Land Crui­ser“ ne­įveik­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
1am  90.141.87.139 2015-11-25 18:46:28
Nepjauk grybo!! Tevas turi 2007 trilitrini zyzeli eina kaip tankas ir kol kas nesviecia ne maziausiu problemu jog butu kitaip
0 0  Netinkamas komentaras
Nuomonė  213.252.196.2 2015-11-25 18:09:07
Mano manymu šitas 2.8 litro dyzelis norint pilno komforto nėra tiek vertas. Ekonomijos vistiek neišlauši o jai traktoriaus reikia tai ir pirk traktorių. Padrožia per testus žurnalistai bet jai normaliai jį taip padrožus įdomu kiek tas tritoniam sunkvežimiui per mažas motorelis laikys.
0 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami