Greičiausią pasaulio serijinį bolidą varys 1500 AG

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-03-03 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-03-03 06:00
Naujasis superbolidas "Bugatti Chiron" iki 300 km/h sugeba įsibėgėti vos per 13,6 sekundės. Gamintojo nuotraukos
Vo­kie­ti­jos kon­cer­no „Volks­wa­gen“ val­do­ma pra­ncū­zų kom­pa­ni­ja „Bu­gat­ti“ tarp­tau­ti­nė­je Že­ne­vos au­to­mo­bi­lių par­odo­je ži­niask­lai­dai pri­sta­tė pri­sta­tė nau­ją­jį „Chi­ron“, pa­kei­sian­tį dau­ge­lį me­tų grei­čiau­siu pa­sau­ly­je se­ri­ji­niu bo­li­du ti­tu­luo­tą „Bu­gat­ti Vey­ron“.

Kaip ir pirm­ta­ko, nau­jo­jo „Bu­gat­ti Chi­ron“ kė­bu­las yra pa­ga­min­tas iš vien­ti­so ang­lies pluoš­to. Nau­ja­sis su­per­bo­li­das tu­ri 1500 AG W16 mo­to­rą, ku­rio dar­bą pa­stip­ri­na ke­tu­rios tur­bi­nos. Di­de­le da­li­mi ir to­dėl „Bu­gat­ti Chi­ron“ iki šim­to ki­lo­me­trų per va­lan­dą ga­li įsi­bė­gė­ti per 2,5 sek. ir va­žiuo­ti di­džiau­siu 420 km/h grei­čiu.

Eu­ro­pos ži­niask­lai­do­je yra ci­tuo­ja­mas „Bu­gat­ti“ va­do­vas Wolf­gan­gas Dur­hei­me­ris, anot ku­rio, „nors „Chi­ron“ ir yra vi­siš­kai nau­jas mo­de­lis, kar­tu jis yra ir „Vey­ron“ evo­liu­ci­jos tę­si­nys“.

Nors "Bugatti Chiron" priskiriamas prie sportinių bolidų, viduje mašina žaižaruoja limuzinams labiau būdinga prabanga.

Iš pirm­ta­ko nau­ja­sis su­per­bo­li­das pa­vel­dė­jo dau­gu­mą maz­gų ir ag­re­ga­tų, ta­čiau jų tech­ni­nės cha­rak­te­ris­ti­kos yra stip­riai pa­ge­rin­tos. Kaip sa­ko­ma, nau­jų re­kor­dų bu­vo sie­kia­ma ne­įti­kė­ti­na­mo­mis pa­stan­go­mis. Tar­kim, 8 l dar­bi­nio tū­rio mo­to­ras yra pa­to­bu­lin­tas mo­der­ni­zuo­ta va­di­na­mo­jo nuo­sek­laus pri­pū­ti­mo sis­te­ma. Vos pra­dė­jus va­žiuo­ti, ka­da va­rik­lio ap­su­kos dar yra ma­žos, pra­de­da dirb­ti pir­mo­ji mo­to­ro tur­bi­nų po­ra. An­tro­ji į dar­bą įkin­ko­ma tuo­met, kai jė­gai­nė pa­sie­kia 3800 aps./min.

Nau­jo­jo „Bu­gat­ti Chi­ron“ kons­truk­to­riai taip pat pa­to­bu­li­no 32 purkš­tu­vus tu­rin­čio tie­sio­gi­nio įpurš­ki­mo sis­te­mą, pa­ge­ri­no au­ši­ni­mo sis­te­mos ro­dik­lius, su­mon­ta­vo leng­ves­nį al­kū­ni­nį ve­le­ną ir nau­ją įsiur­bi­mo ko­lek­to­rių. Vi­sa tai lei­do, ly­gi­nant su ga­lin­giau­siu „Bu­gat­ti Vey­ron“ šei­mos na­riu „Grand Sport Vi­tes­se“, mak­si­ma­lų nau­jo­jo „Chi­ron“ grei­tį pa­di­din­ti ke­le­tu km/h, šim­tu niu­ton­me­trų (nuo 1500 Nm iki 1600 Nm) pa­au­go ir di­džiau­sias su­per­bo­li­do ga­lin­gu­mas.

Tie­sa, ga­min­to­jai įspė­jo, kad „Bu­gat­ti Chi­ron“ jė­gai­nė dar nė­ra ser­ti­fi­kuo­ta, dėl to jos tech­ni­nės cha­rek­te­ris­ti­kos dar ga­li keis­tis.

Nau­ja­sis su­pe­bo­li­das yra 155 kg su­nkes­nis už „Bu­gat­ti Vey­ron“, bet tai „Chi­ron“ ne­truk­do 0,8 se­kun­dės da­li­mis grei­čiau (per 6,5 sek.) įsi­bė­gė­ti už pirm­ta­ką „Grand Sport Vi­tes­se“. 300 km/h grei­tį nau­ja­sis bo­li­das pa­sie­kia per 13,6 sek., ar­ba net 3,1 sek. grei­čiau nei pirm­ta­kas (16,7 sek.).

Elek­tro­ni­kos ap­ri­bo­tas nau­jo­jo „Bu­gat­ti Chi­ron“ mak­si­ma­lus grei­tis sie­kia 380 km/h. Kad bū­tų pa­nau­do­ta vi­sa mo­to­ro mons­triš­ka ga­lia, rei­kia tu­rė­ti spe­cia­lų rak­tą. Jį pa­su­kus spe­cia­lia­me liz­de ga­li­ma įsi­bė­gė­ti jau iki pro­to su­nkiai su­vo­kia­mų 420 km/h.

Ži­no­ma, kad nau­jo­jo su­pe­bo­li­do pra­na­šu­mai at­sis­pin­di­mi ir jo kai­no­je. Su­per­bo­li­das kai­nuo­ja 2,4 mln. JAV do­le­rių, ar­ba 300 tūkst. JAV do­le­rių dau­giau nei „Bu­gat­ti Vey­ron Grand Sport Vi­tes­se“. Vi­so bus pa­ga­min­ta 500 nau­jų­jų „Bu­gat­ti Chi­ron“, iš ku­rių 150 jau par­duo­ti pa­gal iš­anks­ti­nius už­sa­ky­mus. Pir­muo­sius su­per­bo­li­dus už­sa­ko­vams ža­da­ma pri­sta­ty­ti 2016 me­tų spa­lį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami