Greičiausių, lengviausių ir žaliausių lenktynės Ženevoje

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-18 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-18 06:00
„Opel GT“. „Scanpix“ nuotraukos
Že­ne­vo­je šią sa­vai­tę pa­si­baig­sian­ti au­to­mo­bi­lių par­oda ti­kriau­siai to­li gra­žu ne to­kia pom­pas­tiš­ka, kaip da­lis ki­tų to­kio po­bū­džio ren­gi­nų. Ta­čiau siū­lo di­džiau­sią įma­no­mą asor­ti ti­kriems au­to­mo­bi­lių ger­bė­jams: nau­ji ma­si­nei rin­kai skir­ti mo­de­liai, per­ne­lyg grei­ti su­pe­rau­to­mo­bi­liai ir daug kon­cep­ci­nių pro­jek­tų bei in­ži­ne­ri­nių nau­jo­vių.

Eik­liau­sių­jų akistata

Grei­čiau­siai ne­bu­vo žmo­gaus, ku­ris Že­ne­vo­je ne­bū­tų kal­bė­jęs apie ga­lin­gą­jį „Bu­gat­ti Chi­ron“, tu­rin­tį 1478 AG va­rik­lį. Taip, su­pra­to­te tei­sin­gai. Tai 478 AG dau­giau nei pirm­ta­kas „Vey­ron“, rin­kai pri­sta­ty­tas 2005 me­tais.

Nors au­to­mo­bi­lio kai­na įspū­din­ga – 2,4 mln. eu­rų, o jų bus pa­ga­min­ta vos 500 vie­ne­tų, ga­min­to­jai jau ga­vo dau­giau nei 200 už­sa­ky­mų. Vie­nas klien­tas už­si­sa­kė net še­šis au­to­mo­bi­lius, ku­riuo­se yra įmon­tuo­tas 8 li­trų tū­rio, ke­tu­rio­mis tur­bi­no­mis ap­rū­pin­tas W12 mo­to­ras.

Ta­čiau šio­je ly­go­je ne ma­žiau vi­sus do­mi­no Švei­ca­ri­jo­je pri­sta­ty­tas su­pe­rau­to­mo­bi­lis „Koe­nig­segg Re­ge­ra“, ku­rį drą­siai ga­li­ma va­din­ti pa­čiu fan­tas­tiš­kiau­siu įkrau­na­mu hib­ri­du, ku­rio va­rik­lis tu­rė­tų ge­ne­ruo­ti net 1500 AG. Bet pa­grin­di­nis an­tau­sis „Bu­gat­ti“ toks, jog „Re­ge­ra“ svers net 450 kg ma­žiau už „Chi­ron“. Nors iki 100 km/h grei­čio ke­lio­mis se­kun­dės da­li­mis grei­čiau įsi­bė­gės „Bu­gat­ti“ mons­tras, ta­čiau to­liau spau­džiant ak­ce­le­ra­to­rių „Re­ge­ra“ ima vir­šų ir pro­tu su­nkiai su­vo­kia­mą 400 km/h žy­mą ga­li pa­siek­ti per 20 se­kun­džių. Mons­trų lenk­ty­nės!

„Koenigsegg Regera“.

Svo­rio me­ti­mo varžybos

Au­to­mo­bi­liai pa­sta­ruo­ju me­tu lenk­ty­niau­ja ne tik grei­čio, bet ir svo­rio var­žy­bo­se. Ta­čiau, skir­tin­gai nei su­mo im­ty­nė­se, kuo leng­ves­nis kė­bu­las, tuo ge­riau. Tam pa­si­tel­kia­mi įvai­riau­si kons­truk­ci­niai bei nau­jų me­džia­gų spren­di­mai. Su­pe­rau­to­mo­bi­lių ka­te­go­ri­jo­je daž­niau­siai in­ves­tuo­ja­ma į kuo di­des­nį ang­lies pluoš­to kie­kį. Štai „Fer­ra­ri“ au­to­mo­bi­lius per­kons­truo­jan­tis „Man­so­ry“ 488 GTB mo­de­lio kė­bu­lą iš­lie­jo be­veik vien tik iš šios me­džia­gos. Tie­sa, ne­aiš­ku, kiek toks „Fer­ra­ri“ leng­ves­nis už ori­gi­na­lą, mat ne­ži­nia, kiek au­to­mo­bi­lio bu­vo pa­ga­min­ta iš ang­lies pluoš­to, o kiek tie­siog pa­den­giant juo ori­gi­na­lias kė­bu­lo ir sa­lo­no kons­truk­ci­jas. Lenk­ty­ni­nių au­to­mo­bi­lių pert­var­ky­to­jai anks­čiau ne kar­tą pa­gar­sė­jo tie­siog ap­lie­da­mi kė­bu­lą ang­lies pluoš­tu: pra­ban­ga vien dėl pra­ban­gos, bet svo­rio tai tik pri­de­da.

Vis dau­giau ang­lies pluoš­to ele­men­tų nau­do­ja­ma ir ti­krai ne vien tik mi­li­jo­nie­riems skir­tuo­se ma­si­nės ga­my­bos au­to­mo­bi­liuo­se. Štai „O­pel“ leng­vo ir ne­di­de­lio spor­ti­nio ku­pė kon­cep­tą GT, ku­ris bu­vo pri­sta­ty­tas Že­ne­vo­je, meis­trai pa­leng­vi­no, tie­siog skulp­tū­riš­kai tiks­liai skai­čiuo­da­mi kiek­vie­ną de­ta­lę ir iš nau­jo per­mąs­ty­da­mi au­to­mo­bi­lio for­mas bei in­ži­ne­ri­nes sis­te­mas. Šis ku­pė sve­ria ma­žiau nei 1000 ki­log­ra­mų, to­dėl tu­rė­tų pa­si­žy­mė­ti ne tik pui­kio­mis val­dy­mo sa­vy­bė­mis, bet ir de­ga­lų eko­no­mi­ja. Ta­čiau į jį įmon­tuo­tas 3 ci­lind­rų vien­li­tris va­rik­liu­kas su tur­bi­na nė­ra tai, kuo rei­kė­tų ža­vė­tis. Tuo­met ge­riau jau Že­ne­vo­je me­tų au­to­mo­bi­liu pa­skelb­ta „As­tra“, ku­ri pa­ly­gin­ti su anks­tes­nią­ja lai­da, taip pat at­si­kra­tė dau­gy­bės ne­rei­ka­lin­go ants­vo­rio.

„Hyundai Ioniq Plug-in“.

Ža­lia­sis spurtas

Ko­kia tarp­tau­ti­nė par­oda be elek­tro­mo­bi­lių? Šio­je ka­te­go­ri­jo­je ste­bi­no „Hyun­dai“, jau 2017 me­tais rin­kai pri­sta­ty­sian­ti net tris ža­liuo­sius au­to­mo­bi­lius. Ar­ba tai bus trys vie­na­me. Mat nau­ja­sis IO­NIQ“ heč­be­kas taps iš­skir­ti­niu mo­de­liu rin­ko­je ir bus siū­lo­mas vi­siš­ko hib­ri­do, įkrau­na­mo hib­ri­do ir elek­tro­mo­bi­lio pa­vi­da­lais.

„IO­NIQ Hyb­rid“ ir „IO­NIQ Plug-in“ tu­rės nau­ją 1,6 li­tro, ke­tu­rių ci­lind­rų ben­zi­ni­nį tie­sio­gi­nio įpurš­ki­mo va­rik­lį su vie­nu ge­riau­sių sa­vo kla­sė­je 40 proc. nau­din­gu­mo koe­fi­cien­tu. Jis pa­sie­kia 105 AG ir 147 Nm su­ki­mo mo­men­tą.

Vi­siš­ko hib­ri­do (t. y. ne­krau­na­mos ver­si­jos) pa­pil­do­mo elek­tri­nio va­rik­lio ga­lia bus 32 kW (43,5 AG), o di­džiau­sias su­ki­mo mo­men­tas – 170 Nm. Tuo tar­pu „IO­NIQ Plug-in“ įkrau­na­mą hib­ri­dą pa­si­rin­kę vai­ruo­to­jai ga­li bū­ti ti­kri, kad au­to­mo­bi­lis nu­va­žiuos 50 ki­lo­me­trų va­ro­mas vien elek­tra, ku­rią ga­mi­na 8,9 kW ga­lios li­čio jo­nų po­li­me­rų aku­mu­lia­to­rius. „IO­NIQ Elec­tric“ elek­tro­mo­bi­lis bus va­ro­mas iš 28 kW ga­lios li­čio jo­nų po­li­me­rų aku­mu­lia­to­riaus ir ga­lės įveik­ti 250 km at­stu­mą. Di­džiau­sią 88 kW (120 AG) ga­lią pa­sie­kian­tis va­rik­lis iš kar­to su­ku­ria 295 Nm su­ki­mo mo­men­tą, o su vie­no laips­nio re­duk­to­ri­nės pa­va­ros trans­mi­si­ja au­to­mo­bi­lis pa­sie­kia 160 km/val. grei­tį. Ži­no­ma, va­žiuo­jant to­kiu grei­čiu, ne­rei­kė­tų ti­kė­tis, jog pa­kaks vie­nos įkro­vos 250 km at­stu­mui įveik­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami