Greičio matavimo akcijos rezultatai pribloškė pareigūnus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-04-15 10:41
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-04-15 10:41
Policijos nuotraukos
Pir­ma­die­nį po­li­ci­jos par­ei­gū­nai vi­so­je ša­ly­je pra­dė­jo vyk­dy­ti vi­są sa­vai­tę vyk­sian­čią spe­cia­lią po­li­ci­nę prie­mo­nę „Pa­mė­gink va­žiuo­ti tik sau­giu grei­čiu. Tu­rė­tų pa­tik­ti...“ Ši Eu­ro­pos ke­lių po­li­ci­jos tink­lo TIS­POL ini­ci­juo­tą sau­gaus eis­mo ak­ci­ja skir­tą trans­por­to prie­mo­nių va­žia­vi­mo grei­čio kon­tro­lei už­ti­krin­ti.

Pir­mą­ją ak­ci­jos „Pa­mė­gink va­žiuo­ti tik sau­giu grei­čiu. Tu­rė­tų pa­tik­ti...“ die­ną ša­lies ke­liuo­se sta­cio­na­riais grei­čio ma­tuok­liais bu­vo už­fik­suo­ti 709 leis­ti­no grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jai, ava­rin­giau­siu pra­min­ta­me ke­ly­je „Via Bal­ti­ca“ – 69 leis­ti­no grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jai, tarp ku­rių – še­ši at­ve­jai, kai leis­ti­nas grei­tis bu­vo vir­šy­tas dau­giau kaip 50 km/val.

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos par­ei­gū­nai ke­ly­je „Via Bal­ti­ca“ vyk­dė su­stip­rin­tą leis­ti­no va­žia­vi­mo grei­čio kon­tro­lę. Per die­ną par­ei­gū­nai nu­sta­tė 60 Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų, už­fik­sa­vo 42 leis­ti­no grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jus. Še­šiais at­ve­jais vai­ruo­to­jai leis­ti­ną grei­tį vir­ši­jo dau­giau kaip 50 km/val. Teis­mas tu­rės nu­spręs­ti, ko­kią nuo­bau­dą tai­ky­ti šiems vai­ruo­to­jams, jiems gre­sia 289–434 eu­rų bau­da ir tei­sės vai­ruo­ti at­ėmi­mas iki pu­sės me­tų.

Su­stab­dy­tų pa­žei­dė­jų pa­aiš­ki­ni­mai bu­vo įvai­rūs: 23 me­tų BMW vai­ruo­to­jas leis­ti­no grei­čio vir­ši­ji­mą 59 km/val. ban­dė pa­tei­sin­ti tuo, kad ve­ža mer­gi­ną į uni­ver­si­te­tą, AU­DI A6 vai­ra­vęs vy­ras pa­aiš­ki­no sku­ban­tis į baž­ny­čią – ta­čiau dėl grei­čio vir­ši­ji­mo 53 km/val. jam grei­čiau­siai ku­rį lai­ką ne­bus ga­li­ma sės­ti prie vai­ro. 59 km/val. grei­tį vir­ši­jęs pu­sam­žis VW Trans­por­ter vai­ruo­to­jas ap­gai­les­ta­vo, kad ga­li ne­tek­ti tei­sės vai­ruo­ti ter­mi­nui iki pu­sės me­tų, ir dar su­mo­kė­ti ne­ma­žą, 434 eu­rus sie­kian­čią bau­dą. Taip pat par­ei­gū­nai už­fik­sa­vo du itin įžū­lius pa­žei­di­mus: 25 me­tų VW Golf ir dvi­de­šimt­me­tis Au­di A6 vai­ruo­to­jai ne tik vir­ši­jo leis­ti­ną grei­tį, bet ir pa­vo­jin­gai chu­li­ga­niš­kai va­žia­vo, len­kė ki­tus au­to­mo­bi­lius, kir­to iš­ti­si­nes ženk­li­ni­mo li­ni­jas, su­kel­da­mi pa­vo­jų ki­tiems eis­mo da­ly­viams. Šiems vai­ruo­to­jams gre­sia bau­da nuo 289 iki 579 eu­rų ir tei­sės vai­ruo­ti at­ėmi­mas iki 2 me­tų.

Ava­rin­giau­sia­me ša­lies ke­ly­je „Via Bal­ti­ca“ pir­ma­die­nį, ba­lan­džio 13 d., pa­tru­lia­vę Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos par­ei­gū­nai, su­stab­dė dar tris vai­ruo­to­jus, ku­rie leis­ti­ną grei­tį vir­ši­jo dau­giau kaip 40 km/val., jiems gre­sia nuo 173 iki 231 eu­rų bau­dos. Ke­tu­riems vai­ruo­to­jams, vir­ši­ju­siems grei­tį dau­giau kaip 30 km/val., gre­sia pi­ni­gi­nė bau­da iki 173 eu­rų. Be to, par­ei­gū­nai su­ra­šė 16 ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­lų už len­ki­mą per iš­ti­si­nes ke­lio ženk­li­ni­mo li­ni­jas, nu­bau­dė 13 vai­ruo­to­jų, ku­rie ne­pai­sė drau­di­mo nau­do­tis mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais.

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba pri­me­na, kad vi­są šią sa­vai­tę, ba­lan­džio 13-19 die­no­mis, po­li­ci­jos par­ei­gū­nai vyk­do Eu­ro­pos ke­lių po­li­ci­jos tink­lo TIS­POL ini­ci­juo­tą sau­gaus eis­mo ak­ci­ją, skir­tą trans­por­to prie­mo­nių va­žia­vi­mo grei­čio kon­tro­lei už­ti­krin­ti. At­krei­pia­me dė­me­sį, kad mi­nė­tą die­ną mū­sų ša­lies ke­liuo­se įreng­tos grei­čio ma­ta­vi­mo sis­te­mos fik­suos vi­sas trans­por­to prie­mo­nes ne­tai­kant jo­kios to­le­ran­ci­jos ir vai­ruo­to­jai (trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kai) už Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus tu­rės at­sa­ky­ti tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vil­niaus vi­ce­me­ras kon­ser­va­to­rius Val­das Ben­kuns­kas krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos skelb­to kon­kur­so į Var­to­to­jų tei­sių [...]
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami