Greitkelis pasitinka elektromobilius

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-11-26 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-11-26 06:00
Pirmieji naujosios GĮS šalia Elektrėnų "klientai" - elektra varomi prabangūs BMW i8 ir japonų "Nissan Leaf". Vidmanto Užusienio nuotrauka
Au­to­ma­gis­tra­lė­je Vil­nius-Kau­nas, ša­lia Elek­trė­nų, pra­ėju­sią sa­vai­tę iš­kil­min­gai ati­da­ry­ta an­tra elek­tro­mo­bi­liams skir­ta grei­to­jo įkro­vi­mo sto­te­lė (GĮS). Lai­kui bė­gant ša­lia šio greit­ke­lio at­si­ras vis dau­giau ap­lin­kai ne­kenks­min­gų GĮS.

Pir­mo­ji to­kia sto­te­lė įreng­ta ne­to­lie­se esan­čia­me Vie­vy­je (Tra­kų r.). Greit­ke­lį Vil­nius-Kau­nas pri­žiū­ri vals­ty­bės įmo­nė „Au­to­ma­gis­tra­lė“, pri­klau­san­ti Lie­tu­vos vals­ty­bi­nei au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai (LAKD). Jos at­sto­vas Eval­das Ta­ma­riū­nas sa­kė, kad šie­met pa­sta­ty­tos GĮS yra uni­ver­sa­lios, tu­ri tris skir­tin­gas jung­tis. Elek­tro­mo­bi­lio ba­te­ri­jos čia įkrau­na­mos grei­čiau ne­gu per pus­va­lan­dį. Nau­do­jan­tis lė­to­jo įkro­vi­mo sto­te­le pro­ce­sas ga­li už­truk­ti ir 8 va­lan­das. At­ei­ty­je ke­ly­je Vil­nius–K­lai­pė­da tu­rė­tų at­si­ras­ti ir dau­giau GĮS. Kar­tu di­rek­ci­jos at­sto­vas pa­žy­mė­jo, kad pa­na­šią inf­ras­truk­tū­rą nu­ma­to­ma įreng­ti ir ma­gis­tra­lė­je „Via Bal­ti­ca“.

Rimantas Sinkevičius žadėjo, kad Susisiekimo ministerija bus visiškai "elektromobilizuota" iki 2020-ųjų. / Romo Jurgaičio nuotrauka

Mi­nis­te­ri­ja ro­do pavyzdį

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį ati­da­rant an­trą­ją GĮS ša­lia Elek­trė­nų sni­go ir pū­tė žvar­bus vė­jas. Vis dėl­to blo­gas oras ne­su­ga­di­no nuo­tai­kos ir ne­su­ma­ži­no op­ti­miz­mo iš­kil­mė­se da­ly­va­vu­siems Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos bei LAKD va­do­vams, po­li­ti­kams, moks­li­nin­kams ir ki­tiems elek­tro­mo­bi­lių en­tu­zias­tams. An­tai su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius dien­raš­čiui LŽ links­mai ža­dė­jo, kad iki 2020-ųjų vi­su šim­tu pro­cen­tų „e­lek­tro­mo­bi­li­zuo­sis“ ir jo va­do­vau­ja­ma mi­nis­te­ri­ja. R. Sin­ke­vi­čius at­sklei­dė, kad jau da­bar pu­sę šios ins­ti­tu­ci­jos ma­ši­nų par­ko su­da­ro elek­tro­mo­bi­liai, ir čia pat pri­dū­rė, jog pa­ti Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja nuo­sa­vy­bės tei­sė­mis iš vi­so val­do tik du au­to­mo­bi­lius, ku­rių vie­nas – elek­tro­mo­bi­lis.

„Mes jau tu­ri­me elek­tro­mo­bi­lį. Mi­nis­te­ri­jos vi­di­nia­me kie­me yra ir lė­to­ji įkro­vi­mo sto­te­lė. Ja nau­do­ja­si da­lis vals­ty­bės tar­nau­to­jų, va­ži­nė­jan­čių po Vil­niaus mies­tą. Įren­gę elek­tros įkro­vi­mo sto­te­lių tink­lą tarp Vil­niaus ir Kau­no, ga­lė­si­me elek­tro­mo­bi­liais be prob­le­mų va­ži­nė­ti ir tarp dvie­jų di­džių­jų mies­tų“, - kal­bė­jo R. Sin­ke­vi­čius.

Pla­nas – 20 GĮS

LAKD di­rek­to­rius Skir­man­tas Skrins­kas tei­gė, jog ki­tais me­tais elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lė bus įreng­ta ir di­rek­ci­jos kie­me. „Mū­sų dar­buo­to­jai tu­ri po­rą elek­tri­nių dvi­ra­čių, jiems bus pa­to­gu čia įkrau­ti ba­te­ri­jas. O aps­kri­tai nau­ją­ja sto­te­le ga­lės nau­do­tis vi­si, už­suk­sian­tys į di­rek­ci­ją“, - dės­tė LAKD va­do­vas.

Pa­sak S. Skrins­ko, LAKD ad­mi­nis­truo­ja­muo­se vals­ty­bi­niuo­se ke­liuo­se iki 2020-2022 me­tų bus įreng­ta apie 20 GĮS. „Dau­giau­sia jų – dvy­li­ka - sto­vės ša­lia au­to­ma­gis­tra­lės Vil­nius-Kau­nas-Klai­pė­da, sep­ty­nios - gre­ta „Via Bal­ti­cos“. Da­bar svars­to­me, ku­rio­se vie­to­se sto­te­lių ga­lė­tų bū­ti įreng­ta pa­pil­do­mai. Gal­būt tai bus Vil­niaus-Pa­ne­vė­žio au­to­ma­gis­tra­lė, kai ku­rie na­cio­na­li­niai par­kai – pa­vyz­džiui, Dzū­ki­jos ir Že­mai­ti­jos, prie Žu­vin­to eže­ro. Iš Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nuo­ja­me pra­šy­ti ir pa­pil­do­mų lė­šų toms sto­te­lėms“, - at­ei­ties pla­nais da­li­jo­si S. Skrins­kas.

Pa­gal nau­juo­sius Bal­to­sios kny­gos rei­ka­la­vi­mus, at­stu­mas tarp elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lių tu­rė­tų bū­ti 40-45 ki­lo­me­trai. Ta­čiau jų įren­gi­mo vie­tos la­bai pri­klau­so ir nuo to, ar di­de­lis trans­por­to srau­tas va­žiuo­ja pro ša­lį. „Skai­čiuo­ja­me. Ne­ga­li­me sta­ty­ti GĮS ten, kur jos vi­siš­kai, net teo­riš­kai, ne­bus eksp­loa­tuo­ja­mos. Sto­te­lės tu­rė­tų at­si­ras­ti tik to­kio­se vie­to­se, ku­rio­se bū­tų nau­din­gos vi­suo­me­nei“, - pa­brė­žė S. Skrins­kas.

Antrosios GĮS Vilniaus-Kauno greitkelyje atidarymo ceremonija. / Vidmanto Užusienio nuotrauka

Ini­cia­ty­vą par­odė direkcija

LAKD pri­klau­san­čios vals­ty­bės įmo­nės „Au­to­ma­gis­tra­lė“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ke­lių prie­žiū­rai Min­dau­gas Rin­ke­vi­čius džiau­gė­si, kad pir­mo­sios GĮS Lie­tu­vo­je sta­to­mos ne kur ki­tur, o ša­lia įmo­nės pri­žiū­ri­mų trans­por­to ar­te­ri­jų. „Žen­gia­me į svei­kos eros pra­džią ir ti­ki­mės, jog pir­mas žings­nis bus sėk­min­gas“, - vy­lė­si LŽ pa­šne­ko­vas.

Pa­sak M. Rin­ke­vi­čiaus, sma­gu, kad LAKD ėmė­si ini­cia­ty­vos pir­mo­ji Lie­tu­vo­je sta­ty­ti GĮS. „Il­gai bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma, kas tu­rė­tų bū­ti pir­miau – viš­ta ar kiau­ši­nis? Ki­taip ta­riant, sto­te­lės ar elek­tro­mo­bi­liai? Kai kas net tei­gė, esą kol Lie­tu­vo­je ne­bus pa­kan­ka­mai elek­tro­mo­bi­lių, nė­ra jo­kios pra­smės sta­ty­ti ir įkro­vi­mo sto­te­lių. Ta­čiau su­nku įsi­vaiz­duo­ti, kaip ne­sant inf­ras­truk­tū­ros ga­li at­si­ras­ti elek­tra va­ro­mų ma­ši­nų. Dėl to kam nors rei­kė­jo im­tis ini­cia­ty­vos“, - pa­brė­žė vie­nas „Au­to­ma­gis­tra­lės“ va­do­vų.

Pir­mo­ji GĮS Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je pra­dė­jo veik­ti pra­ėju­sį rugp­jū­tį Vil­niu­je, J. Le­le­ve­lio gat­vė­je. Iki tol Lie­tu­vo­je bu­vo įren­gia­mos tik lė­to­jo įkro­vi­mo sto­te­lės. Nuo 2011-ųjų ša­ly­je ati­da­ry­ta apie 15 elek­tro­mo­bi­lių lė­to­jo įkro­vi­mo sto­te­lių, kai­nuo­jan­čių maž­daug ke­lis tūks­tan­čius li­tų. Lie­tu­vo­je mon­tuo­ja­mos GĮS ga­li at­siei­ti šim­tus tūks­tan­čių li­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami