Greta „Top Gear“ žvaigždyno – lietuviškas Vytis

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-11-03 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-11-03 06:00
Į „Verva Street Racing“ Benedikto Vanago komanda atgabeno visus tris savo lenktyninius automobilius. Mindaugo Linkaičio nuotrauka
Star­ta­vęs kaip spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių lenk­ty­nės Var­šu­vos gat­vė­mis „Ver­va Street Ra­cing“ šou per še­še­rius me­tus vir­to ti­kra au­to­mo­bi­lių spor­to pa­ži­ba bei di­džiau­siu to­kiu ren­gi­niu Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­po­je.

Ga­lin­gų lenk­ty­ni­nių au­to­mo­bi­lių, kas­ka­di­nin­kų triu­kų ir pi­ro­tech­ni­kos par­adą Var­šu­vos na­cio­na­li­nia­me sta­dio­ne šie­met vai­ni­ka­vo pu­san­tros va­lan­dos tru­kęs gar­sio­sios te­le­vi­zi­jos lai­dos „Top Gear“ da­bar jau bu­vu­sios ve­dė­jų tri­ju­lės šou, ku­ris įvy­ko iš­kart po ins­ce­ni­zuo­tų Da­ka­ro ra­lio vi­su­rei­gių pa­si­ro­dy­mo. Čia kar­tu su nau­juo­ju štur­ma­nu len­ku Se­bas­tia­nu Roz­wa­dows­kiu sa­vo „Toyo­ta Hi­lux“ skrie­jo ir Lie­tu­vos lenk­ty­ni­nin­kas Be­ne­dik­tas Va­na­gas.

Da­ka­ro ra­lis, ne vel­tui lai­ko­mas su­nkiau­sio­mis pla­ne­to­je lenk­ty­nė­mis, Len­ki­jo­je yra be pro­to po­pu­lia­rus. Tai­gi ne­ma­ža da­lis iš 70 tūkst. na­cio­na­li­nia­me sta­dio­ne su­si­rin­ku­sių žiū­ro­vų Da­ka­ro bo­li­dų pa­si­ro­dy­mo lau­kė deg­da­mi ne ma­žes­niu en­tu­ziaz­mu, nei vė­liau aik­čio­jo, kai į sce­ną įžen­gę bu­vę „Top Gear“ ve­dė­jai Je­re­my Clark­so­nas, Ri­char­das Ham­mon­das ir Ja­me­sas May, ki­tų me­tų pra­džio­je star­tuo­jan­tys nau­jo­je „A­ma­zon“ lai­do­je, pa­žė­rė triu­kų, ku­pi­nų bri­tiš­ko hu­mo­ro.

„Prieš fi­na­li­nį šou tu­rė­jo­me tris die­nas tre­ni­ruo­čių, ren­gi­nio or­ga­ni­za­ci­ja ir tai, kiek dė­me­sio ski­ria­ma de­ta­lėms, iš tie­sų įspū­din­ga. Len­ki­ja mū­sų ko­man­dai yra svar­bi dėl dvie­jų prie­žas­čių – pir­ma, mes da­ly­vau­ja­me tarp­tau­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se ir len­kų dė­me­sys mums at­ve­ria kur kas ge­res­nes ga­li­my­bes bū­ti ma­to­miems. An­tra, šie­met eki­pa­žą pa­pil­dė štur­ma­nas iš Len­ki­jos. Tai mū­sų pir­mo­sios lenk­ty­nės šia­me šou, ma­nau, kad ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai ban­do mus pri­si­jau­kin­ti. Ži­no­ma, tai įspū­din­gas spek­tak­lis, ir jei siau­ro­je tra­so­je pra­dė­tu­me rim­tai lenk­ty­niau­ti, ne­lik­tų nei tra­sos, nei pa­čių au­to­mo­bi­lių“, – LŽ sa­kė B. Va­na­gas prieš pat lenk­ty­nes, į ku­rias „Ge­ne­ral Fi­nan­cing-Au­to­pas­lau­ga by Pit­la­ne“ eki­pa­žą pa­kvie­tė ren­gi­nį glo­bo­jan­ti kom­pa­ni­ja „PKN Or­len“.

Į Var­šu­vą – pil­na flotile

Par­odo­muo­sius ra­tus Lie­tu­vos ko­man­da įvei­kė kar­tu su dar tri­mis Da­ka­ro ra­liui be­si­ren­gian­čiais „Or­len Team“ ir „Red Bull“ ko­man­dų eki­pa­žais, ku­rių na­riai yra len­kai – Ja­ku­bas Przy­gons­kis, Ada­mas Ma­lys­zas, Ma­re­kas Dab­rows­kis.

„Ver­va Street Ra­cing“ or­ga­ni­za­to­riai į ren­gi­nį mū­sų eki­pa­žą pa­kvie­tė po sėk­min­go fi­ni­šo „I­ta­lian Ba­ja“ lenk­ty­nė­se, ku­rios vy­ko bir­že­lį. Da­ly­va­vi­mas čia yra pa­gar­bos ir drau­giš­ku­mo ženk­las tarp mū­sų – Lie­tu­vos ir Len­ki­jos – vals­ty­bių“, – sa­kė B. Va­na­gas.

Prieš pa­grin­di­nį šou vy­ku­sia­me lenk­ty­ni­nių au­to­mo­bi­lių par­ade „Pit Par­ty“ B. Va­na­go ko­man­da eks­po­na­vo ne tik Da­ka­ro bo­li­dą „Toyo­ta Hi­lux“, ku­rio kė­bu­lą šie­met puo­šia ma­sy­vus lie­tu­viš­kas Vy­tis. Ren­gi­nio žiū­ro­vų žvilgs­nius taip pat trau­kė lenk­ty­ni­niai ko­man­dos au­to­mo­bi­liai „Pors­che 911 GT3 Cup“ ir „Su­ba­ru Im­pre­za WRC“.

Bai­gia pa­si­ren­gi­mą Dakarui

Var­šu­vo­je vy­kęs šou šie­met jė­gas su­vie­ni­ju­siam B. Va­na­go ir S. Roz­wa­dows­kio eki­pa­žui – tik trum­pas nuo­kry­pis nuo iš­šū­kių ne­sto­ko­jan­čios pa­si­ren­gi­mo Da­ka­rui die­not­var­kės. Nors odi­sė­ja Ar­gen­ti­nos ir Bo­li­vi­jos dy­kro­mis star­tuos sau­sio 3 die­ną, vi­siš­kai par­uoš­tą bo­li­dą jau lap­kri­čio vi­du­ry­je iš Hav­ro uos­to Pra­ncū­zi­jo­je ko­man­da iš­siųs į Pie­tų Ame­ri­ką.

„Tai reiš­kia, jog vi­sai ne­tru­kus tu­ri­me bū­ti au­to­mo­bi­lį vi­siš­kai par­uo­šę su­nkiau­sioms pla­ne­tos lenk­ty­nėms. Su­nku pra­ty­bo­se – leng­viau mū­šy­je. Šiuo me­tu au­to­mo­bi­lį iš­ban­do­me su­nkiau­sių grei­čio ruo­žų są­ly­go­mis – tai­gi pats pa­si­ren­gi­mo įkarš­tis“, – pa­žy­mė­jo B. Va­na­gas.

Pra­ėju­sio­se Da­ka­ro lenk­ty­nė­se pel­ny­ta pir­mo­ji vie­ta pri­va­čių ko­man­dų įskai­to­je pa­kė­lė itin aukš­tai kar­te­lę ir pri­ver­tė į ko­man­dą dė­me­sį at­kreip­ti su kur kas įspū­din­ges­niais biu­dže­tais ir gau­sio­mis pa­jė­go­mis jo­se da­ly­vau­jan­čius au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jus. Anot B. Va­na­go, iš­anks­ti­nės prog­no­zės Da­ka­re yra la­bai ne­tin­ka­mas da­ly­kas, bet tiks­las yra kaip vi­sa­da – pa­da­ry­ti ge­riau­sia, kas tik įma­no­ma. Juo­lab ke­lią ro­dy­sian­tis štur­ma­nas iš Len­ki­jos yra ti­kras pro­fe­sio­na­las.

„Grei­čio at­žvil­giu ti­krai esa­me ly­de­rių gru­pė­je. Bet re­zul­ta­tas pri­klau­sys nuo to, kiek klai­dų pa­da­ry­si­me – tai­gi svar­biau­sia už­duo­tis Da­ka­re bus pa­da­ry­ti jų kuo ma­žiau. Nors šis ra­lis yra la­bai ne­nus­pė­ja­mas ir su­dė­tin­gas, šiek tiek ra­mi­na ir džiu­gi­na tai, jog ko­le­ga S. Roz­wa­dows­kis yra itin ra­cio­na­lus lenk­ty­ni­nin­kas, dar ne­ma­čiau nė vie­no štu­ma­no, taip rim­tai be­si­ren­gian­čio lenk­ty­nėms. O kaip mums sek­sis, pa­ma­ty­si­me jau Da­ka­re“, – sa­kė Lie­tu­vos lenk­ty­ni­nin­kas.

Lie­tu­vos var­dą šie­met Da­ka­re, be B. Va­na­go eki­pa­žo, gar­sins An­ta­nas Juk­ne­vi­čius su štur­ma­nu Min­dau­gu Slap­šiu (au­to­mo­bi­lis „Toyo­ta Ove­rid­ri­ve Hi­lux“) ir Vai­do­tas Ža­la su štur­ma­nu Sau­liu­mi Jur­ge­lė­nu („Seat Leon Da­kar“).

Prieš po­rą mė­ne­sių ne­ti­kė­tai apie pa­si­trau­ki­mą iš Da­ka­ro ra­lio pra­ne­šus Pe­ru, or­ga­ni­za­to­riams te­ko ge­ro­kai keis­ti marš­ru­tą, o ko­man­doms iš nau­jo perb­rai­žy­ti lenk­ty­nių stra­te­gi­ją. Pa­si­trau­ki­mą lė­mė įsis­mar­ka­vęs El Nin­jo, vei­kian­tis šios Pie­tų Ame­ri­kos ša­lies kli­ma­tą, dėl šio reiš­ki­nio gruo­džio-sau­sio mė­ne­siais čia prog­no­zuo­ja­mos itin smar­kios liū­tys.

Bū­si­ma­ja­me lenk­ty­nių marš­ru­te bus ma­žiau smė­lio ko­pų, ta­čiau gau­siau spor­ti­nin­kų tech­niš­ku­mo rei­ka­lau­jan­čių grei­tų ruo­žų, ku­riuos rei­kės įveik­ti aukš­tes­ne pa­va­ra.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami