Griežtinama automobilių importuotojų kontrolė

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-11-11 11:45
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-11-11 11:45
mesrusiuojam.lt nuotrauka
Trans­por­to prie­mo­nių im­por­tuo­to­jai pri­va­lės rū­pin­tis au­to­mo­bi­lių at­lie­kų su­tvar­ky­mu, ki­tu at­ve­ju jie bus bau­džia­mi.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja įpa­rei­go­jo Re­gio­ni­nius ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tus ti­krin­ti trans­por­to prie­mo­nių pre­ky­bi­nin­kų duo­me­nis „Re­gi­tros“ bei Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos duo­me­nų ba­zė­se ir in­for­muo­ti trans­por­to prie­mo­nių im­por­tuo­to­jus apie jiems nu­sta­ty­tas at­lie­kų tvar­ky­mo prie­vo­les. Trans­por­to prie­mo­nių im­por­tuo­to­jai ti­kri­na­mi, o ne­vyk­dan­tys At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­me nu­ma­ty­tų prie­vo­lių bus bau­džia­mi nu­sta­ty­ta tvar­ka. Ad­mi­nis­tra­ci­nis tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sas už to­kius pa­žei­di­mus nu­ma­to bau­das be­veik iki 14,5 tūkst. eu­rų.

Trans­por­to im­por­tuo­to­jų kon­tro­lė su­griež­tin­ta at­sklei­dus, kad trans­por­to prie­mo­nių im­por­tuo­to­jai ga­li­mai ne­įgy­ven­di­na ga­min­to­jo at­sa­ko­my­bės pri­nci­po. Ka­dan­gi at­lie­kų tvar­ky­mas kai­nuo­ja, tau­py­da­mi im­por­tuo­to­jai ven­gia iš­lai­dų, to­dėl į ap­lin­ką ar į bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rius pa­ten­ka ne­ver­tin­gos at­lie­kos, ku­rias per­dir­bus bū­tų gau­na­mos ža­lia­vos pa­kar­to­ti­nai ga­my­bai ar­ba ener­gi­jai iš­gau­ti.

Eksp­loa­tuo­ti ne­tin­ka­mų trans­por­to prie­mo­nių tvar­ky­to­jų aso­cia­ci­jos (ENTP­TA) va­do­vas Vla­di­mir Jan­koit sa­ko, jog Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos veiks­mai su­si­ję rei­ka­la­vi­mu įgy­ven­din­ti ES di­rek­ty­vas dėl ap­lin­kos tar­šos ma­ži­ni­mo.

„Ti­ki­mės, kad įve­dus nau­ją tvar­ką, ap­lin­kos tar­ša ge­ro­kai su­ma­žės, ne­be­bus to­kio ne­val­do­mo są­var­ty­nų au­gi­mo. Vers­li­nin­kai tu­rė­tų pa­gal­vo­ti ne tik apie pel­ną, bet ir apie sa­vo pa­čių in­te­re­sus gy­ven­ti šva­res­nė­je, svei­kes­nė­je ap­lin­ko­je, tuo la­biau, kad at­lie­kų tvar­ky­mas kai­nuo­ja ne tiek ir daug“, – sa­ko V.Jan­koit.

Trans­por­to prie­mo­nių im­por­tuo­to­jų in­te­re­sus at­sto­vau­jan­čios Ga­min­to­jų ir Im­por­tuo­to­jų Aso­cia­ci­jos (GIA), va­do­vas Alf­re­das Ski­nu­lis tvir­ti­na, jog aso­cia­ci­jos spe­cia­lis­tai pa­si­ruo­šę pa­dė­ti trans­por­to prie­mo­nių im­por­tuo­to­jams, ku­rie rū­pi­na­si im­por­tuo­to­jo par­ei­gų vyk­dy­mu.

„Ga­li­me pa­kon­sul­tuo­ti dėl rei­ka­lin­gų veiks­mų, do­ku­men­tų tvar­ky­mo ir vi­sų ki­tų klau­si­mų, ku­rie ga­li iš­kil­ti įgy­ven­di­nant ga­min­to­jų ir im­por­tuo­to­jų at­sa­ko­my­bės pri­nci­pą“, – ti­ki­na A.Ski­nu­lis.

„Re­gi­tros“ duo­me­ni­mis, į Lie­tu­vą per me­tus įve­ža­ma apie 200 tūks­tan­čių trans­por­to prie­mo­nių, tuo tar­pu fi­nan­suo­ja­mas tik apie 20 proc. au­to­mo­bi­lių at­lie­kų su­tvar­ky­mas.

Tai, kad au­to­mo­bi­lių de­ta­lių su­tvar­ky­mo prob­le­ma yra ak­tua­li, pa­ste­bi ir „VSA Vil­nius“ klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus va­do­vas Mar­ty­nas Su­rplys: „Bui­ti­nių at­lie­kų ir an­tri­nių ža­lia­vų kon­tei­ne­riuo­se au­to­mo­bi­lių de­ta­lių dau­giau­sia ap­tin­ka­me pra­mo­ni­niuo­se ra­jo­nuo­se, ten kur įsi­kū­rę daug ser­vi­sų ar įmo­nių, pre­kiau­jan­čių nau­do­to­mis au­to­mo­bi­lių da­li­mis. Į kon­tei­ne­rius me­ta įvai­rias ne­rei­ka­lin­gas de­ta­les – bu­fe­rius, kė­bu­lo de­ta­les, ne­per­dir­ba­mus au­to­mo­bi­li­nius stik­lus bei ki­tas ne­rei­ka­lin­gas trans­por­to prie­mo­nių da­lis. Rea­liai, jų su­tvar­ky­mui įmo­nės tu­rė­tų už­si­sa­ky­ti spe­cia­lų kon­tei­ne­rį ir pa­slau­gas, ta­čiau ka­dan­gi jos kai­nuo­ja žy­miai bran­giau, ban­dan­čių su­tau­py­ti pa­si­tai­ko pa­kan­ka­mai daž­nai.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami