Griūvančios autobusų stotys – teisinėse žabangose

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-07-05 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-07-05 06:00
Vos įvažiavusius į Kupiškį keliautojus pasitinka tarpmiestinė stotis atsilupusiais sienų dažais ir sutrupėjusiais peronais. Vidmanto Užusienio (LŽ) nuotraukos
Iš 51 ša­ly­je vei­kian­čios tarp­mies­ti­nės au­to­bu­sų sto­ties apie pu­sę jų bū­ti­na kuo sku­biau re­kons­truo­ti, nes ap­triu­šę sto­čių pa­sta­tai sen­di­na ir bjau­ro­ja mies­tus bei gy­ven­vie­tes. Ta­čiau jų val­dy­to­jos sa­vi­val­dy­bės re­kons­truk­ci­jai ne­tu­ri lė­šų, o Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­amą gau­ti truk­do tei­si­nės kliū­tys.

Vie­nas pui­kiau­sių įvaiz­džio dar­ky­mo pa­vyz­džių yra dvie­jų ša­lia esan­čių mies­tų – Ku­piš­kio ir Pa­ne­vė­žio – tarp­mies­ti­nės au­to­bu­sų sto­tys. Ku­piš­kis yra vie­nas iš dau­gy­bės Lie­tu­vos mies­te­lių, ku­rie ne­gar­sė­ja ar­chi­tek­tū­ros še­dev­rų ar su­per­mo­der­nių pa­sta­tų gau­sa, ta­čiau ga­li pa­si­gir­ti šva­ra ir tvar­ka, gra­žiais kraš­to­vaiz­džiais. Bet tam, kad įsuk­tum į Ku­piš­kio gi­lu­mą, esi pri­vers­tas pra­va­žiuo­ti pro ap­triu­šu­sią, dar 1974 me­tais sta­ty­tą au­to­bu­sų sto­tį. Ji nė­ra ava­ri­nės būk­lės, ta­čiau at­si­lau­pęs tin­kas nuo pa­sta­to sie­nų, nė vie­no di­des­nio re­mon­to ne­ma­tęs duo­bė­tas sto­ties grin­di­nys, ap­rū­di­ję pe­ro­nų sto­vai ir ki­tos me­ta­li­nės de­ta­lės sto­ty­je nu­tei­kia ne­pa­lan­kiai.

Vi­zi­ti­nė kor­te­lė – ap­šiu­ru­si stotis

Dar klai­kes­nė pa­dė­tis yra aps­kri­ties cen­tre Pa­ne­vė­žy­je. Mies­tie­čiams ir Aukš­tai­ti­jos sos­ti­nės sve­čiams siau­bą tu­rė­tų va­ry­ti prieš­ka­riu su­mū­ry­ta, so­vie­tų lai­kais par­emon­tuo­ta, ne­prik­lau­so­my­bės pra­džio­je na­mu­di­nio vers­lo auk­si­nius lai­kus pri­me­nan­čiais su­kly­pu­siais kios­kais bei apš­nerkš­to­mis alu­dė­mis ap­li­pin­ta tarp mo­der­nių pa­sta­tų pa­čia­me mies­to cen­tre įsisp­rau­du­si vie­tos au­to­bu­sų sto­tis. Ir Pa­ne­vė­žio, ir Ku­piš­kio mies­tų val­džia die­va­go­ja­si de­dan­ti pa­stan­gas, kad au­to­bu­sų sto­tys bū­tų at­nau­jin­tos, ta­čiau ini­cia­ty­vos vis su­bliūkš­ta. Ne­sėk­mes pir­miau­sia le­mia lė­šų sty­gius, nes sa­vi­val­dy­bių, ku­rios per au­to­bu­sų par­kus val­do sto­tis, biu­dže­tams sto­čių re­kons­truk­ci­ja bū­tų per su­nki naš­ta. At­si­tik­da­vo ir taip, kad ini­cia­ty­vas žlug­dy­da­vo vers­li­nin­kų go­du­mas. Vis dėl­to dar ti­ki­ma­si, kad pa­dės re­gio­nams ski­ria­ma ES par­ama, nors ją gau­ti ir truk­do tei­si­nės kliū­tys.

Aukš­tai­ti­jos sos­ti­nės au­to­bu­sų sto­tį val­dan­čios bend­ro­vės Pa­ne­vė­žio au­to­bu­sų par­ko, ku­rio vie­nin­te­lė ak­ci­nin­kė yra mies­to sa­vi­val­dy­bė, di­rek­to­rius Ri­man­tas Pe­tu­kaus­kas tvir­ti­no, kad ais­tros dėl vie­tos sto­ties at­nau­ji­ni­mo ver­da jau ge­rą de­šimt­me­tį.

„Prieš de­šimt me­tų bu­vo su­gal­vo­tas toks ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plė­tros pro­jek­tas, pa­gal jį no­rė­jo­me pa­si­telk­ti pri­va­tų par­tne­rį, ku­ris pa­gal vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­riaus jung­ti­nės veik­los su­tar­tį pa­sta­ty­tų nau­ją au­to­bu­sų sto­tį to­liau nuo mies­to cen­tro, o se­ną pa­nau­do­tų sa­vo reik­mėms. Daug stu­di­jų bu­vo pri­ra­šy­ta. Daug gin­čy­ta­si, ar rei­kia sto­tį iš­kel­ti. Ta­čiau iki šiol rei­ka­lai taip ir ne­pa­ju­dė­jo iš mir­ties taš­ko. Pir­miau­sia to­dėl, kad pri­va­čių par­tne­rių in­te­re­sas bu­vo kuo la­biau pa­si­pel­ny­ti, o par­ko (Pa­ne­vė­žio au­to­bu­sų par­ko – aut.) – pa­sta­ty­ti“, – sa­kė „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vas.

R. Pe­tu­kaus­kas ti­ki­no, kad nau­jos sto­ties, ku­rią ža­dė­jo pa­sta­ty­ti pri­va­tūs in­ves­tuo­to­jai, sta­ty­bos aps­kai­čiuo­to­ji kai­na bu­vo daug ma­žes­nė už su­mą, ku­rią jie bū­tų ga­vę par­da­vę vei­kian­čią sto­tį ir jos sta­ti­nius. „Jei bū­tu­me su­ti­kę su vers­li­nin­kų są­ly­go­mis, bū­tu­me pa­žei­dę vie­šą­jį in­te­re­są, o ta­da vis­kas ga­lė­jo baig­tis ir ka­lė­ji­mu“, – pri­si­mi­nė „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vas.

Ištrupėję senų stočių peronai labai kontrastuoja su užsukančiais moderniais autobusais.

Iš­si­gel­bė­ji­mas – ES parama

Da­bar Pa­ne­vė­žio au­to­bu­sų par­kas au­to­bu­sų sto­čiai at­nau­jin­ti ti­ki­si gau­ti lė­šų iš nau­jo fi­nan­si­nio 2014–2020 me­tų lai­ko­tar­pio Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plė­tros fon­do.

„Pa­ne­vė­žiui pa­gal prog­ra­mą „Mies­tų komp­lek­si­nė plė­tra“ yra skir­ta ke­lios de­šim­tys mi­li­jo­nų eu­rų. Vie­na­me prog­ra­mos punk­te dėl Aukš­tai­ti­jos sos­ti­nės rei­ka­lų yra mi­ni­ma, kad iš skir­tų lė­šų re­ko­men­duo­ja­ma pert­var­ky­ti bei re­kons­truo­ti, pri­tai­ky­ti pa­gal mies­to po­rei­kius ir au­to­bu­sų sto­tį. Pa­da­rė­me ga­li­my­bių stu­di­ją, yra ap­ra­šas ir jis yra nuo­lat to­bu­li­na­mas“, – var­di­jo R. Pe­tu­kaus­kas.

Bend­ro­vės Ku­piš­kio au­to­bu­sų par­ko stei­gė­jos vie­tos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius Ma­rius Ma­li­šaus­kas „Lie­tu­vos ži­nias“ ti­ki­no, kad eu­ro­pi­nė par­ama gal­būt pa­dės at­nau­jin­ti ap­šiu­ru­sią mies­to au­to­bu­sų sto­tį. „Sto­čiai re­kons­truo­ti rei­kia mi­li­jo­nų. Par­aiš­ką gau­ti eu­ro­pi­nių lė­šų teik­si­me šie­met. Tu­ri­me se­niau par­eng­tą pro­jek­tą, bet svars­to­me kur­ti nau­ją. Ma­no­me, kad sto­tis tu­rė­tų bū­ti dau­gia­funk­cė. Jos pa­sta­te ga­lė­tų įsi­kur­ti nau­jos vers­lo įmo­nės, pa­vyz­džiui, tei­kian­čios smul­kias bui­ti­nes pa­slau­gas, gal – tu­riz­mo vers­lo in­for­ma­ci­jos cen­tras, ka­vi­nė. Vi­zi­ja yra, bet be pi­ni­gų nie­ko ne­pa­da­ry­si“, – sa­kė jis.

At­ro­do, eu­ro­pi­nės par­amos au­to­bu­sų sto­tims re­kons­truo­ti ti­ki­si ir dar ma­žaug 20–25 sa­vi­val­dy­bės, nes jos ne­ga­vu­sios sto­tys pa­pras­čiau­siai su­grius.

Pa­sak Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos (VKTI) Ke­lių trans­por­to veik­los re­gu­lia­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to An­ta­no Tri­lu­pai­čio, at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę pa­si­se­kė tik toms au­to­bu­sų sto­tims, ku­rios bu­vo su­jung­tos su pre­ky­bos cen­trais ar tur­gu­je vei­kian­čio­mis pre­ky­bos bend­ro­vė­mis. „Lie­tu­vo­je nė­ra nė vie­nos au­to­bu­sų sto­ties, ku­rios būk­lė bū­tų ava­ri­nė. Iš 51 sto­ties pa­sta­to iki šiol re­kons­truo­ta apie pu­sę. Pa­sta­tai daž­niau­siai at­nau­ji­na­mi ten, kur jie ga­li bū­ti su­jun­gia­mi su pre­ky­bos cen­trais (pa­vyz­džiui, „I­ki“ ar „Ma­xi­ma“) ar­ba tur­ga­vie­tė­mis. Ži­no­me, jog kai ku­riuo­se mies­tuo­se, pa­vyz­džiui, Vi­sa­gi­ne, ver­kiant rei­kia nau­jų sto­čių, bet joms la­bai su­nku ras­ti vie­tą, nes dau­gu­ma skly­pų pri­va­ti­zuo­ti, ne­adek­va­čiai bran­gūs“, – pa­žy­mė­jo A.Tri­lu­pai­tis.

VKTI sa­vo in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je skel­bia, kad va­do­vau­jan­tis su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro įsa­ky­mu Lie­tu­vos tarp­mies­ti­nės au­to­bu­sų sto­tys yra skirs­to­mos į tris ka­te­go­ri­jas. Jos nu­sta­to­mos pa­gal eis­mo in­ten­sy­vu­mą vie­no­je ar ki­to­je ša­lies vie­to­vė­je ir pri­va­lo pa­siū­ly­ti ke­lei­viams ati­tin­ka­mą pa­slau­gų ly­gį. Prie aukš­čiau­sios, pir­mos, ka­te­go­ri­jos yra pri­skir­tos pen­kių di­džių­jų ša­lies mies­tų – Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio, taip pat – Kė­dai­nių ir Uk­mer­gės sto­tys.

Ke­tu­rio­li­ka sto­čių, tarp jų ir ku­ror­ti­nių mies­tų Drus­ki­nin­kų bei Pa­lan­gos, yra an­tros ka­te­go­ri­jos. Tre­čiai ka­te­go­ri­jai pri­klau­so dau­gu­mos ra­jo­nų cen­trų (Ku­piš­kio, Tra­kų ir 10-ties ki­tų) bei gy­ven­vie­čių (Kryž­kal­nio, Ni­dos) au­to­bu­sų sto­tys. Tie­sa, A. Tri­lu­pai­tis in­for­ma­vo, kad at­ski­ru su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro įsa­ky­mo prie­du dar yra su­kur­ta ir ket­vir­ta, pa­ti že­miau­sia sto­čių ka­te­go­ri­ja.

Kad sto­tis bū­tų pri­skir­ta pir­mai ka­te­go­ri­jai, kiek­vie­ną die­ną iš jos pri­va­lo iš­vyk­ti ne ma­žiau kaip 190 marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų (iš an­tros ka­te­go­ri­jos sto­čių 50, iš tre­čios – 40). Pir­mos ka­te­go­ri­jos sto­ty­se pri­va­lo bū­ti at­ski­ra dis­pe­če­ri­nė ir at­ski­ra ke­lei­vių ap­tar­na­vi­mo tar­ny­ba, bi­lie­tų ka­sos pri­va­lo dirb­ti nuo pir­mo­jo iki pa­sku­ti­nio au­to­bu­so iš­vy­ki­mo iš sto­ties lai­ko, jos yra įpa­rei­go­tos ke­lei­viams par­da­vi­nė­ti bi­lie­tus ne tik į ei­na­muo­sius rei­sus, bet ir iš anks­to, taip pat grį­ži­mo bi­lie­tus ir bi­lie­tus te­le­fo­nu. Aukš­čiau­sios ka­te­go­ri­jos au­to­bu­sų sto­ty­se pri­va­lu veik­ti at­ski­roms ba­ga­ži­nėms, smul­kių­jų siun­tų ga­be­ni­mo tar­ny­boms, at­ski­riems ke­lei­vių įlai­pi­ni­mo ir iš­lai­pi­ni­mo pe­ro­nams, at­ski­roms au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lėms. Jo­se yra bū­ti­ni mai­ti­ni­mo ir sa­ni­ta­ri­niai, te­le­fo­no ry­šio ir spau­dos punk­tai.

An­tros ir tre­čios ka­te­go­ri­jos au­to­bu­sų sto­tims ke­lia­mi ma­žes­ni rei­ka­la­vi­mai, ta­čiau ir čia pri­va­lo bū­ti at­ski­ros vie­tos, kur ke­lei­vius mai­tin­tų ir par­da­vi­nė­tų spau­dą.

Iš pir­mos ka­te­go­ri­jos sto­čių nė­ra re­kons­truo­tos tik dvi – Pa­ne­vė­žio ir Uk­mer­gės. Kau­no sto­tis at­nau­ji­na­ma šiuo me­tu.

Blo­giau­sia pa­dė­tis yra tų sto­čių, ku­rios pri­klau­so tre­čiai ka­te­go­ri­jai. „Lie­tu­vos ži­nių“ duo­me­ni­mis, iš 28 šios ka­te­go­ri­jos sto­čių re­kons­truo­ta yra ne dau­giau kaip penk­ta­da­lis.

Par­amą gau­ti truk­do taisyklės

„Au­to­bu­sų sto­čių plė­trą stab­do sa­vi­val­dy­bių lė­šų trū­ku­mas. Taip pat – po­li­ti­kų gin­čai“, – kons­ta­ta­vo VKTI Ke­lių trans­por­to veik­los re­gu­lia­vi­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas A.Tri­lu­pai­tis.

Pa­sak par­ei­gū­no, ži­no­ma at­ve­jų, kai dar prieš kri­zę bu­vo su­kur­ti ge­ri pro­jek­tai, su­ras­ti in­ves­tuo­to­jai, ta­čiau vė­liau dėl įvai­rių prie­žas­čių pro­jek­tai žlu­go. „Tie­sa, da­bar po­li­ti­kai pra­dė­jo su­pras­ti, kad au­to­bu­sų sto­tys yra mies­to vei­das“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.

Trum­piau­sias ke­lias at­lik­ti au­to­bu­sų sto­čių re­mon­tą, pa­sak A.Tri­lu­pai­čio, yra re­kons­truk­ci­jai nau­do­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas. Bet čia ky­la ne­įvei­kia­mų tei­si­nių kliū­čių. „Kad ga­lė­tų gau­ti par­amos pi­ni­gų iš Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų, ša­lies au­to­bu­sų sto­tys pri­va­lo bū­ti sa­va­ran­kiš­kos įmo­nės. Ta­čiau dau­gu­ma jų pri­klau­so sa­vi­val­dy­bių au­to­bu­sų par­kams, to­dėl pre­ten­duo­ti į par­amą ne­ga­li“, – ap­gai­les­ta­vo jis.

Drau­ge jis at­krei­pė dė­me­sį, kad VKTI ne­at­sa­ko už mies­tų au­to­bu­sų sto­čių sta­ti­nių būk­lę. „Au­to­bu­sų sto­tys dau­ge­liu at­ve­jų per an­tri­nes įmo­nes pri­klau­so sa­vi­val­dy­bėms, jos ir rū­pi­na­si sta­ti­niais. Tuo me­tu VKTI funk­ci­ja yra pri­žiū­rė­ti, kad sto­tys ati­tik­tų nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus pa­gal sa­vo ka­te­go­ri­jas. Pa­vyz­džiui, že­miau­sios ket­vir­tos ka­te­go­ri­jos sto­tims ne­bū­ti­ni at­ski­ri ke­lei­vių įlai­pi­ni­mo ar iš­lai­pi­ni­mo pe­ro­nai, at­ski­ros au­to­bu­sų sto­vė­ji­mo vie­tos, smul­kių­jų siun­tų tar­ny­bos, ba­ga­žo sky­rius, ta­čiau pri­va­lu, kad veik­tų dis­pe­če­ri­nė. Ins­pek­ci­ja ir pri­žiū­ri jų veik­lą, at­lie­ka pa­ti­kri­ni­mus“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas.

Pa­sak jo, VKTI ne­tu­ri ofi­cia­lios sta­tis­ti­kos, kiek au­to­bu­sų sto­čių yra re­kons­truo­ta ir kiek jų dar bū­ti­na at­nau­jin­ti ar ne­tgi pa­sta­ty­ti. „Aiš­ku, ne­ofi­cia­lius duo­me­nis dėl au­to­bu­sų sto­čių būk­lės tu­ri­me, bet jie tė­ra apy­tiks­liai. Ga­liu tik pa­sa­ky­ti, kad sta­to­ma nau­ja Kau­no au­to­bu­sų sto­tis, at­nau­jin­tos Ra­sei­nių, Ro­kiš­kio, Va­rė­nos, Nau­jo­sios Ak­me­nės sto­tys – va­di­na­si, pro­ce­sas vyks­ta. Aiš­ku, no­rė­tų­si, kad jis vyk­tų grei­čiau“, – sa­kė A.Tri­lu­pai­tis.

Pa­ne­vė­žys ra­do iš­ei­tį?

Vis dėl­to bend­ro­vės Pa­ne­vė­žio au­to­bu­sų par­ko va­do­vas R.Pe­tu­kaus­kas tvir­ti­no, kad ES par­amos sky­ri­mo rei­ka­lus au­to­bu­sų sto­tims pa­ge­rin­ti įma­no­ma per jung­ti­nes su sa­vi­val­dy­bė­mis veik­los su­tar­tis.

„Anks­čiau tam, kad bū­tų skir­ta eu­ro­pi­nė par­ama Pa­ne­vė­žio au­to­bu­sų sto­čiai, bu­vo­me nu­spren­dę mies­to sa­vi­val­dy­bei au­to­bu­sų sto­tį par­duo­ti, kad bū­tų su­kur­ta at­ski­ra įmo­nė. Bet dan­gus gied­rė­ja. Da­bar švie­čia­si ga­li­my­bė, kad gal­būt to ne­reiks da­ry­ti, jei UAB Pa­ne­vė­žio au­to­bu­sų par­kas ir mies­to sa­vi­val­dy­bė taps jung­ti­nės veik­los par­tne­riais. Įtei­si­nus to­kią par­tne­rys­tę, kaip tvir­ti­na tei­si­nin­kai, ES par­amos sky­ri­mo tai­syk­lės ne­drau­džia jos skir­ti ir ne­įkū­rus at­ski­ros įmo­nės“, – dės­tė R.Petukauskas

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Panevezietis  78.60.168.138 2016-07-07 18:56:32
Panevezys nenori prasiskolinti!
0 0  Netinkamas komentaras
kaunietis  24.218.78.203 2016-07-07 04:07:03
Juokinga net skaityti.100000 tuks.gyventoju turintis miestas ,neranda lesu autobusu stociai.Paneviezeciai,vykite lauk savo valdzia,kad jos ne kvapo neliktu ir issirinkite padorius politikus,kurie irstociai,ir stadionui ir baseinui su spa pinigu ras.Mes savus Kaune isvijome,pasodinome nepartinius ir darbai pajudejo.Kur mesi aki8,visur statybos,renovacija,keliu tvarkimas,nes neliko partiniu gyvaciu.
0 0  Netinkamas komentaras
O keleiviai?  78.56.177.145 2016-07-05 14:17:46
Gauti daug pinigų, statyti, parduoti, pirkti... Tik kad keleiviams tokios didelės stotys visai nebereikalingos. Svarbiausia, kad būtų patogi vieta - miesto centre. Ten ir "laukiamųjų salių", ir galimybės užkąsti, ir viso kito kiek nori. O tai godūs savivaldybės veikėjai nusižiūri senosios stoties sklypą miesto centre (kaip, pavyzdžiui, Palangoje ar Alytuje), o keleivius išgrūda į priemiestį. Nafig rūpintis liumpenu, važinėjančiu visuomeniniu transportu.
2 1  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami