Gyventojų registras – jau ne monopolija

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-03-30 11:01
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-03-30 11:01
Po ES Teisingumo Teismo sprendimo radosi galimybių išduoti daugiau lietuviškų vairuotojų pažymėjimų.  Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Lais­vo as­me­nų ju­dė­ji­mo tei­se be­si­nau­do­jan­tys mū­sų vals­ty­bės pi­lie­čiai ir ki­ti ša­lies gy­ven­to­jai, „Re­gi­tro­je“ įgy­da­mi vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą ar jį keis­da­mi, tu­ri dau­giau ga­li­my­bių įro­dy­ti sa­vo nuo­la­ti­nio gy­ve­ni­mo Lie­tu­vo­je fak­tą nei vien dek­la­ruo­da­mi gy­ve­na­mą­ją vie­tą.

Ma­žiau nei pus­me­tį per ka­len­do­ri­nius me­tus Lie­tu­vo­je pra­lei­du­siems as­me­nims leng­vi­nan­tį vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mų iš­da­vi­mo tai­syk­lių pa­kei­ti­mą vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras pri­ėmė po to, kai Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Tei­sin­gu­mo Teis­mas nu­spren­dė, kad as­mens nuo­la­ti­nė gy­ve­na­mo­ji vie­ta ga­li bū­ti įro­dy­ta ir ki­to­mis prie­mo­nė­mis, ne tik gy­ven­to­jų re­gis­tre esan­čia in­for­ma­ci­ja.

Mė­ne­sį nau­jo­vė tai­ko­ma ma­žes­nei vi­sų vai­ra­vi­mo tei­sę tu­rin­čių ar ją įgy­ti sie­kian­čių gy­ven­to­jų da­liai. Prie to­kių sa­vo pra­ne­ši­me spau­dai vals­ty­bės įmo­nė (VĮ) „Re­gi­tra“ pri­ski­ria: a) lie­tu­vius stu­den­tus ir moks­lei­vius, ku­rie mo­ko­si už­sie­ny­je; b) už­sie­nio ša­lių stu­den­tus ir moks­lei­vius, ku­rie mū­sų ša­ly­je stu­di­juo­ja ar lan­ko mo­kyk­lą ne trum­piau nei 6 mė­ne­sius; c) as­me­nis, ku­rie bu­vo iš­vy­kę at­lik­ti ar­ba da­bar at­lie­ka apib­rėž­tos truk­mės pro­fe­si­nę už­duo­tį už­sie­ny­je; d) pi­lie­čius, ku­rie dar­bą ga­vo ir dir­ba už­sie­ny­je, bet nuo­lat su­grįž­da­vo ar­ba su­grįž­ta į Lie­tu­vą dėl as­me­ni­nių ry­šių.

Vis dėl­to Da­lius Pre­ve­lis, „Re­gi­tros“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, pa­žy­mė­jo, kad ir to­liau dau­gu­mai bū­si­mų vai­ruo­to­jų pa­pras­čiau­sias bū­das nu­ro­dy­ti ad­re­są, ku­riuo juos bū­tų ga­li­ma pa­siek­ti tais at­ve­jais, kai to rei­kia dėl tei­si­nių san­ty­kių su vals­ty­be, tar­ki­me, dėl eis­mo įvy­kio, trans­por­to prie­mo­nės va­gys­tės ir pa­na­šiai, liks gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mas.

Pa­sak „Re­gi­tros“ va­do­vo, gy­ve­na­mą­ją vie­tą dek­la­ra­vę nuo­la­ti­niai Lie­tu­vos gy­ven­to­jai jo­kių po­ky­čių ne­pa­jus. Nau­jo­vė skir­ta tiems, ku­rie mū­sų vals­ty­bę sa­vo re­zi­den­ci­jos ša­li­mi pa­si­rin­ko po il­ges­nio už­sie­ny­je pra­leis­to lai­ko.

Esą spren­di­mas nau­din­gas ir da­liai ša­lies gy­ven­to­jų, ku­rie nuo­la­ti­nę gy­ve­na­mą­ją vie­tą pu­sės me­tų lai­ko­tar­piu dek­la­ra­vo pir­mą kar­tą. Pra­šy­da­mi iš­duo­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, to­kie vai­ruo­to­jai ga­lės įro­dy­ti gy­ve­ni­mo Lie­tu­vo­je fak­tą vi­sais įma­no­mais do­ku­men­tais. Spren­di­mą dėl jų įro­do­mo­sios ver­tės pri­ims klien­tus ap­tar­nau­jan­tys „Re­gi­tros“ dar­buo­to­jai.

Ti­pi­nės ap­lin­ky­bės, dėl ku­rių Lie­tu­vą sa­vo nuo­la­ti­ne gy­ve­na­mą­ja vie­ta lai­ko jo­je ma­žes­nę lai­ko da­lį pra­lei­dę kraš­tie­čiai ar iš už­sie­nio į mū­sų ša­lį at­vy­kę as­me­nys, jau bus iš­var­dy­tos „Re­gi­tros“ par­uoš­tuo­se do­ku­men­tų šab­lo­nuo­se (pra­šy­me, spe­cia­lio­je dek­la­ra­ci­jo­je, kt.), ta­čiau krei­pian­tis svar­bu pa­teik­ti ati­tin­ka­mą prie­žas­tį pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą.

Pa­žy­mė­ti­na, kad spren­di­me dėl nuo­la­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos įro­di­nė­ji­mo prie­mo­nių ES Tei­sin­gu­mo Teis­mas ne­pa­kei­tė sa­vo aiš­ki­ni­mo, jog įpras­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos są­ly­gos įvyk­dy­mas yra es­mi­nis di­rek­ty­vos, už­ti­kri­nan­čios vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mų tar­pu­sa­vio pri­pa­ži­ni­mo pri­nci­pą, ele­men­tas.

„Prie­žas­tis pa­pras­ta – kai vals­ty­bės na­rės nė­ra vi­siš­kai su­de­ri­nu­sios tei­sės ak­tų vai­ruo­to­jų pa­žy­mė­ji­mų iš­da­vi­mo sri­ty­je, ry­šys tarp vai­ruo­to­jo ir vals­ty­bės, su­tei­ku­sios jam spe­cia­lią­ją tei­sę vai­ruo­ti, pa­de­da ko­vo­ti su vai­ruo­to­jų pa­žy­mė­ji­mų tu­riz­mu“, – aiš­ki­no VĮ „Re­gi­tra“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Sau­lius Šu­mi­nas.

Pa­sak jo, ES Tei­sin­gu­mo Teis­mas „ne vie­ną kar­tą yra kons­ta­ta­vęs ir šia­me spren­di­me, ku­ris lei­do įvai­res­nes gy­ve­na­mo­sios vie­tos įro­di­nė­ji­mo prie­mo­nes, pa­kar­to­jo, kad gy­ve­na­mo­sios vie­tos są­ly­ga yra bū­ti­na kon­tro­liuo­jant tin­ka­mu­mo vai­ruo­ti rei­ka­la­vi­mo lai­ky­mą­si ir tam ti­krais at­ve­jais vien įpras­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos są­ly­gos ne­pai­sy­mo ga­li pa­kak­ti no­rint pa­tei­sin­ti vals­ty­bės na­rės at­si­sa­ky­mą pri­pa­žin­ti ki­tos vals­ty­bės na­rės iš­duo­tą vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami