Gyvybę išgelbėjo smūgio slopintuvas

Valys BARAUSKAS red@lzinios.lt 2014-04-22 06:00
Valys BARAUSKAS
red@lzinios.lt 2014-04-22 06:00
Smūgio slopintuvas Jakų sankryžoje - pirmas Lietuvoje tokio tipo saugos įrenginys, išgelbėjęs žmogui gyvybę. VĮ "Automagistralė" nuotrauka
Kol kas Lie­tu­vo­je apie to­kią eis­mo sau­gu­mo prie­mo­nę kaip smū­gio slo­pin­tu­vas ma­žai kas yra gir­dė­jęs, ta­čiau Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD) ir vals­ty­bės įmo­nės (VĮ) „Au­to­ma­gis­tra­lė“ nau­ja­ja­me Ja­kų (Kla­pė­dos r.) trans­por­to maz­ge įreng­ta nau­jo­vė jau iš­gel­bė­jo vai­ruo­to­jui gy­vy­bę.

Žvel­giant į nuo­trau­ką, at­kur­tą iš sta­cio­na­rios vaiz­do ka­me­ros nu­fil­muo­tos me­džia­gos, net ne­įtar­tum, kad vos prieš aki­mir­ką Ja­kų es­ta­ka­do­je, ku­ria ba­lan­džio 9-osios po­pie­tę skrie­jo 59-erių Klai­pė­dos gy­ven­to­jo P.G. vai­ruo­ja­mas „Volks­wa­gen Trans­por­ter“, ga­lė­jo įvyk­ti ne­lai­mė. Kaip vė­liau bu­vo kons­ta­tuo­ta ad­mi­nis­tra­ci­nia­me tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­le, vai­ruo­to­jas ne­si­lai­kė sau­gaus eis­mo rei­ka­la­vi­mų, vir­ši­jo grei­tį, ne­su­val­dė ma­ši­nos ir at­si­tren­kė į ke­lio ženk­lus bei ati­tva­rus. Ne­ga­na to, smar­kiai ap­ga­di­no trans­por­to prie­mo­nę, ku­ria va­žia­vo. Uos­ta­mies­čio po­li­ci­ja pa­žei­dė­jui už tai, kad su­kė­lė ava­ri­nę si­tua­ci­ją, sky­rė bau­dą.

Lem­tin­gos se­kun­dės

Balandžio 9 dieną įvykusią avariją, kai R.G. vairuojamas furgonas atsitrenkė į smūgio slopintuvą, užfiksavo Jakų žiede įrengtos vaizdo kameros. / VĮ "Automagistralė" nuotrauka

Kal­bė­da­mas su LŽ žur­na­lis­tu P.G. pri­pa­ži­no, kad jei ne smū­gio slo­pin­tu­vas, grei­čiau­siai pa­sek­mės bū­tų skau­des­nės. Klai­pė­die­čio vai­ruo­ja­mas „Volks­wa­gen Trans­por­ter“ va­žia­vo an­tru Ja­kų es­ta­ka­dos ly­gy­je ve­dan­čiu ke­liu, ku­ris iš­sis­ki­ria dviem kryp­ti­mis - į Pa­lan­gą ir Klai­pė­dą. Kryp­čių iš­sis­ky­ri­mo pra­džia pa­žy­mė­ta ati­tva­rų san­kir­ta, o prieš juos pūp­so­jo įreng­tas nau­ja­sis smū­gio slo­pin­tu­vas. Pir­mas toks Lie­tu­vo­je.

P.G. ke­ti­no su­kti į de­ši­nę, ta­čiau dėl per­ne­lyg di­de­lio grei­čio ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio ir tren­kė­si į smū­gio slo­pin­tu­vą. Vai­ruo­to­jas ga­lė­jo smar­kiai su­si­žeis­ti jau vien at­si­trenk­da­mas į ati­tva­rų san­kir­tą, bet grei­tai skrie­jan­čio fur­go­no ji grei­čiau­siai bū­tų ne­sus­tab­džiu­si. Ti­kė­ti­na, kad „Volks­wa­gen Trans­por­ter“ bū­tų per­si­ri­tęs per san­kir­tą ir nu­lė­kęs iš maž­daug dvi­de­šim­ties me­trų aukš­čio ant Ja­kų žie­do. Čia in­ten­sy­vus eis­mas, to­dėl ga­lė­jo žū­ti ne tik P.G., bet ir žie­du au­to­mo­bi­liais va­žiuo­jan­tys žmo­nės. Ge­rai, kad tą lem­tin­gą aki­mir­ką fur­go­nui pa­sto­jo ke­lią smū­gio slo­pin­tu­vas. Jo vei­ki­mo pri­nci­pas pa­na­šus į oro pa­gal­vės. Au­to­mo­bi­liui at­si­tren­kus į smū­gio slo­pin­tu­vą, jo vi­du­je esan­tis oras su­gė­rė smū­gio ener­gi­ją ir su­stab­dė „Volks­wa­gen Trans­por­ter“. „Vai­ruo­to­jas ne­pa­ty­rė nė men­kiau­sio įbrė­ži­mo“, - LŽ sa­kė Klai­pė­dos ke­lių po­li­ci­jos biu­ro vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Ši­dei­kis.

Iš­gel­bė­ta gy­vy­bė - neįkainojama

Kaip LŽ pra­ne­šė LAKD at­sto­vas Eval­das Ta­ma­riū­nas, di­rek­ci­ja vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­so tvar­ka įsi­gi­jo smū­gio slo­pin­tu­vą iš Kau­no bend­ro­vės už 72,3 tūkst. li­tų. Šios įmo­nės va­do­vai LŽ pa­tvir­ti­no, kad po ba­lan­džio 9-osios ava­ri­jos Ja­kų san­kry­žo­je esan­čio įren­gi­nio jau ne­beį­ma­no­ma su­re­mon­tuo­ti, nors jis sa­vo dar­bą at­li­ko. „Smū­gio bū­ta ga­na stip­raus - iš­šau­tos vi­sos trys jį su­ge­rian­čios oro pa­gal­vės, o su­sis­tū­mu­si te­les­ko­pi­nė sis­te­ma su­gniuž­dy­ta. Ka­dan­gi vi­sos oro pa­gal­vės su­vei­kė, da­lį smū­gio iner­ci­jos ga­vo ir at­ra­mi­nis in­ka­ras. Jis de­for­ma­vo­si ir ta­po ne­sau­gus to­liau eksp­loa­tuo­ti. Su­lanks­ty­tos šo­ni­nės sis­te­mos ke­lio ati­tva­rų si­jos ir­gi jau ne­be­pa­tai­so­mos. De­for­muo­ta ir įspė­ja­mo­ji plas­ti­ki­nė juo­sta (no­sis)“, - nu­ro­dė bend­ro­vė.

V.Molis: „Galima, aišku, pajuokauti, kad investicija į Jakų žiede esantį smūgio slopintuvą jau atsipirko daugiau nei dvidešimt kartų, nes žmogaus gyvybė oficialiuose dokumentuose vertinama dviem milijonais litų.“ / Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka

Ga­lu­ti­nė­je spe­cia­lis­tų iš­va­do­je tei­gia­ma, jog „sis­te­ma iš es­mės tu­ri bū­ti at­nau­jin­ta, kad ati­tik­tų jai su­teik­tus aukš­tus sau­gos rei­ka­la­vi­mus, nu­ma­ty­tus ko­ky­bi­niuo­se ser­ti­fi­ka­tuo­se“. „Ga­li­ma, aiš­ku, pa­juo­kau­ti, kad in­ves­ti­ci­ja į Ja­kų žie­de esan­tį smū­gio slo­pin­tu­vą jau at­si­pir­ko dau­giau nei dvi­de­šimt kar­tų, nes žmo­gaus gy­vy­bė ver­ti­na­ma dviem mi­li­jo­nais li­tų. Iš ti­krų­jų ji ne­įkai­no­ja­ma, o tai, kad to­kios sau­gu­mo prie­mo­nės gelbs­ti gy­vy­bes – džiu­gi­na“, - kal­bė­jo žie­dą pri­žiū­rin­čios VĮ „Au­to­ma­gis­tra­lė“ di­rek­to­rius Vla­dis­lo­vas Mo­lis.

Sau­go ir kaimynus

Klai­pė­dos ke­lių po­li­ci­jos biu­ro vir­ši­nin­kas R.Ši­dei­kis nė­ra lin­kęs dėl iš­gel­bė­tos „Volks­wa­gen Trans­por­ter“ vai­ruo­to­jo gy­vy­bės vi­sus nuo­pel­nus ati­duo­ti tik smū­gio slo­pin­tu­vui. „Kad žmo­gus li­ko gy­vas, lė­mė vi­sas komp­lek­sas ke­lio in­ži­ne­ri­nių įren­gi­nių - sau­gos pa­gal­vės, ženk­lai, ženk­li­ni­mas ir smū­gio slo­pin­tu­vas, ku­ris su­gė­rė pa­grin­di­nę smū­gio jė­gą. Vai­ruo­to­jui iš­gel­bė­ti gy­vy­bę pa­dė­jo ir tai, kad trans­por­to prie­mo­nė, ku­ria va­žia­vo P.G., bu­vo ne leng­vo­ji, bet kro­vi­ni­nė. Tai­gi jos kons­truk­ci­ja at­spa­res­nė smū­giams. Be to, vai­ruo­to­jas se­gė­jo sau­gos dir­žą, o fur­go­nui at­si­tren­kus į smū­gio slo­pin­tu­vą iš­šo­vė sau­gos pa­gal­vės“, - var­di­jo R.Ši­dei­kis.

LŽ kal­bin­tas VĮ ,,Au­to­ma­gis­tra­lė“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ke­lių prie­žiū­rai Min­dau­gas Rin­ke­vi­čius ne­slė­pė, kad Lie­tu­vo­je nau­jo­ve va­di­na­mas smū­gio slo­pin­tu­vas jau se­niai nė­ra jo­kia nau­jie­na ki­to­se ša­ly­se: „Gre­ti­mo­se vals­ty­bė­se to­kie slo­pin­tu­vai sau­go vai­ruo­to­jus, jų gy­vy­bes ir tur­tą. Daug smū­gio slo­pin­tu­vų įreng­ta ap­link Var­šu­vą. Į Ry­gą ve­dan­čiuo­se ke­liuo­se jų ir­gi ra­si­me ne­ma­žai, kaip ir vi­sos Eu­ro­pos ke­liuo­se. To­dėl to­kia sau­gu­mo prie­mo­nė rei­ka­lin­ga ir Lie­tu­vo­je.“

***

Faktai

Ja­kų žie­das – tri­jų ly­gių trans­por­to maz­gas, ku­rį su­da­ro žie­di­nė san­kry­ža ir virš jos ei­nan­čios es­ta­ka­dos. Čia su­si­jun­gia ma­gis­tra­lės A1 (Vil­nius-Kau­nas-Klai­pė­da), A13 (Klai­pė­da-Pa­lan­ga-Lie­po­ja), kraš­to ke­lias 141 (Kau­nas-Jur­bar­kas-Ši­lu­tė-Klai­pė­da), kraš­to ke­lias 227 (Ja­kai-Do­vi­lai-Lau­ga­liai), Klai­pė­dos mies­to Til­žės gat­vė bei Vil­niaus plen­tas. Iki re­kons­truk­ci­jos Ja­kų žie­das bu­vo in­ten­sy­viau­siai ša­ly­je nau­do­ja­ma už­mies­čio žie­di­nė san­kry­ža (per par­ą ja va­žiuo­ja apie 25 tūkst. au­to­mo­bi­lių). Dėl eis­mo pra­lai­du­mo pa­di­di­ni­mo žie­das re­kons­truo­tas. Per pir­mą­jį re­kons­truk­ci­jos eta­pą įreng­ta tie­sio­gi­nė an­tro ly­gio es­ta­ka­da iš A1 į Vil­niaus plen­tą ir at­gal, per an­trą­jį eta­pą – tre­čio ly­gio es­ta­ka­da iš A13 į A1.

Trumpai

Eu­ro­po­je pir­mą­kart smū­gio slo­pin­tu­vai pra­dė­ti eksp­loa­tuo­ti 1994 me­tais, o pir­mas tes­tas at­lik­tas Pra­ncū­zi­jo­je. Ne­tru­kus juos im­ta mon­tuo­ti Ita­li­jos, ki­tų Eu­ro­pos ša­lių ke­liuo­se. De­ja, ofi­cia­lios Eu­ro­pos sta­tis­ti­kos, ku­rio­je bū­tų at­spin­dė­ta, kiek gy­vy­bių iš­gel­bė­jo to­kios sis­te­mos, nė­ra. Smū­gio slo­pin­tu­vų nau­dą dau­giau ro­do vie­ti­nės reikš­mės ste­bė­ji­mai.

Smū­gio slo­pin­tu­vas - tai spe­cia­li oro pa­gal­vių sis­te­ma, ku­ri nau­do­ja su­spaus­tą orą smū­gio ener­gi­jai su­ger­ti. Slo­pin­tu­vą su­da­ro me­ta­li­nis rė­mas ir tri­jų ban­gų si­jos. Jos su­sisk­lei­džia te­les­ko­piš­kai smū­gio at­ve­ju. Tarp me­ta­li­nio rė­mo seg­men­tų su­mon­tuo­ti spe­cia­lūs oro mai­šai, pa­ga­min­ti iš ypač tvir­to au­di­nio. Juo­se nuo­lat bū­na su­spaus­to oro. Smū­gio me­tu oro slė­gis mai­še pa­ky­la, su­ku­ria pa­gal­vės efek­tą ir lai­ko­si tol, kol iš­si­pū­tu­si mai­šo diaf­rag­ma iš­mu­ša kamš­tį, lei­džian­tį iš­ei­ti orui. Ta­da smū­gio ener­gi­ją pe­ri­mą an­tra, tre­čia ir ki­tos oro pa­gal­vės. Toks smū­gio su­gė­ri­mo me­to­das smar­kiai su­švel­ni­na smū­gio jė­gą, o ava­ri­jos pa­sek­mės bū­na daug ma­žes­nės. Sis­te­mos šo­nuo­se (nuo jos prie­kio iki ga­lo) yra įtem­pia­mi la­bai stip­rūs plie­ni­niai tro­sai. Jie šo­ni­nio smū­gio me­tu su­for­muo­ja ar­ką, nu­krei­pian­čią trans­por­to prie­mo­nę at­gal į ke­lią.

Par­eng­ta bend­ra­dar­biau­jant su VĮ „Automagistralė“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami