Gyvybę saugo panevėžiečių kelininkų darbai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-04-15 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-04-15 06:00
Automagistralės "Via Baltica" dalis ties Ramygala Panevėžio rajone - vienas geriausiai sutvarkytų kelio ruožų šalyje. Daivos Baronienės (LŽ) nuotraukos
Dar 2008-2011 me­tais Pa­ne­vė­žio re­gio­ną ker­tan­čio­je au­to­ma­gis­tra­lė­je „Via Bal­ti­ca“ per me­tus žū­da­vo po 12 ir bū­da­vo su­žei­džia­ma po 43-44 eis­mo da­ly­vius. Ta­čiau jau 2013-ai­siais šio­je tra­sos da­ly­je žu­vu­sių­jų be­li­ko 3, o su­žeis­tų­jų – 17.

Vals­ty­bės įmo­nės (VĮ) „Pa­ne­vė­žio re­gio­no ke­liai“ di­rek­to­rius Ro­lan­das Ža­ga­ras tei­gė, kad kiek­vie­na žū­tis yra ne­iš­ma­tuo­ja­mas skaus­mas žu­vu­sio­jo ar­ti­mie­siems, to­dėl at­ei­ty­je iš­vis tu­rė­tų ne­lik­ti eis­mo įvy­kių, ku­riuo­se nu­ken­tė­tų žmo­nės. Kar­tu Aukš­tai­ti­jos sos­ti­nės ke­lių prie­žiū­ros įmo­nės va­do­vas pa­žy­mė­jo, kad su­ma­žin­ti tra­giš­kų įvy­kių skai­čių pa­dė­jo „pri­tai­ky­tos įvai­rios ma­žos sau­gaus eis­mo prie­mo­nės ir spren­di­mai“.

Ke­liuo­se at­spin­di­ma istorija

Pa­sak R.Ža­ga­ro, už­sib­rėž­tą tiks­lą gal­būt bū­tų bu­vę įma­no­ma pa­siek­ti jau da­bar, jei Pa­ne­vė­žio re­gio­nas, kaip ir pa­ti Lie­tu­va, ne­bū­tų tu­rė­jęs prieš­ta­rin­gos is­to­ri­jos. „Tai iki šiol at­si­lie­pia ir mū­sų ke­lių ko­ky­bei“, - sa­kė „Pa­ne­vė­žio re­gio­no ke­lių“ va­do­vas.

Anot jo, marš­ru­tu, ku­riuo šian­dien drie­kia­si „Via Bal­ti­ca“, greit­ke­lis bu­vo nu­ties­tas dar so­vie­ti­niais me­tais. „Ta­da ke­liai Lie­tu­vo­je iš ti­krų­jų bu­vo pa­tys ge­riau­si So­vie­tų Są­jun­go­je. O trans­por­to ar­te­ri­jos bu­vo pri­tai­ky­tos skur­džiam au­to­mo­bi­lių srau­tui, ku­ris vy­ra­vo anuo­met. Ta­čiau Lie­tu­vai ta­pus ne­prik­lau­so­ma vals­ty­be ir ypač vė­liau, kai įsto­jo­me į Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES), „Via Bal­ti­ca“ ta­po tarp­tau­ti­ne au­to­ma­gis­tra­le, eis­mo in­ten­sy­vu­mas iš­au­go net ne pro­cen­tais, o kar­tais, dėl to ke­lio dan­ga grei­tai iro“, - pa­sa­ko­jo dien­raš­čio LŽ pa­šne­ko­vas.

„Pa­ne­vė­žio re­gio­no ke­lių“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vyd­man­tas Gend­vi­las at­krei­pė dė­me­sį, kad „Via Bal­ti­ca“ nuo­lat re­mon­tuo­ja­ma, ta­čiau pa­sku­ti­niai as­fal­to dan­gos su­stip­ri­ni­mo dar­bai da­ry­ti dau­giau nei prieš de­šim­tį me­tų. „Ats­ki­rų au­to­ma­gis­tra­lės ruo­žų, ker­tan­čių Pa­ne­vė­žio re­gio­ną, ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas bu­vo at­lie­ka­mas 1996-1998 me­tais. Ta­da bu­vo tas lai­kas, kai trans­por­to eis­mo in­ten­sy­vu­mas stai­giai šo­vė į vir­šų. Tai­gi bu­vo nu­spręs­ta au­to­ma­gis­tra­lę re­mon­tuo­ti ka­pi­ta­liš­kai, iš pa­grin­dų. Ka­dan­gi ša­lis ne­tu­rė­jo pa­kan­ka­mai lė­šų, tai ir spren­di­mai bu­vo pri­tai­ky­ti ati­tin­ka­mi, pa­gal to lai­ko­tar­pio są­ly­gas. Šiuo me­tu rei­ka­lin­gi nau­ji spren­di­mai, ku­rie už­ti­krin­tų sau­gų ir pa­to­gų eis­mą ke­ly­je ir bū­tų funk­cio­na­lūs at­ei­ty­je", - tvir­ti­no V.Gend­vi­las.

Bū­ti­na rekonstrukcija

Avaringumu garsėjusiame Panevėžio aplinkkelyje šiemet nebuvo nė vieno žmonių gyvybės pareikalavusio eismo įvykio.

Pa­sak VĮ „Pa­ne­vė­žio re­gio­no ke­liai“ va­do­vo R.Ža­ga­ro, no­rint pa­aiš­kin­ti „Via Bal­ti­cos“ re­mon­to ypa­tu­mus rei­kia pra­dė­ti nuo to, kad au­to­ma­gis­tra­lė nė­ra vien­ti­sas ke­lias, o yra tarp­tau­ti­nis marš­ru­tas E67, ku­rį Pa­ne­vė­žio re­gio­ne su­da­ro trys ma­gis­tra­li­niai ke­liai. Pir­mas jų yra pa­žy­mė­tas nu­me­riu A8 ir šau­na į pie­tus nuo Pa­ne­vė­žio per Aris­ta­vą į Sit­kū­nus (Kau­no r.). A 17 ke­lias 22 ki­lo­me­trų ruo­že jun­gia Ši­la­ga­lį ir Ūtos san­kry­žą ir yra va­di­na­mas Pa­ne­vė­žio ap­link­ke­liu. Ke­lias, ku­rio nu­me­ris A10, nuo Pa­ne­vė­žio drie­kia­si per Pa­sva­lį iki Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos sie­nos ir to­liau ve­da į Ry­gą. Pa­ne­vė­žio re­gio­ne „Via Bal­ti­ca“ per par­ą per­va­žiuo­ja nuo 7 tūkst. iki 9 tūkst. au­to­mo­bi­lių, ke­ly­je A10 eis­mas yra pats in­ten­sy­viau­sias iš tri­jų ke­lių, ku­riuos pri­žiū­ri VĮ „Pa­ne­vė­žio re­gio­no ke­liai“.

Ke­li­nin­kams „Via Bal­ti­ca“ ke­lia di­de­lį gal­vos skaus­mą ir dar dėl vie­nos prie­žas­ties – ja per par­ą va­žiuo­ja 2,5 tūkst. su­nkve­ži­mių. „Va­žiuo­jan­čių su­nkve­ži­mių gau­sa ir trans­por­to eis­mo in­ten­sy­vu­mas pa­lie­ka di­de­les žy­mes - grei­čiau dė­vi­si as­fal­to dan­ga, spar­čiau ran­da­si gi­lios pro­vė­žos ir duo­bės, ta­da ky­la prob­le­mų dėl trans­por­to ir eis­mo sau­gu­mo, iš­au­ga ava­ri­jų ti­ki­my­bė“, - dės­tė R.Ža­ga­ras.

„Pa­ne­vė­žio re­gio­no ke­lių“ va­do­vo tei­gi­mu, iš­sky­rus du ne­il­gus ruo­žus tarp Pa­sva­lio ir Pa­ne­vė­žio, taip pat - nuo Ra­my­ga­los iki Kė­dai­nių ra­jo­no ri­bos, ku­rie bu­vo at­nau­jin­ti vė­liau­siai, vi­są „Via Bal­ti­cą“ rei­kia re­kons­truo­ti.

Pla­nuo­se – ir skan­di­na­viš­kas variantas

R.Ža­ga­ras at­krei­pė dė­me­sį, kad kol kas nė­ra ga­lu­ti­nai nu­spręs­ta, kaip at­ei­ty­je tu­rė­tų at­ro­dy­ti „Via Bal­ti­cos“ at­kar­pa, pra­si­de­dan­ti nuo Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos sie­nos ir nu­sid­rie­ku­si iki Sit­kū­nų. „Pla­nuo­ja­ma įvai­riai, ta­čiau il­ga­lai­kio spren­di­mo dar nė­ra. Gal­būt tai bus tri­jų juo­stų ke­lias, kur dvi juo­stos driek­sis vie­na kryp­ti­mi, vie­na – prieš­in­ga kryp­ti­mi, o at­ski­ruo­se ruo­žuo­se bus ke­tu­rios juo­stos, po dvi prieš­in­go­mis kryp­ti­mis. Aiš­ku, dėl eis­mo sau­gu­mo ir at­ei­ties pers­pek­ty­vų ge­riau­sia bū­tų įgy­ven­din­ti an­trą­jį va­rian­tą. Bet to­kiu at­ve­ju rei­kė­tų su­pirk­ti la­bai daug že­mių, taip pat – ir iš pri­va­čių sa­vi­nin­kų, įreng­ti ap­link­ke­lius prie gy­ven­vie­čių, o sta­ty­bos pa­brang­tų bent du ar net tris kar­tus. Tad ke­tu­rios juo­stos per vi­są au­to­ma­gis­tra­lės il­gį nuo sie­nos su Lat­vi­ja iki Sit­kū­nų var­gu ar bū­tų įma­no­mos. Ki­ta ver­tus, jos ne­įma­no­mos ir dėl to, kad kol kas pa­gal eu­ro­pi­nius stan­dar­tus čia per ma­žas trans­por­to srau­tas“, - sa­kė VĮ „Pa­ne­vė­žio re­gio­no ke­liai“ di­rek­to­rius.

V.Gend­vi­lo tei­gi­mu, svars­to­mas ir dar vie­nas, va­di­na­ma­sis skan­di­na­viš­kas ke­lio va­rian­tas (2+1). To­kia­me ke­ly­je bū­tų trys juo­stos – dvi vie­na kryp­ti­mi ir vie­na – šau­nan­ti į prieš­in­gą pu­sę. Prieš­in­go­mis kryp­ti­mis nu­sid­rie­ku­sios juo­stos bū­tų ak­li­nai ati­tver­tos ati­tva­rais, o kas du trys ki­lo­me­trai jos kai­ta­lio­tų­si. „Taip bū­tų su­da­ry­tos są­ly­gos trans­por­to prie­mo­nėms sau­giai ap­lenk­ti vie­na ki­tą. Bet toks ke­lio su­pla­na­vi­mas ga­li kel­ti ki­tų prob­le­mų. Pa­vyz­džiui, va­žiuo­jan­čiai vie­na juo­sta ma­ši­nai su­ge­dus ar­ba, kas dar blo­giau, įvy­kus ava­ri­jai, grei­čiau­siai kil­tų di­džiu­lės spūs­tys. To­dėl skan­di­na­viš­ko ti­po au­to­ma­gis­tra­lės ruo­žus kol kas pla­nuo­ja­ma ties­ti tik to­se vie­to­se, kur yra ge­rai iš­plė­to­tas ap­va­žiuo­ja­mų­jų ra­jo­ni­nių ke­lių tink­las“, - sa­kė VĮ „Pa­ne­vė­žio re­gio­no ke­liai“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.

R.Žagaras

Plė­tros perspektyvos

Kol nė­ra pri­im­ta stra­te­gi­nių spren­di­mų dėl „Via Bal­ti­cos“, pa­sak R.Ža­ga­ro, bū­ti­na da­ry­ti tuos dar­bus, ku­riuos at­lik­ti lei­džia lė­šos ir ga­li­my­bės. Šiais me­tais ke­ly­je A8 pla­nuo­ja­ma su­re­mon­tuo­ti at­kar­pą nuo Ši­la­ga­lio mies­te­lio iki Ra­my­ga­los. „Pro­jek­tas jau yra par­eng­tas ir ko­re­guo­ja­mas, o ar­ti­miau­siu me­tu bus skel­bia­mas ir kon­kur­sas pirk­ti dar­bus. La­bai ti­ki­mės, kad at­nau­jin­tu ke­liu trans­por­tas ga­lės va­ži­nė­ti jau ki­tais me­tais“, - sa­kė „Pa­ne­vė­žio re­gio­no ke­lių“ va­do­vas.

Pa­sak R.Ža­ga­ro, su­pla­nuo­ti dar­bai ga­li žlug­ti ne­bent to­kiu at­ve­ju, jei dar­bų at­li­ki­mo kon­kur­sas bū­tų su­stab­dy­tas, nes pre­ten­den­tai į nu­ga­lė­to­jus jį aps­kųs­tų teis­mui.

Teis­mi­niai gin­čai truk­do pa­sku­bin­ti at­nau­ji­ni­mo dar­bus ir ke­ly­je A17, ar­ba Pa­ne­vė­žio ap­link­ke­ly­je. „Iš pra­džių pla­na­vo­me at­nau­jin­ti tik vir­šu­ti­nę ke­lio dan­gą. Ta­čiau maž­daug prieš dve­jus me­tus Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja pri­ėmė spren­di­mą at­lik­ti rim­tes­nį šio „Via Bal­ti­cos“ ruo­žo re­mon­tą. Čia tu­rė­tų at­si­ras­ti skan­di­na­viš­ko ti­po ke­lias. Bė­da ta, kad prieš me­tus pa­skelb­tas pro­jek­ta­vi­mo kon­kur­sas ne­įvy­ko dėl skun­dų teis­mams. Šie­met di­rek­ci­ja skel­bia pa­kar­to­ti­nį kon­kur­są. Jei jam ir vėl ne­su­truk­dys teis­mų ma­ra­to­nas, 2014-2015 me­tais tu­rė­tų bū­ti par­eng­tas ap­link­ke­lio re­kons­truk­ci­jos pro­jek­tas, o dar po me­tų bū­tų at­lie­ka­mi ir at­nau­ji­ni­mo dar­bai. Vis dėl­to jau da­bar šiau­ri­nė A17 da­lis nuo Ši­la­ga­lio iki Ūtos san­kry­žos yra la­bai pa­žeis­ta su­nkio­jo trans­por­to, šia­me ruo­že yra pa­vie­nių ke­lio dan­gos de­fek­tų, įdu­bų, ku­rio­se for­muo­ja­si duo­bės, taip pat yra smar­kiai pa­žeis­tas py­li­mas per Nau­so­dės san­kry­žą. To­dėl ne­be­ga­li­me lauk­ti, kol bus įgy­ven­din­ti pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, o ta­da ir sta­ty­bos. Šiais me­tais pla­nuo­ja­me vyk­dy­ti smul­kes­nius ke­lio dan­gos at­nau­ji­ni­mo dar­bus, ku­rie leis ke­lio ruo­žui už­ti­krin­ti sau­gų eis­mą“, - sa­kė R.Ža­ga­ras.

A10 ke­ly­je yra iš­pla­tin­ta iki 11-os me­trų dan­ga nuo Pa­ne­vė­žio iki Pa­sva­lio, ir šis ruo­žas, ke­li­nin­ko tvir­ti­ni­mu, šian­dien ma­žiau­siai ke­lia prob­le­mų "Pa­ne­vė­žio re­gio­no ke­liams". Ta­čiau iš­pla­tin­ta ke­lio dan­ga su­da­ro ga­li­my­bes sku­ban­tiems ir ne­draus­min­giems vai­ruo­to­jams pa­vo­jin­gai lenk­ti vie­niems ki­tus. Tad vai­ruo­to­jams su­draus­min­ti šio­je at­kar­po­je nu­ma­to­ma įreng­ti ke­le­tą prie­mo­nių. „Šie­met yra at­lie­ka­mi dar­bai įren­giant žie­di­nę san­kry­žą ties Pa­sva­liu, 38-aja­me „Via Bal­ti­cos“ ki­lo­me­tre. Ma­ny­ki­me, kad kon­kur­sas įvyks sėk­min­gai, ir san­kry­ža bus pra­dė­ta sta­ty­ti dar šie­met“, - vy­lė­si R.Ža­ga­ras.

VĮ „Pa­ne­vė­žio re­gio­no ke­liai“ va­do­vo tei­gi­mu, tarp Pa­sva­lio ir Rau­bo­nių taip pat bus su­stip­rin­ta ir pri­tai­ky­ta sau­giam eis­mui „Via Bal­ti­cos“ ke­lio dan­ga. Šiuo me­tu čia vyks­ta pro­jek­ta­vi­mo dar­bai.

„Prieš me­tus bu­vo su­stip­rin­ta ir su­re­mon­tuo­ta ke­lio dan­ga tarp Sa­lo­čių bei Riau­bo­nių, ki­taip ta­riant – prie sie­nos su Lat­vi­ja. Be­li­ko su­tvar­ky­ti dan­gą tik­tai bu­vu­sio­je mui­ti­nės te­ri­to­ri­jo­je, kur yra ke­lios aikš­te­lės ir ke­lio pra­pla­tė­ji­mų. Tie dar­bai jau nu­ma­ty­ti, o ar­ti­miau­siu me­tu bus par­eng­ti pro­jek­tai jiems at­lik­ti. Ti­ki­mės, kad ši­ta „Via Bal­ti­cos“ at­kar­pa per me­tus ki­tus bus ka­pi­ta­liš­kai su­re­mon­tuo­ta, o dar po ke­le­rių me­tų bus ga­li­ma kal­bė­ti ir apie dar rim­tes­nę vi­sos au­to­ma­gis­tra­lės re­kons­truk­ci­ją į pla­tes­nį ir dau­giau juo­stų tu­rin­tį ke­lią“, - sa­kė LŽ pa­šne­ko­vas.

Pa­sku­ti­nė „dė­mė“ - prie Latvijos

Be­je, trum­pu­tė­je au­to­ma­gis­tra­lės da­ly­je, ku­ri yra prie sie­nos su Lat­vi­ja, li­ko ir pa­sku­ti­nė „Via Bal­ti­cos“ ruo­žo, ku­rį pri­žiū­ri „Pa­ne­vė­žio re­gio­no ke­liai“, „juo­do­ji dė­mė“. To­kios „ dė­mės“ - tai vie­tos, ku­rio­se 500 me­trų ke­lio ruo­že per ket­ve­rius me­tus įvy­ko bent 4 eis­mo įvy­kiai ir juo­se žu­vo ar bu­vo su­ža­lo­ti žmo­nės. „Juo­do­sios dė­mės“ yra vie­nas svar­biau­sių eis­mo sau­gu­mo būk­lę nu­sa­kan­čių ro­dik­lių. 2007 me­tais to­je „Via Bal­ti­cos“ da­ly­je, ku­rią mes pri­žiū­ri­me, dė­mių bu­vo 8, o 2008-ai­siais jų su­ma­žė­jo iki 4. Da­bar, kaip ma­to­me, tik­tai vie­na be­li­ku­si. Ko­dėl bū­tent prie Lat­vi­jos sie­nos? Nes ten yra par­duo­tu­vė ir de­ga­li­nė, ku­rio­se pre­kiau­ja­ma al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais. Tai yra sa­vi­tas trau­kos cen­tras ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jams, ku­rie ap­si­pir­kę ne vi­suo­met val­do sa­vo emo­ci­jas“, - sa­kė V.Gend­vi­las.

Par­eng­ta bend­ra­dar­biau­jant su VĮ „Pa­ne­vė­žio re­gio­no keliai“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami