Hibridą "Audi A7 Sportback h‑tron quattro" varo ir elektra, ir vandenilis

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-11-24 10:28
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-11-24 10:28
Įveikęs 100 kilometrų koncepcinis hybridas "Audi A7 h-tron" į atmosferą išskiria ne daugiau kaip du lašus vandens.  Gamintojos nuotrauka
Ar ver­ta kons­truo­ti hib­ri­di­nį au­to­mo­bi­lį, ku­ria­me įpras­to elek­tros va­rik­lio trū­ku­mus kom­pen­suo­ja… ki­tas elek­tros va­rik­lis? Ver­ta, at­sa­ko "Au­di" in­ži­nie­riai. Su są­ly­ga, kad tai bus ga­lin­gas spor­ti­nis bo­li­das su dviem trau­kos cen­trais, ku­rių vie­na elek­tri­nė jė­gai­nė yra mai­ti­na­ma van­de­ni­liu.

Pa­sak "Au­di" in­ži­nie­rių, vie­ną­kart įkro­vus to­kią ma­ši­ną ja ga­li­ma nu­va­žiuo­ti iki 500 ki­lo­me­trų ir ro­dy­ti pui­kius re­zul­ta­tus ne­tgi lenk­ty­nių tra­so­se, į ap­lin­ką iš­ski­riant vos po­rą la­šų van­dens.

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį pra­si­dė­ju­sio­je tarp­tau­ti­nė­je Los An­dže­lo (JAV) au­to­mo­bi­lių par­odo­je pri­sta­to­mas įspū­din­gos kons­truk­ci­jos au­to­mo­bi­lis "Au­di A7 Sport­back h‑tron quat­tro" su van­de­ni­li­niu va­rik­liu. Kai ki­ti au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai šiuo me­tu ku­ria ar tik ban­do su­kur­ti įpras­tus van­de­ni­li­nius au­to­mo­bi­lius, o jų pro­to­ti­pai yra ma­žo­sios kla­sės au­to­mo­bi­liai ar­ba vien tik la­bo­ra­to­ri­niai sten­dai, "Au­di" spe­cia­lis­tai ne­pa­si­kuk­li­no. Jie pri­sta­tė su­pe­rau­to­mo­bi­lio am­bi­ci­jų ne­sle­pian­tį va­žiuo­jan­tį kon­cep­ci­nį mo­de­lį, ir net or­ga­ni­zuo­ja va­žia­vi­mo tes­tus žur­na­lis­tams.

Prie­ky­je su­mon­tuo­tas elek­tros va­rik­lis su­ka prie­ki­nius ra­tus ir ener­gi­ją gau­na iš van­de­ni­li­nio aku­mu­lia­to­riaus. Uni­ka­lios kons­truk­ci­jos aku­mu­lia­to­riu­je vyks­ta che­mi­nė reak­ci­ja, ku­rios me­tu ga­mi­na­mas van­duo. Van­de­ni­liui rea­guo­jant su de­guo­ni­mi su­si­da­ran­ti elek­tros ener­gi­ja tie­kia­ma prie­ki­nam va­rik­liui. Nu­va­žiuo­ti 100 km ke­lio su­nau­do­ja­ma maž­daug 1 ki­log­ra­mas van­de­ni­lio, kas pa­gal ek­vi­va­len­tą ati­tin­ka maž­daug 3,7 li­tro ben­zi­no. Pil­nos van­de­ni­lio tal­pyk­los už­ten­ka 500 km ke­lio. Šios tal­pyk­los už­pil­dy­mas trun­ka apie 3 mi­nu­tes.

Pa­pil­do­mą ga­lios ir ei­gos re­zer­vą su­tei­kia au­to­mo­bi­lio ga­li­nė­je da­ly­je su­mon­tuo­tas ir ga­li­nius ra­tus su­kan­tis šiuo­lai­ki­niams "Au­di" hib­ri­dams skir­tas elek­tros va­rik­lis, ku­riam ener­gi­ją tie­kia 8,8 kWh tal­pos aku­mu­lia­to­rius. Nau­do­jant vien šį va­rik­lį ga­li­ma nu­rie­dė­ti iki 50 km ke­lio.

Abi elek­tros va­rik­lių sis­te­mos - ne­prik­lau­so­mos vie­na nuo ki­tos. Šių va­rik­lių ku­ria­mą ga­lią val­do ir pa­skirs­to nau­jos kons­truk­ci­jos elek­tro­ni­nė trans­mi­si­ja, ju­de­sį per­duo­dan­ti "quat­tro" vi­sų ra­tų pa­va­rai.

Abu va­rik­liai ga­li veik­ti ke­liais skir­tin­gais są­vei­kų re­ži­mais, pri­klau­san­čiais nuo eis­mo są­ly­gų ar­ba vai­ra­vi­mo po­bū­džio bei pri­ori­te­tų. Šis per­jun­gi­mas at­lie­ka­mas au­to­ma­tiš­kai ar­ba ran­ki­niu bū­du. "Au­di" in­ži­nie­rius ypač do­mi­na lenk­ty­ni­nis re­ži­mas, kai sinch­ro­niš­kai vei­kian­čių va­rik­lių tan­de­mas su­ku­ria di­de­lę trau­ką ir lei­džia skuos­ti di­de­liu grei­čiu. Ši kon­cep­ci­ja bu­vo iš­ban­dy­ta ir ne kar­tą pa­si­tei­si­no Le Ma­no lenk­ty­nė­se, ga­ran­tuo­da­ma per­ga­les "Au­di" ko­man­dai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami