Hibridas ar elektromobilis: už ką statote jūs?

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-07 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-07 06:00
Penktasis „Audi“ žiedas – baterijai įkrauti. Gamintojų nuotraukos
Tra­di­ciš­kai ben­zi­ną be­si­ren­kan­čios JAV ir Ja­po­ni­ja nau­jau­sias hib­ri­di­nių ir elek­tra va­ro­mų au­to­mo­bi­lių tech­no­lo­gi­jas pe­ri­ma kur kas grei­čiau nei dy­ze­li­nė Eu­ro­pa. Šiek tiek tvir­čiau Se­na­ja­me že­my­ne lai­ko­si „Toyo­ta“, ku­rios at­nau­jin­ti dy­ze­li­niai „Au­ris“ ir „Ya­ris“ hib­ri­dai per­nai su­da­rė be­veik pu­sę Eu­ro­po­je par­duo­da­mų hib­ri­dų.

Pa­grin­di­nė prie­žas­tis, dėl ku­rios hib­ri­di­niai au­to­mo­bi­liai spar­čiai ne­įsi­bė­gė­ja Eu­ro­po­je, yra ta, kad pa­ly­gin­ti su dy­ze­li­niais au­to­mo­bi­liais, skir­tin­gai nei ly­gi­nant su ben­zi­ni­niais, hib­ri­dų efek­ty­vu­mas kur kas men­kes­nis.

Ja­po­nai – už kon­ser­va­ty­ves­nius pokyčius

„Toyo­ta“ kong­lo­me­ra­tas, ku­riam pri­klau­so ir „Le­xus“, kol kas sta­to ant hib­ri­di­nės tech­no­lo­gi­jos (HEV), ku­ri bu­vo die­gia­ma nuo pat pir­mo­jo „Prius“ pa­si­ro­dy­mo, kor­tos. Šios tech­no­lo­gi­jos au­to­mo­bi­ly­je įpras­tais de­ga­lais va­ro­mas mo­to­ras yra pa­grin­di­nis ga­lios šal­ti­nis. Tuo tar­pu elek­tri­nis mo­to­ras ir jo ba­te­ri­ja mai­ti­na­mi va­žiuo­jant įpras­tu re­ži­mu. Su­ge­ne­ruo­ta elek­tra pa­nau­do­ja­ma au­to­mo­bi­liui įsi­bė­gė­jant ar­ba va­žiuo­jant ne­di­de­liu grei­čiu. Toks hib­ri­das kur kas efek­ty­ves­nis mies­te.

Tuo tar­pu įkrau­na­mi hib­ri­dai (PHEV – plug-in hyb­rid), kaip dy­ze­li­nis „Vol­vo V60“ ar „Au­di“ pri­sta­ty­tas „A3 E-tron“ , yra pa­na­šes­ni į elek­tro­mo­bi­lius nei į tra­di­ci­nes ma­ši­nas. Įkrau­na­mo hib­ri­do pa­grin­di­nė jė­gai­nė – elek­tros mo­to­rai ir ba­te­ri­ja, ku­rią rei­kia įkrau­ti, įjun­gus į elek­tros šal­ti­nį. Tik kai ke­lio­nės me­tu ba­te­ri­ja vi­sai iš­si­krau­na, įsi­jun­gia de­ga­lais va­ro­mas va­rik­lis, ku­ris veik­da­mas krau­na ir iš­tuš­tė­ju­sią ba­te­ri­ją.

Hib­ri­di­nis „Ya­ris“ - vie­nas švariausių

„Toyota Auris Touring Sports“ hibridinis automobilis.

Eu­ro­po­je per­nai bu­vo par­duo­ta 214 tūkst. nau­jų hib­ri­di­nių (HEV ir PHEV) au­to­mo­bi­lių. Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ga­mi­na­mų „Toyo­ta Au­ris“ ben­zi­ni­nių hib­ri­dų par­da­vi­mai per me­tus pa­šo­ko 131 proc., iki 53 tūkst. au­to­mo­bi­lių, o ne­di­de­lių, Pra­ncū­zi­jo­je ke­pa­mų „Toyo­ta Ya­ris“ par­duo­ta dvi­gu­bai dau­giau nei prieš me­tus (103 proc.) - be­veik 49 tūks­tan­čiai. Ja­po­nų au­tof­lag­ma­nas ti­ki­si, kad šie­met hib­ri­di­nių „Ya­ris“ pa­klau­sa di­dės dar penk­ta­da­liu.

„Toyo­ta“ tu­ri ne­daug pa­siū­ly­mų dy­ze­li­nių va­rik­lių seg­men­te, tad vie­nin­te­lis lo­giš­kas ke­lias jai ne­už­leis­ti rin­kos Eu­ro­po­je – di­din­ti ben­zi­ni­nių hib­ri­di­nių au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mą. Va­ka­rų Eu­ro­po­je tam­pa įpras­ta: jei no­ri eko­no­miš­kes­nio „Volks­wa­gen Golf“, per­ki dy­ze­lį, jei no­ri eko­no­miš­kos „Toyo­ta“ – hib­ri­dą“, - sa­kė au­to­mo­bi­lių rin­kos ty­rė­jas Alas Bed­wel­las.

Ja­po­nų ga­min­to­jas ti­ki­si, kad „Au­ris“ ir „Ya­ris“ hib­ri­dai taps jų sėk­mės ark­liu­ku Eu­ro­po­je. To­kiu pat, ko­kiu JAV ir Ja­po­ni­jo­je ta­po jau tre­čią­ją kar­tą skai­čiuo­jan­tis „Prius“ hib­ri­das. Jis šiuo me­tu ka­ra­liau­ja Ja­po­ni­jos ge­riau­siai par­duo­da­mų au­to­mo­bi­lių są­ra­še, o JAV uži­ma de­šim­tą­ją vie­tą.

Hib­ri­di­nis „Ya­ris“ ang­lies dvi­de­gi­nio iš­me­ti­mas sie­kia tik 79 g/km, tai lei­džia jį pel­ny­tai va­din­ti be­ne šva­riau­siu iš Eu­ro­po­je par­duo­da­mų au­to­mo­bi­lių. Sa­vo hib­ri­di­nę fi­lo­so­fi­ją „Toyo­ta“ sten­gia­si įdieg­ti ir „Le­xus“, ku­rie taip pat ne­pa­kin­ky­ti dy­ze­li­niais va­rik­liais, ga­my­bo­je.

Įkrau­na­mas hib­ri­das – tar­pi­nė stotelė

Apie pla­nus Eu­ro­po­je ap­lenk­ti „Toyo­ta“ ir tap­ti čia ge­riau­siai par­duo­da­mu Azi­jos au­to­mo­bi­lių mar­ke prieš ke­le­rius me­tus pa­skel­bęs „Nis­san“, ro­dos, šio tiks­lo ga­li ir ne­įgy­ven­din­ti. Pir­mą­ją po­zi­ci­ją „Nis­san“ sa­vo kon­ku­ren­tei už­lei­do 1998 me­tais, o per­nai šį ja­po­nų ga­min­to­ją ap­len­kė ir ko­rė­jie­čių „Hyun­dai“.

„Tu­ri­me hib­ri­di­nių mo­de­lių JAV ir Ja­po­ni­jo­je, ta­čiau Eu­ro­po­je vi­są dė­me­sį ski­ria­me elek­tro­mo­bi­liams. Ma­nau, kad esa­me nu­sis­ta­tę pers­pek­ty­ves­nę kryp­tį nei mū­sų kon­ku­ren­tai. Jei at­suk­tu­mė­te lai­kro­dį at­gal ir pa­ma­ty­tu­mė­te, kaip iš pra­džių se­kė­si „Prius“ mo­de­liui, bū­tų aki­vaiz­du, kad mū­sų „Nis­san Leaf“ elek­tro­mo­bi­lio par­da­vi­mas ju­da kur kas spar­čiau“, - pa­žy­mė­jo „Nis­san Eu­ro­pe“ va­do­vas Tre­vo­ras Man­nas.

„Nissan Leaf“ elektromobilis.

Tuo tar­pu vo­kie­čių ga­min­to­jai, Eu­ro­po­je už­val­dę pa­čias stip­riau­sias po­zi­ci­jas, vi­są de­šimt­me­tį bent jau vie­šuo­se pa­si­sa­ky­muo­se ga­na kri­tiš­kai ver­ti­no hib­ri­di­nes ir elek­tro­mo­bi­lių tech­no­lo­gi­jas. Bet ino­va­ci­jos iš­ju­di­no net ir šiuos au­top­ra­mo­nės di­no­zau­rus. Štai „Volks­wa­gen“ gru­pei pri­klau­san­ti „Au­di“ prieš mė­ne­sį Že­ne­vo­je pri­sta­tė pir­mo­jo sa­vo įkrau­na­mo hib­ri­do „Au­di A3 E-tron“ mo­de­lį.

„E­lek­tri­niai au­to­mo­bi­liai yra at­ei­tis. Tai aki­vaiz­du. Tra­di­ci­niams au­to­mo­bi­liams ne tik mes, bet ir mū­sų au­to­mo­bi­lių pir­kė­jai jau­čia emo­ci­nį prie­rai­šu­mą, ta­čiau pa­sau­lis ne­sto­vi vie­to­je. Šiuo me­tu ma­no­me, kad ge­riau­sias va­rian­tas, žen­giant iš tra­di­ci­nių au­to­mo­bi­lių į elek­tro­mo­bi­lių erą, yra įkrau­na­mas hib­ri­di­nis au­to­mo­bi­lis. Star­tuo­da­mi su „Au­di A3 E-tron“ pa­siū­ly­si­me klien­tams ne tik pa­tį au­to­mo­bi­lį, bet ir vi­są inf­ras­truk­tū­rą - tai grei­to­sios įkro­vos sto­te­lių įren­gi­mas jų na­mų ga­ra­žuo­se“, - tei­gė „Au­di“ tech­ni­nio vys­ty­mo va­do­vas Ul­ri­chas Hac­ken­ber­gas.

„Au­di“ ty­ri­mų gru­pė­se dir­ban­tys in­ži­nie­riai spar­čiai to­bu­li­na ne tik hib­ri­di­nę sis­te­mą ir ba­te­ri­jas, bet ir vai­ra­vi­mą pa­leng­vi­nan­čią elek­tro­ni­ką, ku­rios pa­grin­di­nis sie­kia­mas tiks­las – kom­piu­te­rio pi­lo­tuo­ja­mi au­to­no­mi­niai au­to­mo­bi­liai. Šio­je sri­ty­je „Volks­wa­gen Group“ bi­čiu­liau­ja­si su tech­no­lo­gi­jų mil­ži­nais „Goog­le“ ir „Nvi­dia“. Pa­sak U.Hac­ken­ber­go, šį de­šimt­me­tį ma­ty­si­me, kaip nau­ji au­to­mo­bi­liai ims vis ge­riau su­tar­ti ne tik su iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais, lai­kro­džiais bei plan­še­ti­niais kom­piu­te­riais, bet ir vie­ni, ir kei­sis in­for­ma­ci­ja tar­pu­sa­vy­je bei su ke­liuo­se įreng­to­mis in­for­ma­ci­nė­mis sis­te­mo­mis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami