Hibridas naudos saulės energiją

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-02-10 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-02-10 06:00
Salerno (Italija) universiteto inžinieriai savo sukurtą įrenginį "HySolat Kit" bandė ir tobulino naudodamiesi "Fiat Punto".   Bioradar.net nuotrauka
Gru­pė Sa­ler­no (Ita­li­ja) uni­ver­si­te­to in­ži­nie­rių skel­bia iš­to­bu­li­nu­si prieš ke­le­rius me­tus jos pa­čios su­kur­tą spe­cia­lų įran­gos komp­lek­tą „Hy­So­lar­Kit“, ku­ris tu­rė­tų pa­dė­ti įkrau­ti se­ri­ji­nei ga­my­bai ren­gia­mo hib­ri­di­nio „Fiat Pun­to“ li­čio jo­nų ba­te­ri­ją.

Vis dau­giau pa­sau­lio ga­min­to­jų įsi­trau­kia į lenk­ty­nes, kas pir­mas su­kurs elek­tra va­ro­mą ma­ši­ną, ku­rią įstengs įpirk­ti ma­si­nis var­to­to­jas. Kol kas pers­pek­ty­viau­sia at­ei­ties trans­por­to prie­mo­ne lai­ko­mas elek­tro­mo­bi­lis – pir­miau­sia dėl to, kad į at­mos­fe­rą ne­iš­me­ta nė gra­mo ang­lies diok­si­do ar ki­to­kių ter­ša­lų, be to, ga­li nau­do­ti elek­trą, ga­mi­na­mą iš ne­iš­sen­kan­čių at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių.

Nuo pi­gu­mo pri­klau­san­ti sėkmė

Ta­čiau kol kas elek­tra va­ro­mi leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai yra ne­įti­ki­mai bran­gūs. Pir­miau­sia dėl ba­te­ri­jų, ku­rių ver­tė su­da­ro apie du treč­da­lius pa­čios ma­ši­nos kai­nos.

Di­die­ji pa­sau­lio ga­min­to­jai karšt­li­giš­kai ieš­ko bū­dų, kaip at­pi­gin­ti elek­tro­mo­bi­lius. Vi­si su­pran­ta – kas pir­mas su­kurs ma­si­nę elek­tra va­ro­mą ma­ši­ną, tas dau­giau­sia ir lai­mės.

Pa­vyz­džiui, vos per ke­lias pa­sta­rą­sias die­nas Ame­ri­kos kom­pa­ni­ja „Tes­la“ pa­skel­bė, jog 2018 me­tais nuo kon­ve­je­rių pra­dės ri­den­ti „Mo­del 3“, ku­ris kai­nuos apie 32 tūkst. eu­rų, o ja­po­nų „Nis­san“ – kad spe­cia­liai Ki­ni­jos rin­kai ku­ria elek­tro­mo­bi­lį, ku­rio kai­na bus ma­žes­nė nei po­pu­lia­rio­jo „Leaf“.

Šiuo me­tu pi­giau­sią pa­sau­ly­je se­ri­ji­nį elek­tro­mo­bi­lį „E-Up!“ ga­mi­na Vo­kie­ti­jos „Volks­wa­gen“. Ta­čiau už maž­daug 26 tūkst. eu­rų (tiek at­siei­na vo­kiš­kas elek­tri­nis ste­buk­las) ga­li­ma įsi­gy­ti ir tau­pų vi­du­ti­nės pres­ti­ži­nės kla­sės se­da­ną. Pa­pras­tai pir­kė­jai mie­liau ren­ka­si šį va­rian­tą.

Ki­ti ga­min­to­jai ir­gi ne­sė­di su­dė­ję ran­kų. Pa­vyz­džiui, dau­giau nei prieš tre­jus me­tus Ita­li­jos kon­cer­no „Fiat“ re­mia­ma vie­tos Sa­ler­no uni­ver­si­te­to in­ži­nie­rių ko­man­da pra­dė­jo pro­jek­tą, ku­rį įgy­ven­din­da­ma su­kū­rė įren­gi­nį „Hy­So­lar­Kit“. Ne­se­niai Ita­li­jos ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad nau­jo­vė ska­ti­na kon­cer­ną „Fiat“ pra­dė­ti se­ri­ji­niu bū­du ga­min­ti hib­ri­di­nius, tra­di­ci­niais de­ga­lais ir sau­lės ener­gi­ja va­ro­mus ma­žy­lius „Pun­to“. At­krei­pia­mas dė­me­sys, jog tai yra au­to­mo­bi­lis, ku­ria­me bu­vo ban­do­mas įren­gi­nys „Hy­So­lar­Kit“.

Ener­gi­ja – nuo sto­go ir dangčio

Ta­čiau svar­biau­sia, kad sau­lės jė­gai­nė at­sieis tik 3 tūkst. eu­rų – tiek te­rei­kės pri­dė­ti per­kant ne­bran­gų „Fiat Pun­to“ (šios ma­ši­nos kai­na pra­si­de­da nuo 11,6 tūkst. eu­rų – LŽ).

Kaip pa­žy­mi „Hy­So­lar­Kit“ kū­rė­jai, įren­gi­nys ma­žo­jo au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kui vi­siš­kai at­si­pirk­tų per tre­jus me­tus. Jį su­da­ry­tų ant „Fiat Pun­to“ sto­go ir va­rik­lio gaub­to mon­tuo­ja­mos sau­lės ba­te­ri­jos ir du elek­tri­niai mo­to­rai. Abu dy­ze­li­niam ar­ba ben­zi­ni­niam va­rik­liui pa­dė­tų su­kti ma­ši­nos ra­tus, to­dėl smar­kiai su­ma­žė­tų į at­mos­fe­rą iš­me­ta­mų ter­ša­lų kie­kis. Elek­tro­mo­to­rai tvir­ti­na­mi prie hib­ri­do ra­tų. Stab­dant au­to­mo­bi­lį jie kur­tų ener­gi­ją, ku­ri ke­liau­tų į li­čio jo­nų ba­te­ri­jas. Jas pa­pil­do­mai krau­tų ant sto­go ir va­rik­lio dang­čio vei­kian­čios sau­lės ba­te­ri­jos. Pa­sak por­ta­lo bio­ra­dar.net, „Hy­So­lar­Kit“ leis­tų su­tau­py­ti iki 20 proc. de­ga­lų.

„Tai – re­vo­liu­ci­ja, nes mū­sų įren­gi­nį ga­li­ma įmon­tuo­ti į bet ko­kią dviem ra­tais va­ro­mą ma­ši­ną“, – tvir­ti­no „Hy­So­lar­Kit“ kū­rė­jų ko­man­dos va­do­vas Gianf­ran­cas Riz­zo.

Tie­sa, kon­cer­nas „Fiat“ kol kas ofi­cia­liai ne­pat­vir­ti­no, kad jau yra nu­spren­dęs nuo kon­ve­je­rių pa­leis­ti kom­bi­nuo­tai – tra­di­ci­niais de­ga­lais ir sau­lės ener­gi­ja – va­ro­mus „Pun­to“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Gytautas  82.47.93.235 2016-02-10 21:45:37
O akumuliatoriu neskaicuoja bus pilni patvoriai cia jokios ekologijos nematau i prieki kaip matau niekas neziuri.
0 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami