Hibridų akistatoje – skirtingi koziriai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-03 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt
2015-06-03 06:00
25 AG elektros motoras ir baterija „Yaris“ hibridą varo važiuojant iki 30 km/h greičiu. Tiesa, vien tik elektriniu režimu idealiomis sąlygomis pavyks įveikti ne daugiau kaip 3 kilometrus. Tomo Fedaravičiaus (LŽ) nuotrauka
Eu­ro­pos Są­jun­gai (ES) spau­džiant au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jus, kad iki 2021 me­tų jų siū­lo­mų nau­jų au­to­mo­bi­lių par­ko vi­du­ti­nis iš­me­ta­mas ang­lies diok­si­do kie­kis ne­vir­šy­tų 95 g/km, ES rin­ko­je pa­gal au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mą ka­ra­liau­jan­tys vo­kie­čiai at­sig­rę­žia į hib­ri­di­nės pa­va­ros tech­no­lo­gi­ją, mat su­pra­to, jog prie elek­tro­mo­bi­lių pra­ktiš­kų vai­ruo­to­jų taip grei­tai ne­pri­jau­kin­si.

Tiek vi­so­je ES, tiek Lie­tu­vo­je vie­na­reikš­mė ly­de­rė hib­ri­di­nių au­to­mo­bi­lių seg­men­te yra „Toyo­ta“, pro­pa­guo­jan­ti va­di­na­mą­ją švel­nią­ją („Toyo­ta“) ir vi­siš­kai hib­ri­di­nę („Le­xus“) tech­no­lo­gi­jas, kai au­to­mo­bi­lio kom­piu­te­ris su­ma­niai pa­si­ren­ka tarp elek­tri­nio ir vi­daus de­gi­mo va­rik­lio, o ba­te­ri­ja iš es­mės krau­na­ma re­ge­ne­ruo­jant stab­dy­mo ener­gi­ją.

Trum­pai ta­riant, ba­te­ri­jai krau­ti tink­lo ne­rei­kia, ta­čiau yra vie­nas „bet“ – vien tik elek­tri­niu re­ži­mu, ju­dė­da­mi mi­ni­ma­liu (iki 30 km/h) grei­čiu, nu­va­žiuo­si­te vos ke­le­tą ki­lo­me­trų. Įkrau­na­mo hib­ri­do (PHEV) tech­no­lo­gi­ją, kai yra ga­li­my­bė pa­pil­do­mai įkrau­ti ba­te­ri­ją iš tink­lo ir mies­te va­žiuo­jant vien tik elek­tri­niu re­ži­mu idea­lio­mis są­ly­go­mis stan­dar­tiš­kai ga­li­ma įveik­ti iki 50 km, „Toyo­ta“ yra įdie­gu­si tik tre­čios lai­dos „Prius“ mo­de­ly­je.

Pir­mau­ja „Ya­ris“ ir „Auris“

Kaip ro­do pra­ėju­sių me­tų ES nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo sta­tis­ti­ka, ja­po­nai su sa­vo nuo 1997 me­tų plė­to­ja­ma hib­ri­di­ne tech­no­lo­gi­ja aki­vaiz­džiai pir­mau­ja šia­me pa­čių su­si­kur­ta­me rin­kos seg­men­te. Po­pu­lia­riau­si 2014 me­tais Eu­ro­po­je par­duo­da­mi hib­ri­di­niai mo­de­liai bu­vo švel­nie­ji „Toyo­ta Au­ris“ (67 tūkst. vnt.) ir „Toyo­ta Ya­ris“ (56,5 tūkst. vnt.) hib­ri­dai.

Hib­ri­dų ka­te­go­ri­jo­je šie du kom­pak­ti­niai mies­to au­to­mo­bi­liai pa­gal par­da­vi­mą ly­de­riai ir Lie­tu­vo­je. Tie­sa, pa­vyz­džiui, „Ya­ris“ hib­ri­do par­da­vi­mą į vir­šų šie­met smar­kiai kils­te­lė­jo sėk­min­gas at­sto­vų san­do­ris su vers­lo klien­tu, nu­spren­du­siu ap­rū­pin­ti sa­vo par­ką eko­no­miš­kais su­bkom­pak­ti­niais au­to­mo­bi­liais. „Ya­ris“ hib­ri­dų pra­ėju­siais me­tais Lie­tu­vo­je bu­vo par­duo­ta 40, o vi­daus de­gi­mo va­rik­lio va­ro­mų to pa­ties mo­de­lio au­to­mo­bi­lių – 121. Šie­met par­da­vi­mo sta­tis­ti­ka dėl mi­nė­to stam­bes­nio san­do­rio su vers­lo klien­tu pa­kry­po hib­ri­dų nau­dai – 60 hib­ri­dų ir 28 įpras­ti­nių va­rik­lių va­ro­mi au­to­mo­bi­liai.

Tuo me­tu iš 261 per­nai par­duo­to „Au­ris“ au­to­mo­bi­lio tik penk­ta­da­lis bu­vo hib­ri­di­niai, šie­met pa­gal bend­rą par­da­vi­mo sta­tis­ti­ką to­kių dar ma­žiau (iš 71 – 8).

„Hib­ri­dus per­kan­tys lie­tu­viai nie­kuo ne­sis­ki­ria nuo ki­tų ša­lių klien­tų. Ban­do­mie­ji va­žia­vi­mai yra es­mi­nis klien­tų nuo­sta­tas kei­čian­tis veiks­nys, nes ta­da vai­ruo­to­jui leng­viau­sia su­pras­ti to­kią hib­ri­do tei­kia­mą nau­dą kaip efek­ty­vus de­ga­lų var­to­ji­mas ir ma­žas iš­me­ta­mo CO2 kie­kis. „Toyo­tos“ hib­ri­dų ne­rei­kia krau­ti, ne­rei­kia per­jun­gi­nė­ti pa­va­rų, jie la­bai ty­lūs, o nau­do­tis jais pa­pras­ta“, - sa­kė „Toyo­tos“ at­sto­vy­bės Bal­ti­jos ša­ly­se par­da­vi­mo va­do­vas Gied­rius Jo­zė­nas.

Pa­to­gu įver­tin­ti sąnaudas

Tai, kad prieš pri­imant spren­di­mą, ką pa­si­rink­ti – hib­ri­di­nę pa­va­rą ar tik vi­daus de­gi­mo va­rik­lį, ver­ta pre­ci­ziš­kai aps­kai­čiuo­ti, par­odė ir LŽ at­lik­tas ma­žiau­sio at­nau­jin­to „Toyo­tos“ hib­ri­do „Ya­ris“ tes­tas.

Be­je, „Toyo­tos“ at­sto­vė Lie­tu­vo­je „Mo­to­to­ja“ šiuo me­tu ban­dan­tiems hib­ri­di­nius mo­de­lius siū­lo ga­li­my­bę kur kas aiš­kiau įver­tin­ti ban­do­mo­jo hib­ri­do de­ga­lų var­to­ji­mą. Mat ban­do­muo­siuo­se „Ya­ris“ mo­de­liuo­se įreng­tas siųs­tu­vas per­duo­da duo­me­nis apie pa­si­ren­ka­mą ban­do­mo­jo va­žia­vi­mo marš­ru­tą bei de­ga­lų var­to­ji­mą esa­muo­ju lai­ku. Tai­gi, vė­liau pri­sė­dę prie kom­piu­te­rio ga­li­te iš­nag­ri­nė­ti, kiek nu­va­žiuo­tos dis­tan­ci­jos „Ya­ris“ įvei­kė tik elek­tri­niu re­ži­mu, kiek ku­ria­me ruo­že var­to­jo de­ga­lų ir į ap­lin­ką iš­me­tė CO2. La­bai pa­to­gu!

Į pi­giau­sią šiuo me­tu rin­ko­je pri­sta­to­mą su­bkom­pak­ti­nį „Ya­ris“ hib­ri­dą kar­tu su elek­tros va­rik­liu ir jį su­kan­čia ba­te­ri­ja yra mon­tuo­ja­mas ir ke­tu­rių ci­lind­rų 1,5l/75 AG ben­zi­ni­nis mo­to­ras. Bend­rus per ban­dy­mus su „Ya­ris“ hib­ri­du pa­siek­tus eko­no­mi­jos par­ame­trus ge­ri­no tai, kad ne­ma­žą da­lį pa­si­rink­to marš­ru­to Vil­niaus gat­vė­mis te­ko įveik­ti va­ka­ri­nio pi­ko me­tu.

Tuo­met ke­lio ruo­žus ga­li­ma įveik­ti nau­do­jant tik elek­tros va­rik­lį ir ba­te­ri­ją. Ta­čiau pri­rei­kus spus­te­lė­ti ir iš­lin­dus iš grūs­čių ne­be­lie­ka „o­ho“ efek­to. Eko­no­mi­ja tam­pa to­kia, ko­kia ir tu­rė­tų bū­ti va­žiuo­jant šiaip jau eko­no­miš­ku su­bkom­pak­ti­niu au­to­mo­bi­liu su vi­daus de­gi­mo va­rik­liu – mies­to re­ži­mu sie­kia apie 5 l/100 km. Mo­de­lio ger­bė­jams pa­tiks ir tai, kad įli­pęs į nau­ją „Ya­ris“ pa­si­jun­ti it na­mie. Kaip įver­ti­no prie anks­tes­nės lai­dos „Ya­ris“ vai­ro kas­dien sė­dan­ti ko­le­gė, skir­tu­mas tik tas, jog „iš vie­tos pa­ju­di tro­lei­bu­su”.

Įsi­gi­jo šiaulietė

Grįž­tant prie klau­si­mo - įpras­ti­nis ar įkrau­na­mas hib­ri­das, ver­ta pri­min­ti, kad į hib­ri­di­nes tech­no­lo­gi­jas da­bar at­sig­rę­žę vo­kie­čių ga­min­to­jai ren­ka­si įkrau­na­mų hib­ri­dų tech­no­lo­gi­ją. Pir­muo­sius ryš­kes­nius sa­vo ban­dy­mus per pa­sta­ruo­sius me­tus pri­sta­tė „Volks­wa­gen“ („Golf GTE”), „Pors­che“ („Pa­na­me­ra E-hyb­rid“), BMW („i8“), „Au­di“ („A3 e-tron), taip pat „Vol­vo“ („V60 Plug-in Hyb­rid“). Lie­tu­vo­je įkrau­na­mų hib­ri­dų po­pu­lia­rė­ji­mui ne­igia­mos įta­kos iš da­lies da­ro tai, kad, pa­ly­gin­ti su Va­ka­rų vals­ty­bė­mis, di­džio­ji dau­gu­ma mies­to gy­ven­to­jų gy­ve­na dau­gia­bu­čiuo­se, kur grį­žus įjung­ti au­to­mo­bi­lį į tink­lą iš es­mės nė­ra są­ly­gų.

Įkrau­na­mų hib­ri­dų kon­ku­ren­tus ES ša­ly­se per­nai ne pro­cen­tais, o kar­tais (ke­tur­gu­bai, pa­ly­gin­ti su an­tro­je vie­to­je li­ku­siu „Vol­vo V60“) pra­no­ko „Mit­su­bis­hi Out­lan­der PHEV“ hib­ri­das, ku­ris pa­gal par­da­vi­mą (20 tūkst. vnt.) yra vien­val­dis PHEV ka­te­go­ri­jos ly­de­ris Eu­ro­po­je. Šis mo­de­lis ne­se­niai su­lau­kė ir pir­mo­jo pir­kė­jo Lie­tu­vo­je. Hib­ri­dą, tu­rin­tį 2 l dar­bi­nio tū­rio vi­daus de­gi­mo ir du elek­tros va­rik­lius, įsi­gi­jo vers­li­nin­kė iš Šiau­lių. Įspū­dį da­ro tai, kad įkrau­na­mas mies­to vi­su­rei­gis elek­tri­niu re­ži­mu mak­si­ma­liai ga­li įveik­ti 50 km, o pri­pil­džius pil­ną ba­ką ir įkro­vus aku­mu­lia­to­rių - iki 880 ki­lo­me­trų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami