Į akinimą kelyje nedera atsakyti tuo pačiu

LŽ red@lzinios.lt 2016-06-08 06:00

red@lzinios.lt 2016-06-08 06:00
Jei akinimas yra itin stiprus – derėtų sustoti ir kelionę tęsti tik tuomet, kai su akinančiu vairuotoju visiškai prasilenkiama. „Shutterstock“ nuotrauka
Į prieš­prie­šiais tam­siuo­ju par­os me­tu at­le­kian­tį au­to­mo­bi­lį, aki­nan­tį il­go­sio­mis švie­so­mis, daug vai­ruo­to­jų at­sa­ko tuo pa­čiu ir ima mirk­sė­ti to­li­mų­jų švie­sų ži­bin­tais. Ta­čiau, pa­gal Ke­lių eis­mo tai­syk­les (KET), mirk­sė­ti il­go­sio­mis švie­so­mis yra drau­džia­ma.

Ty­ri­mų bend­ro­vės „Pri­me Con­sul­ting“ at­lik­ta apk­lau­sa at­sklei­dė, kad di­des­nė da­lis Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų, aki­na­mi prieš­ais at­va­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­lių il­go­sio­mis švie­so­mis, pra­de­da mirk­sė­ti at­sa­ky­da­mi tuo pa­čiu. Pa­sak Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos at­sto­vų, tai yra drau­džia­ma ir ga­li už­trauk­ti ad­mi­nis­tra­ci­nę at­sa­ko­my­bę bei pi­ni­gi­nę bau­dą nuo 28 iki 86 eu­rų. Aki­na­mas vai­ruo­to­jas pri­va­lo įjung­ti ava­ri­nę sig­na­li­za­ci­ją ir su­ma­žin­ti grei­tį, kaip nu­ro­dy­ta KET.

Sau­gaus eis­mo eks­per­tas Vi­das Žu­rau­lis tei­gė, kad net trum­pam įjung­tos il­go­sios švie­sos ga­li su­kel­ti skau­džių pa­da­ri­nių.

„Au­to­mo­bi­lius ski­riant vos ke­lio­li­kos me­trų at­stu­mui, il­gie­ji au­to­mo­bi­lių ži­bin­tai ga­li su­kel­ti trum­pa­lai­kį ak­lu­mą. Tai itin pa­vo­jin­ga, ka­dan­gi ke­ly­je bet ku­rio me­tu ga­li ne­ti­kė­tai at­si­ras­ti kliū­tis ar pa­si­ro­dy­ti pės­čia­sis. Pra­si­len­kus su spi­gi­nan­čiu į akis au­to­mo­bi­liu, akims prie tam­sos pri­pras­ti rei­kia dar bent po­ros se­kun­džių, tad at­si­ra­du­sios kliū­tys ku­rį lai­ką ga­li bū­ti ne­pas­te­bi­mos. Su­si­dū­rus su aki­ni­mu ke­ly­je, ne­de­rė­tų at­sa­ky­ti tuo pa­čiu, nes taip tik su­ke­lia­ma pa­vo­jin­ga si­tua­ci­ja ir prieš­ais esan­čiam vai­ruo­to­jui. Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se re­ko­men­duo­ja­ma su­lė­tin­ti grei­tį ir įjung­ti ava­ri­nį sig­na­lą – tai sau­giau­sia ga­li­ma reak­ci­ja. Taip pat rei­kė­tų veng­ti žiū­rė­ti tie­siai į aki­nan­čius ži­bin­tus, re­ko­men­duo­ja­ma žvilgs­nį nu­kreip­ti į de­ši­nę ke­lio da­lį ir orien­tuo­tis pa­gal bal­tą iš­ti­si­nę li­ni­ją ar ša­li­gat­vį. Vis dėl­to jei aki­ni­mas yra itin stip­rus, de­rė­tų vi­siš­kai su­sto­ti ir ke­lio­nę tęs­ti tik tuo­met, kai su aki­nan­čiu vai­ruo­to­ju vi­siš­kai pra­si­len­kia­ma“, – pa­ta­ri­mais da­li­jo­si V. Žu­rau­lis.

Apa­kin­ti ga­li bū­ti ne tik prieš­prie­ši­nio eis­mo juo­sto­je va­žiuo­jan­tys vai­ruo­to­jai. „De­rė­tų ne­pa­mirš­ti, kad il­gų­jų švie­sų at­spin­dys per už­pa­ka­li­nio vaiz­do veid­ro­dė­lius ga­li bū­ti dar pa­vo­jin­ges­nis nei prieš­aky­je esan­čių vai­ruo­to­jų. To­kiu at­ve­ju il­gų­jų ži­bin­tų švie­sa aki­na net ke­le­tą mi­nu­čių“, – tei­gė Vo­kie­ti­jos apš­vie­ti­mo įran­gos ga­min­to­jai „Nar­va“ at­sto­vau­jan­tis Ta­re­kas Ha­me­das.

Jis pa­žy­mė­jo, jog ži­bin­tai taip pat ga­li akin­ti vai­ruo­to­jus ta­da, kai yra blo­gai su­re­gu­liuo­ti. Au­to­mo­bi­lio ži­bin­tus de­rė­tų su­re­gu­liuo­ti daž­niau nei kar­tą per me­tus, tuo­met ga­li­ma bū­ti ti­kram, kad ne­bus aki­na­mi ki­ti vai­ruo­to­jai, o ke­lias bus sau­giai apš­vies­tas. Pa­sak T. Ha­me­do, ki­ta ne re­tai pa­si­tai­kan­ti prie­žas­tis, ko­dėl aki­na­mi vai­ruo­to­jai, – ne­tin­ka­mas švie­sos sis­te­mų nau­do­ji­mas. Kai ku­rie vai­ruo­to­jai, siek­da­mi ryš­kes­nio ke­lio apš­vie­ti­mo, į ho­lo­ge­ni­nėms lem­pu­tėms pri­tai­ky­tus ži­bin­tus mon­tuo­ja kse­no­ni­nes lem­pu­tes. Tai ne tik ne­le­ga­lu, bet ir pa­vo­jin­ga, nes blo­gai įreng­tos kse­no­ni­nės ži­bin­tų sis­te­mos ga­li švies­ti ryš­kiau nei il­gie­ji au­to­mo­bi­lio ži­bin­tai.

Sie­kiant di­des­nio sau­gu­mo ke­ly­je, ne­bū­ti­na in­ves­tuo­ti gau­sy­bės pi­ni­gų į nau­jas au­to­mo­bi­lio švie­sos sis­te­mas – tam yra pa­pras­tes­nių al­ter­na­ty­vų. „No­rint di­des­nio ryš­ku­mo ke­ly­je ne­bū­ti­na keis­ti ži­bin­tų sis­te­mų į daug in­ves­ti­ci­jų rei­ka­lau­jan­čias kse­no­ni­nes lem­pu­tes. Šiuo me­tu au­to­mo­bi­lių da­lių rin­ko­je yra ha­lo­ge­ni­nių lem­pu­čių, pa­si­žy­min­čių dvi­gu­bai di­des­niu ryš­ku­mu ar pa­il­gin­tu gy­va­vi­mo lai­ko­tar­piu nei stan­dar­ti­niai ha­lo­ge­naj, taip pat, pa­ygin­tio su kse­no­ni­nių ži­bin­tų sis­te­mo­mis, ren­kan­tis ha­lo­ge­nus ga­li­ma su­tau­py­ti net iki ke­lių ar ke­lio­li­kos kar­tų“, – pa­sa­ko­jo T. Ha­me­das.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
šiaip  78.62.236.239 2016-06-08 10:29:05
koks čia neišmanėlis rašė? Staigiai marš teisių perlaikyti, o ne kitus mokyti! Mirksėti žibintais KET nedraudžia - tai taisyklėse netgi įvardinta kaip vienas iš įspėjamųjų signalų - draudžia tik akinti, o mirksint šviesomis jos per trumpai blyksteli (gerokai trumpiau negu trunka akies mirksnis) ir pernelyg iš toli, kad pradėtų akinti. Jei matai, kad iš priekio kažkas atvažiuoja akindamas ilgomis šviesomis, apie tai jį įspėji trumpai mirktelėdamas, beje, niekaip nepažeisdamas KET (!!!), nes gal iš tiesų žmogus užsigalvojęs paprasčiausiai užmiršo perjungti, o jei ir po to šviesų neperjungia, galimas daiktas, kad žmogui pasidarė bloga ar jis užmigo, tad galima ir ilgiau signalizuoti šviesomis ar garsu - nors tą jau KET ir draudžia, bet juk žmogaus gyvybė svarbiau negu bauda.
5 1  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami