Į Europos krepšinio čempionatą Latvijoje keliavo autobusais

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-14 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-14 06:00
Dėl Rygoje vykusio Europos vyrų krepšinio čempionato rugpjūčio pabaigoje šoktelėjo tarptautinių autobusų bilietų iš Lietuvos į Latviją pardavimas. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
„Eu­ro­li­nes“ or­ga­ni­za­ci­jai pri­klau­san­tys Lie­tu­vos ve­žė­jai skel­bia, kad per šių me­tų an­trą ket­vir­tį  į Lat­vi­ją, Len­ki­ją ir Bal­ta­ru­si­ją tarp­tau­ti­niais au­to­bu­sų marš­ru­tais ke­lia­vo 10 proc. dau­giau ke­lei­vių nei per­nai, t.y. per 40 tūks­tan­čių. O šį ket­vir­tį dėl Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­to Lat­vi­jo­je skai­čiai bus dar di­des­ni – mat bi­lie­tų  par­da­vi­mas šia kryp­ti­mi va­sa­ros pa­bai­go­je aki­vaiz­džiai šok­te­lė­jo.

Anot „Eu­ro­li­nes“ or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­vo­je va­do­vo Ed­mun­do Pa­vlo­vo, marš­ru­tus po Bal­ti­jos ša­lis ir Bal­ta­ru­si­ją daž­niau­siai ren­ka­si vers­li­nin­kai, ka­dan­gi šio­mis kryp­ti­mis ke­liau­ti ga­li­ma ke­lis kar­tus per die­ną.

Vyks­tant į Bal­ta­ru­si­ją, dėl ne­prog­no­zuo­ja­mų pa­sie­nių kon­tro­lės punk­tų pra­lai­du­mo, ke­liau­jant au­to­bu­su ga­li­ma ne tik su­tau­py­ti, bet ne­re­tai ir iš­veng­ti gai­ša­ties.

Vyks­ta į ren­gi­nius ir festivalius

Vie­na iš au­gan­čio tarp­tau­ti­nių marš­ru­tų au­to­bu­sais po­pu­lia­ru­mo prie­žas­čių – ren­gi­niai ir fes­ti­va­liai.

„Nuo­lat ste­bi­me ke­liau­to­jų srau­tus – jie itin su­in­ten­sy­vė­ja ar­tė­jant įvai­riems čem­pio­na­tams, fes­ti­va­liams ir ren­gi­niams už­sie­nio ša­ly­se. Šiuo lai­ko­tar­piu įsi­gy­ja­ma net po ke­lis bi­lie­tus, ka­dan­gi daž­niau­siai ke­liau­ja­ma su drau­gais, ko­le­go­mis. Ar­tė­jant di­de­liems ren­gi­niams ar šven­tėms, pa­vyz­džiui, Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­tui ar pan., svars­to­me ga­li­my­bes ko­re­guo­ti marš­ru­tus, esant po­rei­kiui, įtrau­kia­me pa­pil­do­mus marš­ru­tus“, – kal­bė­jo E. Pa­vlo­vas.

Pa­sak jo, jau­nos šei­mos ir stu­den­tai pa­mė­go to­li­mes­nių marš­ru­tų ke­lio­nes. Po­pu­lia­riau­sios kryp­tys – Vo­kie­ti­ja, Aus­tri­ja ir Ita­li­ja. Per bir­že­lio-rugp­jū­čio mė­ne­sius iš Lie­tu­vos į šias ša­lis au­to­bu­sais ke­lia­vo apie 8 tūkst. ke­lei­vių.

„Prieš 5 me­tus šei­mos bu­vo lin­ku­sios au­to­bu­su ke­liau­ti trum­pus at­stu­mus – į Lat­vi­ją ir Len­ki­ją. Į kai­my­ni­nes vals­ty­bes ke­lio­nė trun­ka 3-4 va­lan­das. Da­bar ke­liau­to­jai au­to­bu­su vyks­ta ir į Aus­tri­ją, Es­ti­ją, Da­ni­ją. Šių ke­lio­nių truk­mė 8-20 va­lan­dų. Ten­den­ci­ja au­go ge­rė­jant pa­slau­gų ko­ky­bei – au­to­bu­sais ke­liau­ti vis pa­to­giau: su­tei­kia­ma ga­li­my­bė nau­do­tis be­vie­liu in­ter­ne­tu, dau­giau vie­tos, yra kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­ma, me­dia cen­tras bei ki­ti pri­va­lu­mai su­ku­ria pri­dė­ti­nę ver­tę ir ku­ria kom­for­tą“, – tei­gia E. Pa­vlo­vas.

Tu­ris­tų skai­čius augs

Pa­gal sta­tis­ti­nius duo­me­nis, per pa­sku­ti­nį 2014 me­tų ket­vir­tį į Lie­tu­vą dau­giau­siai tu­ris­tų tarp­tau­ti­niais au­to­bu­sais at­vy­ko iš Vo­kie­ti­jos – per 54 tūkst., iš Len­ki­jos ir Bal­ta­ru­si­jos – be­veik 40 tūkst. Pa­sak or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vo, au­to­bu­sais sve­čių į Lie­tu­vą at­vyks­ta apie 10 proc. Au­to­bu­sais van­giai ke­liau­ja tu­ris­tai iš ki­tų ša­lių.

„Tu­ris­tai, ke­liau­jan­tys mū­sų li­ni­jo­mis, su­da­ro vos de­šim­ta­da­lį vi­sų ke­lei­vių. Ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na­me im­tis stra­te­gi­nių veiks­mų, pa­ska­tin­sian­čių di­des­nį tu­ris­tų skai­čių, ta­čiau ne­ženk­liai di­dė­jan­tys srau­tai pri­klau­so ne tik nuo ve­žė­jų, bet ir nuo pa­čios vals­ty­bės stra­te­gi­jos, prie­mo­nių, ku­rio­mis for­muo­ja­mas ša­lies vei­das“, – kal­bė­jo E. Pa­vlo­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel ket­vir­ta­die­nį kal­bė­da­mie­si te­le­fo­nu pa­smer­kė „bar­ba­riš­kais“ Ru­si­jos ir Si­ri­jos re­ži­mo avia­ci­jos smūgiais Ale­pui, pra­ne­šė [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
Pir­mo­ji fis­ka­li­nių če­kių lo­te­ri­ja ga­lė­tų bū­ti su­reng­ta ki­tų me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį, sa­ko Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių inspekcijos (VMI) at­sto­vas.
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami