Į karą dėl pigiausio elektromobilio įsitraukia ir „Ford“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-04-30 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-04-30 06:00
"Chevrolet Bolt" gerbėjai teigia, kad šis turtingos įrangos elektromobilis kainuoja tiek pat, kiek kainuos "Tesla Model 3" su standartine įranga. Gamintojo nuotrauka
Tarp JAV ga­min­to­jų plies­kia­si ti­kras ka­ras, kas pa­ga­mins sa­vo tech­ni­nė­mis cha­rak­te­ris­ti­ko­mis ar­ti­miau­sią tra­di­ci­niam leng­va­jam au­to­mo­bi­liui elek­tro­mo­bi­lį, ku­rį ga­lės įpirk­ti net ir že­mes­nes nei vi­du­ti­nės pa­ja­mas gau­nan­tis iš­si­vys­čiu­sių ša­lių pi­lie­tis.

Pra­ėjo mė­nuo nuo to lai­ko, kai Ame­ri­kos elek­tro­mo­bi­lių „Tes­la“ triukš­min­gai pri­sta­tė sa­vo pi­giau­sią mo­de­lį „Mo­del 3“, ku­ris kai­nuos nuo 30 tūkst. eu­rų ir ga­lės vie­ną­kart įkro­vus jo ba­te­ri­jas nu­va­žiuo­ti ne ma­žiau 344 ki­lo­me­trus, o bend­ro­vės va­do­vas Elo­nas Mus­kas pra­ne­šė apie nau­ją pro­jek­tą. Vos prieš ke­lias die­nas Nor­ve­gi­jo­je vy­ku­sio­je trans­por­to kon­fe­ren­ci­jo­je „Trans­port So­liu­tion“ vers­li­nin­kas sen­sa­cin­gai par­eiš­kė, kad jo kom­pa­ni­ja jau ku­ria ket­vir­tos lai­dos „Tes­la“ elek­tro­mo­bi­lį. Pir­mai Ame­ri­kos kom­pa­ni­jos lai­dai pri­klau­so „Tes­la“ rods­te­ris, an­trai – „Mo­del S“ ir vi­su­rei­gis „Mo­del X“, tre­čiai – „Mo­del 3“. Gal­būt dėl to kon­fe­ren­ci­ją nu­švie­tęs lei­di­nys „Au­to Exp­ress“ nau­ją­jį „Tes­la“ pro­jek­tą pa­va­di­no „Mo­del 4“.

„Tes­la Mo­del 4“ pirks vie­toj kom­pak­tų?

Anot lei­di­nio, ko­kios bus ket­vir­tos kar­tos „Tes­la“ elek­tro­mo­bi­lio tech­ni­nės cha­rak­te­ris­ti­kos, E.Tus­kas ne­kon­kre­ti­za­vo. Jis tik at­sklei­dė, kad nau­jo­ji ame­ri­kie­čių elek­tra va­ro­ma ma­ši­na ti­kriau­siai se­ri­ji­niu bū­du nuo kon­ve­je­rių pra­dė­ti rie­dė­ti 2018 me­tais ir esą „kai­nuos kur kas pi­giau nei „Tes­la Mo­del 3“. „Jei trum­pai drū­tai, „Tes­la Mo­del 3“ kū­rė­me tam, kad jų ga­lė­tų įpirk­ti kas an­tras žmo­gus. Ket­vir­tos kar­tos mū­sų elek­tro­mo­bi­lis, ku­ris bus ma­žes­nių ga­ba­ri­tų ir taip to­liau, užims vi­siems prie­ina­mą ni­šą“, – kon­fe­ren­ci­jo­je ža­dė­jo kom­pa­ni­jos „Tes­la“ vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius.

Ma­siš­kiau­siais au­to­mo­bi­liais da­bar va­di­na­mi mi­ni, ma­ži ir kom­pak­ti­niai au­to­mo­bi­liai. Ma­tyt, tik­tai lai­kas par­odys, ar „Tes­la Mo­del 4“, ku­ris ge­riau­siu at­ve­ju bus pra­dė­tas ga­min­ti tik po dve­jų me­tų, su­ge­bės bū­ti ly­giai toks pat pa­trauk­lus pir­kė­jas kaip tra­di­ci­niai kom­pak­tai.

„Chev­ro­let“ koziris

Ta­čiau jau ir da­bar Ame­ri­ko­je yra iro­ni­zuo­ja­ma, kad E.Tus­kas aiš­kiai per­sis­ten­gia pri­sta­ty­da­mas sa­vo gran­dio­zi­nius pla­nus, ir ne­tgi yra kri­ti­kuo­ja­mas esą dėl dirb­ti­nai su­kel­to triukš­mo pri­sta­tant „Tes­la Mo­del 3“.

Ne­tgi Lie­tu­vos ži­niask­lai­do­je jau pa­si­ro­dė pa­sta­bų, kad iš ti­krų­jų tre­čios lai­dos „Tes­la“ elek­tro­mo­bi­lis nė­ra vie­nin­te­lis pi­giau­sias tarp to­kias pa­čias cha­rak­te­ris­ti­kas tu­rin­čių elek­tra va­ran­čių ma­ši­nų. Kaip pa­vyz­dys pa­tei­kia­mas „Chev­ro­let Bolt“. Esą bū­tent ši ki­to Ame­ri­kos ga­min­to­jo ma­ši­na yra pir­ma­sis elek­tro­mo­bi­lis, ga­lin­tis nu­va­žiuo­ti vie­ną­kart įkrau­to­mis ba­te­ri­jo­mis dau­giau kaip 300 ki­lo­me­trų, o ne­va kai­nuo­ja pi­giau nei „Tes­la Mo­del 3“. Ma­ža to, nau­jo­jo „Chev­ro­let Bolt“ nau­dai kal­ba ir ar­gu­men­tas, kad jis jau rin­ko­je at­si­ras dar šiais me­tais, tuo pat me­tu pir­mie­ji se­ri­ji­niai tre­čios lai­dos „Tes­la“ elek­tro­mo­bi­liai klien­tus pa­sieks vos 2017 me­tų pa­bai­go­je.

O į Eu­ro­pą „Tes­la Mo­del 3“ at­va­žiuos dar vė­liau, kai elek­tro­mo­bi­lių „Chev­ro­let Bolt“ Se­no­jo že­my­no au­to­sa­lo­nuo­se ti­ki­ma­si su­lauk­ti jau at­ei­nan­čių me­tų vi­du­ry­je, tie­sa, kiek ki­tu pa­va­di­ni­mu – „O­pel Am­pe­ra E“.

Į lenk­ty­nes įsi­trau­kia ir „Ford“

Ta­čiau la­biau­siai au­to­mo­bi­lių pa­sau­lį tu­rė­tų nu­ste­bin­ti dar vie­no Ame­ri­kos au­to­mo­bi­lių ga­my­bos mil­ži­no „Ford“ par­eiš­ki­mas, ku­rį pub­li­ka­vo portalas au­to­news.com. Ja­me ci­tuo­ja­mas „Ford Mo­tor Co.“ vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius Mar­kas Fiel­das, pa­sak ku­rio, jau 2019 me­tais jo va­do­vau­ja­ma kom­pa­ni­ja se­ri­ji­niu bū­du pra­dės su­rin­ki­nė­ti elek­tro­mo­bi­lį, me­sian­tį iš­šū­kį ir „Tes­la Mo­del 3“, ir „Chev­ro­let Bolt“. Pub­li­ka­ci­jo­je aiš­kiai duo­da­ma su­pras­ti, kad „Ford“ elek­tro­mo­bi­lis bus daug pi­ges­nis už sa­vo kon­ku­ren­tus.

Kol kas elek­tra va­ro­mą at­ei­ties „Ford“ ma­ši­ną va­di­na „Mo­del E“. Ti­ki­ma­si, jog kar­tą įkro­vus elek­tro­mo­bi­lio ba­te­ri­jas, jis ga­lės įveik­ti 200 my­lių (322 ki­lo­me­trų) ir bus ga­mi­na­mas kom­pa­ni­jos Mek­si­kos ga­myk­lo­je. Be to, to­kiu pat pa­va­di­ni­mu ža­da­ma pa­leis­ti į rin­ką hib­ri­dą bei pa­pil­do­mai įkrau­na­mą hib­ri­di­nį au­to­mo­bi­lį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Jonasss  195.182.92.36 2016-05-02 15:26:22
Vietoje Chevrolet Volt - Chevrolet Bot, o vietoje Elon Musk - Elon Tusk. Čia gal su Lenkijos buvusiu premjeru sumaišė?
0 0  Netinkamas komentaras
svarbu  78.60.168.138 2016-05-01 20:25:11
Kad kainuotu ne daugiau 13000 euru.
1 0  Netinkamas komentaras
Raimondas M.  94.244.80.35 2016-05-01 11:58:38
Mes už elektromobilius, nes bus mažiau užterštas oras. Visi žmonės bus sveikesni, ilgiau gyvens.
1 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami