Į Kinijos didmiesčius suomiai skraidins įspūdingais lėktuvais

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-07 18:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-07 18:00
Bendrovės nuotraukos
Nuo šiol ypač erd­viais lėk­tu­vais pui­kuo­sis ne tik naf­to­je be­si­mau­dan­tys Jung­ti­niai Ara­bų Emy­ra­tai, bet ir Suo­mi­jos avia­kom­pa­ni­ja „Fin­nair“, Lie­tu­vos ke­liau­to­jams siū­lan­ti pa­to­gius jun­gia­muo­sius skry­džius į Ki­ni­jos me­ga­po­lius, Ban­ko­ką, Sin­ga­pū­rą. Iš Vil­niaus pa­sie­kus Hel­sin­kį, to­liau ke­lio­nė tę­sia­ma įspū­din­gais ir ypač erd­viais „Air­bus A350 XWB“ lėk­tu­vais.

„Fin­nair“ ta­po pir­mą­ją Eu­ro­pos bend­ro­ve, sa­vo lėk­tu­vų par­ką pa­pil­džiu­si šiais „Air­bus“ lėk­tu­vais. Skai­čiuo­ja­ma, kad ši in­ves­ti­ci­ja yra di­džiau­sia per vi­sus 92 „Fin­nair“ veik­los me­tus. Ji su­si­ju­si su pla­nuo­ja­ma skry­džių plė­tra Azi­jos kryp­ti­mi bei kom­pa­ni­jos tiks­lu iki 2020 m. pa­di­din­ti kro­vi­nių tal­pą net 50 proc.

Ke­liau­ja vis toliau

Pir­ma­sis į oro bend­ro­vės is­to­ri­ją įėjęs „Air­bus A350 XWB“ skry­dis iš Hel­sin­kio į Šan­cha­jų įvy­ko pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio 21 die­ną. Prieš pat 2015-ųjų Ka­lė­das nau­jie­ji lai­ne­riai pra­dė­jo skrai­dy­ti į Ban­ko­ką, o jau šie­met lėk­tu­vai kils Pe­ki­no, Hon­kon­go bei Sin­ga­pū­ro kryp­ti­mis.

„Suo­mi­jos avia­kom­pa­ni­ja ta­po mū­sų var­tais į To­li­muo­sius Ry­tus. Skren­dant iš Lie­tu­vos, yra vie­nas per­sė­di­mas šiau­rės ry­tuo­se esan­čia­me Hel­sin­ky­je, to­dėl ke­lio­nė į Azi­ją tam­pa įvei­kia­ma per trum­piau­sią lai­ką. Pa­vyz­džiui, nuo Hel­sin­kio iki Šan­cha­jaus skren­da­ma apie 9 va­lan­das. Skry­dis Vil­nius-Hel­sin­kis trun­ka vos vie­ną va­lan­dą“, – pa­sa­ko­jo skry­džių re­zer­va­vi­mo sis­te­mos „Skren­du.lt“ va­do­vas Si­gi­tas Fa­bi­jo­na­vi­čius.

Smal­sau­jan­tiems, kiek už to­kį kom­for­tą tek­tų pa­klo­ti pi­ni­gų – eko­no­mi­nės kla­sės bi­lie­tas Vil­nius-Pe­ki­nas-Vil­nius, su per­sė­di­mu Hel­sin­kio oro uos­te, kai­nuo­ja 485 eu­rus. „Su­lig kin­tan­čia gy­ve­ni­mo ko­ky­be, vis dau­giau mū­sų poil­siau­to­jų ren­ka­si kom­for­tiš­kes­nius skry­džius. To­dėl nau­ja­sis „Air­bus A350 XWB“ ke­liau­to­jams iš Lie­tu­vos yra la­bai pa­trauk­lus“, – sa­kė S. Fa­bi­jo­na­vi­čius.

Skry­džių re­zer­va­ci­nės sis­te­mos duo­me­ni­mis, vis dau­giau ke­liau­to­jų iš Lie­tu­vos ren­ka­si to­li­mus skry­džius eg­zo­tiš­ko­mis kryp­ti­mis, tarp ku­rių – ir Azi­ja. „A­pie 15 proc. ke­liau­to­jų vyks­ta į to­li­muo­sius kraš­tus. Vis daž­niau tai – ke­lio­nės dar­bo tiks­lais, ku­rios pa­pil­do at­os­to­gau­jan­čių­jų gre­tas, – sa­kė S. Fa­bi­jo­na­vi­čius. – Di­de­le da­li­mi to­kių skry­džių dau­gė­ja ir dėl pa­to­ges­nių skry­džio jung­čių – per pa­sku­ti­niuo­sius me­tus spar­čiai dau­gė­ja bū­dų, kaip iš Lie­tu­vos į to­li­mus kraš­tus nu­vyk­ti kom­for­tiš­kiau“.

Il­gi skry­džiai var­gins mažiau

Apie kom­for­tą by­lo­ja ir nau­jų­jų „Air­bus“ lėk­tu­vų ga­li­my­bės. Il­go­mis dis­tan­ci­jo­mis skren­dan­čių ke­lei­vių pa­to­gu­mas bus už­ti­krin­tas ne tik pa­di­din­ta ke­lei­vio as­me­ni­ne erd­ve, ga­li­my­be iš­ties­ti ko­jas ar at­si­gul­ti (vi­siš­kai iš­si­tie­sia 46 vers­lo kla­sės kė­dės), – ne vel­tui or­lai­vio pa­va­di­ni­me esa­tis trum­pi­nys XWB ang­liš­kai šif­ruo­ja­mas kaip Ex­tra Wi­de Body (ypač di­de­lių ga­ba­ri­tų). Ne­se­niai Ve­ne­ci­jo­je vy­ku­siuo­se tarp­tau­ti­niuo­se „Yacht & Avia­tion“ ap­do­va­no­ji­muo­se „Fin­nair“ įreng­ti „Air­bus A350 XWB“ įver­tin­ti dėl ypa­tin­go in­ter­je­ro, ku­ris ne tik per­tei­kia skan­di­na­viš­ką sti­lis­ti­ką bei pa­sau­lė­jau­tą, bet ir pa­de­da ke­lei­viams adap­tuo­tis prie skry­džio me­tu kin­tan­čių lai­ko juo­stų ir kli­ma­to zo­nų.

„I­ki 2023 me­tų iš vi­so su­pla­nuo­ta įsi­gy­ti de­vy­nio­li­ka „Air­bus A350 XWB“ or­lai­vių, – sa­kė „Fin­nair“ at­sto­vas Lie­tu­vo­je Arū­nas Sku­ja. – Šiuo me­tu nau­jie­ji A350 yra tech­no­lo­giš­kai vie­ni pa­žan­giau­sių or­lai­vių, ku­rie ke­lei­viams su­tei­kia dau­giau­siai kom­for­to. Ypa­tin­gas dė­me­sys bu­vo ski­ria­mas tam, kaip ke­lei­vis jau­sis įvei­kęs il­go nuo­to­lio skry­dį, nes tai pa­veiks vi­sos ke­lio­nės pa­tir­tį“, – apie in­ter­je­ro funk­cio­na­lu­mą pa­sa­ko­jo A. Sku­ja.

Adap­tuo­tis prie ki­tos pa­sau­lio da­lies par­os lai­ko, kli­ma­to ir net kul­tū­ros pa­de­da vi­zua­lūs spren­di­mai. Or­lai­viuo­se yra 24 apš­vie­ti­mo, de­be­sų for­mų sce­na­ri­jai, ku­rie su­lie­ja vi­daus apš­vie­ti­mą ir vaiz­dą už lan­go į dar­nią vi­su­mą. Pa­vyz­džiui, kai sau­lė lei­džia­si ar ky­la, ir lėk­tu­vo sa­lo­nas nu­si­da­žo min­gan­čios ar bun­dan­čios gam­tos spal­vo­mis ir tai žmo­gaus or­ga­niz­mui bei jo vi­di­niam bio­lo­gi­niam lai­kro­džiui pa­de­da leng­viau pri­si­tai­ky­ti prie kin­tan­čių lai­ko juo­stų. „Air­bus A350 XWB“ lan­gai di­des­ni nei stan­dar­ti­niai, to­dėl die­nos me­tu lėk­tu­ve na­tū­ra­liai dau­giau švie­sos, o vi­daus ir lau­ko są­sa­ja – stip­res­nė.

Sa­lo­ne įreng­ta dau­giau zo­nų, ku­rio­se oro tem­pe­ra­tū­ra re­gu­liuo­ja­ma in­di­vi­dua­liai. O mo­te­rys ir mer­gi­nos, ke­liau­jan­čios vers­lo kla­se, ga­lės nau­do­tis kos­me­ti­ka ir ki­to­kio­mis gro­žio prie­mo­nė­mis ap­rū­pin­tu bū­tent mo­te­rims skir­tu vo­nios kam­ba­riu.

Ne­ri­bo­tas internetas

„Nau­jau­sių apk­lau­sų duo­me­ni­mis, ke­liau­to­jai ga­li­my­be nau­do­tis in­ter­ne­tu lėk­tu­ve do­mi­si daž­niau nei mai­ti­ni­mu, tad „Finn­nair“ pa­ža­dė­jo to­kią ga­li­my­bę vi­siems „Air­bus A350 XWB“ ke­lei­viams – šiuo­se or­lai­viuo­se in­ter­ne­tu ga­li­ma nau­do­tis pra­ktiš­kai vi­są skry­džio lai­ką“, – sa­kė „Skren­du.lt“ at­sto­vas.

Iki 2020-ųjų (skai­čiuo­jant nuo 2010 m.) „Fin­nair“ pla­nuo­ja pa­dvi­gu­bin­ti pa­ja­mas, gau­na­mas iš skry­džių tarp Eu­ro­pos ir Azi­jos. At­nau­jin­tas ir 19 mo­der­niau­sių or­lai­vių pa­pil­dy­tas lėk­tu­vų ga­ra­žas – vie­na pa­ma­ti­nių in­ves­ti­ci­jų plė­ti­mo­si Azi­jos kryp­ti­mi stra­te­gi­jai įgy­ven­din­ti. Pir­mie­ji 4 „Air­bus A350 XWB“ į „Fin­nair“ lėk­tu­vų an­ga­rus įrie­dė­jo jau 2015 m., li­kę 7 bus pri­sta­ty­ti 2016–2017 m., o pa­sku­ti­nie­ji – iki 2023 m.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami