Į Lietuvoje vyksiantį suvažiavimą „Mini“ atveš išskirtinius eksponatus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-04-29 12:15
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-04-29 12:15
Vienas įspūdingiausių į Lietuvą atvyksiančių "Mini" - "Mini Red Mudder Dsquare2". Gamintojo nuotraukos
Lie­tu­vos „Mi­ni“ au­to­mo­bi­lių klu­bas in­ten­sy­viai ruo­šia­si ge­gu­žę vyk­sian­čiam 37-ta­jam tarp­tau­ti­niam „Mi­ni“ au­to­mo­bi­lių su­va­žia­vi­mui „In­ter­na­tio­nal Mi­ni Mee­ting“ (IMM). Jis pir­mą kar­tą įvyks Lie­tu­vo­je, Za­ra­sų eže­ro sa­lo­je. Pla­nuo­ja­ma, kad čia su­va­žiuos apie 600 įvai­rių kar­tų „Mi­ni“ au­to­mo­bi­lių. Iš­skir­ti­nių eks­po­na­tų į ren­gi­nį ža­da at­vež­ti ir pats au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas.

„Za­ra­sų eže­ro sa­la ge­gu­žės pa­bai­go­je taps sa­vo­tiš­ku „Mi­ni“ mu­zie­ju­mi po at­vi­ru dan­gu­mi. Čia iš­vy­si­me to­kių „Mi­ni“ mo­de­lių, ku­rių ša­lies gat­vė­se dar ne­te­ko ma­ty­ti, o dau­ge­lis net ir ne­ži­no, jog to­kių esa­ma. Pa­vyz­džiui, ar­mi­jai kur­tas „Mi­ni Mo­ke“ ar „Mi­ni“ li­mu­zi­nas. Įspū­džius su­stip­rins ir pa­ties „Mi­ni“ at­ve­ža­mi sau­go­mi mo­de­liai-eks­po­na­tai, pa­si­žy­min­tys iš­skir­ti­niu di­zai­nu, prie ku­rių ran­ką pri­dė­jo ir pa­sau­li­nės žvaigž­dės. Šie mo­de­liai bus eks­po­nuo­ja­mi at­ski­ro­je, ta­čiau at­vi­ro­je erd­vė­je“, – sa­kė vie­nas iš „IMM 2015“ or­ga­ni­za­to­rių, „Mi­ni Peop­le Lie­tu­va“ klu­bo na­rys Min­dau­gas La­tai­tis.

Skir­tin­gų laik­me­čių, ta­čiau ryš­kūs ir nepakartojami

Į Lie­tu­vo­je vyk­sian­tį su­va­žia­vi­mą „In­ter­na­tio­nal Mi­ni Mee­ting“ ga­min­to­jas at­veš du kla­si­ki­nius ir du da­bar­ti­nės epo­chos „Mi­ni“ au­to­mo­bi­lius. Abu kla­si­ki­niai mo­de­liai yra „De­sig­ner“ se­ri­jos at­sto­vai: sa­vo tech­ni­ne da­li­mi jie yra stan­dar­ti­niai kla­si­ki­niai „Mi­ni“, ta­čiau iš­orė­je ir vi­daus ap­dai­lo­je vi­si sti­lis­ti­niai spren­di­mai yra me­niš­ka pa­si­rink­tos te­mos in­terp­re­ta­ci­ja.

Būsimą parodos Zarasuose dalyvio "Designer Mini Time Machine" kėbulas yra papuoštas laikrodžio mechanizmo atvaizdu.

Pir­mas iš šių eks­po­na­tų – tai bri­tų su­per­mo­de­lio ir sti­liaus iko­nos Ka­te Moss kla­si­ki­nis „mi­niu­kas“ – „De­sig­ner Mi­ni Ka­te Moss“. „Art-car“ žan­ro au­to­mo­bi­lis iš­sis­ki­ria itin sa­vi­ta kė­bu­lo da­žy­mo sche­ma, kur do­mi­nuo­ja vo­ra­tink­lio raš­tai. An­tra­sis mo­de­lis – „De­sig­ner Mi­ni Ti­me Ma­chi­ne“ trau­kia akį sa­vi­ta, kla­si­ki­nio lai­kro­džio vi­daus me­cha­niz­mą pri­me­nan­čia gra­fi­ne kom­po­zi­ci­ja ant žals­vo kė­bu­lo pa­grin­do. Abu šie mo­de­liai yra tar­si skir­tin­gos šiuo­lai­ki­nio me­no rie­dan­čios skulp­tū­ros.

Dar vie­nas „art-car“ žan­ro at­sto­vas, ta­čiau jau su­kur­tas šių lai­kų au­to­mo­bi­lių pa­grin­du – „Mi­ni Dan­ny O’­Con­nor”. Šis „Mi­ni“ ta­po bri­tų dai­li­nin­ko iš Li­ver­pu­lio Dan­ny O’­Con­no­ro dro­be.

Į Lie­tu­vą kon­cer­nas taip pat at­veš „Mi­ni Red Mud­der by Dsqua­red2“. 2011 me­tais šį au­to­mo­bi­lį pri­sta­tė sti­lis­tų due­tas iš Ka­na­dos Dea­nas ir Da­nas Ca­te­nai. Šis bro­lių dvy­nių tan­de­mas ma­dos ži­no­vams ge­riau ži­no­mas pa­va­di­ni­mu „Dsqua­red2“. Pa­sta­ro­ji „Mi­ni“ ver­si­ja su­kur­ta pa­žy­mint ga­min­to­jo ir pa­gal­bos ŽIV au­koms fon­do „Li­fe Ball“ par­tne­rys­tę. Au­to­mo­bi­lis įdo­mus sa­vo tech­ni­ne da­li­mi ir at­spin­di ban­dy­mą „Mi­ni Coo­per S“ pa­vers­ti be­ke­lei tin­ka­mu au­to­mo­bi­liu.

„IMM 2015“ ga­lės ap­si­lan­ky­ti visi

"Mini Red Mudder by Dsquared2" pristatys stilistų iš Kanados duetas broliai dvyniai Deanas ir Danas Catenai.

„IMM 2015“ Za­ra­sų sa­lo­je vyks ge­gu­žės 22-24 die­no­mis. Nors šis ren­gi­nys skir­tas „Mi­ni“ vai­ruo­to­jams, šeš­ta­die­nį, ge­gu­žės 23 d., or­ga­ni­za­to­riai var­tus at­vers vi­sai vi­suo­me­nei, kad vi­si no­rin­tys ga­lė­tų ap­žiū­rė­ti ne tik ga­min­to­jų pri­sta­to­mus iš­skir­ti­nius „Mi­ni“, bet ir šim­tus ki­tų „Mi­ni“ au­to­mo­bi­lių.

Tarp už­si­re­gis­tra­vu­sių į „IMM 2015“ yra „Mi­ni“ vai­ruo­to­jai iš įvai­rių Eu­ro­pos ša­lių – Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Vo­kie­ti­jos, Da­ni­jos, ar net to­li­mo­sios Por­tu­ga­li­jos, taip pat ir ar­ti­mes­nių vals­ty­bių – Len­ki­jos, Bal­ti­jos ša­lių, Ukrai­nos. Ren­gi­ny­je ti­ki­ma­si su­lauk­ti „Mi­ni“ en­tu­zias­tų ir iš JAV. Ren­gi­nio da­ly­viai la­bai lau­kia Lie­tu­vo­je vyk­sian­čio ren­gi­nio, nes dau­gu­ma jų nė­ra bu­vę Bal­ti­jos ša­ly­se, tai bus jiems pir­mas vi­zi­tas į šį kraš­tą, o iš pa­ties „IMM 2015“ ti­ki­si ne­tra­di­ci­nių spren­di­mų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami