Į Niujorką – išskirtinių keturių ratų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-07 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-07 06:00
„Lincoln Continental“ – geriausiems iš geriausiųjų. „Scanpix“ nuotraukos
Tarp­tau­ti­nė au­to­mo­bi­lių par­oda šia­me JAV me­ga­po­ly­je nė­ra pats di­džiau­sias au­to­mo­bi­liz­mo ren­gi­nys ano­je At­lan­to pu­sė­je – sa­vo už­mo­jais ji nu­si­lei­džia ke­liais mė­ne­siais anks­čiau vyks­tan­čiam ir tarp­tau­ti­nių par­odų me­tus ati­da­ran­čiam De­troi­to au­to­sa­lo­nui. Ta­čiau pra­ban­gos ir pre­zi­den­ti­nio liuk­so grie­ti­nė­lė Niu­jor­ke grai­bo­ma gau­siai, dau­gy­bė dė­me­sio ski­ria­ma ne auk­so vi­du­rio, o to­bu­ly­bės pa­ieš­koms de­mons­truo­ti. Pa­žvel­ki­me, ko­kių siurp­ri­zų ir prem­je­rų pa­žė­rė iki šios sa­vai­tės pa­bai­gos vyks­tan­ti au­to­ma­nų fies­ta.

Va­ka­rie­tiš­kos pra­ban­gos etalonas

Ryš­kiau­sias švy­tu­rys, ku­rio link srau­nia vers­me plūs­ta par­odos lan­ky­to­jų mi­nios – kon­cep­ci­nis, ta­čiau ne­abe­jo­ti­nai ar­ti­miau­siais me­tais nuo kon­ve­je­rio nu­rie­dė­sian­tis „Lin­coln Con­ti­nen­tal“ lai­ne­ris. Kaip bū­da­mas Par­yžiaus Luv­re vien iš kun­ku­liuo­jan­čios lan­ky­to­jų ma­sės ga­li su­pras­ti, ku­rie mu­zie­jaus ta­kai ve­da Mo­nos Li­zos link, taip Niu­jor­ke pa­si­da­vęs mi­nios eu­fo­ri­jai su srau­tu bū­si at­neš­tas prie ame­ri­kie­tiš­ką sva­jo­nę įkū­ni­jan­čio nau­jai at­gi­mu­sio „Lin­coln“ flag­ma­no.

„Ford“ kor­po­ra­ci­jos, ku­riai ir pri­klau­so glau­džiai su pra­ban­gos au­to­mo­bi­lių seg­men­tu aso­ci­juo­ja­ma mar­kė, vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius Mar­kas Field­sas per prem­je­rą pa­žy­mė­jo, kad nau­ja­sis „Con­ti­nen­tal“ se­da­nas įpras­mi­na tą fi­lo­so­fi­ją, ku­ri XXI am­žiu­je kus bū­din­ga šiai au­to­mo­bi­lio mar­kei ir ku­rią kor­po­ra­ci­jos bo­sas įvar­di­jo kaip „ty­lią­ją pra­ban­gą“. Ne rėks­min­gą, auk­su ir dei­man­tais nu­sags­ty­tą ry­tie­tiš­ką tur­tų samp­ra­tą, o ty­lią­ją, iš­lai­ky­tą, pu­ri­to­niš­ką Va­ka­rų pra­ban­gos tra­di­ci­ją.

Žvel­giant į nau­ją­jį „Lin­coln“ su­nku ras­ti ki­tų epi­te­tų nei „stul­bi­nan­tis“, „to­bu­las“, „a­ti­man­tis ža­dą“. Kar­di­na­liai perb­rai­žy­tos prie­ki­nių gro­te­lių li­ni­jos, prie­ki­niai ži­bin­tai su ar­ti­mo­sio­mis LED ir to­li­mo­sio­mis la­ze­ri­nė­mis švie­so­mis, ku­rių švie­sos šal­ti­nių for­ma at­kar­to­ja „Lin­coln“ lo­go­ti­pą – to­kie cha­rak­te­rin­gi nau­jo­jo „Con­ti­nen­tal“ se­da­no bruo­žai iš prie­kio. 21 co­lio ran­kų dar­bo aliu­mi­nio rat­lan­kiai, pa­no­ra­mi­nis su sau­lės kon­tro­lės fil­tru „SmartG­lass“ sto­gas, Ve­ne­ci­jos odos ir alcantara au­di­nio sė­dy­nės, ku­rios su­ma­niai pri­si­tai­ko prie ke­lei­vio ūgio ir kū­no for­mos, ir spe­cia­lios vil­nos sa­lo­no grin­dų dan­ga – „Lin­coln“ dau­giau nei aiš­kiai pa­brė­žia, kad ap­dai­lai pa­nau­do­jo pa­čias ge­riau­sias me­džia­gas ir tech­no­lo­gi­jas, ko­kias už pi­ni­gus ga­li­ma gau­ti šia­me pa­sau­ly­je.

Nors tech­ni­nės šio pra­ban­gos ir kla­si­kos eta­lo­no spe­ci­fi­ka­ci­jos dar nė­ra aiš­kios, ži­no­ma, kad nau­ja­ja­me „Con­ti­nen­tal“ bus įmon­tuo­tas dar vie­nas „Ford“ kor­po­ra­ci­jos še­dev­ras – tik „Lin­coln“ skir­tas 3 l dar­bi­nio tū­rio „E­co­Boost“ V6 va­rik­lis. Mar­kės ger­bė­jai be­veik ne­abe­jo­ja, kad nau­ja­sis „Con­ti­nen­tal“ bus va­ro­mas už­pa­ka­li­niais ra­tais.

Iš­skir­ti­nių vi­su­rei­gių akistata

Prieš du de­šimt­me­čius fra­zė „pra­ban­gus vi­su­rei­gis“ bū­tų bu­vu­si su­pras­ta kaip ok­si­mo­ro­nas. Vi­su­rei­gis tu­rė­jo bū­ti pra­va­žus, tvir­tai su­ręs­tas, ne­gen­dan­tis, ta­čiau ti­krai ne tvis­kan­tis bran­ge­ny­bė­mis. Juk kam tas bliz­ge­sys, jei ma­ši­na skir­ta jai iš­mur­dy­ti be­ke­lės pur­ve? Ta­čiau 1997 me­tais nuo kon­ve­je­rio nu­rie­dė­jęs „Mer­ce­des M-Class“, o iš pa­skos – „Le­xus RX“ pa­kei­tė mū­sų su­pra­ti­mą, kaip tu­ri at­ro­dy­ti aukš­čiau­sios kla­sės ke­tu­riais ra­tais va­ro­mas ris­tū­nas.

Vo­kie­čiai Niu­jor­ke pra­ne­šė apie ga­lu­ti­nę M kla­sės me­ta­mor­fo­zę į GLE, kar­tu pri­sta­ty­da­mi nau­ją­jį GLE vi­su­rei­gį, ku­rio ma­sy­vų rau­me­nų kal­ną neš 5,5 li­trų V8 va­rik­lis su dviem tur­bi­no­mis, ge­ne­ruo­jan­tis įspū­din­gas 577 AG. Ža­les­nio­ji vi­su­rei­gio ver­si­ja bus ap­rū­pin­ta 3 li­trų V6 jė­gai­ne su dviem tur­bi­no­mis ir elek­tros mo­to­ru.

„Lexus RX 350“ iš nuostabos verčia plačiai išsižioti.

Ja­po­niš­kas „Le­xus RX“ ne­abe­jo­ti­nai taps „Toyo­tai“ pri­klau­san­čios pra­ban­gos mar­kės vė­liav­ne­šiu. Kam­puo­tas, griež­tes­nis, ag­re­sy­ves­nis ir dar la­biau ja­po­niš­kas. Įtai­sy­ti mil­ži­niš­kus ban­gi­nio žab­tus au­to­mo­bi­lio prie­ky­je gal­būt ne­bu­vo pa­ti es­te­tiš­kiau­sia vi­zi­ja, ta­čiau dar dau­giau iš­skir­ti­nu­mo pa­gei­dau­jan­tiems vers­lo ryk­liams toks „Le­xus“ už­ma­ny­mas gal­būt pa­tiks.

„Mer­ce­des-Benz“ ne­ra­do lygių

Grįž­ki­me prie „Mer­ce­des-Benz“: vo­kie­čių au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės trium­vi­ra­to ga­liū­nui Niu­jor­ko par­oda ne­abe­jo­ti­nai la­bai nu­si­se­kė. „Pa­sau­lio me­tų au­to­mo­bi­lio 2015“ or­ga­ni­za­to­riai pa­skel­bė, jog šių me­tų kon­kur­so fi­na­le, įvei­kęs „Ford Mus­tang“ ir „Volks­wa­gen Pa­ssat“, ge­riau­sio au­to­mo­bi­lio pa­sau­ly­je ti­tu­lą iš­ko­vo­jo C kla­sės „Mer­ce­des-Benz“.

„Mercedes-Benz“ C klasė verta aukščiausių apdovanojimų.

Nau­jie­ji C kla­sės mo­de­liai ryš­kiai iš­sis­ki­ria sa­vo mo­der­niu di­zai­nu. Ga­min­to­jų tei­gi­mu, at­si­sė­dus į C kla­sės mo­de­lį jau­čia­ma­si pa­na­šiai kaip ir pe­rė­jus iš eko­no­mi­nės į vers­lo kla­sės lėk­tu­vą. Au­to­mo­bi­ly­je esan­tis vai­ruo­to­jas ir ke­lei­viai ga­li mė­gau­tis pra­ban­giu in­ter­je­ru, įvai­rio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ir ne­prie­kaiš­tin­ga ko­ky­be. In­ter­je­ro de­ta­lė­mis sie­kia­ma iš­skir­ti C kla­sės spor­tiš­ku­mą, ta­čiau grakš­čio­mis li­ni­jo­mis iš­lai­ko­ma šiam ga­min­to­jui bū­din­ga ele­gan­ci­ja.

Tuo me­tu pres­ti­ži­nis S kla­sės „Mer­ce­des-Benz“ ku­pė pri­pa­žin­tas šių me­tų pra­ban­giau­siu au­to­mo­bi­liu, o nau­jos lai­dos „Mer­ce­des-Benz AMG GT“ – spor­tiš­kiau­siu. Ža­lių­jų tech­no­lo­gi­jų pri­zą „Green Car Award“ pel­nė „BMW i8“ ir tik už ge­riau­sią di­zai­ną lau­rus sky­nė pra­ncū­zų „Ci­troen C4 Cac­tus“.To­kia kon­kur­so baig­tis tik dar kar­tą pa­tvir­ti­na, kad vo­kie­čiams au­to­mo­bi­lių ga­my­bo­je kol kas pri­lyg­ti la­bai su­nku: Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės at­sto­vas šiuos rin­ki­muo­se lai­mė­jo jau ket­vir­tą kar­tą iš ei­lės. Anks­tes­niais me­tais trium­fa­vo „Au­di A3“, „Volks­wa­gen Golf“, „Volks­wa­gen Up!“, o bend­ro­je nuo 2005 me­tų ren­gia­mų rin­ki­mų is­to­ri­jo­je tai yra jau aš­tun­tas vo­kie­čių bend­ro­vių trium­fas.

Kab­rio­le­tų se­zo­no pažiba

„Porsche Boxster Spyder“ – vasaros sezono pažiba.

O kaip su par­odos lan­ky­to­jų sim­pa­ti­jo­mis? Pa­sta­rai­siais me­tais par­da­vi­mo šuo­lį iš­gy­ve­nan­tis „Pors­che“ kon­cer­nas sa­vait­ga­lį Niu­jor­ko par­odo­je pri­sta­tė tai, į ką ar­tė­jant šil­ta­jam se­zo­nui ne­abe­jo­ti­nai nu­kryps vi­sų kab­rio­le­tų pra­na­šu­mus ver­ti­nan­čių au­to­ma­nų akys – nau­ją­jį „Pors­che Boxs­ter Spy­der“.

Žvi­tru­sis kab­rio­le­tas ne­abe­jo­ti­nai pa­vel­dė­jo ge­riau­sius anks­tes­nio­jo, kul­ti­nio ta­pu­sio „Spy­der“ mo­de­lio bruo­žus. Pa­vyz­džiui, kla­si­ki­nis me­džia­gi­nis sto­gas nu­lei­džia­mas ar­ba pa­ke­lia­mas ran­ko­mis, o au­to­mo­bi­lis ga­mi­na­mas tik su me­cha­ni­ne pa­va­rų dė­že.

Nau­ja­sis „Pors­che Boxs­ter Spy­der“ yra itin di­na­miš­kas. Tai leng­viau­sia ir ga­lin­giau­sia vi­sų lai­kų „Box­ter“ ver­si­ja, ji tu­ri tvir­tą spor­ti­nę pa­ka­bą ir 20 mm že­mes­nę proš­vai­są. Kab­rio­le­te mon­tuo­ja­mi „911 Car­re­ra“ mo­de­lio stab­džiai, o po va­rik­lio dang­čiu su­ka­si 3,8 li­tro dar­bi­nio tū­rio še­šių ci­lind­rų va­rik­lis, iš­vys­tan­tis 375 AG. Nuo 0 iki 100 km/val. grei­čio „Boxs­ter Spy­der“ įsi­bė­gė­ja per 4,5 sek., o di­džiau­sias grei­tis sie­kia 290 km/va­lan­dą. Vi­du­ti­niš­kai nau­ja­sis mo­de­lis 100 km at­stu­mui nu­va­žiuo­ti su­nau­do­ja 9,9 li­tro de­ga­lų.

Mo­de­lio prie­kio ir ga­lo iš­vaiz­dą kab­rio­le­tas pa­sis­ko­li­no iš grei­čiau­sio sa­vo seg­men­te „Pors­che Cay­man GT4“, o iš da­lies ran­ko­mis val­do­mo leng­vos kons­truk­ci­jos su­lanks­to­mo sto­go „pe­le­kai“ su­tei­kia „Boxs­ter Spy­der“ si­lue­tui cha­rak­te­rin­gą ak­cen­tą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami