Į Palangą iš Londono skraidins ir „Ryanair“

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-01-20 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-01-20 06:00
Nauji skrydžiai pagyvins Palangos oro uostą. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Ai­ri­jos skry­džių bend­ro­vė „Rya­nair“ ta­po pir­mą­ja oro trans­por­to įmo­ne, skrai­di­nu­sia dau­giau nei 100 mln. ke­lei­vių per me­tus. Jos at­sto­vai ma­to daug ne­iš­nau­do­tų plė­tros ga­li­my­bių ir Lie­tu­vos oro uos­tuo­se. Bend­ro­vė pa­skel­bė, kad nuo ko­vo pa­bai­gos pra­dės pir­muo­sius skry­džius iš Lon­do­no Stans­te­do oro uos­to į Pa­lan­gą.

„Pa­lan­ga yra po­pu­lia­rus ku­ror­tas, pri­trau­kian­tis ne­ma­žai tu­ris­tų va­sa­ros se­zo­nu, tad ne­abe­jo­ja­me, jog šis marš­ru­tas bus po­pu­lia­rus. Ne­pra­de­da­me nau­jų marš­ru­tų, jei ne­ma­to­me il­ga­lai­kės pers­pek­ty­vos, tad skry­džiai iš Pa­lan­gos į Lon­do­ną, ti­kė­ti­na, bus vyk­do­mi ne vie­ną se­zo­ną. Taip pat at­ei­ty­je ga­li­me pa­siū­ly­ti nau­jų kryp­čių iš Pa­lan­gos oro uos­to. Pir­ma­sis marš­ru­tas Pa­lan­ga-Lon­do­no Stans­te­do oro uos­tas yra lo­giš­kas spren­di­mas, įver­ti­nus tai, jog Stans­te­de yra di­džiau­sia mū­sų or­lai­vių ba­zė. Be to, Lon­do­ne gy­ve­na tiek daug lie­tu­vių“, – sa­kė Lie­tu­vo­je vie­šė­ju­si „Rya­nair“ marš­ru­tų ir veik­los plė­tros di­rek­to­rė Ka­te Sher­ry.

„Rya­nair“ skry­dį Pa­lan­ga-Lon­do­nas vyk­dys du kar­tus per sa­vai­tę – an­tra­die­niais ir šeš­ta­die­niais – nuo šių me­tų ko­vo 29 die­nos. Per šiuos me­tus oro bend­ro­vė pla­nuo­ja per Pa­lan­gos oro uos­tą skrai­din­ti 30 tūkst. ke­lei­vių.

Vos ke­lio­mis die­no­mis anks­čiau tie­sio­gi­nius skry­džius Pa­lan­ga-Lon­do­no Lu­to­no oro uos­tas pra­dės ir pa­grin­di­nė „Rya­nair“ kon­ku­ren­tė Lie­tu­vo­je veng­rų bend­ro­vė „Wiz­zair“.

Va­di­na na­cio­na­li­niu vežėju

Romo Jurgaičio nuotrauka

Ar­ti­miau­siais me­tais di­de­lę plė­trą pla­nuo­jan­ti „Rya­nair“ šiuo me­tu sa­vo oro ba­zė­se vi­so­je Eu­ro­po­je val­do 390 „Boeing“ lėk­tu­vų, dar dau­giau nei 300 yra už­sa­kiu­si pa­ga­min­ti. Bend­ro­vės pla­nas – iki 2024 me­tų ap­tar­nau­tų ke­lei­vių skai­čių pa­di­din­ti iki 180 mi­li­jo­nų. Ne­abe­jo­ti­nai dau­giau ke­lei­vių su pi­gių skry­džių bend­ro­vės or­lai­viais ga­lė­tų tūp­ti ir Lie­tu­vos oro uos­tuo­se.

„Pa­lai­ko­me ge­rus san­ty­kius su Lie­tu­vos oro uos­tais. Esa­me įsi­pa­rei­go­ję – Kau­ne yra mū­sų ba­zė. To­dėl Lie­tu­va ne­abe­jo­ti­nai yra ir at­ei­ty­je ga­li bū­ti da­li­mi mū­sų sėk­mės is­to­ri­jos. Pa­ly­gin­ti su kai­my­ne Lat­vi­ja, kur veik­los ne­ple­čia­me, jū­sų ša­ly­je ma­to­me di­de­lių plė­tros pers­pek­ty­vų. Pa­vyz­džiui, Dub­li­nas už Vil­nių yra di­des­nis tik tris kar­tus, ta­čiau oro ke­lei­vių srau­tas Ai­ri­jos sos­ti­nė­je yra aš­tuo­nis kar­tus di­des­nis. To­kius srau­tus ga­li­ma pa­siek­ti ir Vil­niu­je“, – pa­žy­mė­jo „Rya­nair“ at­sto­vė.

K. Sher­ry tei­gi­mu, spręs­da­ma, kur pra­dė­ti nau­jus marš­ru­tus, bend­ro­vė įver­ti­na kon­kre­taus oro uos­to mo­kes­čius ir kryp­ties pa­klau­są. Tai yra svar­biau­si veiks­niai, ku­riais va­do­vau­jan­tis pri­ima­mi spren­di­mai. Lie­tu­vos oro uos­tai nuo šių me­tų pa­nai­ki­no leng­va­tas, ku­rios bu­vo tai­ky­tos ve­žė­jui at­siž­vel­giant į per­ve­ža­mų ke­lei­vių srau­tą ir smar­kiai ska­ti­no pi­gių skry­džių bend­ro­vių veik­los plė­trą Lie­tu­vo­je. Ta­čiau „Rya­nair“ at­sto­vė to­kio spren­di­mo ne­bu­vo lin­ku­si ak­cen­tuo­ti.

„Nie­ka­da ne­rei­ka­la­vo­me iš­skir­ti­nių są­ly­gų. Pa­lai­ko­me ge­rus san­ty­kius su Lie­tu­vos oro uos­tais. Ži­no­ma, rei­kė­tų su­pras­ti, jog Vil­nius, Kau­nas ar Pa­lan­ga kon­ku­ruo­ja su oro uos­tais vi­so­je Eu­ro­po­je, tai­gi oro uos­to mo­kes­čiai yra la­bai svar­bus veiks­nys. Ta­čiau, kaip ma­to­te, mū­sų skry­džių iš Vil­niaus ir Kau­no oro uos­tų to­liau dau­gė­ja. Gir­di­me kal­bant apie na­cio­na­li­nio ve­žė­jo rei­ka­lin­gu­mą, ta­čiau jūs jau tu­ri­te na­cio­na­li­nį ve­žė­ją – tai yra „Rya­nair“, – sa­kė K.Sher­ry.

Ma­žie­ji neišgyvena

Pa­sak marš­ru­tų ir plė­tros di­rek­to­rės, smul­kių oro li­ni­jų, to­kių kaip „Air Li­tua­ni­ca“ ar „Es­to­nian Air“, ban­kro­tai tik ro­do, kad Eu­ro­pos skry­džių rin­ka žen­gia JAV ke­liu. „A­tei­ty­je Eu­ro­po­je liks trys ke­tu­ri di­de­li avia­ci­jos al­jan­sai, to­kie kaip IAG (pri­klau­so „Aer Lin­gus“, „Bri­tish Air­ways“, „IAG Car­go“, „I­be­ria“, „Vue­ling“ – red.), bei ke­le­tas stip­rių pi­gių skry­džių bend­ro­vių, to­kių kaip „Rya­nair“ ir „Ea­sy­Jet“. Tai ne­iš­ven­gia­ma“, – at­ei­ties prog­no­ze pa­si­da­li­jo LŽ pa­šne­ko­vė.

2015-ie­ji Lie­tu­vos oro uos­tams bu­vo re­kor­di­niai me­tai – per 12 mė­ne­sių ap­tar­nau­tų ke­lei­vių skai­čius smar­kiai vir­ši­jo ša­lies gy­ven­to­jų skai­čių ir pa­sie­kė 4,2 mi­li­jo­no. Vil­niaus, Kau­no ir Pa­lan­gos oro uos­tų pa­slau­go­mis pa­si­nau­do­ju­sių žmo­nių srau­tas per me­tus iš­au­go 11 proc., o skry­džių su­lauk­ta be­veik 6 proc. dau­giau.

Prie marš­ru­tų į Lie­tu­vos oro uos­tus ir kar­tu tu­ris­tų srau­to plė­tros ke­ti­na pri­si­dė­ti ir nau­jai įsteig­tas Marš­ru­tų plė­tros fon­das – jam šie­met iš biu­dže­to skir­ta 1 mln. eu­rų.

Jau da­bar aiš­ku, jog šie­met skry­džių bus dar dau­giau nei per­nai – Vil­niu­je apie veik­los pra­džią pa­skel­bė dvi nau­jos oro trans­por­to įmo­nės – „Vue­ling“ ir „Ger­ma­nia“, skrai­din­sian­čios į Bar­se­lo­ną ir Ciu­ri­chą. Kau­ne ir Pa­lan­go­je skry­džius į Lon­do­ną pra­dės vyk­dy­ti bend­ro­vė „Wiz­zair“, o pa­jū­ry­je taip pat ims kil­ti ir leis­tis skry­džių bend­ro­vės LOT lėk­tu­vai iš Var­šu­vos.

„Mi­li­jo­nas eu­rų, iš ku­rių vie­nam ve­žė­jui ga­li bū­ti ski­ria­ma mak­si­ma­li 200 tūkst. eu­rų su­ma tre­jiems me­tams, nė­ra la­bai reikš­min­gi pi­ni­gai oro bend­ro­vėms, bet tai ge­riau nei nie­ko“, – LŽ sa­kė Marš­ru­tų plė­tros fon­do koor­di­na­to­rė In­ga Jan­kaus­kai­tė.

Ana­lo­giš­ką su­mą ve­žė­jams Lie­tu­vos oro uos­tai pa­da­li­jo per­nai me­tų pa­bai­go­je. Skir­tin­gai nei 200 tūkst. eu­rų par­amos marš­ru­tui Pa­lan­ga-Lon­do­no Lu­to­nas ga­vu­si „Wiz­zair“, „Rya­nair“ šį marš­ru­tą pra­dės be pa­pil­do­mos par­amos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Ema  78.56.213.127 2016-01-20 09:40:38
Valio, pagaliau ir Vakaru Lietuvos zmones gales jaustis, kaip civilizuotam kraste gyvendami.
2 0  Netinkamas komentaras
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami