Į pamiškes – tūkstančiai tonų senų padangų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-21 10:47
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-21 10:47
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vo­je kas­met su­si­da­ro apie 30 tūkst. to­nų se­nų pa­dan­gų, ku­rių at­lie­kų di­džio­ji da­lis iki šiol tin­ka­mai ne­sut­var­ko­ma.

Kas­met Lie­tu­vo­je re­gis­truo­ja­ma apie 200 tūkst. au­to­mo­bi­lių. Į Lie­tu­vą įve­ža­mi dau­giau­sia nau­do­ti au­to­mo­bi­liai ir ruo­šian­tis jais va­ži­nė­ti daž­niau­siai yra at­lie­ka­mas bū­ti­nas tech­ni­nis ap­tar­na­vi­mas – kei­čia­mi įvai­rūs fil­trai, aly­va, taip pat pa­kei­čia­mos pa­dan­gos. Taip tarp ki­tų au­to­mo­bi­li­nių at­lie­kų su­si­da­ro apie 10 tūkst. to­nų nau­do­tų pa­dan­gų. Au­to­mo­bi­lių ser­vi­sai, ypač ma­žes­nie­ji, vis dar ne­re­tai se­nas pa­dan­gas su­krau­na at­gal į au­to­mo­bi­lį, nes ne­tu­ri pa­si­ra­šy­tų su­tar­čių su pa­dan­gų at­lie­kas tvar­kan­čio­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, to­dėl pa­dan­gų tvar­ky­mo iš­lai­dos už­krau­na ant gy­ven­to­jų pe­čių ir ver­čia juos pa­dan­gas ša­lin­ti re­gio­ni­nių at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trų aikš­te­lė­se ar­ba pa­pras­čiau­siai iš­mes­ti.

Dar apie 22 tūkst. to­nų pa­dan­gų kas­met į Lie­tu­vos rin­ką at­ga­be­na­ma par­duo­ti. Ga­li­ma da­ry­ti prie­lai­dą, kad kas­met su­si­da­ro pa­na­šus kie­kis au­to­mo­bi­lių pa­dan­gų at­lie­kų. To­dėl pa­na­šu, kad Lie­tu­vos vi­daus rin­ko­je kas­met su­si­da­ro apie 30 tūkst. to­nų au­to­mo­bi­lių pa­dan­gų at­lie­kų. Au­to­mo­bi­lius ar­dan­čios ir da­lis par­duo­dan­čios įmo­nės, tvar­ky­da­mos at­lie­kas, bend­ra­dar­biau­ja su Eksp­loa­tuo­ti ne­tin­ka­mų trans­por­to prie­mo­nių aso­cia­ci­ja, to­dėl si­tua­ci­ja yra kiek ge­res­nė. Iš su­tar­tis pa­si­ra­šiu­sių au­to­lau­žy­nų pa­dan­gos yra su­ren­ka­mos ir pa­ten­ka pas per­dir­bė­jus. Pa­kar­to­ti­nai nau­do­jant pa­dan­gas ga­mi­na­mos spe­cia­lios dan­gos spor­to aikš­ty­nams ar vai­kų žai­di­mo aikš­te­lėms, taip pat pa­dan­gos ga­li bū­ti pa­nau­do­ja­mos kaip ener­gi­jos šal­ti­nis ten, kur yra ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mus ati­tin­ka­mi de­gi­ni­mo įran­ga.

Eksp­loa­tuo­ti ne­tin­ka­mų trans­por­to prie­mo­nių tvar­ky­to­jų aso­cia­ci­jos (ENTP­TA) va­do­vas Vla­di­mir Jan­koit džiau­gia­si, kad pa­sta­ruo­ju me­tu vis dau­giau ga­min­to­jų ir im­por­tuo­to­jų su­da­ro at­lie­kų tvar­ky­mo su­tar­tis ir su­si­da­ran­čias at­lie­kas tvar­ko pa­gal vi­sus ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. Ta­čiau ne­ma­žai to­kių, ku­rie vis dar nau­do­ja­si tei­sės ak­tų spra­go­mis, pa­si­ren­ka in­di­vi­dua­lią at­sa­ko­my­bę ir iš es­mės vyk­do tik vie­ną par­ei­gą, t.y. iš at­lie­kas tvar­kan­čių įmo­nių nu­si­per­ka do­ku­men­tą, ku­rio tu­rė­ji­mas lei­džia ne­mo­kė­ti mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą ap­mo­kes­ti­na­mų­jų ga­mi­nių at­lie­ko­mis.

Ga­min­to­jų ir Im­por­tuo­to­jų Aso­cia­ci­jos, su­bū­ru­sios di­džiau­sius au­to­mo­bi­lių ir jų da­lių ga­min­to­jus bei im­por­tuo­to­jus, to­kius kaip „AD BAL­TIC“, „In­ter Cars Lie­tu­va“, „Sku­ba“ ir ki­ti, va­do­vas Alf­re­das Ski­nu­lis ti­ki­si, kad ei­nant lai­kui įmo­nių ir gy­ven­to­jų są­mo­nin­gu­mas augs, o įsta­ty­mų lei­dė­jai at­kreips dė­me­sį į tei­sės ak­tų spra­gas, kad bū­tų už­ti­krin­tas kuo di­des­nio at­lie­kų kie­kio su­tvar­ky­mas pa­gal vi­sus Eu­ro­pos Są­jun­gos rei­ka­la­vi­mus.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja nuo­lat pri­me­na, kad už ne vie­to­je iš­mes­tą pa­dan­gą ga­li tek­ti at­ly­gin­ti ža­lą, ku­ri sie­kia dau­giau kaip 140 eu­rų. Skai­čiuo­ja­ma, kad gu­mi­nės pa­dan­gos, pa­te­kę į gam­tą, su­yra apy­ti­kriai per 120–140 me­tų. Per­dir­ba­mos jos ga­li pa­virs­ti įvai­rio­mis dan­go­mis spor­to aikš­ty­nams ar žai­di­mų aikš­te­lėms ir ki­tais ga­mi­niais, ku­riems tin­ka per­dirb­ta gu­ma.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Ita­li­jos ko­vos su ma­fi­ja po­li­ci­ja pie­ti­nia­me Ne­apo­lio mies­te su­ra­do du olan­dų ta­py­to­jo Vin­cen­to van Gog­ho pa­veiks­lus, ku­rie 2002 me­tais bu­vo pa­vog­ti iš mu­zie­jaus Ny­der­lan­duo­se.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami