Į prancūziškus automobilius dar žvelgia atsargiai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-23 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-23 06:00
Automobilio apžiūra, prieš jį įsigyjant, vis dažniau iš turgaus persikelia į servisą. LŽ archyvo nuotrauka
Pra­ncū­ziš­ki au­to­mo­bi­liai Bal­ti­jos ša­ly­se nė­ra pa­tys po­pu­lia­riau­si. Nau­jų ir nau­do­tų trans­por­to prie­mo­nių par­da­vi­mo su­ves­ti­nė­se do­mi­nuo­ja vo­kiš­kos ir ja­po­niš­kos mar­kės. Tik vie­nin­te­liai es­tai per­nai nu­pir­ko pa­ly­gin­ti daug pra­ncū­ziš­kų nau­jų au­to­mo­bi­lių, to­kių kaip vie­na­tū­riai „Ci­troen Ber­lin­go“ ar­ba „Re­nault Me­ga­ne“ heč­be­kai.

Ne­ma­ža da­lis vai­ruo­to­jų trūks plyš įsi­ti­ki­nę, kad iš Pra­ncū­zi­jos at­ke­lia­vę nau­do­ti au­to­mo­bi­liai bū­na men­kiau pri­žiū­rė­ti, o dėl ne­tin­ka­mos eksp­loa­ta­ci­jos ne­re­tai ir vi­sai nu­va­ry­ti, pra­sčiau ap­sau­go­ti nuo ko­ro­zi­jos, su­dė­tin­giau ir bran­giau re­mon­tuo­ja­mi. Ži­no­ma, kiek­vie­nas mi­tas tu­ri bent grū­dą tie­sos, bet iš es­mės api­bend­rin­ti vi­sus tei­gi­nius bū­tų ga­li­ma vie­na iš­va­da: vis­kas pri­klau­so nuo kon­kre­taus au­to­mo­bi­lio ir jam anks­tes­nių šei­mi­nin­kų skir­to dė­me­sio.

Tai, kad ko­ją pra­ncū­ziš­kiems au­to­mo­bi­liams Lie­tu­vo­je ki­ša įsi­šak­ni­ję mi­tai, pri­pa­ži­no ir „Re­nault“ at­sto­vės bend­ro­vės „Sos­te­na“ vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius Egi­di­jus Gon­ča­ro­vas. Ki­ta ver­tus, op­ti­miz­mo, jog lie­tu­viai at­si­kra­to iš­anks­ti­nių nuo­sta­tų, daug, mat nau­jų „Re­nault“ per­nai nu­pirk­ta be­veik treč­da­liu (31 proc.) dau­giau. Be­veik iden­tiš­kai stie­bė­si leng­vų­jų ir ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas.

„Au­ga ne tik nau­jų, bet ir apy­nau­jų ma­ši­nų par­da­vi­mas. Bend­rai skai­čiuo­jant „Re­nault“ ir „Da­cia“ au­to­mo­bi­lių šiuo me­tu par­duo­da­me dau­giau­sia per vi­są mū­sų bend­ro­vės is­to­ri­ją. Lie­tu­va yra pro­vo­kiš­ka ša­lis, bet vai­ruo­to­jų po­žiū­ris pa­ma­žu kei­čia­si. Šian­dien da­lis klien­tų ieš­ko iš­skir­ti­nu­mo, to­dėl spe­cia­liai ren­ka­si ne vo­kiš­kus au­to­mo­bi­lius. Taip pat kei­čia­si žmo­nių sa­vi­raiš­kos bū­dai. Gal­būt pa­ke­liau­ja po pa­sau­lį, pa­ma­to, jog vien dėl au­to­mo­bi­lio gy­ven­ti ne­ver­ta, ga­li­ma ir ki­taip sa­ve iš­reikš­ti – in­ves­tuo­ti į svei­ką gy­ven­se­ną, mais­tą, ke­lio­nes. Tai­gi at­si­ran­da dau­giau vai­ruo­to­jų, ku­rie ge­riau ren­ka­si nau­jes­nį heč­be­ką nei pa­na­šiai kai­nuo­jan­tį du kar­tus se­nes­nį „pri­me“ se­da­ną, ku­rio eksp­loa­ta­ci­ja kur kas bran­ges­nė“, – tei­gė E.Gon­ča­ro­vas.

Nu­ra­šy­tų prikėlimas

Pra­ncū­ziš­kų au­to­mo­bi­lių įvaiz­džiui, pa­sak pa­šne­ko­vo, ne­igia­mos įta­kos tu­rė­jo tai, kad jie į Lie­tu­vą pir­mą­jį ne­prik­lau­so­my­bės de­šimt­me­tį at­ke­lia­vo ne lai­ku. Jų prie­žiū­ros ypa­tu­mai tuo me­tu smar­kiai sky­rė­si nuo vo­kiš­kų mar­kių ma­ši­nų, ku­rios pa­čios pir­mo­sios ėmė plūs­ti į Lie­tu­vą ir grei­tai įgi­jo tvir­tą pa­grin­dą. Be to, tų me­tų pra­ncū­ziš­ki mo­de­liai taip pat ne­bu­vo pa­tys sėk­min­giau­si – pa­si­žy­mė­jo kom­for­tu, bet ne pra­ktiš­ku­mu.

„To­kie mo­de­liai kaip „Re­nault 25“ ne­bu­vo pra­stes­ni, ta­čiau smar­kiai sky­rė­si nuo pir­mų­jų „Golf“ ar „Au­di 80“. Tą ki­to­niš­ku­mą ne­ma­ža da­lis vai­ruo­to­jų su­vo­kė kaip trū­ku­mą. Vė­liau re­pu­ta­ci­ją ėmė ga­din­ti tai, kad Pra­ncū­zi­ja ta­po pir­mą­ja ša­li­mi Eu­ro­pos Są­jun­go­je, kur po ava­ri­jos nu­ra­šy­tus au­to­mo­bi­lius bu­vo užd­raus­ta pa­tai­sius re­gis­truo­ti iš nau­jo. Tuo­met to­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se kaip Tau­ra­gė ėmė plės­tis iš­ti­si tė­vy­nė­je nu­ra­šy­tų pra­ncū­ziš­kų au­to­mo­bi­lių per­da­ry­mo ir lip­dy­mo „fab­ri­kai“, iš ku­rių į mū­sų ke­lius pa­si­py­lė fran­kenš­tei­nai. Maž­daug prieš 7–10 me­tų bu­vo pats šio vers­lo pi­kas. Nau­jes­nių pra­ncū­ziš­kų mar­kių au­to­mo­bi­lių bu­vo pri­kel­ta kur kas dau­giau nei vo­kiš­kų, o mes ser­vi­se esa­me pri­si­žiū­rė­ję to­kių vaiz­de­lių, kad sa­vo aki­mis ne­iš­vy­dęs – ne­su­gal­vo­tum“, – sa­kė E.Gon­ča­ro­vas.

Prieš per­kant – į servisą

Si­tua­ci­ja, anot „Sos­te­nos“ va­do­vo, pa­leng­va ėmė tai­sy­tis, kei­čian­tis vai­ruo­to­jų po­žiū­riui. Vis dau­giau lie­tu­vių prieš įsi­gy­da­mi au­to­mo­bi­lį jį ap­žiū­ri ne tik pa­tys ar į pa­gal­bą pa­sik­vie­tę „eks­per­tą“ gi­mi­nai­tį ar kai­my­ną, bet ap­žiū­rą pa­ti­ki ir au­to­ri­zuo­tų ser­vi­sų meis­trams.

„Vy­rau­da­vo įsi­ti­ki­ni­mas, jog at­vy­kus į ofi­cia­lios at­sto­vy­bės ser­vi­są čia ims bruk­ti sa­vo au­to­mo­bi­lius ar ki­tas pa­slau­gas. Bet jei žmo­gus prieš įsi­gy­da­mas at­va­žiuo­ja pa­ti­krin­ti se­nes­nio au­to­mo­bi­lio, tai juk lo­giš­ka, kad jo biu­dže­te apy­nau­jam ar nau­jam pi­ni­gų ne­pa­kan­ka. To­dėl ne­lo­giš­ka, kad par­da­vė­jai ban­dy­tų įsiū­ly­ti tai, ko vai­ruo­to­jas ne­ga­li įsi­gy­ti. Su­pra­tę pro­fe­sio­na­lios ap­žiū­ros nau­dą, vai­ruo­to­jai ima pa­si­ti­kė­ti“, – tei­gė pa­šne­ko­vas.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je, pa­ga­liau nu­ma­čius bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už trans­por­to prie­mo­nės ri­dos su­klas­to­ji­mą, ma­žės ir to­kių at­ve­jų. Už šį nu­si­kal­ti­mą, įro­džius par­da­vė­jo at­sa­ko­my­bę, gre­sia iki 19 tūkst. eu­rų sie­kian­ti bau­da, areš­tas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki dve­jų me­tų.

E.Gon­ča­ro­vo tei­gi­mu, są­mo­nin­ges­ni tam­pa ir pa­tys vai­ruo­to­jai. Jie ima su­pras­ti, jog, pa­vyz­džiui, iš Pra­ncū­zi­jos ar Vo­kie­ti­jos at­ke­lia­vęs di­des­nis dy­ze­li­nis au­to­mo­bi­lis per 6–10 me­tų grei­čiau­siai nu­va­žia­vo kur kas dau­giau nei ho­do­me­tro ro­do­mus 150 tūkst. ki­lo­me­trų. Ga­min­to­jo at­sto­vų ser­vi­se pa­ti­kri­nus prie­žiū­ros is­to­ri­ją, ne­re­tai pa­aiš­kė­ja, kad tiek anks­tes­nis šei­mi­nin­kas nu­va­žia­vo vos per pir­muo­sius ke­le­rius me­tus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Popo  77.219.89.165 2016-03-24 10:22:17
Zmona vazineja megane jau keturis metus. Apart filtru ir tepalu keitimo bei karta pabyrejusio generatoriais nieko netvarkiem. Tai gerai raso kad nuo konkretaus auto ir explotacija.
1 0  Netinkamas komentaras
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė pa­tai­są, ku­ri nu­ma­to, kad per­kant al­ko­ho­lį do­ku­men­to bū­tų rei­ka­lau­ja­ma tik ki­lus abejonių dėl pil­na­me­tys­tės.
Ko­lum­bi­jos mark­sis­tų su­ki­lė­lių gru­puo­tė FARC pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė is­to­ri­nę tai­kos su­tar­tį su vy­riau­sy­be ir at­sip­ra­šė dėl ne­sus­kai­čiuo­ja­mos dau­gy­bės gy­vy­bių, ku­rias nusinešė pu­sę šimt­me­čio [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami