Į statybvietes rieda perpildyti sunkvežimiai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-20 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-20 06:00
Į statybvietes iš karjerų statybines medžiagas vežantys sunkvežimiai dažnai perkraunami kiek įmanoma daugiau. Lietuvos žinių archyvo nuotrauka
Kai va­sa­rą did­mies­čiuo­se ver­da sta­ty­bos, ne­trūks­ta dar­bo ne tik sta­ty­bi­nin­kams ar sta­ty­bi­nes me­džia­gas ga­be­nan­tiems su­nkias­vo­rių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jams, bet ir ve­ža­mus kro­vi­nius sve­rian­tiems bei ma­tuo­jan­tiems ke­lių trans­por­to ins­pek­to­riams. Per­pil­dy­ti su­nkve­ži­miai lei­džia­mą bend­rą ma­sę kar­tais vir­ši­ja net 40 to­nų ir taip ne tik su­ke­lia grės­mę sau­gu­mui, bet ir ga­di­na ke­lius.

Kaip pra­ne­ša Vals­ty­bi­nė ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­ja (VKTI), ge­gu­žę Vil­niaus re­gio­ne pa­ti­kri­nus bend­ro­vės „Vil­niaus ren­ti­nys“ su­nkve­ži­mį, ku­ris ve­žė trak­to­rių, už­fik­suo­tas šių me­tų pa­žei­di­mų an­ti­re­kor­das, ku­rio kol kas nie­kas „ne­pa­ge­ri­no“. Pa­ti­kri­nus įmo­nei pri­klau­san­tį „Mer­ce­des-Benz“ su­nkve­ži­mį pa­aiš­kė­jo, jog fak­ti­nė tria­šio vil­ki­ko ir še­šiaa­šės pusp­rie­ka­bės jun­gi­nio bend­ro­ji ma­sė sie­kė 80 to­nų, kai di­džiau­sia lei­džia­mo­ji to­kio jun­gi­nio bend­ro­ji ma­sė yra ko­ne du­kart ma­žes­nė. Taip pat bu­vo vir­šy­ti di­džiau­si lei­džia­mie­ji trans­por­to prie­mo­nės jun­gi­nio mat­me­nys.

Lie­tu­vos ke­lių įsta­ty­mo 20 str. nu­sta­to di­džiau­sią lei­džia­mą­ją ašies (ašių) ap­kro­vą ir bend­rą­ją ma­sę vals­ty­bi­nės ir vie­ti­nės reikš­mės ke­liais va­žiuo­jan­čioms di­džia­ga­ba­ri­tėms ir (ar) su­nkias­vo­rėms trans­por­to prie­mo­nėms.

El­gia­si piktybiškai

Kaip pa­žy­mi VKTI, pik­ty­biš­kai šiuos įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus nuo­lat pa­žei­džian­čių įmo­nių aps­tu, net ne­men­kos bau­dos ne­atg­ra­so jų nuo blo­gų įpro­čių.

„Praė­ju­siais me­tais bau­dos už pa­žei­di­mus bu­vo smar­kiai pa­di­din­tos. Da­lį pik­ty­bi­nių pa­žei­dė­jų tai gal ir at­gra­sė, bet bend­ra ten­den­ci­ja iš es­mės ne­kin­ta – yra daug įmo­nių, ku­rios ri­zi­kuo­ja ir jų ma­ši­nos kro­vi­nius ve­ža vir­šy­da­mos di­džiau­sią lei­džia­mą ma­sę, ga­ba­ri­tus ar ašims ten­kan­čią ap­kro­vą. Pa­žei­dė­jų ti­krai ne­ma­žai ir daž­niau­siai kro­vi­nių ma­sė ge­ro­kai vir­ši­ja­ma. Ne­ga­li­me teig­ti, jog tai da­ro­ma vien tik pik­ty­biš­kai. Bet su­pras­ki­te, jei lei­džia­mo­ji ma­sė vir­ši­ja­ma 15 to­nų ar dau­giau, tai ne­ga­li įvyk­ti ne­ty­čia ar ne­ap­si­žiū­rė­jus. Sis­te­min­gai taip da­ran­tys pa­žei­dė­jai el­gia­si nu­si­kals­ta­mai, nes ap­si­mo­ka“, – pa­žy­mė­jo Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos Prie­žiū­ros koor­di­na­vi­mo ir kon­sul­ta­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Pa­ulius Įso­da.

Tam ti­krais at­ve­jais vež­ti bend­rus rei­ka­la­vi­mus vir­ši­jan­čius su­nkias­vo­rius kro­vi­nius įmo­nės ga­li gau­ti ins­pek­ci­jos lei­di­mą, iš anks­to su­de­ri­nu­sios są­ly­gas ir ke­lio­nės marš­ru­tą. Ta­čiau ne­re­tai to ne­si­var­gi­na­ma da­ry­ti. Be to, net pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai per­krau­tus su­nkve­ži­mius ke­liuo­se vai­ruo­ja įmo­nė­se ofi­cia­liai nė ne­įdar­bin­ti as­me­nys.

Vie­nu rei­su – kuo daugiau

Vien bir­že­lio mė­ne­sį VKT ins­pek­ci­jos par­ei­gū­nai, kon­tro­liuo­da­mi, ar trans­por­to prie­mo­nių ašies ap­kro­va, bend­ro­ji ma­sė ir mat­me­nys su kro­vi­niu ar be jo ne­vir­ši­ja di­džiau­sių­jų lei­džia­mų­jų dy­džių, pa­ti­kri­no 570 trans­por­to prie­mo­nių. Pa­žei­di­mų nu­sta­ty­ta pa­ti­kri­nus maž­daug kas sep­tin­tą su­nkve­ži­mį ar miš­ka­ve­žį.

12 trans­por­to prie­mo­nių vir­ši­jo di­džiau­sią lei­džia­mą­ją bend­rą­ją ma­sę, 22 trans­por­to prie­mo­nės vir­ši­jo di­džiau­sią lei­džia­mą­ją ašies ap­kro­vą. 17 trans­por­to prie­mo­nių vir­ši­jo di­džiau­sius lei­džia­muo­sius kro­vi­nio mat­me­nis, o 25 trans­por­to prie­mo­nės vir­ši­jo ir di­džiau­sią lei­džia­mą­ją bend­rą­ją ma­sę, ir di­džiau­sią lei­džia­mą­ją ašies ap­kro­vą.

Pa­vyz­džiui, bir­že­lį Klai­pė­dos re­gio­no de­par­ta­men­te ins­pek­to­riams pa­ti­kri­nus bend­ro­vei „Jo­ve­ra“ pri­klau­san­čią trans­por­to prie­mo­nę „Vol­vo“, ku­ri ve­žė gam­ti­nį smė­lį, fak­ti­nė tria­šio au­to­mo­bi­lio va­ran­čių­jų ašių gru­pės ap­kro­va sie­kė net 27,7 to­nos, o di­džiau­sia lei­džia­mo­ji to­kios trans­por­to prie­mo­nės va­ran­čių­jų ašių gru­pės ap­kro­va – 18 to­nų. Taip pat bu­vo vir­šy­ta di­džiau­sia lei­džia­mo­ji au­to­mo­bi­lio bend­ro­ji ma­sė.

„Ne­ga­li­me tiks­liai at­sa­ky­ti, kiek vi­sų pa­žei­dė­jų su­da­ro sta­ty­bų aikš­te­les ap­rū­pi­nan­tys su­nkve­ži­miai, bet pa­žei­dė­jų ti­krai ne­ma­žai. To­kiems ve­žė­jams ak­tua­lu, kuo dau­giau pri­krau­ti su­nkve­ži­mį ir kuo dau­giau kro­vi­nio nu­vež­ti vie­nu rei­su. Yra to­kių sis­te­min­gai tai­syk­les pa­žei­džian­čių įmo­nių, ku­rių vai­ruo­to­jai ins­pek­to­riams pa­kliū­va nu­si­žen­gę ir po ke­lias­de­šimt kar­tų, bet vis tiek el­ge­sys ne­si­kei­čia. Sis­te­min­gi pa­žei­dė­jai lin­kę ne­su­tik­ti su skir­to­mis nuo­bau­do­mis ir by­li­nė­tis teis­me“, – sa­kė P. Įso­da. Mat kaip ir šių įmo­nių pa­ja­mos, taip ir jo­se dir­ban­čių vai­ruo­to­jų at­ly­gi­ni­mai pri­klau­so net ik nuo kas­dien nu­va­žiuo­tų ki­lo­me­trų, bet ir nuo ga­ben­to kro­vi­nio to­na­žo.

Pa­ti­kri­no 6 tūkstančius

Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­tį Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­są, bau­džia­mi tiek nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus pa­žei­dę vai­ruo­to­jai, tiek ir jų įmo­nių va­do­vai. Ski­ria­mos bau­dos dy­dis pri­klau­so nuo vir­ši­ja­mos kro­vi­nio ma­sės. Vai­ruo­to­jai ga­li su­lauk­ti bau­dos nuo 144 iki 2027 eu­rų, o įmo­nių va­do­vai – nuo 289 iki 3475 eu­rų.

Ap­kro­vą vie­nai ašiai vir­ši­jus dau­giau nei 4 to­no­mis ar­ba bend­rą ma­sę dau­giau nei 8 to­no­mis, pa­sie­kia­mos mak­si­ma­lios nuo­bau­dos „lu­bos“. Nors, kaip ro­do VKTI fik­suo­ja­mi pa­žei­di­mai, lei­džia­mo­ji ma­sė ne­re­tai vir­ši­ja­ma 15–20 to­nų, o kar­tais net ir 40 to­nų.

„Per me­tus VKTI ins­pek­to­riai vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liuo­se at­lie­ka dau­giau kaip 6000 su­nkias­vo­rių trans­por­to prie­mo­nių pa­ti­kri­ni­mų. Ti­kri­na­me sta­cio­na­riuo­se kon­tro­lės pos­tuo­se, nau­do­ja­me ir mo­bi­lias au­to­mo­bi­li­nes svars­tyk­les. To­dėl ne­ma­nau, jog dar ak­ty­ves­nė kon­tro­lė pa­dė­tų spręs­ti prob­le­mą. Bau­dos už pa­žei­di­mus taip pat jau ge­ro­kai pa­di­din­tos. De­ja, re­zul­ta­tai pa­na­šūs – pa­žei­di­mų gau­su“, – tei­gė P. Įso­da.

Ve­žė­jų po­žiū­ris kitoks

VKTI ins­pek­to­rių pa­sta­ruo­ju me­tu dėl Ke­lių įsta­ty­mo nor­mų pa­žei­di­mų su­čiup­toms smul­kio­sioms įmo­nėms ir vie­na tūks­tan­ti­nė bau­da ga­li virs­ti ke­liu į ban­kro­tą, o di­des­nėms bend­ro­vėms VKTI iš­ra­šo­mos tūks­tan­ti­nės bau­dos, ro­dos, yra įpras­ta vers­lo pra­kti­ka.

Šiau­lių aps­kri­ty­je vei­kian­ti miš­ko ruo­šos ir me­die­nos ap­dir­bi­mo bend­ro­vė „Tar­gi­rė“ – vie­na „sis­te­mi­nių“ pa­žei­dė­jų VKTI skel­bia­mo­se kon­tro­lės at­as­kai­to­se. Ta­čiau dėl to „Tar­gi­rės“ va­do­vas Da­rius Pi­kū­nas lin­kęs kal­tin­ti Lie­tu­vos įsta­ty­mus. „Miš­ko­ve­žių tech­ni­nės są­ly­gos lei­džia vež­ti di­des­nį svo­rį. Au­to­mo­bi­lio ga­min­to­jo tech­ni­nių są­ly­gų mes ne­pa­žei­džia­me. Mak­si­ma­liai, kiek tech­ni­ka lei­džia, tiek ve­ža­me. Lie­tu­vo­je yra žlug­do­mas vers­las. Ne­skai­čiuo­ja­me, kiek ten­ka tu­rė­ti prob­le­mų su ke­lių trans­por­to ins­pek­to­riais. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ga­lė­tų ro­dy­ti ini­cia­ty­vą ir keis­ti da­bar ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus. Suo­mi­jo­je lei­džia­ma vež­ti per 70 to­nų kro­vi­nio. Ke­lius rei­kia ties­ti nor­ma­lius, kad lai­ky­tų, o ne šiaip kaž­ko­kius“, – sa­vo re­cep­tą pa­tei­kė D. Pil­kū­nas.

Tuo tar­pu Ši­la­lės ra­jo­ne vei­kian­čiai įmo­nei „Jo­ve­ra“ vež­tas be­veik 10 to­nų lei­džia­mas nor­mas vir­ši­jęs smė­lio kro­vi­nys ga­li at­si­liep­ti skau­džiai. Pa­sak „Jo­ve­ra“ va­do­vės Ir­mos Te­re­sie­nės, tai šei­mos vers­las – įmo­nė­je dir­ba tik ji ir vy­ras. Tven­ki­nius ka­san­ti įmo­nė į ins­pek­to­rių aki­ra­tį pa­kliu­vo pir­mą­kart. „Ve­žė­me sau smė­lį. Ne­tu­rė­jo­me ga­li­my­bių pa­sis­ver­ti, at­ro­dė – ne­daug, o kai VKTI ins­pek­to­riai pa­svė­rė – pa­si­ro­do, daug. Ma­ši­na di­de­lė, tria­šė, bet pa­gal įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus tu­rė­tų va­žiuo­ti pus­tuš­tė. VKTI bau­dos skir­tos man, įmo­nės di­rek­to­rei, ir ma­no vy­rui, vai­ruo­to­jui. Bend­rai – 2 tūks­tan­čiai eu­rų. Mums tai di­de­li pi­ni­gai, be­veik ban­kru­tuo­ti rei­kia, nes už­dirb­ti to­kių pi­ni­gė­lių ne­išei­na. Esa­me jau­na šei­ma, vai­kus au­gi­na­me. Teks kaž­kaip su­si­mo­kė­ti bau­dą per 40 die­nų, ants­to­lių ne­lauk­sim. Pa­mo­ka žiau­ri“, – ap­gai­les­ta­vo I. Te­re­sie­nė.

Bend­ro­vės „Vil­niaus ren­ti­nys“ ga­my­bos di­rek­to­rius ma­no, jog si­tua­ci­ją ga­lė­tų iš­spręs­ti me­ti­niai VKTI lei­di­mai ga­ben­ti nor­mas vir­ši­jan­čią su­nkias­vo­rę ka­si­mo tech­ni­ką, bet da­bar vie­ną lei­di­mą ten­ka de­rin­ti at­ski­rai kiek­vie­nam su­nkaus kro­vi­nio per­ve­ži­mui.

„Da­bar lei­di­mo de­ri­ni­mas už­trun­ka 2–3 die­nas, kar­tais – sa­vai­tę, kai rea­liai ga­lė­tų už­truk­ti pen­kias mi­nu­tes, o mums ob­jek­tai „de­ga“, daž­nai tech­ni­ką jau ki­tą die­ną rei­kia at­vež­ti. Fi­ziš­kai ne­įma­no­ma spė­ti su VKTI vis­ką su­de­rin­ti, nes ag­re­ga­tų tu­ri­me 30 ir dir­ba­me vi­so­je Lie­tu­vo­je. Kad mo­ka­me bau­das, ne pa­slap­tis, taip da­ro ir kon­ku­ren­tai. Su­pran­ta­me, kad mū­sų keliaipobaisiai, bet mes mo­ka­me mo­kes­čius, ke­li šim­tai žmo­nių bend­ro­vė­je dir­ba, o iš vals­ty­bės daž­niau­siai tik bau­das ir gau­na­me“, – tei­gė „Vil­niaus ren­ti­nio“ ga­my­bos va­do­vas Da­rius Vei­ve­ris. Jo tei­gi­mu, su­nkias­vo­riui ag­re­ga­tui trans­por­tuo­ti iš Vil­niaus į Klai­pė­dą ir at­gal lei­di­mas ga­li kai­nuo­ti apie 5–6 tūkst. eu­rų. „Mes pa­si­ruo­šę mo­kė­ti ir di­des­nius pi­ni­gus už il­ga­lai­kius lei­di­mus,“ – sa­kė jis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami