Į vairavimo egzaminą – po tėčio pamokų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-05-20 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-05-20 06:00
Netolimoje ateityje bus leista laikyti vairavimo egzaminą žmogui, kurį parengs penkerių metų vairavimo stažą turintis šeimos narys. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Sep­ty­nio­lik­me­čiai, sa­va­ran­kiš­kai pa­si­ren­gę ir iš­lai­kę teo­ri­jos eg­za­mi­ną, pra­kti­nio vai­ra­vi­mo įgū­džių ga­lės įgy­ti mo­ko­mi šei­mos na­rio. Nuo lie­pos 1 die­nos sie­kian­tie­siems sa­va­ran­kiš­kai pa­si­reng­ti teo­ri­jos eg­za­mi­nui vi­du­ri­nis iš­si­la­vi­ni­mas ne­be­bus bū­ti­nas.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai pa­lai­mi­nus, Vals­ty­bi­nei ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jai (VKTI) su­teik­ti pa­pil­do­mi įga­lio­ji­mai reg­la­men­tuo­ti vai­ruo­to­jų mo­ky­mo sri­tį. Vie­toj anks­čiau ga­lio­ju­sių de­šim­ties tei­sės ak­tų, reg­la­men­tuo­jan­čių vai­ruo­to­jų mo­ky­mo rei­ka­la­vi­mus ir są­ly­gas, nuo me­tų vi­du­rio te­liks ke­tu­ri. Ins­pek­ci­ja vis gar­siau kal­ba, kad po­pu­lia­riau­sią B ka­te­go­ri­ją no­rin­tys gau­ti as­me­nys at­ei­ty­je ga­lė­tų iš­veng­ti ne tik teo­ri­jos, bet ir pra­kti­nio vai­ra­vi­mo pa­mo­kų vai­ra­vi­mo mo­kyk­lo­se.

Jau svars­to galimybę

VKTI spe­cia­lis­tai ana­li­zuo­ja ga­li­my­bę dar la­biau li­be­ra­li­zuo­ti pa­si­ren­gi­mo B ka­te­go­ri­jos vai­ra­vi­mo eg­za­mi­nui tvar­ką. Ti­kė­ti­na, kad ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je jį bus leis­ta lai­ky­ti žmo­gui, ku­rį par­engs pen­ke­rių me­tų vai­ra­vi­mo sta­žą tu­rin­tis šei­mos na­rys. Ne­liks par­ei­gos baig­ti pri­va­lo­mą pra­kti­nio vai­ra­vi­mo mo­ky­mo kur­są vai­ra­vi­mo mo­kyk­lo­je.

„Žmo­nės tam­pa są­mo­nin­ges­ni. Pir­mą­ją pa­si­ti­kė­ji­mo vi­suo­me­ne kre­di­to li­ni­ją ati­da­rė­me: sa­va­ran­kiš­kai pa­si­ruoš­ti teo­ri­jos eg­za­mi­nui ir su­lau­kus sep­ty­nio­li­kos mo­ky­tis vai­ruo­ti su pa­kan­ka­mą sta­žą tu­rin­čiu šei­mos na­riu jau ga­li­ma. Dau­gu­mai to­kio am­žiaus jau­nuo­lių iki šiol kliū­tis bu­vo vi­du­ri­nio iš­si­la­vi­ni­mo rei­ka­la­vi­mas. Žiū­rė­si­me, ką žmo­nės pa­sa­kys apie svars­to­mą ga­li­my­bę leis­ti su šei­mos na­riais reng­tis ir pra­kti­kos eg­za­mi­nui. Ne­spė­lio­siu, ka­da ga­li bū­ti pri­im­tas spren­di­mas: gal po pus­me­čio, gal po me­tų...“ - LŽ tei­gė VKTI vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Da­rius Sa­dau­ny­kas.

Pa­šne­ko­vas pa­brė­žė, jog ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­ly­se įtei­sin­ti ne­vie­no­di mo­ky­mo­si vai­ruo­ti bū­dai. Bend­ra ten­den­ci­ja to­kia, kad ry­ti­nė­se ES vals­ty­bė­se vis dar ga­lio­ja pri­vers­ti­nė tvar­ka. Pa­gal ją vai­ra­vi­mo mo­kyk­los yra ne­iš­ven­gia­mas eta­pas no­rint įgy­ti tei­sę vai­ruo­ti leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį. Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bė­se la­biau pa­si­ti­ki­ma vi­suo­me­ne.

„Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra vie­nin­te­lis pa­si­rin­ki­mas – vai­ra­vi­mo mo­kyk­la. Pa­pil­do­mų įgū­džių ga­li­ma įgy­ti vai­ruo­jant su šei­mos na­riu. Tuo me­tu li­be­ra­liai į mo­ky­mo­si pro­ce­są žiū­rin­čio­se vals­ty­bė­se žmo­nės tu­ri net tris ga­li­my­bes: ga­li mo­ky­tis ar­ba mo­kyk­lo­je, ar­ba su šei­mos na­riu, ar­ba su in­di­vi­dua­liai dir­ban­čiu ins­truk­to­riu­mi. Kaip ro­do ty­ri­mai, kuo dau­giau va­lan­dų pra­de­dan­tis vai­ruo­to­jas pra­lei­džia prie vai­ro, tuo ma­žes­nė ri­zi­ka, kad jis su­kels eis­mo įvy­kį. Svar­biau­sia - vai­ra­vi­mo pa­tir­tis, o ar ji įgy­ja­ma pri­žiū­rint vai­ra­vi­mo sta­žą su­kau­pu­siam šei­mos na­riui, ar vai­ra­vi­mo ins­truk­to­riui, di­de­lio skir­tu­mo nė­ra“, - pa­žy­mė­jo D. Sa­dau­ny­kas.

An­tai Ny­der­lan­duo­se ban­do­ma sis­te­ma „2toD­ri­ve“, kai 16-os su­lau­kę jau­nuo­liai ga­li lai­ky­ti teo­ri­jos, o po pus­me­čio – pra­kti­kos eg­za­mi­ną. Tie­sa, iš­lai­kę eg­za­mi­ną pra­de­dan­tys vai­ruo­to­jai pa­žy­mė­ji­mą anks­čiau­siai gau­na bū­da­mi 17 me­tų. Dar me­tus iki pil­na­me­tys­tės jie ga­li sės­ti prie vai­ro tik pri­žiū­ri­mi ne ma­žes­nę nei tre­jų me­tų vai­ra­vi­mo pa­tir­tį tu­rin­čio as­mens, bet ne­bū­ti­nai šei­mos na­rio. Pa­na­ši sis­te­ma šiuo me­tu įgy­ven­di­na­ma ir Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se, Lat­vi­jo­je, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, Pra­ncū­zi­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je. Pra­ncū­zi­jo­je bent 3000 ki­lo­me­trų iki pil­na­me­tys­tės nu­va­žia­vę vai­ruo­to­jai gau­na di­de­lę nuo­lai­dą draus­da­mie­si pri­va­lo­muo­ju vai­ruo­to­jo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu. Vis dėl­to dau­ge­ly­je vals­ty­bių ma­žes­nės ar di­des­nės apim­ties pra­kti­nio vai­ra­vi­mo pa­mo­kos mo­kyk­lo­je yra ne­iš­ven­gia­mos.

Darius Sadaunykas: "Vairavimo mokykla privalo tinkamai atlikti savo pagrindinį darbą – išmokyti vairuoti, o žmonėms suteikta teisė laisvai rinktis.“ / Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

At­si­sa­kė per­tek­li­nių reikalavimų

Nuo lie­pos 1 die­nos Lie­tu­vo­je įve­da­mas ir nau­jas vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų bei mo­ky­mo įstai­gų, vyk­dan­čių pa­pil­do­mą mo­ky­mą, li­cen­ci­ja­vi­mo mo­de­lis. Ūkio su­bjek­tai, pa­gei­dau­jan­tys im­tis to­kios veik­los, tu­rės pa­teik­ti VKTI nu­sta­ty­tos for­mos dek­la­ra­ci­ją ir rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus, o jau ki­tą die­ną ga­lės pra­dė­ti dirb­ti. Su­teik­ta veik­los tei­sė ga­lios ne­ter­mi­nuo­tai. At­si­sa­ky­ta mo­ky­mo ba­zės rei­ka­la­vi­mų, po­pie­ri­nių mo­ky­mo kur­so bai­gi­mo liu­di­ji­mų. Da­bar mo­ky­mo aps­kai­ta ga­lės bū­ti tvar­ko­ma elek­tro­ni­niu bū­du, o mo­ky­mo su­tar­tys re­gis­truo­ja­mos in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je.

„Tai­syk­lė­se ne­be­li­ko daug ki­vir­čų kė­lu­sio rei­ka­la­vi­mo dėl mak­si­ma­laus at­stu­mo nuo vai­ra­vi­mo mo­kyk­los iki vai­ra­vi­mo aikš­te­lės. Ta­čiau rei­ka­la­vi­mas mo­kyk­loms jas tu­rė­ti kol kas nė­ra pa­nai­kin­tas. Ins­pek­ci­jos nuo­mo­ne, anks­čiau ga­lio­ju­sios tai­syk­lės bu­vo per­tek­li­nės, nu­ro­dy­mai - per­ne­lyg de­ta­lūs. Pa­vyz­džiui, net už­ra­šų rai­dės ant mo­ky­mui skir­tų au­to­mo­bi­lių tu­rė­jo bū­ti tam ti­kro aukš­čio. Mo­kyk­la pri­va­lo tin­ka­mai at­lik­ti sa­vo pa­grin­di­nį dar­bą – iš­mo­ky­ti vai­ruo­ti, o žmo­nėms su­teik­ta tei­sė lais­vai rink­tis“, - sa­kė D. Sa­dau­ny­kas.

Eko­lo­gi­ja bus privaloma

VKTI vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad at­si­ra­do pa­pil­do­mo vai­ruo­to­jų mo­ky­mo nau­jo­vių. Kaip ir anks­čiau, mo­ky­mas bus pri­va­lo­mas pra­de­dan­tie­siems vai­ruo­to­jams, pa­žei­du­siems Ke­lių eis­mo tai­syk­les (KET), su­kė­lu­siems eis­mo įvy­kį, per ku­rį bu­vo su­trik­dy­ta eis­mo da­ly­vių svei­ka­ta, taip pat mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jams, ku­riems tei­sė vai­ruo­ti ati­mta dėl KET pa­žei­di­mų.

„Ir vie­niems, ir ki­tiems da­bar ga­lios vie­na pa­pil­do­mo mo­ky­mo tvar­ka. Bu­vo su­si­da­riu­si si­tua­ci­ja, kad dve­jų me­tų sta­žo ne­tu­rin­tys vai­ruo­to­jai, ku­rie pra­ra­do tei­sę vai­ruo­ti, pa­gal ga­lio­ju­sią tvar­ką tu­rė­jo iš­ei­ti dve­jus pa­pil­do­mo mo­ky­mo kur­sus. Da­bar tie kur­sai bus bend­ri, o juos bai­gu­sie­ji pri­va­lės at­sis­kai­ty­ti – iš­lai­ky­ti ži­nių pa­ti­kri­ni­mo tes­tą. Pra­ra­du­sie­ji tei­sę vai­ruo­ti, ži­no­ma, iš nau­jo lai­kys ir pra­kti­nio vai­ra­vi­mo eg­za­mi­ną“, - pa­aiš­ki­no D. Sa­dau­ny­kas.

Per pa­pil­do­mus mo­ky­mus da­ly­viai tu­rės ne tik iš­ana­li­zuo­ti sa­vo pa­žei­di­mus su psi­cho­lo­gu, iš­klau­sy­ti teo­ri­jos kur­są apie KET nau­jo­ves, bet ir sau­giai, eko­no­miš­kai bei tau­so­da­mi ap­lin­ką vai­ruo­ti B ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nę.

KOMENTARAS

Vai­ra­vi­mo mo­kyk­los VKTI par­eng­tą nau­ją­ją tvar­ką ver­ti­na prieš­ta­rin­gai, o prieš ga­li­my­bę pra­kti­nio vai­ra­vi­mo eg­za­mi­nui pa­si­reng­ti vien su šei­mos na­riais šiau­šia­si pies­tu.

„Lie­tu­vo­je taip yra: ar­ba tvar­ka la­bai su­griež­ti­na­ma, ar­ba vėl vis­kas pa­lei­džia­ma. Kon­ku­ren­ci­ja mū­sų rin­ko­je ir taip la­bai di­de­lė. "Kios­ke­lių" kū­ri­mas pa­dė­ties ke­liuo­se ne­pa­keis. Nė­ra tiek pro­fe­sio­na­lų, ku­rie ga­lė­tų mo­ky­ti, o ne chal­tū­rin­ti. Ge­riau dau­giau dė­me­sio skir­ti tin­ka­mam ins­truk­to­rių par­en­gi­mui. Dau­ge­lį me­tų vi­sai ne­bu­vo to­kios pro­fe­si­jos kaip vai­ra­vi­mo mo­ky­to­jas, nors tai spe­ci­fi­nis, pe­da­go­go įgū­džių rei­ka­lau­jan­tis dar­bas“, - įsi­ti­ki­nęs Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų mo­ky­mo ir kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo mo­kyk­lų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Da­rius Le­sic­kas.

Pa­šne­ko­vas džiau­gė­si, kad Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, jo tei­gi­mu, "ap­ri­bo­jo su­in­te­re­suo­tų as­me­nų už­ma­čias su­griau­ti nu­sis­to­vė­ju­sią tvar­ką". „Į aikš­te­les vai­ra­vi­mo mo­kyk­los in­ves­ta­vo mi­li­jo­nus, o da­bar šne­ka­ma, kad tas rei­ka­la­vi­mas bus pa­nai­kin­tas. Mū­sų nuo­mo­nė apie pa­si­ren­gi­mą pra­kti­kos eg­za­mi­nui tik su šei­mos na­riais yra ka­te­go­riš­ka - žmo­gus tu­ri bū­ti iš­ties pa­si­ruo­šęs mo­ky­ti ki­tą as­me­nį vai­ruo­ti, be to, tam bū­ti­na tin­ka­mai par­eng­ta trans­por­to prie­mo­nė - su pa­pil­do­mais pe­da­lais, veid­ro­dė­liais“, - ver­ti­no vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų at­sto­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Opa  84.55.42.82 2014-05-23 14:00:08
Kodel neakcentuoja teises aktu, kad pasimokines su seimos nariu vietiek privales eiti i mokykla ir baigti 30 a.v. kursa. Gal zurnalistai neskaito, o tik nuogirdas raso.
4 0  Netinkamas komentaras
Mokykla  82.135.213.28 2014-05-21 16:36:41
Gal vertėtų padaryti mokinių apklausą vairavimo mokyklose,o po to taip nespręsti,kas yra gerai,o kas blogai visuomenei.
2 0  Netinkamas komentaras
ihvibk jbub  83.181.81.112 2014-05-20 21:26:16
oi
2 0  Netinkamas komentaras
biurokratai  10.12.105.129 2014-05-20 18:06:14
kodėl Londone priregistruotam tautiečiui europiečiui regitros biurokrati vis dar neleidžia laikyti vairavimo egzaminų ir vairvimo mokyklos apie tai nesiteikia įspėti?
3 3  Netinkamas komentaras
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami