Į vasaros keliones automobiliu dažnai išvyksta nepasiruošę

LŽ red@lzinios.lt 2016-05-20 06:00

red@lzinios.lt 2016-05-20 06:00
Eurostato duomenimis, po ES šalis keliaujantiems turistams automobiliai 2014 metais buvo antra pagal populiarumą susisiekimo priemonė po lėktuvų. LŽ archyvo nuotrauka
Jei į va­sa­ros ke­lio­nes po už­sie­nį vyk­si­te nuo­sa­vu au­to­mo­bi­liu, tam rei­kė­tų de­ra­mai pa­si­ruoš­ti. Drau­di­kai pa­ste­bi, kad bend­ro­vės klien­tai už­sie­ny­je pa­ti­ria ža­las ne tik va­žiuo­da­mi jiems ne­įp­ras­ta kai­rią­ja ke­lio pu­se, bet ir dėl to, kad ne­pas­te­bi ke­lio ženk­lų, pa­ti­ki pa­se­nu­sios na­vi­ga­ci­jos nu­ro­dy­mais ar pa­lie­ka au­to­mo­bi­lį ne­sau­gia­me ra­jo­ne.

„Ša­lies tu­ris­tams vi­sas Eu­ro­pos že­my­nas jau ta­po sa­vas ir net su­bliuš­ku­sios pa­dan­gos jie už­sie­ny­je daž­niau­siai pa­tys ne­kei­čia, o pra­šo spe­cia­lis­tų pa­gal­bos. BTA sta­tis­ti­ka ro­do, kad trys ket­vir­ta­da­liai klien­tų, ku­riems už­sie­ny­je pri­rei­kia pa­gal­bos ke­ly­je, yra vy­rai, o po­pu­lia­riau­sios pa­slau­gos – au­to­mo­bi­lio trans­por­ta­vi­mas ir už­ve­di­mas“, – sa­kė BTA Eks­per­ti­zių sky­riaus va­do­vas And­rius Žiu­ke­lis.

Ke­lio­nės au­to­mo­bi­liu vis populiaresnės

Ke­liau­jant už­sie­ny­je, dau­giau­siai ža­lų drau­di­kai fik­suo­ja dėl ava­ri­jų. Van­da­liz­mo ir va­gys­čių pa­si­tai­ko ge­ro­kai re­čiau, bet ir jų bū­na, jei au­to­mo­bi­lis pa­lie­ka­mas ne­pa­žįs­ta­ma­me ir pra­stą re­pu­ta­ci­ją tu­rin­čia­me ra­jo­ne.

BTA duo­me­ni­mis, pa­pras­tai į už­sie­nį pa­ke­liau­ti sa­vo au­to­mo­bi­liu va­sa­rą iš­vyks­ta aukš­tes­nes nei vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­tis lie­tu­vis, daž­niau­siai mies­to gy­ven­to­jas, ku­riam apy­tiks­liai 25–50 me­tų. Vie­nos ke­lio­nės me­tu jis ap­lan­ko bent ke­le­tą že­my­no ša­lių.

Eu­ros­ta­to duo­me­ni­mis, po Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lis ke­liau­jan­tiems tu­ris­tams au­to­mo­bi­liai 2014 me­tais bu­vo an­tra (31 proc.) pa­gal po­pu­lia­ru­mą su­si­sie­ki­mo prie­mo­nė po lėk­tu­vų (47 proc.).

„Ke­lio­nės au­to­mo­bi­liu po­pu­lia­rė­ja ir šie­met va­sa­rą pla­nuo­ja­ma at­nau­jin­ti eu­ro­pi­nė ke­lio­nių sta­tis­ti­ka tu­rė­tų par­ody­ti dar di­des­nį tu­ris­tų pa­lan­ku­mą vy­ki­mui ma­ši­na, nes tai ga­li­my­bė ir il­giau pa­tu­ris­tau­ti, ir iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti su ki­tų ša­lių kul­tū­ra. Vi­sų ne­ma­lo­nu­mų ne­pa­vyks iš­veng­ti, ta­čiau kruopš­čiai su­sip­la­na­vus ke­lio­nę bei jos marš­ru­tą, ke­liau­to­jai iš­si­suk­tų nuo ne­ma­žos da­lies nuo­tai­ką ga­di­nan­čių si­tua­ci­jų“, – pa­žy­mė­jo A. Žiu­ke­lis.

Svar­biau­si pa­ta­ri­mai keliaujantiems

BTA re­ko­men­duo­ja ke­lio­nės au­to­mo­bi­liu pla­na­vi­mui skir­ti dau­giau dė­me­sio ir iki mi­ni­mu­mo su­ma­žin­ti ga­li­mas ri­zi­kas:

At­si­nau­jin­ki­te že­mė­la­pius. Nu­si­pir­ki­te nau­jau­sią ke­lių že­mė­la­pį, pa­ti­krin­ki­te, ar ne­pa­se­no duo­me­nys na­vi­ga­ci­jos sis­te­mo­je. Be­si­nau­do­da­mi pa­se­nu­sio­mis nuo­ro­do­mis, ga­li­te iš­klys­ti iš ke­lio ir pri­suk­ti daug pa­pil­do­mų ki­lo­me­trų, kol vėl į jį grį­ši­te. Ieš­ko­ki­te in­for­ma­ci­jos, ku­rie mies­tų ra­jo­nai lai­ko­mi ne­sau­giais ir sten­ki­tės ne­pa­lik­ti ten au­to­mo­bi­lio, ku­ris ga­li bū­ti apib­rai­žy­tas, apd­ras­ky­tas ar ap­vog­tas.

Tu­rė­ki­te ge­rą at­sar­gi­nę pa­dan­gą. Prob­le­mos su pa­dan­go­mis yra la­bai daž­na ke­liau­to­jų prob­le­ma. Jei mo­ka­te ra­tą pa­si­keis­ti pa­tys, tu­ri­te kuo ir į ką, šiai „o­pe­ra­ci­jai“ su­tau­py­si­te vi­du­ti­niš­kai iki 2 val. ke­lio­nės lai­ko, nei nu­ta­rę pa­lauk­ti vie­ti­nių meis­trų.

Įran­ga au­to­mo­bi­ly­je. Pa­si­do­mė­ki­te, ką pa­gal už­sie­nio ša­lių rei­ka­la­vi­mus bū­ti­nai pri­va­lo­te tu­rė­ti sa­vo au­to­mo­bi­ly­je: pir­mo­sios pa­gal­bos vais­ti­nė­lę, švie­są at­spin­din­čią lie­me­nę, ge­sin­tu­vą? Prieš iš­vyk­da­mi, vais­ti­nė­lės tu­ri­nį dar kar­tą per­žiū­rė­ki­te, pa­ti­krin­ki­te, ar ji vi­siš­kai su­komp­lek­tuo­ta.

Eis­mas kai­rią­ja ke­lio pu­se. Eu­ro­po­je yra ke­tu­rios ša­lys, ku­rio­se eis­mas vyks­ta kai­rią­ja ke­lio pu­se: Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Ai­ri­ja, Kip­ras ir Mal­ta. Drau­di­kų duo­me­ni­mis, įvy­kių vien dėl ki­tos eis­mo kryp­ties ne­trūks­ta vi­sus me­tus, to­dėl vai­ruo­jant ki­ta pu­se rei­kia bū­ti ati­diems ir ypač at­sar­giai ma­nev­ruo­ti.

Li­ki­te bud­rūs. Dėl vyks­tan­čių re­mon­tų ar ki­tų dar­bų va­žia­vi­mo są­ly­gos ne­ti­kė­tai ga­li bū­ti pa­keis­tos, to­dėl ne­pra­ras­ki­te bud­ru­mo ir ste­bė­ki­te ke­lio ženk­lus.

Įsi­gy­ki­te drau­di­mą. Apd­raus­ki­te au­to­mo­bi­lį kas­ko drau­di­mu. Tech­ni­nę pa­gal­bą ke­ly­je per BTA skam­bu­čių cen­trą Lie­tu­vo­je ga­lė­si­te iš­sik­vies­ti net jei ne­mo­ka­te pra­ncū­zų, ru­mu­nų, bul­ga­rų ar ki­tos kal­bos. Taip pat ne­už­mirš­ki­te ke­lio­nių bei svei­ka­tos drau­di­mo.

Smar­kiai su­dau­žy­tas au­to­mo­bi­lis už­sie­ny­je pa­pras­tai ne­re­mon­tuo­ja­mas – jis tu­ri bū­ti par­ga­ben­tas į Lie­tu­vą. Kas­ko drau­di­mas den­gia bū­ti­nas jo gel­bė­ji­mo ir trans­por­ta­vi­mo iš­lai­das. Jei pa­žei­di­mai nė­ra di­de­li – nu­broz­di­ni­mai ar įbrė­ži­mai – ke­lio­nę re­ko­men­duo­ja­ma tęs­ti, o trans­por­to prie­mo­nę tvar­ky­ti su­grį­žus į Lie­tu­vą.

Par­en­gė To­mas Fedaravičius

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami