Į vasaros keliones – negendančiu automobiliu

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-09 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-09 06:00
Prieš vasaros keliones verta ne tik patikrinti automobilio geležis, bet ir jį nublizginti. LŽ archyvo nuotrauka
Prieš ren­gian­tis į il­ges­nes va­sa­ros ke­lio­nes au­to­mo­bi­liu bū­ti­na jį ati­džiai pa­ti­krin­ti ir par­uoš­ti il­giems ki­lo­me­trams. Ži­no­ma, jei pirk­da­mi nau­ją ar apy­nau­ję ma­ši­ną įsi­gi­jo­te ir Eu­ro­pos ša­ly­se ga­lio­jan­tį ser­vi­so ga­ran­ti­jos liu­di­ji­mą, ge­di­mo at­ve­ju prob­le­mą ga­lė­si­te iš­spręs­ti grei­čiau. Jei­gu ne - rim­tes­nis au­to­mo­bi­lio ge­di­mas ga­li reikš­ti vi­sus me­tus pla­nuo­tų at­os­to­gų žlu­gi­mą.

Prieš iš­si­ren­giant į ke­lio­nę pir­miau­siai bū­ti­na pa­ti­krin­ti vi­sų skys­čių ly­gį – pra­de­dant stab­džių, bai­giant te­pa­lo. Va­sa­rą ypač svar­bus au­ši­ni­mo skys­čio kie­kis. Žie­mą ne­di­de­lio jo trū­ku­mo au­to­mo­bi­lis ir ne­pa­jaus, bet orams at­ši­lus mo­to­rui per­kais­ti kur kas dau­giau ga­li­my­bių.

„Te­pa­lus rei­kė­tų keis­ti pa­gal nu­va­žiuo­tą ri­dą, o ne pa­gal se­zo­ną. Vy­res­ni vai­ruo­to­jai vis dar tu­ri įpro­tį keis­ti te­pa­lus pa­si­bai­gus žie­mai. Te­pa­lų kei­ti­mas šiuo­lai­ki­niuo­se, ne se­nes­niuo­se nei dvi­de­šim­ties me­tų au­to­mo­bi­liuo­se ne­prik­lau­so nuo se­zo­no. Ne­bent, ži­no­ma, kal­ba­me apie mi­ne­ra­li­nius te­pa­lus. Ta­čiau to­kiu te­pa­lu pri­gir­dy­to va­rik­lio, kai dvi­ženk­lė ne­igia­ma tem­pe­ra­tū­ra, ti­kė­ti­na, net ne­pa­lei­si­te. Te­pa­lo ly­gį taip pat prieš ke­lio­nę pa­ti­krin­ti bū­ti­na – šios pro­fi­lak­ti­nės pro­ce­dū­ros ge­riau ne­pa­mirš­ti. Šiaip pra­var­tu tai pa­da­ry­ti kar­tą per mė­ne­sį ry­te, prieš pra­de­dant va­žiuo­ti. Jei­gu pa­ste­bi­mas su lai­ku di­dė­jan­tis te­pa­lo trū­ku­mas, net ir vi­są lai­ką jį pa­pil­dant iki nor­mos - ki­lo me­cha­ni­nių au­to­mo­bi­lio prob­le­mų. Pa­vyz­džiui, jau ko­ne vi­siš­kai nu­si­dė­vė­jo žie­dai“, - pa­aiš­ki­no EDC ser­vi­so me­cha­ni­kas Au­re­li­jus Meš­kaus­kas.

Vi­sų ki­tų skys­čių trū­ku­mui at­si­ras­ti yra ge­ro­kai ma­žiau prie­žas­čių. Jei­gu stab­džių ir vai­ro stip­rin­tu­vo sis­te­ma su­tvar­ky­ta, šie skys­čiai nie­kur ne­dings­ta. Kad trūks­ta stik­lų plo­vi­mo skys­čio, pa­ste­bė­ti ga­na pa­pras­ta.

Į fil­trus taip pat ver­tė­tų at­kreip­ti dė­me­sį – prieš va­sa­rą se­zo­no spe­cia­lis­tai re­ko­men­duo­ja pa­si­keis­ti oro ir de­ga­lų fil­trus. Taip pat jei ne­no­ri­te kvė­puo­ti pri­plė­ku­siu oru, ne­pro­šal įsta­ty­ti nau­ją sa­lo­no fil­trą.

„Ne­ma­lo­nūs kva­pai šva­ria­me ir sau­sa­me au­to­mo­bi­ly­je iš nie­kur ne­at­si­ran­da. To­dėl pa­ju­tus no­sį rie­čian­tį dvo­ką rei­kė­tų pa­ti­krin­ti sa­lo­no fil­trus, tar­pi­nes ir van­dens nu­te­kė­ji­mo ka­na­lus, įsi­ti­kin­ti, kad ma­ši­nos vi­dus vi­suo­met sau­sas. Kli­ma­to kon­tro­lės sis­te­mą rei­kia de­zin­fe­kuo­ti kas tre­jus me­tus, be to, ją de­rė­tų iš­jung­ti prieš pat ke­lio­nės pa­bai­gą, tuo­met ga­rin­tu­vas tu­rės lai­ko iš­džiū­ti“, - pa­ta­rė A. Meš­kaus­kas.

Dė­me­sys pa­dan­goms ir stabdžiams

Eu­ro­pos gu­mos ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos duo­me­ni­mis, vos kas de­šim­tas vai­ruo­to­jas re­gu­lia­riai ti­kri­na pa­dan­gų slė­gį. Tin­ka­mas pa­dan­gų slė­gis už­ti­kri­na, kad ke­ly­je au­to­mo­bi­lis vi­suo­met bus sta­bi­liai val­do­mas, ne­pa­kan­ka­mai pri­pūs­tos pa­dan­gos di­di­na ir de­ga­lų są­nau­das. Jei pa­ste­bi­te, kad ku­ris nors ra­tas po ku­rio lai­ko ne­ten­ka da­lies oro, rei­kė­tų jį per­mon­tuo­ti.

„Slė­gį pa­dan­go­se pa­ti­krin­ki­te prieš kiek­vie­ną il­ges­nę ke­lio­nę. Tai nau­din­ga jums pa­tiems, nes jei slė­gis per di­de­lis, pa­il­gė­ja stab­dy­mo ke­lias, ir au­to­mo­bi­lis grei­čiau ima slys­ti per lie­tų, o jei per ma­žas – ma­ši­na var­to­ja dau­giau de­ga­lų. Be to, abiem at­ve­jais pa­dan­gos grei­čiau dė­vi­si. Ky­lant tem­pe­ra­tū­rai nuo karš­čio di­dė­ja ir slė­gis pa­dan­go­se, to­dėl jei pa­sta­rą­jį kar­tą ti­kri­no­te slė­gį pa­dan­go­se ta­da, kai kei­tė­te jas iš žie­mi­nių į va­sa­ri­nes, da­bar grei­čiau­siai jis yra per di­de­lis“, - sa­kė A. Meš­kaus­kas.

Slė­gį pa­dan­go­se pa­ti­krin­ti ir su­si­re­gu­liuo­ti ga­li­ma ne­mo­ka­mai dau­ge­ly­je de­ga­li­nių.

„Au­to­mo­bi­lio stab­dy­mas ap­sun­kė­ja ne tik esant ne­pa­kan­ka­mam slė­giui pa­dan­go­se, bet ir pra­stai vei­kiant ma­ši­nos stab­džiams. Din­gę stab­džiai – to ke­ly­je ge­riau ne­nu­tik­tų. Taip pat rei­kė­tų pa­ti­krin­ti, ar tin­ka­mai vei­kia ran­ki­nis stab­dys, jis po žie­mos ne­re­tai bū­na „pri­ke­pęs“. Už­si­kir­tęs ran­ki­nis stab­dys ga­li ap­sun­kin­ti ke­lio­nę, nes vien pa­spar­džius ra­tą ga­li ir ne­at­šok­ti“, - sa­kė au­to­me­cha­ni­kas.

Prieš il­gas va­sa­ros ke­lio­nes au­to­mo­bi­lio stab­džių sis­te­mą rei­kia ati­džiai pa­ti­krin­ti, o esant rei­ka­lui – pa­keis­ti su­di­lu­sias de­ta­les. Ge­rai vei­kian­tys stab­džiai už­ti­kri­na, kad lai­ku nu­spau­dus pe­da­lą į jū­sų veiks­mus tin­ka­mai rea­guos ir au­to­mo­bi­lis. Stab­džių sis­te­mos re­mon­to at­ve­ju de­ta­lėms ge­riau ne­tau­py­ti, ne­ieš­ko­ti pi­ges­nių, ta­čiau kon­kre­čiam au­to­mo­bi­lio mo­de­liui tiks­liai ne­pri­tai­ky­tų. Tau­py­mas gy­vy­biš­kai svar­bio­se au­to­mo­bi­lio sau­gu­mą už­ti­kri­nan­čio­se sis­te­mo­se užp­rog­ra­muo­ja kur kas di­des­nių nuo­sto­lių.

Kon­di­cio­nie­rius ir kli­ma­to kontrolė

Jei į ke­lio­nę su­si­ruo­šė­te ne kab­rio­le­tu, nė­ra nie­ko blo­giau nei karš­tą die­ną tra­so­je su­ge­dęs kon­di­cio­nie­rius. To­dėl jei kon­di­cio­nie­rius ne­be­pa­jė­gia stai­giai at­vė­sin­ti sa­lo­no karš­tą va­sa­ros die­ną, jau pats lai­kas jį pri­pil­dy­ti nau­jo šalt­ne­šio. Ser­vi­suo­se kon­di­cio­nie­riaus pil­dy­mas kai­nuo­ja apie 15-30 eu­rų, apie 30 eu­rų kai­nuo­ja ir kon­di­cio­nie­riaus sis­te­mos iš­va­ly­mas.

Spe­cia­lis­tai pa­ta­ria ne­pai­nio­ti kon­di­cio­ne­rių su kli­ma­to kon­tro­lės sis­te­ma. Kon­di­cio­nie­rius – įren­gi­nys, šal­dan­tis orą au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne, o kli­ma­to kon­tro­lė – tai sis­te­ma, pa­lai­kan­ti nu­sta­ty­tą mi­krok­li­ma­tą. To­dėl au­to­mo­bi­ly­je ga­li bū­ti kli­ma­to kon­tro­lė su kon­di­cio­nie­riu­mi, kli­ma­to kon­tro­lė be kon­di­cio­nie­riaus, kon­di­cio­nie­rius be kli­ma­to kon­tro­lės.

Dar vie­na klai­din­ga vai­ruo­to­jų nuo­mo­nė yra ta, kad įjun­gus kon­di­cio­nie­rių iš jo esą var­va freo­nas. Iš tie­sų tai – ne šalt­ne­šys, o van­dens kon­den­sa­tas iš ga­rin­tu­vo.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
In­ty­mus gangs­te­rio Alo Ca­po­ne laiš­kas, ku­rį jis par­ašė ka­lė­da­mas Al­ka­tra­ze, bu­vo par­duo­tas auk­cio­ne Ma­sa­ču­set­se už 62 500 do­le­rių (apie 56 tūkst. eu­rų).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami