Į Vilnių atgabentas tūkstantasis TEU

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-03-08 15:38
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-03-08 15:38
Vilniaus intermadolainis terminalas per metus gali perkrauti 50 000 TEU.  LŽ archyvo nuotrauka
Šią sa­vai­tę į Vil­niaus in­ter­mo­da­li­nį ter­mi­na­lą (VIT) kon­tei­ne­ri­niu trau­ki­niu „VIT Eksp­ress“ at­ga­ben­tas 1000-asis TEU (20 pė­dų kon­tei­ne­rio ek­vi­va­len­tas). Skai­čiuo­ja­ma, kad iš­ri­kia­vus vi­sus tūks­tan­tį kon­tei­ne­rių, su­si­da­ry­tų apie 6 ki­lo­me­trų il­gio ruo­žas.

Kaip ra­šo­ma bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai, 2015 m. ge­gu­žės mė­ne­sį star­ta­vęs „VIT Eksp­ress“ at­vė­rė nau­jas ga­li­my­bes vers­lui ga­ben­ti kro­vi­nius tarp Klai­pė­dos ir Vil­niaus bei pri­trau­kė tas lo­gis­ti­kos įmo­nes, ku­rios iki šiol kro­vi­nius ve­žė dau­giau­sia vil­ki­kais.

„Pra­dė­jus kur­suo­ti šiam trau­ki­niui į Vil­niaus in­ter­mo­da­li­nį ter­mi­na­lą, lo­gis­ti­kos įmo­nėms pa­ga­liau at­si­ra­do pa­trauk­li al­ter­na­ty­va ga­ben­ti kro­vi­nius ne tik au­to­trans­por­tu, bet ir ge­le­žin­ke­liais. Klien­tams pa­siū­ly­ta kon­ku­ren­cin­ga kai­no­da­ra ir lanks­tu­mas, ka­dan­gi kon­tei­ne­riai iš Klai­pė­dos į Vil­nių ga­be­na­mi fik­suo­tu gra­fi­ku, ne­pai­sant pa­teik­tų už­sa­ky­mų kie­kio. Šiuo me­tu re­gu­lia­riai kur­suo­ja­ma 2 kar­tus per sa­vai­tę, o esant po­rei­kiui da­ro­mi pa­pil­do­mi ve­ži­mai ir li­ku­sio­mis sa­vai­tės dar­bo die­no­mis“, – sa­ko­ma pra­ne­ši­me.

Į ter­mi­na­lą at­ga­ben­ti kon­tei­ne­riai ga­li bū­ti iš­skirs­to­mi ir po Vil­niaus re­gio­ną, taip pat – per­krau­na­mi į šau­dyk­li­nius trau­ki­nius, kur­suo­jan­čius tarp Lie­tu­vos ir Ry­tų Eu­ro­pos bei Azi­jos vals­ty­bių. „Di­de­lis pri­va­lu­mas, kad čia taip pat vei­kia Mui­ti­nės, Vals­ty­bi­nės au­ga­li­nin­kys­tės, Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos, tad klien­tui ypač pa­to­gu vie­to­je vyk­dy­ti vi­sas su tran­zi­tu su­si­ju­sias pro­ce­dū­ras, taip pat at­lik­ti de­ta­lią kon­tei­ne­rių pa­ti­krą“, – tei­gia­ma „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ pra­ne­ši­me.

Ana­lo­giš­kas in­ter­mo­da­li­nis ter­mi­na­las 2015 me­tų ge­gu­žę ati­da­ry­tas ir Kau­ne. Jis ypa­tin­gas tuo, kad čia su­si­ker­ta eu­ro­pi­nio stan­dar­to (1435 mm plo­čio) ir esa­ma (1520 mm plo­čio) ge­le­žin­ke­lio vė­žės. Tai lei­džia ge­le­žin­ke­liais at­vež­tus kon­tei­ne­rius grei­tai ir ma­žo­mis są­nau­do­mis per­krau­ti tarp vė­žių ir to­liau ga­ben­ti iki pa­skir­ties taš­ko. Nuo šio ter­mi­na­lo me­tų pra­džio­je pra­dė­ti vyk­dy­ti per­ve­ži­mai į Ita­li­ją.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Skutas  78.60.231.248 2016-03-09 12:29:31
O dėl ko intermodalinį terminalą imtasis įrengti Kaune, juk puikiausiai jis galėjo būti Šeštokuose, kuriuose buvo 1435 ir 1520 mm pločio geležinkelio vėžių susikirtimas, ir iš jų vykdomi kad ir minėti pervežimai į Italiją. Be to, intermodalinį terminalą turint Šeštokuose kartu būtų vykdomas ir regionų vystymas bei nebūtų prireikę sukišti apie 370 mln. eurų vėžės tiesimui iki Kauno. Už tuos pinigus, tarkim, buvo galima atstatyti apie 40 km geležinkelio atkarpą Alytus- Varėna ir apie 10-15 km ruoželį prie Druskininkų. Kodėl Lžinos nekelia LG valdžiai, Susisiekimo ministrui ar Premjerui tokių klausimų, o dabar, kaip sovietiniais laikais, pačiulba vieną giesmelę su valdžia ir tiek...
2 0  Netinkamas komentaras
Dau­gu­ma par­ti­jų at­sto­vų la­biau­siai ko­rum­puo­to­mis lai­ko že­mėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jas, po­li­ti­nes par­ti­jas ir sa­vi­val­dy­bes, o ko­rup­ci­ją lai­ko vie­na iš opiau­sių prob­le­mų ša­ly­je, ro­do „Trans­pa­ren­cy [...]
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Kas an­tra ma­ža ir vi­du­ti­nė Lie­tu­vos įmo­nė te­ri­to­ri­nes dar­bo bir­žas įvar­di­ja kaip įstai­gas, la­biau­siai padedančias plė­to­ti vers­lą. 
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami