Iki didžiausių Baltijos šalyse „ENEOS 1000 km lenktynių“ – 150 dienų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-19 20:27
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-19 20:27
Organizatorių nuotraukos
Iki tarp­tau­ti­nių, di­džiau­sių Bal­ti­jos ša­ly­se „E­NEOS 1000 km lenk­ty­nių“, lie­pos 20-ąją star­tuo­sian­čių Pa­lan­go­je, be­li­ko 150 die­nų. Tai bus jau sep­ty­nio­lik­to­sios pa­ei­liui ma­ra­to­ni­nės au­to­mo­bi­lių lenk­ty­nės, į gar­siau­sią­jį va­sa­ros ku­ror­tą su­trauk­sian­čios pa­jė­giau­sius ne tik mū­sų bei už­sie­nio ša­lių žie­di­nių lenk­ty­nių meis­trus, bet ir es­tra­dos bei pra­mo­gų pa­sau­lio žvaigž­des.

„Dar tu­ri­me 150 die­nų lai­ko li­mi­tą pa­si­reng­ti di­džiau­siam va­sa­ros grei­čio ir pra­mo­gų fes­ti­va­liui, kas­met į Pa­lan­gą su­trau­kian­čiam po ke­lias de­šim­tis tūks­tan­čių žiū­ro­vų, o svar­biau­sia – ne­pa­lie­kan­čiam nė vie­no at­vy­ku­sio­jo, net ir ne­la­bai mėgs­tan­čio au­to­mo­bi­lių spor­tą, abe­jin­go, – lenk­ty­nių spau­dos cen­trui, vie­šų­jų ry­šių agen­tū­rai „Vi­sus Bo­nus“ sa­kė „E­NEOS 1000 km lenk­ty­nes“ ren­gian­čios VšĮ „Pro­mo events“ va­do­vas Da­rius Jo­nu­šis. – Spor­ti­nin­kams ir ko­man­dų va­do­vams li­kęs 150 die­nų pa­si­ren­gi­mo li­mi­tas – dau­giau nei pa­kan­ka­mas, o or­ga­ni­za­to­riai lai­ko sto­ka ir­gi ne­ga­li skųs­tis, nes ruo­štis va­sa­ros grei­čio ir pra­mo­gų fies­tai pra­dė­jo­me vos įtei­kę ap­do­va­no­ji­mus per­nykš­čių lenk­ty­nių nu­ga­lė­to­jams“.

Pa­sak D.Jo­nu­šio, ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai, li­kus kiek dau­giau nei ke­tu­riems mė­ne­siams iki var­žy­bų, jau da­bar įsi­ti­ki­nę, jog ir šie­met il­gų nuo­to­lių lenk­ty­nės Pa­lan­go­je bei jas ly­din­ti pra­mo­gų fies­ta taps skam­biau­siu to­kių ren­gi­nių me­tų akor­du.

Pra­ei­ty­je gar­sus lenk­ty­ni­nin­kas, da­bar – su­ma­nus jų or­ga­ni­za­to­rius, tu­ri pa­grin­dą taip sa­ky­ti. Lie­tu­vą ir jos au­to­mo­bi­lių spor­tą ne tik Bal­ti­jos ša­ly­se gar­si­nan­čios „E­NEOS 1000 km lenk­ty­nės“ jau ke­le­tą me­tų iš ei­lės lai­mi ge­riau­sio­jo au­to­mo­bi­lių spor­to ren­gi­nio rin­ki­mus, o Goog­le TOP 10 po­pu­lia­riau­sių ren­gi­nių lie­tu­vių pa­ieš­ko­se šios „Pro­mo events“ ren­gia­mos il­gų nuo­to­lių au­to­mo­bi­lių lenk­ty­nės, tik ne­žy­miai nu­si­lei­du­sios są­ra­šo vir­šu­je at­si­dū­ru­siai jū­ros šven­tei, užė­mė an­trą­ją vie­tą.

To­kie aukš­ti įver­ti­ni­mai ma­lo­nūs ne tik ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riams, bet ir jo da­ly­viams. Ki­ta ver­tus, ir spor­ti­nin­kus, ir žiū­ro­vus jau ei­lę me­tų ma­si­na be­ne di­džiau­sia lenk­ty­nių in­tri­ga – ka­da pa­vyks bent vie­nam lai­mė­to­jui ap­gin­ti iš­ko­vo­tą ti­tu­lą? Iš tie­sų, ne­daug tė­ra čem­pio­nų ir tra­sų, ku­rio­se ko­man­dai ne­pa­vyk­tų lai­mė­ti du­kart pa­ei­liui.

Pa­lan­ga – bū­tent to­kia. Per vi­sus 16 me­tų, kai čia ren­gia­mos 1000 km lenk­ty­nės, nė vie­nai ko­man­dai dar nė­ra pa­vy­kę ap­gin­ti ti­tu­lo. Tai dar vie­nas pliu­sas tei­gian­čių, jog čia in­tri­gos ne­stin­ga nie­ka­da, nau­dai.

Pa­sak D. Jo­nu­šio, or­ga­ni­za­to­rius la­biau­sia įkve­pia pa­di­din­tas spor­ti­nin­kų dė­me­sys „E­NEOS 1000 km lenk­ty­nėms“, pa­daž­nė­ję skam­bu­čiai ir plau­kian­čios par­aiš­kos.

„Da­bar, dar li­kus 150 die­nų iki di­džių­jų lenk­ty­nių, ket­vir­tis šim­to ko­man­dų jau tvar­ko ar bai­gia tvar­ky­ti vi­sus re­gis­tra­ci­jos for­ma­lu­mus, – sa­ko D. Jo­nu­šis. – Tarp jų – ir to­kios eki­pos, ku­rių da­ly­va­vi­mas ke­lia pa­di­din­tą su­si­do­mė­ji­mą bet ku­rio­je are­no­je“.

Lenk­ty­nių or­ga­ni­za­to­rius prog­no­zuo­ja, jog ir šie­met Pa­lan­go­je var­žy­sis apie pus­šim­tį ša­lies ir už­sie­nio ko­man­dų.

„Tai op­ti­ma­lus skai­čius po re­kons­truk­ci­jos nuo 2994 iki 2682 me­trų su­trum­pė­jus vie­nam Pa­lan­gos lenk­ty­nių tra­sos ra­tui, kai jo­je, ap­su­kę ke­le­tą pir­mų­jų ra­tų iš­kart po star­to, pa­to­giai ga­li jaus­tis ši­tiek ko­man­dų“, – tei­gia D. Jo­nu­šis.

Ko­kio­mis nau­jo­vė­mis or­ga­ni­za­to­riai ža­da šie­met nu­džiu­gin­ti į Pa­lan­gą at­vy­ku­sius „E­NEOS 1000 km lenk­ty­nių“ da­ly­vius ir žiū­ro­vus?

„Nau­jo­vių ti­krai bus. Tiek spor­ti­nė­je ren­gi­nio da­ly­je, tiek pra­mo­gi­nė­je. Ir ne­ma­žai. Ta­čiau šian­dien dar ne­no­rė­čiau de­ta­li­zuo­ti, ypač – kai dar ne vi­sos su­tar­tys su­tvir­tin­tos par­ašais. Juk iki lenk­ty­nių pra­džios dar li­ko 150 die­nų...“ – sa­ko D. Jo­nu­šis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami