Iki naujo pažymėjimo – per pilkąją zoną

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-07-22 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-07-22 06:00
Tik atvykę į „Regitros“ padalinį "klevukai" gali teikti paraiškas keisti pažymėjimą, likus 10 dienų iki pirmojo pažymėjimo galiojimo pabaigos.  Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Pra­de­dan­tie­ji vai­ruo­to­jai, net ir tie, ku­rie per pir­mus dve­jus vai­ra­vi­mo me­tus ne­pa­da­rė rim­tes­nių Ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET) pa­žei­di­mų ir be pa­pil­do­mų mo­ky­mų ga­lė­tų pa­keis­ti dve­jus me­tus ga­lio­jan­tį pir­mą­jį vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą į 10 me­tų ga­lio­jan­tį­jį, su­si­du­ria su biu­ro­kra­ti­nė­mis kliū­ti­mis.

Iki šių me­tų vi­du­rio par­aiš­ką pa­keis­ti dvi­me­tį pa­žy­mė­ji­mą „kle­vu­kai“ ga­lė­jo pa­teik­ti tik bai­gus ga­lio­ti se­na­jam. Už­pil­džius pra­šy­mą, nau­jo­jo do­ku­men­to ten­ka lauk­ti iki 10 dar­bo die­nų. Tai reiš­kia, kad vi­są šį lai­ką vai­ruo­ti tek­tų su ne­ga­lio­jan­čiu do­ku­men­tu, o už tai lau­kia bau­da. Vai­ruo­to­jas, su sa­vi­mi ne­tu­rin­tis vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo ar­ba tu­rin­tis bai­gu­sį ga­lio­ti do­ku­men­tą, ga­li bū­ti bau­džia­mas įspė­ji­mu ar­ba bau­da nuo 20 iki 40 li­tų.

Spren­dė, bet neišsprendė

Nuo lie­pos 1 die­nos „Re­gi­tra“ šiek tiek pa­leng­vi­no pra­de­dan­čių­jų vai­ruo­to­jų da­lią – lei­do jiems teik­ti par­aiš­kas keis­ti pa­žy­mė­ji­mą, li­kus 10 die­nų iki pir­mo­jo pa­žy­mė­ji­mo ga­lio­ji­mo pa­bai­gos. Ta­čiau tai ga­li­ma pa­da­ry­ti tik at­vy­kus į „Re­gi­tros“ pa­da­li­nį, o pa­si­bai­gus pa­žy­mė­ji­mo ga­lio­ji­mui tą pa­čią par­aiš­ką ga­li­ma už­pil­dy­ti in­ter­ne­tu. To­dėl ne­sun­ku su­pras­ti, kad dau­ge­lis pra­de­dan­čių­jų lauks pa­žy­mė­ji­mo ga­lio­ji­mo pa­bai­gos ir ta­da, pa­tei­kę par­aiš­ką, dar dvi sa­vai­tes vai­ruos „pil­ko­jo­je zo­no­je“ - ne­pra­ra­dę tei­sės vai­ruo­ti, bet ne­tu­rė­da­mi ga­lio­jan­čio pa­žy­mė­ji­mo.

„A­ki­vaiz­du, kad rei­ka­las iki ga­lo ne­sus­ty­guo­tas. Pa­da­rė­me, ką lei­džia mū­sų ga­lios, nes no­rint iš­spręs­ti si­tua­ci­ją rei­kė­tų keis­ti įsta­ty­mą. Pa­pras­čiau­sias spren­di­mas bū­tų, jei pra­de­dan­čio­jo vai­ruo­to­jo ban­do­ma­sis lai­ko­tar­pis bū­tų su­trum­pin­tas iki pu­san­trų me­tų, o pa­žy­mė­ji­mą iš­duo­tu­me dve­jiems. Da­bar šie ter­mi­nai su­tam­pa, to­dėl ir su­si­da­rė to­kia keis­ta si­tua­ci­ja - iš­duo­ti nau­jo pa­žy­mė­ji­mo, kol ne­si­bai­gė se­no­jo ga­lio­ji­mas, mes ne­tu­ri­me tei­sės“, - pa­aiš­ki­no VĮ „Re­gi­tra“ Eg­za­mi­nų me­to­di­kos sky­riaus va­do­vas Sau­lius Ščiup­lys.

Užs­tri­go Seime

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, to­kia tvar­ka, kai ban­do­ma­sis lai­ko­tar­pis pus­me­čiu trum­pes­nis už pra­de­dan­čio­jo vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo ga­lio­ji­mą, yra nu­sta­ty­ta, pa­vyz­džiui, Suo­mi­jo­je. Ki­tas spren­di­mo va­rian­tas, pa­sak S. Ščiup­lio, bū­tų pra­il­gin­ti pa­ties pa­žy­mė­ji­mo ga­lio­ji­mą. Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vos nu­ma­to, kad vals­ty­bė na­rė ga­li sa­vo nuo­žiū­ra nu­sta­ty­ti ri­bo­ji­mus pra­de­dan­čio­jo vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mui.

„Spren­di­mas aiš­kus, bet toks mū­sų siū­ly­mas, šie­met nu­ke­lia­vęs iki Sei­mo, ne­su­lau­kė Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te pri­ta­ri­mo. Kol taip yra, dvip­ras­miš­ko­je si­tua­ci­jo­je at­si­dū­rę ir mū­sų ke­lių po­li­ci­jos par­ei­gū­nai. Vai­ruo­to­jas lyg ir va­žiuo­ja be ga­lio­jan­čio pa­žy­mė­ji­mo, ta­čiau ga­li­ma su­pras­ti, kad tai ne jo kal­tė. Kiek ži­nau, yra bu­vę at­ve­jų, kai vai­ruo­to­ją dėl ki­to pa­žei­di­mo su­stab­dę ke­lių po­li­ci­jos par­ei­gū­nai taip pat baus­da­vo ir už vai­ra­vi­mą be ga­lio­jan­čio pa­žy­mė­ji­mo“, - pri­si­mi­nė „Re­gi­tros“ dar­buo­to­jas.

Tie­sa, už­pil­dęs par­aiš­ką keis­ti pa­žy­mė­ji­mą vai­ruo­to­jas, jei pats pa­pra­šo, „Re­gi­tro­je“ ga­li gau­ti iš­ra­šą, liu­di­jan­tį, kad tuo lai­ko­tar­piu yra ga­mi­na­mas nau­jas jo pa­žy­mė­ji­mas. Toks do­ku­men­tas, nors nė­ra ofi­cia­lus, ta­čiau tu­rė­tų pa­dė­ti iš­veng­ti prob­le­mų, po­li­ci­jai su­stab­džius.

Tuo tar­pu at­siim­da­mas nau­ją pa­žy­mė­ji­mą pra­de­dan­ty­sis vai­ruo­to­jas dek­la­ruo­ja, kad ne­pa­da­rė jo­kių KET pa­žei­di­mų, dėl ku­rių grės­tų pa­pil­do­mo mo­ky­mo kur­sai. Duo­me­nys tarp „Re­gi­tros“ ir ke­lių po­li­ci­jos, pa­si­ro­do, ir XXI am­žiu­je vis dar „vaikš­to“ ke­lis mė­ne­sius, to­dėl „Re­gi­tros“ dar­buo­to­jai, iš­duo­da­mi nau­ją pa­žy­mė­ji­mą, ne­ga­li bū­ti ti­kri, kad pra­de­dan­ty­sis vai­ruo­to­jas ne­se­niai ne­pa­žei­dė KET.

Siū­lė tu­rė­ti pažymą

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos Ad­mi­nis­tra­ci­nės veik­los ir eis­mo prie­žiū­ros sky­riaus vir­ši­nin­kas Dai­nius Ša­loms­kas pri­pa­ži­no, kad to­kios si­tua­ci­jos trak­ta­vi­mas nė­ra aiš­kiai nu­ma­ty­tas, to­dėl ver­tin­ti tai ga­li­ma įvai­riai.

„Jei vai­ruo­to­jas pa­žy­mė­ji­mo ne­pa­tei­kia dėl to, kad jį „Re­gi­tra“ vis dar ga­mi­na, ne­tu­rė­tu­me baus­ti, nes juk ne nuo žmo­gaus tai pri­klau­so. „Re­gi­tros“ iš­duo­tos pa­žy­mos vi­siš­kai pa­kan­ka, kad ži­no­tu­me, jog vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas šiuo me­tu yra ga­mi­na­mas. Tai­gi de­šimt die­nų nuo se­no­jo pa­žy­mė­ji­mo ga­lio­ji­mo pa­bai­gos vai­ruo­to­jai ne­tu­rė­tų bai­min­tis, jog ga­li bū­ti nu­baus­ti“, - pa­ti­ki­no D.Ša­loms­kas.

Pa­pil­do­mi mo­ky­mai – per metus

Kur kas griež­tes­nės sank­ci­jos ga­lio­ja tiems pra­de­dan­tie­siems vai­ruo­to­jams, ku­rie per pir­muo­sius dve­jus me­tus nu­si­žen­gė ir, no­rė­da­mi ne­pra­ras­ti tei­sės vai­ruo­ti, pri­va­lo pa­pil­do­mai mo­ky­tis, bet mo­ky­mų ne­bai­gė. Po­li­ci­jos par­ei­gū­nai sa­vo duo­me­nų ba­zė­je ma­to vi­sus vai­ruo­to­jo pa­žei­di­mus ir jei­gu šis ne­bai­gęs pri­va­lo­mų mo­ky­mų to­liau vai­ruo­ja, pa­žei­dė­jui gre­sia bau­da nuo 1000 iki 1500 li­tų.

„Re­gi­tra“ pri­me­na, jog Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad pra­de­dan­tie­siems vai­ruo­to­jams iš­duo­da­mas dve­jus me­tus ga­lio­jan­tis vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas, ku­rį jie tu­rės tei­sę pa­keis­ti į 10 me­tų ga­lio­jan­tį vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą ne­bai­gę pa­pil­do­mo vai­ruo­to­jų mo­ky­mo, jei­gu per 2 me­tus ne­pa­žei­dė KET rei­ka­la­vi­mo (rei­ka­la­vi­mų), už ku­rį (ku­riuos) šia­me įsta­ty­me nu­ma­ty­tas pa­pil­do­mas vai­ruo­to­jų mo­ky­mas, ar­ba ne­su­kė­lė eis­mo įvy­kio, dėl ku­rio bu­vo su­trik­dy­ta eis­mo da­ly­vio svei­ka­ta.

Pra­de­dan­ty­sis vai­ruo­to­jas, pa­žei­dęs KET rei­ka­la­vi­mą (rei­ka­la­vi­mus), už ku­rį (ku­riuos) šia­me įsta­ty­me nu­ma­ty­tas pa­pil­do­mas vai­ruo­to­jų mo­ky­mas, pa­pil­do­mą vai­ruo­to­jų mo­ky­mą pri­va­lo baig­ti per vie­nus me­tus nuo pa­žei­di­mo pa­da­ry­mo da­tos.

Per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną ne­bai­gęs pa­pil­do­mo vai­ruo­to­jų mo­ky­mo pra­de­dan­ty­sis vai­ruo­to­jas pra­ran­da tei­sę vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes ir jo tu­ri­mas 2 me­tus ga­lio­jęs vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas ne­kei­čia­mas į 10 me­tų ga­lio­jan­tį vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą. Šiuo at­ve­ju pra­de­dan­čia­jam vai­ruo­to­jui tei­sė vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes grą­ži­na­ma tik per­lai­kius vai­ra­vi­mo eg­za­mi­ną ir iš­duo­da­mas 2 me­tus ga­lio­jan­tis vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas, ku­rį jis tu­rės tei­sę pa­keis­ti į 10 me­tų ga­lio­jan­tį vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Pa­pil­do­mo vai­ruo­to­jų mo­ky­mo tvar­ką nu­sta­to Vals­ty­bi­nė ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami