Ilgapirščių dėmesį patraukė požeminiai garažai

LŽ red@lzinios.lt 2015-06-02 06:00

red@lzinios.lt 2015-06-02 06:00
Rinkdamiesi naujuose daugiabučiuose butus, parduodamus su vieta požeminiame garaže, vairuotojai mano, kad automobiliai čia bus saugūs, bet tikrovė rodo priešingą vaizdą.  LŽ archyvo nuotrauka
Eu­ro­pos bend­ro­vė „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je pers­pė­ja, kad pa­sta­rai­siais me­tais po­že­mi­nės dau­gia­bu­čių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės ta­po ko­ne to­bu­la vie­ta au­to­mo­bi­lių va­gims.

Per­pil­dy­tos ma­ši­nų sto­vė­ji­mo aikš­te­lės ša­lia dau­gia­bu­čių yra di­džiu­lis gal­vos skaus­mas ne vie­nam au­to­mo­bi­lio val­dy­to­jui, ypač – di­džiuo­siuo­se ša­lies mies­tuo­se. To­dėl rink­da­mie­si nau­ją būs­tą gy­ven­to­jai ieš­ko, kad jis bū­tų dar ir su po­že­mi­niu ga­ra­žu. Se­nes­nių, po­že­mi­nių aikš­te­lių ne­tu­rin­čių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai taip pat no­riai per­ka ar nuo­mo­ja­si ne­to­li na­mų esan­čius pri­va­čius ga­ra­žus. Trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kai taip ti­ki­si ne tik iš­veng­ti au­to­mo­bi­lio sta­ty­mo rū­pes­čių, bet ir jaus­tis sau­ges­ni dėl sa­vo tur­to. De­ja, mo­der­nūs ra­ki­na­mi ga­ra­žai ne­bū­ti­nai tai ga­ran­tuo­ja.

Trau­kia įvai­raus plau­ko nusikaltėlius

Pa­sak bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ pra­ne­ši­mo, po­že­mi­nius ga­ra­žus ir sto­vė­ji­mo aikš­te­les pa­mė­go ir smul­kūs, at­si­tik­ti­nio gro­bio ty­kan­tys va­gi­šiai, ir or­ga­ni­zuo­tos, bran­gias au­to­mo­bi­lių da­lis me­džio­jan­čios nu­si­kal­tė­lių gru­puo­tės.

„Ne­re­tai sėk­min­gai pa­si­dar­ba­vę vie­ną kar­tą va­gys ne­si­bai­mi­na į tą pa­tį dau­gia­bu­čio ga­ra­žą brau­tis ir vėl, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas šios bend­ro­vės Trans­por­to prie­mo­nių ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vas Rai­mon­das Bie­liaus­kas. - Štai ne­se­niai vie­no Vil­niaus mi­kro­ra­jo­no dau­gia­bu­čio po­že­mi­nė­je aikš­te­lė­je va­gys per tris mė­ne­sius jau an­trą kar­tą iš­pjo­vė pra­ban­gių BMW au­to­mo­bi­lių ži­bin­tus. Nuo­sto­liai iš­ties di­de­li – ir pa­vog­ti ži­bin­tai bran­gūs, ir au­to­mo­bi­liai smar­kiai ap­ga­din­ti.“

Anot R. Bie­liaus­ko, šiuo at­ve­ju grei­čiau­siai vei­kė ta pa­ti ge­rai or­ga­ni­zuo­ta gru­puo­tė, ku­ri tiks­liai ži­no­jo, ku­riuo me­tu ir kaip pa­tek­ti į ga­ra­žą, kaip lik­ti ne­pas­te­bė­tiems ir ką vog­ti.

Drau­di­mo bend­ro­vės at­sto­vo tei­gi­mu, ver­tin­gų au­to­mo­bi­lių da­lių va­gys­tės ir yra di­džiau­sias pa­vo­jus. Daž­niau­siai pa­si­gen­da­ma au­to­mo­bi­lių ži­bin­tų, veid­ro­džių, na­vi­ga­ci­jos, gar­so ir vaiz­do sis­te­mų, par­ka­vi­mo­si ju­tik­lių, ap­dai­los de­ta­lių, taip pat - au­to­mo­bi­lių vi­du­je pa­lik­tų ver­tin­gų daik­tų, pa­vyz­džiui, ne­šio­ja­mų­jų bei plan­še­ti­nių kom­piu­te­rių, prie ba­ga­ži­nės pri­tvir­tin­tų dvi­ra­čių.

Gel­bė­ja bendruomeniškumas

„ER­GO In­su­ran­ce“ at­sto­vas at­krei­pia dė­me­sį, kad nuo pik­tų kės­lų po­že­mi­niuo­se ga­ra­žuo­se va­gių ne­re­tai ne­at­bai­do net ir ge­ri už­rak­tai ar ste­bė­ji­mo ka­me­ros, nors pa­pil­do­mos ap­sau­gos prie­mo­nės va­gys­tės ri­zi­ką su­ma­žin­ti ga­li.

„Va­gys su­ge­ba iš­lauž­ti net ir mo­der­nius už­rak­tus, apei­ti po­že­mi­nių ga­ra­žų ap­sau­gos sis­te­mas, tad tur­to ne­apd­rau­du­siems gy­ven­to­jams ry­te ten­ka grieb­tis už gal­vos“, – sa­ko R. Bie­liaus­kas.

Pa­sak jo, smul­kes­ni va­gys daž­nai tik ban­do lai­mę – ti­kri­na, ar kas ne­pa­li­ko at­ra­kin­tų ga­ra­žo du­rų, sten­gia­si pra­smuk­ti į vi­dų die­ną ar pa­sis­lė­pę ne­to­lie­se tū­no, kol po­že­mi­nia­me ga­ra­že ne­be­lie­ka žmo­nių. To­dėl, kaip tei­gia drau­di­mo bend­ro­vės at­sto­vas, la­bai svar­bu, kad vi­si gy­ven­to­jai pa­lai­ky­tų ge­rus bend­ruo­me­niš­kus san­ty­kius, at­kreip­tų dė­me­sį į ga­ra­že esan­čius įtar­ti­nus as­me­nis, pa­ti­krin­tų, ar įėji­mas į vi­dų ne­pa­lik­tas at­vi­ras, ar ge­rai vei­kia už­rak­tai.

R. Bie­liaus­ko įsi­ti­ki­ni­mu, po­že­mi­nė­se sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se įreng­tos ste­bė­ji­mo ka­me­ros kai ku­riais at­ve­jais ga­li bū­ti nau­din­gos, ypač tuo­met, jei jos ne tik įra­ši­nė­ja, bet ir nuo­la­tos tie­sio­giai per­duo­da pa­tal­pų vaiz­dą ap­sau­gos dar­buo­to­jams. Vis dėl­to net ir jų įsib­ro­vė­liai ne­bū­ti­nai bi­jo – va­gys pa­pras­tai vei­kia grei­tai, den­gia vei­dus ir nuo­sto­lių pri­da­ro dar iki at­vyks­tant ap­sau­gai.

Tai­ko­si ir į pri­va­čius garažus

„Va­gys mėgs­ta ap­si­lan­ky­ti ir pri­va­čiuo­se ga­ra­žuo­se, ypač jei jie yra at­okiau nuo sa­vi­nin­ko na­mų, juo­se nė­ra įreng­ta sig­na­li­za­ci­ja. To­kio ap­si­lan­ky­mo kai­na čia ga­li bū­ti dar di­des­nė, nes ne­re­tai sa­vi­nin­kai šio­se pa­tal­po­se lai­ko ne tik au­to­mo­bi­lius, bet ir ki­tus daik­tus, ku­rie ga­li su­do­min­ti nu­si­kal­tė­lius“, – įspė­ja drau­di­kų at­sto­vas.

Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, be au­to­mo­bi­lių ir jų da­lių, gy­ven­to­jai pri­va­čiuo­se ga­ra­žuo­se po va­gių ap­si­lan­ky­mo daž­nai pa­si­gen­da dvi­ra­čių, įvai­rių įran­kių, žo­liap­jo­vių, pa­dan­gų. Be to, į ga­ra­žus at­klys­ta ir leng­vo gro­bio ieš­kan­tys me­ta­lo va­gys.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami