Ilgiausią tunelį stebės moderniausia technologija

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-09-03 14:02
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-09-03 14:02
Ilgiausias pasaulyje Gotardo geležinkelio tunelis. Siemens.com nuotrauka
Vo­kie­ti­jos tech­no­lo­gi­jų ir ino­va­ci­jų bend­ro­vė „Sie­mens“ įdie­gė tu­ne­lių kon­tro­lės tech­no­lo­gi­ją il­giau­sia­me pa­sau­ly­je Go­tar­do ge­le­žin­ke­lio tu­ne­ly­je, ku­riuo ke­lio­nė nuo Ciu­ri­cho iki Mi­la­no truks vie­na va­lan­da trum­piau nei iki šiol.

Kaip sa­ko­ma pra­ne­ši­me spau­dai, tu­ne­ly­je įmon­tuo­ta tech­no­lo­gi­ja fik­suo­ja vi­sus elek­tro­me­cha­ni­nės įran­gos, jos prie­mo­nių vei­ki­mo bei sis­te­mi­nių ge­di­mų duo­me­nis. Ši tech­no­lo­gi­ja pa­de­da tu­ne­lį pri­žiū­rin­čiam ope­ra­to­riui ste­bė­ti bend­rą sis­te­mų dar­bą 24 va­lan­das per par­ą, to­dėl at­si­ra­dę pa­žei­di­mai yra pa­ša­li­na­mi grei­tai. Pla­nuo­ja­ma, kad il­giau­siu pa­sau­ly­je tu­ne­liu va­žiuos grei­taei­gis trau­ki­nys, ku­rio ke­lio­nė nuo Ciu­ri­cho iki Mi­la­no truks vie­na va­lan­da trum­piau nei iki šiol.

57 ki­lo­me­trų il­gio ge­le­žin­ke­lio tu­ne­lis, su­jun­gian­tis Eu­ro­pos šiau­rės ir pie­try­čių re­gio­nus, yra pa­sta­ty­tas tarp Erst­fel­do ir Bo­dio mies­tų Švei­ca­ri­jo­je. Sie­kiant už­ti­krin­ti 250 ki­lo­me­trų per va­lan­dą trau­ki­nio grei­tį, tu­ne­lis nu­ties­tas be­veik be iš­lin­kių. Ly­gus tu­ne­lio ke­lias už­ti­kri­na efek­ty­vų pre­kių per­ve­ži­mą ge­le­žin­ke­lio bė­giais, taip pat su­trum­pi­na ke­lio­nės lai­ką.

Siek­da­mi už­ti­krin­ti sau­gų ir ne­nu­trūks­ta­mą trau­ki­nių dar­bą, pa­sak pra­ne­ši­mo, „Sie­mens“ eks­per­tai įdie­gė nuo­la­ti­nę ste­bė­se­nos, sis­te­mų bei įran­gos val­dy­mo tech­no­lo­gi­ją. Ji už­ti­kri­na, kad tu­ne­ly­je tvar­kin­gai vei­kia ven­ti­lia­ci­ja, elek­tros ins­ta­lia­ci­ja, švie­sos šal­ti­niai, ava­ri­niai iš­ėji­mai ir ki­ti sau­gu­mui svar­būs spren­di­mai.

Vi­sa elek­tros įran­ga tu­ne­ly­je yra nuo­lat ste­bi­ma. In­for­ma­ci­ja apie at­si­ra­du­sius su­tri­ki­mus yra sku­biai per­duo­da­ma į tu­ne­lio val­dy­mo sis­te­mą. Jo­je dar­buo­to­jas ma­to elek­tros ir me­cha­ni­nių sis­te­mų būk­lę bei tiks­lias tu­ne­ly­je va­žiuo­jan­čių trau­ki­nių vie­tas. Šio­je „Sie­mens“ sis­te­mo­je sau­go­ma vi­sa įran­gos da­lių in­for­ma­ci­ja: nuo de­ta­lių ga­min­to­jų iki at­sar­gi­nių da­lių pir­ki­mo vie­tų. Be to, įvy­kus ava­ri­nei si­tua­ci­jai tu­ne­ly­je, sis­te­mą pri­žiū­rin­tis as­muo ga­li ope­ra­ty­viai in­for­muo­ti gel­bė­ji­mo tar­ny­bas: po­li­ci­ją, gais­ri­nin­kus, grei­to­sios pa­gal­bos spe­cia­lis­tus.

Il­giau­sią pa­sau­ly­je ge­le­žin­ke­lio tu­ne­lį pla­nuo­ja­ma ati­da­ry­ti 2016 me­tų gruo­dį. Spe­cia­lis­tai prog­no­zuo­ja, jog po tu­ne­lio re­kons­truk­ci­jos su­ma­žės su­nkve­ži­mių ir leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių eis­mo in­ten­sy­vu­mas cen­tri­nės Švei­ca­ri­jos Al­pė­se. Dvi­gu­bu Go­tar­do tu­ne­liu kas­dien ga­lės va­žiuo­ti apie 300 trau­ki­nių.

Go­tar­do tu­ne­lis pra­noks 53,8 ki­lo­me­tro il­gio Sei­kan ge­le­žin­ke­lio tu­ne­lį, jun­gian­tį Ja­po­ni­jos sa­las Hon­šiū ir Ho­kai­dą, taip pat il­giau­sią pa­sau­ly­je po­že­mi­nį au­to­mo­bi­lių ke­lią – 24,5 ki­lo­me­tro il­gio Ler­da­lio tu­ne­lį Nor­ve­gi­jo­je.

Šiuo me­tu ke­lei­viams nu­kak­ti iš Ita­li­jos šiau­ri­nio mies­to Mi­la­no į Ciu­ri­chą pri­rei­kia apie 4 va­lan­dų. Per šį tu­ne­lį taip pat bus pa­to­giau nu­va­žiuo­ti į to­liau šiau­rė­je esan­čią Vo­kie­ti­ją.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami