Iljičiovsko uostas bus pavadintas Černomorsku

Vida BORTELIENĖ vidab@lzinios.lt 2016-02-12 08:07
Vida BORTELIENĖ
vidab@lzinios.lt
2016-02-12 08:07
Ukrai­no­je vyks­tan­tis de­so­vie­ti­za­ci­jos pro­ce­sas api­ma ir vie­to­var­džius. Iš Klai­pė­dos vyks­tan­čio tarp­tau­ti­nio trau­ki­nio „Vi­kin­gas“ marš­ru­te teks  įtrauk­ti nau­ją sto­tį  – Čer­no­mors­kas. Šis uos­tas at­si­kra­tys są­sa­jų su so­vie­ti­nių bol­še­vi­kų va­do Il­ji­čiaus Le­ni­no var­du.

Il­ji­čiovs­ko uos­to ad­mi­nis­tra­ci­ja pa­skel­bė, kad šis uos­tas va­din­sis Čer­no­mors­kas. Ukrai­nos aukš­čiau­sios ra­dos va­sa­rio 4 die­nos nu­ta­ri­mas dėl gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių ir ra­jo­nų pa­va­di­ni­mų kei­ti­mo įsi­ga­lio­jo ki­tą die­ną apie tai pa­skel­bus lai­kraš­ty­je „U­krai­nos bal­sas“ ir tai­ko­mas nuo va­sa­rio 6 die­nos. Są­ra­šas api­ma 170 vie­to­vių. Per­va­di­ni­mui pri­ta­rė 230 de­pu­ta­tų iš 340 da­ly­va­vu­sių bal­suo­jant.

Di­džiau­sios įta­kos pa­kei­ti­mai tu­rės an­tram pa­gal dy­dį po Ode­sos ša­lies uos­tui Il­ji­čiovs­kui, Ar­tio­movs­ko, Dzer­žins­ko ir Kras­nyj Li­man mies­tų gy­ven­to­jams bei ūkio su­bjek­tams.

Dau­giau­siai to­kių so­vie­ti­nius lai­kus me­nan­čių vie­to­var­džių yra Do­nec­ko, Char­ko­vo ir Čer­ni­go­vo sri­ty­se.

Vir­tua­lio­je erd­vė­je nau­ji vie­to­var­džiai at­si­ra­do be truk­džių, ta­čiau teis­niai pro­ce­sai kei­čiant pa­va­di­ni­mus ad­mi­nis­tra­ci­niuo­se do­ku­men­tuo­se tę­sis ne vie­ną mė­ne­sį. Su­nkiau­siai bus pri­pras­ti vie­tos žmo­nėms, nes, spren­džiant iš at­gar­sių ži­niask­lai­do­je, ne vi­si de­pu­ta­tai ir gy­ven­to­jai nau­jo­vėms pri­ta­ria, nuo­mo­nės dėl pa­va­di­ni­mų ski­ria­si.

Pa­kei­ti­mams prieš­ta­rau­jan­tiems nu­ro­do­mas kaž­ka­da se­ną­jį pa­va­di­ni­mą at­ga­vu­sio Sankt Pe­ter­bur­go pa­vyz­dys, ta­čiau opo­nen­tai at­ker­ta, kad sri­ties pa­va­di­ni­mas li­ko Le­ning­ra­das, o ko­dai tarp­tau­ti­nė­se trans­por­to sis­te­mo­se tai­ko­mi se­nie­ji.

Lie­tu­vo­je į ži­nią iš Ukrai­nos taip pat su­rea­guo­ta, ka­dan­gi su Il­ji­čiovs­ko var­du su­si­jęs miš­ru­sis trau­ki­nys „Vi­kin­gas“ – pa­grin­di­nis jo marš­ru­tas yra Klai­pė­da (Drau­gys­tė)-Vil­nius-Mins­kas-Ki­je­vas-Il­ji­čiovs­kas ir at­gal.

Šau­dyk­li­nis trau­ki­nys, bend­ras Lie­tu­vos, Bal­ta­ru­si­jos ir Ukrai­nos ge­le­žin­ke­lių, uos­tų sti­vi­do­ri­nių kom­pa­ni­jų ir Klai­pė­dos, Il­ji­čiovs­ko bei Ode­sos uos­tų pro­jek­tas, įgy­ven­din­tas prieš 13 me­tų. Trau­ki­nio ope­ra­to­riai Lie­tu­vo­je – „LG Eks­pe­di­ci­ja“, Bal­ta­ru­si­jo­je – „Be­lin­ter­trans“, Ukrai­no­je – „Lis­ki“.

Uos­to di­rek­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos ir rin­ko­da­ros di­rek­to­rius Ar­tū­ras Drun­gi­las spren­di­mą Il­ji­čiovs­ką keis­ti į Čer­no­mors­ką ver­ti­na tei­gia­mai. „Ma­nau, kad tai ge­res­nis pa­va­di­ni­mas, ka­dan­gi se­na­sis bu­vo su­sie­tas su Vla­di­mi­ru Il­ji­čiu­mi Le­ni­nu, be to, at­si­ran­da nuo­ro­da į Juo­dą­ją jū­rą. Nau­ją pa­va­di­ni­mą uos­to rek­la­mi­niuo­se buk­le­tuo­se ne­sun­kiai per­ra­šy­si­me, dau­giau dar­bo tiems, kas tu­ri su­da­rę su uos­tu su­tar­tis“, – nau­jie­ną ko­men­ta­vo A. Drun­gi­las.

Pa­va­di­ni­mas Il­ji­čiovs­kas at­si­ra­do 1950 me­tais įkū­rus pra­mo­nės cen­trą už 20 ki­lo­me­trų nuo Ode­sos.

Da­bar uos­te dir­ba per 4 tūkst. žmo­nių, daug jų at­vyks­ta iš Ode­sos. Prieš ke­le­tą me­tų lan­kan­tis Il­ji­čiovs­ko uos­te, ku­rio pa­jė­gu­mas – 30 mln. to­nų kro­vi­nių per me­tus, su ter­mi­na­lais bu­vo ga­li­ma su­si­pa­žin­ti tik iš to­lo, ad­mi­nis­tra­ci­jos at­sto­vams tei­si­nan­tis va­do­vy­bės kai­ta. Pri­va­čių kom­pa­ni­jų, ku­rio­se daug Ame­ri­kos in­ves­ti­ci­jų, ne­su­ta­ri­mai su uos­to val­dy­ba, spren­džiant iš Il­ji­čiovs­ko por­ta­lų, tę­sė­si ir per­nai.

Ukrai­no­je iki šiol sto­vi ke­li šim­tai Le­ni­no pa­mink­lų. Yra te­kę ma­ty­ti per­nai rug­sė­jį į nu­kel­tą cen­tri­nė­je Il­ji­čiovs­ko aikš­tė­je, ne­to­li uos­to ad­mi­nis­tra­ci­nio pa­sta­to, sto­vė­ju­sią Le­ni­no sta­tu­lą. Ją ža­dė­ta, kaip skelb­ta mies­to sve­tai­nė­je, per­kel­ti į uos­to te­ri­to­ri­ją, bet šiuo me­tu ži­nių apie pa­mink­lo li­ki­mą ne­pa­vy­ko ras­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami