Įmonės iš parodų dažnai išvažiuoja su pasirašytais kontraktais

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-05-10 12:03
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-05-10 12:03
Organizatorių nuotrauka
Ge­gu­žės 8–10 die­no­mis Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre LI­TEX­PO vyks­tan­čio­se trans­por­to par­odo­se di­de­lių ma­ši­nų dau­giau nei ma­žų, mat, par­odo­se vy­rau­ja kro­vi­ni­niai au­to­mo­bi­liai ir su­nkve­ži­miai.

Lie­tu­va – ve­žė­jų kraš­tas, to­dėl su­nkve­ži­mius par­duo­dan­čios įmo­nės gy­ve­na sta­bi­liau ir džiau­gia­si di­des­niu pel­nu nei leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai. Kro­vi­nių ve­žė­jai jau įsi­ti­ki­no – pirk­ti nau­do­to su­nkve­ži­mio ne­ap­si­mo­ka. Jo eksp­loa­ta­ci­ja su­si­ju­si su di­de­lė­mis iš­lai­do­mis ir daž­nu re­mon­tu. O tai ken­kia sta­bi­liam vers­lui. Be to, Eu­ro­pos ša­ly­se kas­met vis di­dė­ja eko­lo­gi­niai rei­ka­la­vi­mai. Tad su se­nu su­nkve­ži­miu to­li ne­nu­va­žiuo­si.

Kro­vi­nių per­ve­ži­mo vers­las Lie­tu­vo­je itin po­pu­lia­rus ir lie­tu­viai Eu­ro­po­je gar­sė­ja kaip rim­ti kon­ku­ren­tai. Dėl to mi­nė­to­se par­odo­se da­ly­vau­ja dau­gu­ma su­nkve­ži­mių ir au­to­bu­sų par­da­vė­jų. Sa­vo nau­jo­ves čia de­mons­truo­ja MAN, Re­nault, Sca­nia, Vol­vo su­nkve­ži­mių par­da­vė­jai.

MAN au­to­mo­bi­lių at­sto­vy­bės par­da­vi­mo va­do­vas Aud­rius Lu­ko­šius sa­kė, jog ne­si­ti­ki, kad par­odo­je prie jų sten­do ri­kiuo­sis po­ten­cia­lūs pir­kė­jai: „Sunk­ve­ži­mis ne ban­de­lė ir jos grei­tai ne­par­duo­si. Pro­ce­sai trun­ka iš­ti­sus me­tus. Tuo­se pro­ce­suo­se da­ly­vau­ja ne tik par­da­vė­jai, bet ir ser­vi­sas. Aš sa­kau, kad pir­mą su­nkve­ži­mį klien­tui par­duo­da par­da­vė­jas, o an­trą – ser­vi­so meis­tras. Ar pirks klien­tas an­trą to­kį au­to­mo­bi­lį, pri­klau­so nuo to, kaip ge­rai ir grei­tai ma­ši­na tvar­ko­ma. Tai­gi, par­oda yra to­kia vie­ta, kur su­si­tin­ka pir­kė­jai ir par­da­vė­jai. Pir­mie­ji tu­ri pro­gą ap­žiū­rė­ti vi­sas nau­jo­ves, vie­to­je pa­dis­ku­tuo­ti, pa­si­kal­bė­ti apie są­ly­gas.“

MAN par­odo­je pri­sta­to at­nau­jin­tą ga­mą, ati­tin­kan­čią Eu­ro 6 rei­ka­la­vi­mams. Dar vie­na nau­jo­vė – au­to­bu­sai TAM Du­ra­bus. Tai Slo­vė­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­myk­lo­je pa­ga­min­tos ma­ši­nos, ku­rio­se mon­tuo­ja­mos MAN su­nkve­ži­mių trans­mi­si­jos. Bū­tent pa­sta­ra­sis fak­tas ir pa­ska­ti­no Adam­po­lį im­tis šių au­to­mo­bi­lių im­por­to.

„Šios ma­ši­nos nė­ra to­kios bran­gios, kaip ga­mi­na­mos Vo­kie­ti­jo­je ar Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se. Taip pat jos yra ko­ky­biš­kes­nės nei ga­mi­na­mos Ki­ni­jo­je ar Tur­ki­jo­je. Be to, ša­ly­je nė­ra di­de­lės au­to­bu­sų iki 30 vie­tų pa­siū­los. Tai­gi, ti­ki­mės, kad ge­ras kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kis pri­vi­lios pir­kė­jus“, – sa­kė Adam­po­lio par­da­vi­mo va­do­vas Aud­rius Lu­ko­šius.

MAN su­nkve­ži­miai Lie­tu­vos rin­ko­je da­li­ja­si 4–5 vie­tas su Sca­nia. Pir­mo­se vie­to­se ri­kiuo­ja­si Vol­vo, Mer­ce­des-Benz, DAF. “Anks­čiau prieš mus dir­bęs šių au­to­mo­bi­lių at­sto­vas ne­tu­rė­jo ge­ro ser­vi­so, jis bu­vo tik par­da­vė­jas, tai gal­būt lė­mė, kad pir­kė­jai pa­si­rin­ko ki­tus ga­min­to­jus, tu­rin­čius stip­res­nių ser­vi­sų, – sa­kė A. Lu­ko­šius. – Da­bar Adam­po­lis tu­ri 4 ser­vi­sus vi­so­je Lie­tu­vo­je, tu­ri­me la­bai ge­rų pro­duk­tų pa­gal kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kį, tad ti­ki­me, kad ne­tru­kus bū­si­me tarp rin­kos ly­de­rių.“

Di­džiau­sia Sca­nia nau­jie­na – au­to­bu­sai. At­sto­vai šias trans­por­to prie­mo­nes pri­sta­to pir­mą­syk. Pa­sak Sca­nia par­da­vi­mo va­do­vo Kęs­tu­čio Ba­ce­vi­čiaus, rin­ko­je bū­tent da­bar at­si­ran­da to­kių au­to­bu­sų po­rei­kis. Lie­tu­vos rin­ka ne­di­de­lė, tad čia ga­li­ma par­duo­ti iki 10 au­to­bu­sų. Au­to­bu­suo­se įreng­ti vi­si pa­to­gu­mai, va­žiuo­da­mas ke­lei­vis ga­li žiū­rė­ti te­le­vi­zo­rių, nau­do­tis in­ter­ne­tu. Vie­nas šių sten­de pri­sta­to­mų au­to­bu­sų ne­tru­kus iš­va­žiuos į rei­są Vil­nius–P­ra­ha. Ša­lia eks­po­nuo­ja­mas ir vie­ti­niams marš­ru­tams skir­tas au­to­bu­sas.

Vol­vo Lie­tu­va vai­ruo­to­jų to­bu­li­ni­mo ins­truk­to­rius Ei­vi­tas Ža­rys sten­de bu­vo ap­sup­tas vai­ruo­to­jų, be­si­do­min­čių nau­jų­jų Vol­vo su­nkve­ži­mių vai­ra­vi­mo ypa­tu­mais. Ei­vi­tas, klau­si­nė­ja­mas, kuo ski­ria­si nau­jos kar­tos ma­ši­nos nuo anks­tes­nių, sa­kė, kad tai du skir­tin­gi pa­sau­liai, ku­riuos su­nku su­ly­gin­ti. Pa­sak jo, tai ski­ria­si taip smar­kiai, kaip šiuo­lai­ki­nis te­le­vi­zo­rius nuo lem­pi­nio.

Da­bar dau­gu­mą ma­ši­nos funk­ci­jų val­do elek­tro­ni­ka, jis smar­kiai skait­me­ni­zuo­tas ir jau bai­gė­si tie lai­kai, kai vai­ruo­to­jas pats ga­li su­re­mon­tuo­ti au­to­mo­bi­lį. Ge­riau­siu at­ve­ju jis ga­li tik pa­keis­ti ra­tą. Tech­ni­nė au­to­mo­bi­lių būk­lė nuo­lat vir­tua­liai ste­bi­ma ga­min­to­jų at­sto­vy­bės ser­vi­se. Tech­ni­kai ste­bi po Eu­ro­pą va­ži­nė­jan­čio su­nkve­ži­mio par­ame­trus ir į tech­ni­nę ap­žiū­rą pa­kvie­čia tik ta­da, kai to ti­krai rei­kia. Vi­du­ti­nis ap­žiū­ros in­ter­va­las svy­ruo­ja nuo 60 iki 130 tūks­tan­čių ki­lo­me­trų. Tai pri­klau­so nuo ša­lies, ku­rio­je ma­ši­na va­ži­nė­ja­ma. Dir­bant Ru­si­jo­je ap­žiū­rė­ti ma­ši­ną rei­kia daž­niau, Eu­ro­po­je – re­čiau. Vi­du­ti­niš­ka šiuo­lai­ki­nio ke­lių vil­ki­ko kai­na sie­kia apie 300 tūks­tan­čių li­tų. Ga­min­to­jai pri­pa­žįs­ta kad Vol­vo nė­ra pats pi­giau­sias su­nkve­ži­mis, ta­čiau jie ga­li pa­siū­ly­ti pi­ges­nių Re­nault vil­ki­kų. Mat ši Pra­ncū­zi­jos mar­kė pri­klau­so šve­dams. Re­nault taip pat pri­sta­to nau­jus mo­de­lius su Eu­ro 6 va­rik­liais.

Ei­vi­tas Ža­rys tarp vai­ruo­to­jų ži­no­mas kaip eko­no­miš­ko vai­ra­vi­mo ins­truk­to­rius. Jis pri­si­pa­žįs­ta mo­kęs per 1000 vai­ruo­to­jų. Dau­ge­lis lan­ky­to­jų sten­de jo klau­si­nė­ja apie vai­ra­vi­mo ypa­tu­mus. Pa­sak Ei­vi­to, eko­no­miš­ko vai­ra­vi­mo kur­sus bai­gęs vai­ruo­to­jas su­tau­po apie 10 pro­cen­tų de­ga­lų. Tai yra apie 3 li­trus šim­tui ki­lo­me­trų. Tad jei­gu su­nkve­ži­mis vi­du­ti­niš­kai per me­tus nu­va­žiuo­ja apie 150 000 ki­lo­me­trų, tai vie­nas vai­ruo­to­jas įmo­nei ga­li su­tau­py­ti apie 10 000 li­tų. Dėl to Lie­tu­vo­je po­pu­lia­rios Vol­vo eko­no­miš­ko vai­ra­vi­mo var­žy­bos. Tau­piau­sias vai­ruo­to­jas ke­liau­ja į ana­lo­giš­kas var­žy­bas Eu­ro­po­je, o že­my­no ge­riau­sie­ji var­žo­si pa­sau­li­nė­se Vol­vo var­žy­bo­se.

Pa­sak E.Ža­rio, par­oda yra pui­ki vie­ta po­pu­lia­rin­ti su­nkve­ži­mius. Jų sten­de kas­dien ap­si­lan­ko gau­sy­bė žmo­nių – nuo stu­den­tų, ku­riems vis­kas įdo­mu, iki įmo­nių va­do­vų, svars­tan­čių apie bū­si­mus pir­ki­nius.

Nors par­odo­je ne­gau­su leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, įmo­nė Au­to­vers­lo au­to­mo­bi­liai čia de­mons­truo­ja vi­są Su­zu­ki ma­ši­nų ga­mą bei Isu­zu pi­ka­pus. Dau­gu­mą šių ma­ši­nų per­ka įmo­nės, ku­rioms rei­kia ne­bran­gių, eko­no­miš­kų, pa­ti­ki­mų trans­por­to prie­mo­nių, ga­lin­čių nuo­lat rie­dė­ti pra­stais ke­liais ar be­ke­le. Įmo­nės at­sto­vai daž­nai iš par­odų iš­va­žiuo­ja su pa­si­ra­šy­tais kon­trak­tais. Pa­sak jų, apie 60 pro­cen­tų par­odų at­si­per­ka par­da­vus au­to­mo­bi­lius tie­siog eks­po­zi­ci­jo­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami