Įmonių automobilių draudimas brango dėl naujų mašinų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-05-24 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-05-24 06:00
Naujesnių automobilių remonto technologijos, dalys yra brangesnės, todėl neišvengiamai didėja ir išmokos už jų sutvarkymą po eismo įvykių. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Įmo­nėms apd­raus­ti sa­vo au­to­mo­bi­lius tam­pa vis bran­giau. Lie­tu­vos ban­kas pa­sta­ruo­ju me­tu fik­sa­vo tiek pri­va­lo­mo­jo trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės (TPVCA) drau­di­mo, tiek kas­ko drau­di­mo įmo­kų di­dė­ji­mą. Kas­ko drau­di­mo rin­kos au­gi­mui di­džiau­sią po­vei­kį tu­rė­jo nau­jų au­to­mo­bi­lių pir­ki­mas Lie­tu­vo­je – jų įsi­gy­ta 5 tūkst. dau­giau.

„Svar­bu pa­mi­nė­ti, kad bend­ras įmo­kų di­dė­ji­mas su­si­jęs su dau­ge­liu veiks­nių, pa­vyz­džiui, su au­gan­čiu au­to­mo­bi­lių skai­čiu­mi ša­ly­je. Klien­tai taip pat tam­pa są­mo­nin­ges­ni, ren­ka­si pla­tes­nę drau­di­mo ap­sau­gą, ku­ri ir kai­nuo­ja šiek tiek dau­giau. Bū­na at­ve­jų, kai pa­gei­dau­ja­ma in­di­vi­dua­lių są­ly­gų, o tai ir­gi di­di­na įmo­ką, bet su­tei­kia dau­giau sau­gu­mo“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no ADB „Gjen­si­di­ge“ Drau­di­mo ri­zi­kos ver­ti­ni­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius And­rius Damb­raus­kas.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, klien­tai vi­suo­met ga­li ti­kė­tis nuo­lai­dų, jei pas tą pa­tį drau­di­ką drau­džia­si ke­le­rius me­tus, yra draus­min­gi vai­ruo­to­jai ir to­je pa­čio­je įmo­nė­je apd­rau­dę bend­ro­vės tur­tą, dar­buo­to­jų svei­ka­tą bei pan. „Tiek gy­ven­to­jams, tiek įmo­nėms tai­ko­mi bend­ri pa­grin­di­niai ri­zi­kos ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jai – tai lo­ja­lu­mas, draus­min­gu­mo is­to­ri­ja, drau­di­mo lai­ko­tar­pis, taip pat in­for­ma­ci­ja apie trans­por­to prie­mo­nę (jos va­rik­lio ga­lią, me­tus, ti­pą ir pa­skir­tį)“, – kal­bė­jo A. Damb­raus­kas.

Brangs­ta remontas

Drau­di­mo bend­ro­vės „If“ trans­por­to prie­mo­nių drau­di­mo pro­duk­to va­do­vas Da­nas Di­lys tvir­ti­no, kad ryš­kaus au­to­mo­bi­lių drau­di­mo kai­nų po­ky­čio pa­sta­rą­jį pus­me­tį jie ne­fik­sa­vo. „Kiek­vie­nas drau­di­mo spren­di­mas ver­ti­na­mas in­di­vi­dua­liai, ir ti­krai ne vi­sais at­ve­jais ap­sau­gos kai­na ky­la. Jos di­dė­ji­mą ga­li lem­ti ke­li fak­to­riai. Tar­ki­me, pa­ste­bi­me, kad per­ka­mi vis nau­jes­ni au­to­mo­bi­liai, o jų re­mon­to tech­no­lo­gi­jos, da­lys yra bran­ges­nės, to­dėl ne­iš­ven­gia­mai ky­la ir iš­mo­kos už ma­ši­nų su­tvar­ky­mą po eis­mo įvy­kių. Be to, reik­les­ni drau­di­mo pro­duk­tams ta­po pa­tys klien­tai, tad siū­lo­me jiems pla­tes­nę ap­sau­gą ne­gu anks­čiau – pa­vyz­džiui, kar­tu su kas­ko drau­di­mu įsi­gy­ti pa­kai­ti­nio au­to­mo­bi­lio pa­slau­gą“, – dės­tė D. Di­lys.

Jo tei­gi­mu, kai­nos klien­tams per­žiū­ri­mos in­di­vi­dua­liai, at­siž­vel­giant į jų nuo­sto­lių is­to­ri­ją, iš­mo­kų dy­dį, eis­mo įvy­kių daž­nu­mą ir jų po­bū­dį. Tai ga­lio­ja tiek ju­ri­di­niams, tiek fi­zi­niams as­me­nims.

„Pa­pil­do­mai ver­ti­na­me ma­ši­nų nau­do­ji­mo in­ten­sy­vu­mą, t. y įmo­nės veik­los spe­ci­fi­ką. At­siž­vel­gia­me į tai, ar au­to­mo­bi­liais va­ži­nė­ja­ma nuo­lat, ar jais ga­be­na­mi kro­vi­niai, ar vyk­do­ma ko­kia ki­ta ko­mer­ci­nė veik­la, su­si­ju­si su in­ten­sy­viu trans­por­to prie­mo­nių eksp­loa­ta­vi­mu“, – pa­brė­žė „If“ at­sto­vas.

Jis taip pat iš­var­di­jo ki­tus svar­bius fak­to­rius, tu­rin­čius įta­kos ga­lu­ti­niam drau­di­mo įmo­kos dy­džiui: ko­kio­se vals­ty­bė­se au­to­mo­bi­liais va­ži­nė­ja­ma, ko­kia vai­ruo­to­jų pa­tir­tis ir kai­ta, ar įmo­nė sa­vo veik­lo­je sten­gia­si val­dy­ti trans­por­to pa­nau­do­ji­mą ir ava­rin­gu­mą, ar ma­ši­no­se su­mon­tuo­tos par­ko val­dy­mo sis­te­mos. „Ži­no­ma, svar­bi ir pa­čių dar­buo­to­jų mo­ty­va­ci­ja va­žiuo­ti sau­giai“, – sa­kė D. Di­lys.

Do­mė­jo­si tik vienas

Drau­di­kai at­krei­pė dė­me­sį ir į tai, kad ne vi­si au­to­mo­bi­lį ko­mer­ci­niais tiks­lais nau­do­jan­tys vai­ruo­to­jai są­ži­nin­gai tai nu­ro­do. Nau­jau­sia ten­den­ci­ja – per „U­ber“ plat­for­mą pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­tys vai­ruo­to­jai ve­žio­ja žmo­nes, bet, skir­tin­gai ne­gu tak­sis­tai, drau­džia­si pi­giau­siu ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu, o jis eis­mo įvy­kio at­ve­ju ke­lei­viams ne­ga­lio­ja. Be to, pa­sak drau­di­mo bend­ro­vės BTA at­sto­vų, po ke­le­rių me­tų Lie­tu­vos rin­ko­je at­si­ras par­duo­ti skir­tų as­me­ni­nių au­to­mo­bi­lių, nau­do­tų bū­tent to­kiai ko­mer­ci­nei veik­lai. Pa­gal nu­si­dė­vė­ji­mo ly­gį jie at­si­durs tarp tak­si ir as­me­ni­nių ma­ši­nų, ta­čiau pa­pras­tas pir­kė­jas jų ne­ga­lės iden­ti­fi­kuo­ti.

„Kaip at­pa­žin­ti au­to­mo­bi­lius, ku­riais teik­tos pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gos? Kol kas nie­kaip, ne­bent trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kas pats apie tai pa­sa­ky­tų. Ir drau­džia­si jie taip pat, kaip pa­pras­ti vai­ruo­to­jai. Iki šiol mū­sų tik vie­ną kar­tą bu­vo klaus­ta, kaip draus­tis pri­va­lo­muo­ju TPVCA drau­di­mu, jei vai­ruo­to­jas ža­da dirb­ti „U­ber“, ir ar to­kiu at­ve­ju drau­di­mas ga­lio­ja ke­lei­viams“, – pri­si­mi­nė BTA drau­di­mo bend­ro­vės Eks­per­ti­zių sky­riaus va­do­vas And­rius Žiu­ke­lis.

Anks­čiau kai ku­riais at­ve­jais veik­da­vo pa­ta­ri­mai ap­žiū­rė­ti au­to­mo­bi­lio sa­lo­ną, ieš­ko­ti fi­zi­nių tak­si veik­los pėd­sa­kų, ta­čiau tai jau tam­pa ne­ak­tua­lu. Spe­cia­li prog­ra­mė­lė mo­bi­lia­ja­me te­le­fo­ne ir GPS tech­no­lo­gi­ja ne­pa­lie­ka iš­skir­ti­nių žy­mių ma­ši­no­je, ku­ri tie­siog pa­ti­ria bend­rą pa­pil­do­mą „nuo­var­gį“.

„Jei bai­mi­na­tės „pa­var­gė­lio“ iš pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gų rin­kos, prieš pirk­da­mi au­to­mo­bi­lį bū­ti­nai ap­si­lan­ky­ki­te au­to­ser­vi­se ir pa­ti­krin­ki­te va­rik­lį, va­žiuok­lę bei kė­bu­lą“, – pa­ta­rė A. Žiu­ke­lis.

Įver­ti­nus tai, kad ke­lei­viams ve­žio­ti vai­ruo­to­jas ski­ria da­lį sa­vo as­me­ni­nio lai­ko, kad ši veik­la nė­ra jo pa­grin­di­nis dar­bas, to­kie au­to­mo­bi­liai ga­li bū­ti iki 50 proc. la­biau nu­si­dė­vė­ję ir pa­te­kę į 2,5 kar­to dau­giau eis­mo įvy­kių nei vien as­me­ni­niams rei­ka­lams nau­do­ja­mos trans­por­to prie­mo­nės. Skai­čiuo­ja­ma, jog pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­ga ma­ši­nos ri­dą ga­li pa­di­din­ti ke­lis kar­tus – iš vi­so apie 10 tūkst. pa­pil­do­mų ki­lo­me­trų per me­tus. Be to, tam skir­ti au­to­mo­bi­liai va­ži­nė­ja mies­te, va­di­na­si, jų va­rik­lis kur kas daž­niau pa­lei­džia­mas ir už­ge­si­na­mas. Šios ma­ši­nos daug lai­ko pra­lei­džia spūs­ty­se, joms nuo­lat ten­ka stab­te­lė­ti. Tai­gi tie pa­pil­do­mi 10 tūkst. ki­lo­me­trų ga­li „nu­dė­vė­ti“ au­to­mo­bi­lį ge­ro­kai la­biau, ne­gu ki­to vai­ruo­to­jo nu­va­žiuo­ti už­mies­ty­je.

Nau­do­ja per­pus intensyviau

Pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gą ne­pa­žy­mė­to­mis as­me­ni­nė­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis Vil­niu­je šiuo me­tu tei­kia apie 400 vai­ruo­to­jų. Jie tie­siog pri­si­dė­jo prie sos­ti­nė­je dir­ban­čių dau­giau kaip 2 tūkst. tak­sis­tų.

BTA eks­per­to ver­ti­ni­mu, au­to­mo­bi­lis sa­voms reik­mėms, taip pat ke­lei­viams pa­vė­žė­ti nau­do­ja­mas 25–50 proc. in­ten­sy­viau nei vien as­me­ni­niams rei­ka­lams. Ati­tin­ka­mai pa­ky­la ir bend­ras jo nu­si­dė­vė­ji­mo ly­gis.

Kol kas pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­ga tei­kia­ma tik Vil­niu­je, kur yra pa­čios su­nkiau­sios eis­mo są­ly­gos: trans­por­to spūs­tys, švie­so­fo­rai, daž­nas va­rik­lio už­ge­si­ni­mas ir pa­lei­di­mas, sku­bą kei­čian­tis lė­tas rie­dė­ji­mas.

2016 me­tų sau­sio 1 die­ną Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ta 1,26 mln. leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, iš jų Vil­niaus mies­te – 247,9 tūks­tan­čio. Vi­du­ti­nis ša­lies au­to­mo­bi­lių par­ko „am­žius“ – 15 me­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami