Indai nutarė: rusai jau verti „Bajaj“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-10-24 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-10-24 06:00
Indai tiki, kad "Bajaj Qut" rusai pirks pirmiausia dėl to, kad po Vakarų sankcijų sumažėjus jų pajamoms paprasčiausiai nieko kito nebepajėgs įsigyti.  Gamintojo nuotrauka
Bend­ra In­di­jos ir Ru­si­jos im­por­tuo­to­ja EWM (East West Mo­tors) Ru­si­jai rin­kai pa­siū­lė ypač pi­gų au­to­mo­bi­lį „Ba­jaj Qut“, ku­ris, kaip ti­ki­na jo ga­min­to­jai („Ba­jaj Au­to“) ir par­da­vė­jai, jau ar­ti­miau­siu lai­ku at­gai­vins mer­din­čią vie­tos rin­ką.

Ste­buk­lo pa­va­di­ni­mas – „Ba­jaj Qut“, o gel­bė­ti Ru­si­jos iš to­li­mo­sios In­di­jos jis at­vyks 2016 me­tų pa­va­sa­rį. Iš es­mės tai ne­tgi ne au­to­mo­bi­lis, o kvad­ra­cik­las. O svar­biau­sias jo ko­zi­ris – stul­bi­na­mai ma­ža kai­na. In­di­jo­je ši ke­tu­rių vie­tų ma­ši­ny­tė kai­nuo­ja nuo 2 tūkst. JAV do­le­rių (1,8 tūkst. eu­rų), ru­sai ją ga­lės nu­si­pirk­ti ma­žiau­siai už 250 tūkst. rub­lių (3,5 tūkst. eu­rų). Ga­li bū­ti, kad tai yra pats pi­giau­sias au­to­mo­bi­lis pa­sau­ly­je.

Ko­dėl Ru­si­jos pi­lie­čiams tas pat „Ba­jaj Qut“ kai­nuos dvi­gu­bai dau­giau nei in­dams, EWM ne­aiš­ki­na. Ma­tyt, au­to­mo­bi­liu­ko kai­ną di­di­na dras­tiš­ki Ru­si­jo­je tai­ko­mi uti­li­za­ci­jos ir ki­ti mo­kes­čiai, taip pat – aukš­tes­nis (kol kas) nei in­dų pra­gy­ve­ni­mo ly­gis. Ne­pai­sant to, In­di­jos ga­min­to­jas yra nu­si­tei­kęs jau ki­tais me­tais jei­gu ir ne pa­ties­ti Ru­si­jos rin­ką ant men­čių, tai bent ją pri­si­jau­kin­ti ir čia par­duo­ti iki 300 au­to­mo­bi­liu­kų.

Ką in­dai ru­sams ža­da už tuos ne­di­de­lius pi­ni­gus, ku­riuos pra­šo pa­klo­ti už „Ba­jaj Qut“? In­diš­ka ma­ši­na yra tik ne­daug il­ges­nė nei vo­kiš­ka „Smart“ – „Qut“ il­gis su­da­ro 2752 mm. Į plo­tį ma­ši­na iš­tį­su­si vos 1312 mm, į aukš­tį – 1650 mm. Iš vis­ko spren­džiant, jo­je kuo pui­kiau­siai ga­li jaus­tis ke­tu­ri di­de­liu ūgiu ne­pa­si­žy­min­tys in­dai, ta­čiau aukš­taū­giams ru­sams, ko ge­ro, teks pa­sis­paus­ti.

„Ba­jaj Qut“ ra­tus va­ro 1 l ir 13,5 AG mo­to­ri­nė jė­gai­nė, ku­ri, kaip tei­gia ga­min­to­jas, ga­li pa­siek­ti 70 AG. Ne­daug, ta­čiau ir ben­zi­no va­rik­liu­kas nau­do­ja ste­bė­ti­nai ma­žai – vos 3 l/100 km.

Bet svar­biau­sia, in­dų ga­min­to­jas ne­si­kuk­li­na. „Ba­jaj Au­to“ at­sto­vai jau yra par­eiš­kę, kad sa­vuo­ju „Qut“ nu­si­tai­kė į ru­siš­kas ma­ši­nas „La­da“, „Ni­va“ ir ki­tas. Kai ku­rie Ru­si­jos por­ta­lai sa­vo pub­li­ka­ci­jas jau ne­tgi pa­stip­ri­no skam­bio­mis an­traš­tė­mis, kad „Ba­jaj“ at­ke­liau­ja nu­ka­riau­ti „ru­sų“. Ži­no­ma, čia pir­miau­sia tu­ri­mi gal­vo­je au­to­mo­bi­liai.

EWM at­sto­vų par­eiš­ki­mai su­kė­lė aš­trias dis­ku­si­jas Ru­si­jos in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je. At­ro­do, in­dų par­eiš­ki­mai kai ku­riais at­ve­jais kai da­liai ru­sų ne­tgi jų na­cio­na­li­nius jaus­mus įžei­dė. „Jau ge­riau pirk­siu se­ną nau­do­tą va­ka­rie­tiš­ką ma­ši­ną nei šį šlamš­tą“, – tul­žį lie­jo vie­nas pa­si­pik­ti­nęs Ru­si­jos, ku­ri šian­dien skel­bia­si ne­ken­čian­ti Va­ka­rų, in­ter­nau­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Girdejau  93.70.137.155 2015-10-25 16:38:19
Kad putinas tokia nusipirko,erdvu jam
1 0  Netinkamas komentaras
Tadas  82.13.134.195 2015-10-24 21:47:19
Juokdariai babajai.
0 1  Netinkamas komentaras
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami