Indams siūlo važinėti „kartoninėmis dėžutėmis“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-05-18 17:07
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-05-18 17:07
Per "Globa NCAP" testus aiškėjo, kad „Renault Kwid“ kėbulas nėra pakankamai tvirtas. "EuroNCAP" nuotrauka
Eu­ro­pos or­ga­ni­za­ci­jos „Glo­bal NCAP“ In­di­jos rin­kai skir­tų pen­kių la­bai pi­gių nau­jų au­to­mo­bi­lių at­spa­ru­mo smū­giams tes­tai pri­bloš­kė – nė vie­nas jų ne­su­ge­bė­jo už bend­rą au­to­mo­bi­lio sau­gą pel­ny­ti nė vie­nos žvaigž­du­tės.

Po „Glo­bal NCAP“ tes­tų ta­po aiš­ku, kad in­dams iš es­mės siū­lo­ma va­ži­nė­ti va­di­na­mo­sio­mis „kar­to­ni­nė­mis dė­žu­tė­mis“, ku­rios gniūž­ta ir lūž­ta, su­si­dū­ru­sios su men­kiau­sia kliū­ti­mi, o vi­du­je sė­din­tys vai­ruo­to­jas ir ke­lei­viai nuo su­ža­lo­ji­mų ar tra­giš­kos baig­ties nė­ra ap­sau­go­ti. Ta­čiau la­biau­siai „Glo­bal NCAP“ eks­per­tus nu­ste­bi­no, kad nu­lį ba­lų tes­tuo­se ga­vo ir nau­ja­sis rim­tos Eu­ro­pos ga­min­to­jos heč­be­kas „Re­nault Kwid“. Ga­min­to­jas jį anks­čiau yra ža­dė­jęs per­va­din­ti į „Da­cia“ ir par­da­vi­nė­ti Se­na­ja­me Že­my­ne.

Mini hečbekas Indijoje kainuoja nuo 3,6 tūkst. eurų. /LŽ arvhyvo nuotrauka

At­lie­kant at­spa­ru­mo smū­giams tes­tus aiš­kė­jo, kad In­di­jos rin­kai skir­tas „Kwid“ yra tri­jų mo­di­fi­ka­ci­jų, ku­rių vie­na ne­tu­ri nė vie­nos sau­gos pa­gal­vės, an­tra – vie­ną, o tre­čia – dvi (vai­ruo­to­jo ir ke­lei­vio). Ta­čiau ne­tgi pa­sta­ro­ji ver­si­ja pa­si­ro­dė ne­pa­jė­gi pel­ny­ti net 1 ba­lą už vai­ruo­to­jo ir ke­lei­vio sau­gą. Kaip ra­šo­ma por­ta­le glo­baln­cap.org, at­spa­ru­mo smū­giams tes­tai par­odė, jog „Re­nault Kwid“ heč­be­ko kė­bu­las nė­ra pa­kan­ka­mai tvir­tas. Nors per ban­dy­mą au­to­mo­bi­liui at­si­tren­kus į kliū­tį 64 km/h grei­čiu „Re­nault Kwid“ ka­bi­na de­for­ma­vo­si ne­vir­šy­da­ma leis­ti­nos nor­mos, ta­čiau eks­per­tai iš­siaiš­ki­no, kad dar nors tru­pu­tį pa­di­di­nus grei­tį heč­be­kas bū­tų tie­siog su­by­rė­jęs. Rea­lio­mis ap­lin­ky­bė­mis tik ste­buk­las ga­lė­tų iš­gel­bė­ti „Re­nault Kwid“ vai­ruo­to­ją ir ke­lei­vius nuo žū­ties.

Vie­nin­te­lė ge­ra nau­jie­na ma­žo­jo pra­ncū­zų heč­be­ko ger­bė­jams In­di­jo­je – at­spa­ru­mo tes­tuo­se gau­tos 2 žvaigž­dės už vai­kams skir­to­se sė­dy­nė­se ma­ši­nos ga­le ma­ža­me­čių sau­gą.

Ta­čiau pats svar­biau­sias „Glo­bal NCAP“ ban­dy­muo­se vis tiek lie­ka iki 64 km/h pa­grei­tin­to au­to­mo­bi­lio smū­gis prie­kiu į kliū­tį. O už jį nė vie­no ba­lo ne­ga­vo ne tik vi­sos trys („Glo­bal NCAP“ at­as­kai­to­je jos žy­mi­mos ro­mė­niš­kais skai­čiais I, II ir III) In­di­jos rin­kai skir­tos „Re­nault Kwid“ mo­di­fi­ka­ci­jos, bet ir in­diš­kas vi­su­rei­gis „Ma­hind­ra Scor­pio“, ja­po­niš­ki mi­kro­ve­nas „Su­zu­ki Ma­ru­ti Ee­co“ bei heč­be­kas „Su­zu­ki Ma­ru­ti Ce­le­rio“, ko­rė­jie­tiš­kas „Hyun­dai Eon“.

Ir nors dau­gu­ma mo­de­lių už vai­kų sau­gą spe­cia­lio­se kė­du­tė­se bu­vo įver­tin­ti 2 ba­lais, ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas dėl ka­tas­tro­fiš­kos ke­lei­vių sau­gos – 0 žvaigž­džių. Vis dėl­to di­džiau­sia bė­da ta, kad net ži­no­da­mi apie gre­sian­čias ne­lai­mes va­žiuo­jant ne­sau­giais au­to­mo­bi­liais, dau­gu­ma pa­si­tu­rin­čių pa­gal vie­ti­nius mas­te­lius in­dų var­gu ar ga­lės įpirk­ti bran­ges­nes ir sau­ges­nes ma­ši­nas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami