Iš Baltarusijos – ilgas kelias namo

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-05 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-05 06:00
Vykstančiųjų į Baltarusiją laukia ilgos valandos pasienyje Tomo Fedaravičiaus nuotraukos
Kirs­ti Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos sie­ną as­me­nims, nu­spren­du­siems ap­lan­ky­ti ša­lį kai­my­nę, ga­li tap­ti rim­tu iš­šū­kiu ir kan­try­bės iš­ban­dy­mu. Tuo te­ko įsi­ti­kin­ti pa­čiam su­si­ruo­šus į sa­vait­ga­lio iš­vy­ką au­to­mo­bi­liu po Bal­ta­ru­si­ją. Vi­sus šio­je ša­ly­je pa­tir­tus ge­rus įspū­džius ir drau­giš­kus kai­my­nų san­ty­kius už­go­žė 10 va­lan­dų au­to­mo­bi­lių ei­lė­je, lau­kiant lei­di­mo grįž­ti į Lie­tu­vą.

Ke­liau­to­jų da­lią tu­rė­tų pa­leng­vin­ti at­nau­ji­na­ma in­for­ma­ci­ja apie ei­les pa­sie­ny­je, jei­gu vyks­tan­tie­ji į Bal­ta­ru­si­ją ar­ba Ka­li­ning­ra­do sri­tį iš Lie­tu­vos ga­lė­tų ją tiks­lią ras­ti Pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tų di­rek­ci­jos (PKPD) in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. Čia siū­lo­ma ga­li­my­bė pa­ma­ty­ti tie­sio­gi­nę vaiz­do trans­lia­ci­ją iš kiek­vie­no pa­sie­nio punk­to - kas 15 se­kun­džių at­nau­ji­na­mą kon­tro­lės punk­to ke­lio ruo­žo nuo­trau­ką.

Ta­čiau len­te­lė­je „Ei­lės pa­sie­ny­je“ mir­ga brūkš­ne­liai. Ke­liau­to­jai ga­li pa­ma­ny­ti, jog tai reiš­kia, kad leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ar kro­vi­ni­nių su­nkve­ži­mių ei­lių pa­sie­ny­je nė­ra, to­dėl ri­bą, ski­rian­čią Šen­ge­no zo­nos ir Mui­tų są­jun­gos (Ru­si­ja, Bal­ta­ru­si­ja, Ka­zachs­ta­nas) vals­ty­bes pa­vyks įveik­ti leng­vai...

Tai­gi taip pa­ma­niu­sie­ji ap­si­gau­tų, nes brūkš­ne­liai gra­fo­se, kur tu­rė­tų bū­ti par­ody­tas prog­no­zuo­ja­mas ei­lė­je lau­ki­mo lai­kas, te­reiš­kia, kad duo­me­nys apie ei­les ta­me punk­te ne­įves­ti į sis­te­mą.

Pa­si­rė­mę klai­di­nan­čia in­for­ma­ci­ja, įsi­gi­ję Bal­ta­ru­si­jos vi­zas ir su­si­ruo­šę į ke­lio­nę žmo­nės tik pa­sie­nio punk­te pa­ma­to ti­krą­ją pa­dė­tį ir jau ne­si­ryž­ta su­kti at­gal. Tuo la­biau kad ne­pa­ty­ru­siems ke­liau­to­jams ne­įma­no­ma prog­no­zuo­ti pa­tiems, kiek kan­čios va­lan­dų teks pra­leis­ti au­to­mo­bi­ly­je prie kai­my­nių vals­ty­bių sie­nos.

In­for­ma­ci­ją apie ei­les pa­sie­ny­je PKPD tei­kia Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) ir Eks­ko­mi­sa­rų biu­ras, ta­čiau ob­jek­ty­vios in­for­ma­ci­jos, kiek ke­liau­jan­tiems žmo­nėms teks lauk­ti ei­lė­se, ras­ti su­nku. „Pa­tys ma­to­me, kad yra ne­tiks­lu­mų, ta­čiau kad teik­tu­me tiks­les­nę in­for­ma­ci­ją, rei­kė­tų dar vie­no pa­pil­do­mo dar­buo­to­jo kiek­vie­nai pa­mai­nai. Pa­mai­nos pa­sie­nio punk­tuo­se yra trys, tai­gi teik­tų sam­dy­ti tris pa­pil­do­mus dar­buo­to­jus vien tik tam, kad gau­tu­me tiks­les­nius duo­me­nis apie ei­les. Mes tau­po­me, vis­kam rei­kia pi­ni­gų“, - pa­si­tei­si­no PKPD di­rek­to­rius Ar­nol­das Tva­ro­na­vi­čius.

Jis ke­liau­to­jams pa­ta­rė ste­bė­ti vaiz­do trans­lia­ci­jas. Ta­čiau ir jos ne vi­sa­da vei­kia idea­liai – ne­re­tai strin­ga ar­ba in­ter­ne­to nar­šyk­lė jų ne­įkrau­na. Ana­lo­giš­ka ga­li­my­be ga­li pa­si­nau­do­ti ir įva­žiuo­jan­tie­ji į Lie­tu­vą iš Bal­ta­ru­si­jos. Kai ku­riuo­se bal­ta­ru­sių pa­sie­nio punk­tuo­se taip pat įreng­tos vaiz­do ka­me­ros, ku­rių per­duo­da­mus vaiz­dus ga­li­ma ras­ti Bal­ta­ru­si­jos mui­ti­nės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je Gtk.gov.by.

Dar­be pra­stos nuo­tai­kos neslėpė

Į Šal­či­nin­kų-Be­ne­kai­nių pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tą šeš­ta­die­nį at­vy­kę apie de­šim­tą va­lan­dą ry­to ra­do­me ke­lių šim­tų me­trų il­gio au­to­mo­bi­lių ei­lę ir dvi­gu­bai il­ges­nę su­nkve­ži­mių gran­di­nę.

Iš Lie­tu­vos pu­sės į vie­ną bend­rą ei­lę sto­ja tiek au­to­mo­bi­liai su Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių re­gis­tra­ci­jos nu­me­riais, tiek Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos vals­ty­bi­niais nu­me­riais pa­ženk­lin­tos trans­por­to prie­mo­nės. Lie­tu­vos par­ei­gū­nė man­da­giai pa­sis­vei­ki­no, pa­ti­kri­no ke­liau­jan­čių­jų pa­sus bei au­to­mo­bi­lio re­gis­tra­ci­jos liu­di­ji­mą, pa­pra­šė par­ody­ti, ką ga­be­na­me ba­ga­ži­nė­je pa­dė­ta­me ke­lio­ni­nia­me krep­šy­je, ir pa­lin­kė­jo ge­ros die­nos. Vis­kas.

Tai, kad Lie­tu­vos pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tą ke­liau­da­mi į Bal­ta­ru­si­ją kir­si­te grei­čiau, ne­reiš­kia, jog il­gam ne­įs­trig­si­te bal­ta­ru­sių pu­sė­je.

Pri­va­žia­vo­me prie bal­ta­ru­sių kon­tro­lės punk­to. Čia nie­kas nie­kur ne­sku­ba. „Ža­lio­ji“ ei­lė skir­ta ne­tu­rin­tiems ko dek­la­ruo­ti, o „rau­do­no­ji“ – tu­rin­tiems dek­la­ruo­ja­mų daik­tų ke­liau­to­jams. Bal­ta­ru­siai su pil­no­mis Lie­tu­vo­je pri­pirk­tų pre­kių ba­ga­ži­nė­mis sto­ja į "ža­lią­ją" ei­lę, ku­ri trum­pu­tė, o vi­si lie­tu­viai be iš­im­čių siun­čia­mi į "rau­do­ną­ją", nors ir su tuš­čia ba­ga­ži­ne.

Įva­žiuo­jan­čiuo­sius į Bal­ta­ru­si­ją pir­miau­sia ti­kri­na Trans­por­to ins­pek­ci­ja. Tuo­met rei­kia už­pil­dy­ti įva­žia­vi­mo for­mą ir kreip­tis į par­ei­gū­ną, at­sa­kin­gą už pa­sų kon­tro­lę. Tas su­ve­da ke­liau­to­jų duo­me­nis į kom­piu­te­ri­nę sis­te­mą ir pa­tvir­ti­na įva­žia­vi­mą ants­pau­du. Ta­da pil­do­te mui­ti­nės dek­la­ra­ci­ją ir lau­kia­te sa­vo ei­lės, kol jū­sų do­ku­men­tus ir au­to­mo­bi­ly­je ve­ža­mus daik­tus pa­ti­krins mui­ti­nin­kas.

Ne­atro­do, kad Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­nie­čiams tą­dien bū­tų ga­lio­jęs el­ge­sio ir ap­ran­gos pro­to­ko­las. Pa­sų kon­tro­lės sky­riaus par­ei­gū­nas pa­si­tai­kė links­mes­nio bū­do, to­dėl pa­juo­kau­jant ir pu­siau lie­tu­viš­kai, pu­siau bal­ta­ru­siš­kai bend­rau­jant ants­pau­dą iš jo pa­vy­ko gau­ti grei­čiau. Bet mui­ti­nin­kas ne­bu­vo taip ge­rai nu­si­tei­kęs. Ke­lioms bal­ta­ru­sėms ėmus niurz­gė­ti dėl per lė­tai ju­dan­čios ei­lės, šis Bal­ta­ru­si­jos par­ei­gū­nas sa­vo ša­lies pi­lie­tėms me­tė pik­tą rep­li­ką: „Dar pa­šne­kė­si­te – sie­ną už­da­ry­siu.“

Vis dėl­to po tri­jų su pu­se va­lan­dos lau­ki­mo kir­to­me Bal­ta­ru­si­jos sie­ną ir dvi die­nas lan­kė­me gra­žiau­sias šios ša­lies vie­tas.

Ke­lių mo­kes­čio pinklės

Pa­grin­di­niai ke­liai Bal­ta­ru­si­jo­je ge­ros būk­lės. Kai ku­riuo­se jų ruo­žuo­se trūks­ta ke­lio ženk­lų, tad va­ži­nė­jant po ša­lį pra­vers ko­ky­biš­kas ke­lių že­mė­la­pis. Jei va­žiuo­si­te mo­ka­mais greit­ke­liais, bū­ti­nai įsi­gy­ki­te „Bel­Toll“ įren­gi­nį, fik­suo­jan­tį nu­va­žiuo­tus ki­lo­me­trus. Vie­nas mo­ka­mu ke­liu nu­va­žiuo­tas ki­lo­me­tras at­sieis apie 0,15 li­to. Užs­ta­tas už prie­tai­są au­to­mo­bi­liams iki 3,5 to­nos - 20 eu­rų (be­veik 70 li­tų), mi­ni­ma­lus sąs­kai­tos pa­pil­dy­mas – dar 25 eu­rai (86 li­tai).

Jei mo­ka­mais ke­liais au­to­mo­bi­lis ne­va­žia­vo, grą­ži­nant prie­tai­są ati­duo­da­mas užs­ta­tas ir įneš­ti pi­ni­gai. Prie­tai­sas tvir­ti­na­mas prie au­to­mo­bi­lio prie­ki­nio stik­lo.

Ban­dy­ti iš­si­suk­ti nuo ke­lių mo­kes­čio griež­tai ne­pa­tar­ti­na. Bal­ta­ru­siai la­bai grei­tai ap­tin­ka pa­žei­dė­ją ir iš­siun­čia eki­pa­žą „pa­si­tik­ti“ to­kio ne­są­ži­nin­go vai­ruo­to­jo. Bau­dos pra­si­de­da nuo 100 eu­rų ir bai­gia­si ke­liais tūks­tan­čiais eu­rų. Ne­svar­bu, kad jū­sų ne­su­čiu­po kaž­kur ke­ly­je. Grįž­tant at­gal į Lie­tu­vą Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je ga­li bū­ti la­bai skaus­min­gas po­kal­bis su pa­sie­nie­čiais, per ku­rį ar­ba teks su­mo­kė­ti kos­mi­nę bau­dą, ar­ba va­žiuo­ti tie­siai į areš­ti­nę.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie Na­cio­na­li­nę mo­kes­čio už va­žia­vi­mą Bal­ta­ru­si­jos ke­liais elek­tro­ni­nio su­rin­ki­mo sis­te­mą ga­li­ma ras­ti Bel­toll.by in­ter­ner­to sve­tai­nė­je. Teo­riš­kai šiuos prie­tai­sus tu­rė­tų bū­ti ga­li­ma įsi­gy­ti jau ker­tant pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tą, ta­čiau in­for­ma­ci­jos apie tai Be­ne­kai­nių punk­te ras­ti ne­pa­vy­ko.

Bal­ta­ru­sių sve­tin­gu­mas džiu­gi­na, kaip ir de­ga­lų kai­nos. 95 mar­kės ben­zi­no li­tras kai­nuo­ja maž­daug 2 li­tais pi­giau nei Lie­tu­vo­je – apie 2,5 li­to. Dy­ze­li­niai de­ga­lai - ke­liais cen­tais bran­ges­ni nei 95 ben­zi­nas. Ša­ly­je pla­čiau­siai vei­kia vals­ty­bi­nės bend­ro­vės „Be­lo­rus­neft“ de­ga­li­nių tink­las.

Po nakties laukimo – išganingas ženklas.

Be­mie­gė nak­tis pasienyje

De­ja, vi­sas įma­no­mas tei­gia­mas emo­ci­jas, pa­tir­tas kai­my­nų ša­ly­je, už­go­žė kry­žiaus ke­liai grįž­tant į Lie­tu­vą.

Nors ži­no­jo­me, kad Ka­me­nyj Lo­go-Me­di­nin­kų pa­sie­nio punk­tas ne­pa­si­žy­mi pra­lai­du­mu, vy­lė­mės, kad sek­ma­die­nio va­ka­rą la­bai il­gų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ei­lių į Lie­tu­vos pu­sę ne­bus. Ne­pa­ma­tuo­tų lū­kes­čių re­zul­ta­tas – 10 va­lan­dų, nak­tį į pir­ma­die­nį pra­leis­tų pa­sie­nio punk­te.

Dar ge­rai, kad Bal­ta­ru­si­jos vi­zą iš anks­to įsi­gi­jo­me trims, o ne dviem die­noms. Ki­taip bū­tu­me su­si­dū­rę su dar di­des­nė­mis prob­le­mo­mis.

Nors au­to­mo­bi­lių ei­lė prie pa­sie­nio punk­to ne­bu­vo il­ga, ta­čiau ma­ši­nos su Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos nu­me­riais ju­dė­jo be trik­džių, o virš ES pi­lie­čių ei­lės ka­ban­tis pa­sie­nio punk­to švie­so­fo­ras vi­są lai­ką spi­gi­no rau­do­niu ir tik trum­pai įsi­žieb­da­vo ža­liai, ne daž­niau nei kar­tą per va­lan­dą pra­leis­da­mas 5-6 au­to­mo­bi­lius. Slen­kant va­lan­dai po va­lan­dos ke­liau­to­jai al­pė­jo nuo karš­čio ir nuo­var­gio ei­lė­je įstri­gu­siuo­se au­to­mo­bi­liuo­se. Jau pa­sie­nio punk­te te­ko be­veik va­lan­dą lauk­ti, kol par­ei­gū­nai prie­is ir pa­ti­krins do­ku­men­tus. Net ir ga­vus lei­di­mą kirs­ti sie­ną, šlag­bau­mas ne­pa­ki­lo. Te­ko pa­pra­šy­ti bal­ta­ru­sių pa­sie­nie­tės jį pa­kel­ti... ir po 10 va­lan­dų lau­ki­mo ei­lė­je pir­ma­die­niui įdie­no­jus įleis­ti į Lie­tu­vą.

Punk­tai ap­krau­ti nevienodai

„Jei no­ri­te sie­ną kirs­ti kuo grei­čiau, rei­kė­tų įver­tin­ti, kad prie Bal­ta­ru­si­jos sie­nos la­biau­siai ap­krau­ti yra Me­di­nin­kų ir Šal­či­nin­kų pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tai (PKP). La­vo­riš­kė­se ei­lės ma­žes­nės, o Rai­gar­do pa­sie­nio punk­tas daž­niau­siai tuš­čias“, - tei­gė Pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tų di­rek­ci­jos va­do­vas A. Tva­ro­na­vi­čius.

VSAT duo­me­ni­mis, iš vi­so per Me­di­nin­kų pa­sie­nio punk­tą į Bal­ta­ru­si­ją ir iš jos per­nai vy­ko 1 mln. 150 tūkst. trans­por­to prie­mo­nių, sie­ną šia­me punk­te kir­to be­veik 2,5 mln. žmo­nių. Per Šal­či­nin­kų PKP vy­ko 700 tūkst. kro­vi­ni­nių ir leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ir 1,5 mln. žmo­nių, La­vo­riš­kių PKP ati­tin­ka­mai – 580 tūkst. ir 888 tūkst., Rai­gar­do PKP – 331 tūkst. trans­por­to prie­mo­nių ir 754 tūkst. žmo­nių. Iš vi­so sie­ną su Bal­ta­ru­si­ja per­nai iš abie­jų pu­sių kir­to 2,9 mln. au­to­mo­bi­lių ir 5,9 mln. žmo­nių.

„Geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja at­si­lie­pia ir sie­nos kir­ti­mo pro­ce­dū­roms. Bal­ta­ru­sių ty­či­nių truk­džių ne­tu­rė­tų bū­ti. Pe­rio­diš­kai su­si­tin­ka­me su Bal­ta­ru­si­jos ko­le­go­mis, ma­to­me jų no­rą siek­ti, kad pa­sie­nio pra­lai­du­mas bū­tų ge­res­nis“, - si­tua­ci­ją pa­sie­ny­je įver­ti­no PKPD di­rek­to­rius A.Tva­ro­na­vi­čius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Algis  78.57.184.115 2014-08-05 15:15:17
Labai naudingas straipsnis. Dėkui.
3 0  Netinkamas komentaras
Algis  78.57.184.115 2014-08-05 15:15:13
Labai naudingas straipsnis. Dėkui.
3 0  Netinkamas komentaras
Staska  78.60.138.155 2014-08-05 13:42:33
tą problemą gali išspręstik tik pat Batka - reikia jam tiesio pasiskųsti, o ką peza tokie pareigūnai: "Geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja at­si­lie­pia ir sie­nos kir­ti­mo pro­ce­dū­roms. Bal­ta­ru­sių ty­či­nių truk­džių ne­tu­rė­tų bū­ti. Pe­rio­diš­kai su­si­tin­ka­me su Bal­ta­ru­si­jos ko­le­go­mis, ma­to­me jų no­rą siek­ti, kad pa­sie­nio pra­lai­du­mas bū­tų ge­res­nis“, - si­tua­ci­ją pa­sie­ny­je įver­ti­no PKPD di­rek­to­rius A.Tva­ro­na­vi­čius yra briedas...
3 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami