Iš Kauno gatvių pasitraukė paskutinieji seni mikroautobusai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-02-24 12:05
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-02-24 12:05
Šios sa­vai­tės pra­džio­je se­ni ir ke­lei­viams pa­vo­jų kė­lę marš­ru­ti­niai tak­si Kau­ne ta­po is­to­ri­jos da­li­mi. Nuo šiol at­nau­jin­to­mis mies­to gat­vė­mis kur­suo­ja vien tik nau­jie­ji ir šiuo­lai­kiš­ki „Mer­ce­des Benz“ mi­kroau­to­bu­sai, ap­tar­nau­jan­tys sep­ty­nis marš­ru­tus.

„Ti­kiu, kad dau­ge­lis vie­šuo­ju trans­por­tu be­si­nau­do­jan­čių kau­nie­čių jau spė­jo įver­tin­ti nau­jų­jų mi­kroau­to­bu­sų pri­va­lu­mus. Nuo šiol kau­nie­čiams ne­be­rei­kės grūs­tis ir ri­zi­kuo­ti va­žiuo­jant se­no­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis“, - tei­gė Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius Dai­nius Rat­ke­lis.

„Kau­no mies­to marš­ru­tuo­se ne­bė­ra nei vie­nos se­no­sios trans­por­to prie­mo­nės. Jei žmo­nės ir ma­to se­nus mi­kroau­to­bu­sus, tai jie at­va­žiuo­ja į Kau­ną iš prie­mies­čių“, - pa­brė­žė Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Trans­por­to ir eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Pa­ulius Ke­ras.

Ieš­ko vairuotojų

Vyk­dant marš­ru­ti­nių tak­si pert­var­ką bu­vo pa­si­gir­dę nuo­gąs­ta­vi­mų, jog de­šim­tys se­nų mi­kroau­to­bu­sų vai­ruo­to­jų liks be dar­bo. Vis tik si­tua­ci­ja šiuo me­tu yra prieš­in­ga. Pa­sak bend­ro­vės „Kau­tra“ rin­ko­da­ros di­rek­to­riaus Gin­tau­to Pa­ku­so, bend­ro­vė ir šiuo me­tu ieš­ko tvar­kin­gų bei pa­ti­ki­mų vai­ruo­to­jų.

„Ieš­ko­me ti­krai ne vie­no ir ne dvie­jų vai­ruo­to­jų, ku­rie bū­tų tvar­kin­gi, pa­si­tem­pę, va­ži­nė­tų pa­gal nu­sta­ty­tą gra­fi­ką. Pra­džio­je iš­pūs­tas bur­bu­las, kad ne­va bus su­nai­kin­tos dar­bo vie­tos, ga­liau­siai su­bliuš­ko“, - sa­kė G. Pa­ku­sas.

Vė­la­vo dėl ob­jek­ty­vių priežasčių

Pla­nuo­ta, jog vi­sus nau­juo­sius mi­kroau­to­bu­sus į trans­por­to sis­te­mą pa­vyks įdieg­ti dar iki nau­jų­jų me­tų, ta­čiau dėl lai­ko sto­kos ga­mi­nant ir įren­gi­nė­jant au­to­mo­bi­lius pro­ce­sas šiek tiek už­si­tę­sė.

„Dėl ga­min­to­jo vė­la­vi­mo pa­teik­ti nau­jus au­to­mo­bi­lius, pro­ce­sas šiek tiek už­tru­ko. Ta­čiau šian­dien džiau­gia­mės pui­kiu re­zul­ta­tu“, - ak­cen­ta­vo bend­ro­vės „Kau­tra“ rin­ko­da­ros va­do­vas.

Mo­der­nūs ir sau­gūs mikroautobusai

Mi­kroau­to­bu­suo­se „Mer­ce­des Benz Sprin­ter“ įdieg­ta šiuo­lai­kiš­ka įran­ga: elek­tro­ni­nės švies­len­tės, ke­lei­vių skai­čia­vi­mo sis­te­ma, aukš­tos raiš­kos vaiz­do ka­me­ros, ka­sos apa­ra­tai, kon­di­cio­nie­riai, au­to­ma­ti­nės pa­va­rų dė­žės ir kt. Pla­nuo­ja­ma, kad at­ei­ty­je marš­ru­ti­niuo­se tak­si bus įdieg­tas mies­to elek­tro­ni­nis bi­lie­tas.

Nau­jų­jų trans­por­to prie­mo­nių sa­lo­nas yra itin erd­vus ir švie­sus. Vi­du­je - 16 pa­to­gių sė­di­mų ir 6 sto­vi­mos vie­tos. Sa­lo­no aukš­tis sie­kia nuo 1,9 iki 2,3 m. Tiek trans­por­to prie­mo­nių sė­dy­nės, tiek ir ki­ta ap­dai­la pa­ga­min­ta iš leng­vai va­lo­mų ir nuo van­da­lų ap­sau­go­tų me­džia­gų. Dvi­gu­bi stik­lai ir pa­ti­ki­ma šil­dy­mo bei vė­si­ni­mo įran­ga už­ti­kri­na, kad va­sa­rą mi­kroau­to­bu­so vi­du­je bū­tų vė­su, o žie­mą šil­ta.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami