Iš Porvo gamyklos – dyzelinas be purvo

Tomas FEDARAVIČIUS, Specialiai LŽ iš Porvo (Suomija) t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-11-11 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS, Specialiai LŽ iš Porvo (Suomija)
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-11-11 06:00
Naujos kartos degalai tinka visiems automobiliams. „Neste“ nuotraukos
Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jai (EM) pra­ne­šus apie ke­ti­ni­mus įpa­rei­go­ti de­ga­lų par­da­vė­jus į žie­mi­nį dy­ze­li­ną įmai­šy­ti 5 proc. iš rap­sų Lie­tu­vo­je ga­mi­na­mų pir­mos kar­tos bio­de­ga­lų (RRME – rie­ba­lų rūgš­čių me­ti­lo es­te­rio), to­kia ini­cia­ty­va su­kė­lė ne­ri­mą ne tik de­ga­li­nių ir trans­por­to įmo­nių at­sto­vams, bet ir dy­ze­li­nių leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams. Ar toks spren­di­mas žie­mą ne­taps pei­liu dy­ze­li­niams va­rik­liams?

„Po­li­ti­kai tu­rė­tų su­pras­ti, jog yra al­ter­na­ty­vų RRME. Bet gal­būt jie vi­si va­ži­nė­ja nau­jais ben­zi­ni­niais au­to­mo­bi­liais ir dėl to ne­su­ka sau gal­vos“, – šmaikš­ta­vo 40 ki­lo­me­trų į ry­tus nuo Hel­sin­kio įsi­kū­ru­sios „Nes­te“ pri­klau­san­čios Por­vo ga­myk­los la­bo­ra­to­ri­jo­je be­si­dar­buo­jan­tis Tuuk­ka Har­tik­ka. Čia Suo­mi­jos ga­min­to­jas pa­kvie­tė lie­tu­vių žur­na­lis­tus iš ar­ti su­si­pa­žin­ti su nau­jau­sio­mis bio­dy­ze­li­no ga­my­bos tech­no­lo­gi­jo­mis. „Net­gi pats šva­riau­sias rie­ba­lų rūgš­čių me­ti­lo es­te­ris nė­ra ge­ras spren­di­mas, nau­do­jant jį žie­mai skir­tuo­se de­ga­luo­se. Šva­riau­siai RRME iš rap­sų iš­gry­ni­nan­tys šve­dai, ku­rie mū­sų re­gio­ne tu­ri su­kau­pę dau­giau­sia pa­tir­ties šiuo klau­si­mu, gai­lė­jo­si dėl sa­vo spren­di­mo pil­ti RRME į ark­ti­nį dy­ze­li­ną. Šve­di­jos lai­kraš­čiuo­se per­nai žie­mą ir vėl mir­gė­jo is­to­ri­jų apie už­si­ki­šu­sius de­ga­lų fil­trus. To­dėl ti­krai drą­siai ga­li­me sa­ky­ti, jog vie­nin­te­lis lo­giš­kas spren­di­mas – ne­pil­ti RRME į žie­mi­nį dy­ze­li­ną“, – sa­kė suo­mis.

Porvo gamyklos laboratorijoje iš atsinaujinančių išteklių gaminamą biodyzeliną Aris Engmanas išbando įvairiausiomis sąlygomis.

T.Har­tik­ka kar­tu su la­bo­ra­to­ri­jos ve­dė­ju Ariu Eng­ma­nu Por­vo ga­myk­lo­je tes­tuo­ja nau­jau­sius iš „Nes­te“ la­bo­ra­to­ri­jų at­ke­liau­jan­čius de­ga­lus, taip pat ne vie­nus me­tus plu­šė­jo kur­da­mi „Nexbtl“ bio­dy­ze­li­ną. Jį suo­miai ofi­cia­liai pra­dė­jo ga­min­ti 2012 me­tais. „Nexbtl“ bio­dy­ze­li­no ga­my­bai di­džią­ja da­li­mi nau­do­ja­mos pra­mo­ni­nės at­lie­kos – iš mais­to pra­mo­nės at­ke­liau­jan­tys gy­vu­li­niai ir žu­vų rie­ba­lai, alie­jaus at­lie­kos ir pan. Vien per pra­ėju­sius me­tus ke­tu­rio­se „Nes­te“ ga­myk­lo­se bu­vo per­dirb­ta 1,6 mln. to­nų rie­ba­li­nų at­lie­kų, šie­met „Nexbtl“ ga­my­bos pa­jė­gu­mas iš­au­go iki 2,4 mln. to­nų, o ino­va­ty­vi tech­no­lo­gi­ja lei­do „Nes­te“ tap­ti ma­to­ma ga­min­to­ja ne tik re­gio­no, bet ir pa­sau­lio mas­tu. Šiuo me­tu jau ku­ria­mi spren­di­mai, at­ei­ty­je lei­sian­tys ga­min­ti bio­de­ga­lus pa­si­tel­kiant ter­mo­ka­ta­li­ti­nius pro­ce­sus, dumb­lių fo­to­sin­te­zę.

„De­ga­lų ga­my­bos pro­ce­sas pa­si­kei­tė iš es­mės, mes da­bar bio­dy­ze­lį ga­li­me iš­gau­ti iš bet ko­kios bio­ma­sės, aukš­to­je tem­pe­ra­tū­ro­je ap­do­ro­da­mi ją van­de­ni­liu. Ga­lu­ti­nio pro­duk­to ko­ky­bė nie­kuo ne­nu­si­lei­džia iš naf­tos pa­ga­min­tam dy­ze­li­nui, o pa­gal da­lį par­ame­trų net ir len­kia jį. Iki šiol dar tu­ri­me klau­si­mų, į ku­riuos ne­pa­vyks­ta at­sa­ky­ti re­mian­tis stan­dar­ti­nės che­mi­jos ži­nio­mis. Po pen­ke­rius me­tus tru­ku­sių tes­tų su „Nexbtl“, taip pat ir rea­lio­mis są­ly­go­mis, ga­li­me tvir­tai pa­grįs­ti, jog šie aukš­tą ce­ta­ni­nį nu­me­rį – 75–95 – tu­rin­tys de­ga­lai už­ti­kri­na efek­ty­vų ir šva­rų de­gi­mą, pa­de­da dy­ze­li­niam va­rik­liui ge­ne­ruo­ti 10–15 proc. di­des­nį su­ki­mo mo­men­tą. Daug dė­me­sio sky­rė­me au­to­mo­bi­lio ban­dy­mams rea­lio­mis, šiau­rie­tiš­kos žie­mos, są­ly­go­mis – mums tai itin ak­tua­lu. San­dė­lia­vi­mas, net ir il­gą lai­ką, skir­tin­gai nei pir­mos kar­tos bio­de­ga­lų, ne­da­ro jo­kios įta­kos ko­ky­bei“, – pa­žy­mė­jo A.Eng­ma­nas.

Šiuo metu suomių naujos kartos biodyzelino gamybos pajėgumai siekia 2,4 mln. tonų per metus.

Žie­mą su­tau­po daugiau

Pa­sak jo, tei­gia­mas „Nexbtl“ sa­vy­bes kur kas leng­viau įro­dy­ti pra­kti­ko­je, nei ras­ti joms mo­le­ku­li­nės che­mi­jos pa­aiš­ki­ni­mą, ko­dėl šie de­ga­lai lei­džia dy­ze­li­niams va­rik­liams – tiek tra­di­ci­niams, tiek ir šiuo­lai­ki­niams „Com­mon Rail“ – ne tik veik­ti efek­ty­viau, bet ir su­ma­žin­ti de­ga­lų są­nau­das.

„Teo­ri­jo­je vis dar ne­ra­do­me pa­aiš­ki­ni­mo, ko­dėl par­afi­nai, deg­da­mi lė­čiau ar­ba grei­čiau, tu­ri įta­kos ma­žes­nėms de­ga­lų są­nau­doms. Aukš­tas ce­ta­ni­nis skai­čius lei­džia grei­čiau už­si­deg­ti, o pre­ci­ziš­ka dis­ti­lia­ci­ja „Nexbtl“ iš­va­lo ter­ša­lus ir kar­tu lei­džia de­ga­lams ge­riau su­deg­ti. Taip ne­su­si­da­ro nuo­de­gų ant purkš­tu­kų, įpurš­ki­mo sis­te­ma ne­si­ter­šia ir lei­džia va­rik­lį eksp­loa­tuo­ti efek­ty­viau. Tes­tuo­da­mi nu­sta­tė­me, jog de­ga­lų su­var­to­ji­mas, nau­do­jant „Nexbtl“ dy­ze­li­ną, ski­ria­si pri­klau­so­mai nuo va­rik­lio, taip pat nuo eksp­loa­ta­ci­jos są­ly­gų. Įta­ka smar­kiau­siai pa­si­reiš­kė va­ži­nė­jant mies­to re­ži­mu esant že­mes­nei oro tem­pe­ra­tū­rai, o greit­ke­ly­je ar va­sa­rą de­ga­lų są­nau­dų skir­tu­mas, pa­ly­gin­ti su tra­di­ci­niais de­ga­lais, bu­vo men­kes­nis“, – at­sklei­dė T.Har­tik­ka.

Gry­nai­siais „Nexbtl“ de­ga­lais (98,5 proc. at­si­nau­ji­nan­čio dy­ze­li­no), kaip ban­do­muo­ju pro­duk­tu, šiuo me­tu pre­kiau­ja­ma tik JAV, Ka­li­for­ni­jo­je. Į Lie­tu­vą „Nexbtl“ iš Por­vo ga­myk­los at­ke­liau­ja „Nes­te Pro Die­sel“ de­ga­lų pa­vi­da­lu. Šie de­ga­lai gau­na­mi įpras­tą dy­ze­li­ną mai­šant su ne ma­žes­ne nei 15 proc. „Nexbtl“ da­li­mi. Tuo tar­pu tra­di­ci­nio dy­ze­li­no da­lis Por­vo ga­myk­lo­je iš­gau­na­ma dis­ti­liuo­jant sie­rin­gą ru­siš­ką naf­tą, at­ke­liau­jan­čią pas suo­mius iš Pri­mors­ko ter­mi­na­lo. Il­ga­me­tė pa­tir­tis, dis­ti­liuo­jant „sun­kią“ ru­siš­ką naf­tą, kaip juo­ka­vo „Nes­te“ in­ži­nie­riai, ga­liau­siai iš­mo­kė ga­min­ti ko­ky­biš­kus de­ga­lus iš bet ko.

Gamykloje testuojami naujausi iš „Neste“ laboratorijų atkeliaujantys degalai.

Ge­riau­sia pa­ska­ta – nau­jes­nis automobilis

„Nes­te Pro Die­sel“ Lie­tu­vo­je pra­dė­ta pre­kiau­ti per­nai. Par­da­vi­mo da­lis ar­tė­ja prie 15 proc. pri­va­čių klien­tų py­li­mų ir nuo­lat au­ga. „Pro Die­sel“ de­ga­lai kai­nuo­ja vi­du­ti­niš­kai 4–5 eu­ro cen­tais bran­giau nei įpras­tas dy­ze­li­nas. Pa­sak „Nes­te Lie­tu­va“ maž­me­ni­nės pre­ky­bos va­do­vo Aud­riaus Mie­žio, tik nuo val­di­nin­kų to­lia­re­giš­ku­mo pri­klau­sys, ar at­si­nau­ji­nan­čių de­ga­lų po­li­ti­ka bus to­liau vyk­do­ma fi­nan­suo­jant at­gy­ve­nu­sius pir­mos kar­tos bio­de­ga­lus.

„Vers­lo seg­men­te dėl kai­nos skir­tu­mo „Pro Die­sel“ par­da­vi­mo da­lis ma­žes­nė, bet pri­va­čių klien­tų nuo­lat dau­gė­ja. Suo­mi­jo­je „Nes­te Pro Die­sel“ par­da­vi­mo da­lis pri­va­taus par­da­vi­mo seg­men­te yra ke­lis kar­tus di­des­nė. Į to­kį re­zul­ta­tą orien­tuo­ja­mės ir Lie­tu­vo­je. Su­pran­ta­me, kad tai pri­klau­so ir nuo au­to­mo­bi­lių par­ko. Mū­sų nau­jos kar­tos de­ga­lai tin­ka vi­siems au­to­mo­bi­liams, ta­čiau įsi­gi­jus nau­ją au­to­mo­bi­lį pa­ste­bi­me, kad ieš­ko­ma ir nau­jau­sių ko­ky­biš­kiau­sių de­ga­lų“, – tei­gė A.Mie­žys.

„Nes­te Lie­tu­va“ maž­me­ni­nės pre­ky­bos va­do­vas ke­ti­ni­mus RRME mai­šy­ti su žie­mi­niu dy­ze­li­nu vie­na­reikš­miš­kai va­di­no klai­din­gais. „Ver­ti­nu la­bai blo­gai. RRME ne­tin­ka­mas žie­mą dėl di­de­lio mo­nog­li­ce­ri­dų kie­kio, nes jie už­kem­ša fil­trus esant šal­tam orui. Jei bus pri­va­lo­ma mai­šy­ti, ma­tyt, kad svars­ty­si­me ga­li­my­bę vie­toj RRME nau­do­ti „Nexbtl“, – pa­žy­mė­jo „Nes­te Lie­tu­va“ maž­me­ni­nės pre­ky­bos va­do­vas.

Ne­be­ten­ki­na ekologų

Tuo me­tu žie­mi­nį dy­ze­li­ną pra­skies­ti RRME nu­ta­rę val­di­nin­kai at­ker­ta, jog ne­pi­lant „a­lie­jaus“ į žie­mi­nį dy­ze­li­ną Lie­tu­vai ne­pa­vyks pa­siek­ti ES iš­si­kel­tos kar­te­lės – kad iki 2020 me­tų bent 10 proc. de­ga­lų, su­nau­do­ja­mų trans­por­to sek­to­riu­je, bū­tų iš at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių pa­ga­min­ti bio­de­ga­lai.

Tie­sa, ne­aiš­ku, ar ne ty­čia nu­ty­li­mas fak­tas, jog iš mais­ti­nių kul­tū­rų ga­mi­na­mi pir­mos kar­tos bio­de­ga­lai, pa­gal ES pri­im­tą va­di­na­mą­ją ILUC di­rek­ty­vą, įsi­ga­lio­sian­čią nuo 2017 me­tų pa­bai­gos, „ža­lia­ja­me“ py­ra­ge ne­ga­lės su­da­ry­ti dau­giau nei 7 pro­cen­tų. Tai­gi, ar­ba Lie­tu­vos bio­de­ga­lų ga­min­to­jams teks iki to lai­ko iš­mok­ti „vir­ti“ eko­lo­giš­kes­nį pro­duk­tą, ar­ba ieš­ko­ti ki­tų spren­di­mų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Gazas  90.143.70.130 2015-11-12 10:05:11
Isipilsiu prie progos pagazuosiu, maza ka - gal pazadins zveriuka :D
0 0  Netinkamas komentaras
Man tas pats  90.142.176.151 2015-11-11 12:14:10
Tai tegu sumazina akcizus tiek kad kainuotu tapati. Pilsimes visi. Is kitos puses ta pirma biodyzeli pildami SAVO UKININKUS paremiam, o ne importa is Suomiu.
0 0  Netinkamas komentaras
Vidmantas B.  213.252.196.2 2015-11-11 10:56:22
Mistika kvepia tos ju kalbos apie variklio galios padidejima, ta pati degalu taupyma. Taip kad prodyzelis svaresnis, o tas nexbtl bekvapis net ir bespalvis tai jau seniai zinoma. Tai gal variklio purkstukus ir siaip aplinka tersia maziau. Bet kaip pats direktorius sako, realiai apsimoka tik i apynaujus ir naujus auto pilti. I senesni nei 15 metu grabeli tikrai neverta kaskart permoket 5 centais uz litra.
0 0  Netinkamas komentaras
Aleksas  217.147.36.231 2015-11-11 09:47:54
Pas mane MB C220 2.2. litro tikrai ne naujausi ratai, bet sito suomisko reikalo uzpilus tikrai svariau burzgia varikliukas, sutaupyt gal litrais paemus daug nesigauna, bet vien del grazesnio darbo ir ismetimo galvoju kad verta.
2 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami