Iš Silicio slėnio į Las Vegasą – be vairuotojo

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-01-05 17:04
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-01-05 17:04
Koncepcinis "Audi A7 Sportback" privalės suspėti į sausio 6-ąją prasidedančią Las Vegaso buitinės elektronikos CES 2015 parodą.  Gamintojo nuotrauka
Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja "Au­di", bend­ra­dar­biau­da­ma su tam pa­čia "Volks­wa­gen" kon­cer­nui pri­klau­san­čia elek­tro­ni­kos moks­li­nių ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­ja (ERL) ir "Volks­wa­gen" moks­li­nių ty­ri­mų pa­da­li­niu, ren­gia­si ne­įp­ras­tai eks­pe­di­ci­jai - su kon­cep­ci­niu au­to­mo­bi­liu "Au­di A7 Sport­back" be vai­ruo­to­jo ti­ki­ma­si įveik­ti maž­daug 550 my­lių (apie 900 km) ke­lią nuo Si­li­cio slė­nio iki Las Ve­ga­so (JAV), va­žiuo­jant vie­šo­jo su­si­sie­ki­mo ke­liais.

Tie­sa, iš "Au­di" iš­pla­tin­to pra­ne­ši­mo ži­niask­lai­dai vis dėl­to aiš­kė­ja, kad vai­ruo­to­jas kon­cep­ci­nia­me au­to­mo­bi­ly­je sė­dės. Ta­čiau ti­ki­ma­si, kad jam kiš­tis į vai­ra­vi­mo pro­ce­są be­veik ne­si­kiš. Ta bus vie­nas ki­tą kei­čian­tys žur­na­lis­tai, fik­suo­sian­tys "Au­di A7 Sport­back" bor­to kom­piu­te­rio par­ody­mus ir su vi­suo­me­ne pa­si­da­ly­sian­tys įspū­džiais iš ke­lio­nės.

Eks­pe­di­ci­jos ren­gė­jų su­ma­ny­mu, ši ke­lio­nė tu­rės sa­vi­tai anon­suo­ti sau­sio 6-9 die­no­mis Las Ve­ga­se vyk­sian­čią bui­ti­nės elek­tro­ni­kos par­odą CES 2015 ir pra­skleis­ti pa­slap­ties šy­dą, kuo šio­je par­odo­je ste­bins elek­tro­ni­nių vai­ra­vi­mo pa­gal­bi­nin­kų kū­rė­jai.

Ke­lio­nė pra­si­dės gar­sio­jo Ame­ri­kos Si­li­cio slė­nio Sten­for­do mies­te. Eks­pe­di­ci­jai jau par­eng­tas "Au­di A7 Sport­back" moks­li­nių ty­ri­mų au­to­mo­bi­lis, ku­rį jo kons­truk­to­riai švel­niai pa­va­di­no „Dže­ku”. Ma­ši­no­je su­mon­tuo­ta šiai die­na pa­ti pa­žan­giau­sia se­ri­ji­nės ga­my­bos vai­ra­vi­mą leng­vi­nan­ti įran­ga.

In­ži­nie­rių su­ma­ny­mu, au­to­no­mi­nio sis­te­mos tu­rė­tų vi­siš­kai pe­rim­ti vai­ra­vi­mo funk­ci­jas ir iš­lais­vin­ti vai­ruo­to­ją nuo prie­vo­lės vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį iki jis pa­sieks 110 km/val. grei­tį. Skel­bia­ma, kad "Au­di A7 Sport­back" elek­tro­ni­ka ga­lės au­to­no­miš­kai per­si­ri­kiuo­ti, lenk­ti bei pa­gal po­rei­kį įsi­bė­gė­ti ir stab­dy­ti. Prieš at­lie­kant per­si­ri­kia­vi­mą, au­to­mo­bi­lio grei­tis pri­de­ri­na­mas prie ša­lia va­žiuo­jan­čių ki­tų trans­por­to prie­mo­nių grei­čio. Bet ko­kie ma­nev­rai at­lie­ka­mi tik tuo­met, kai cen­tri­nis val­dy­mo blo­kas įver­ti­na eis­mo są­ly­gas ir pri­pa­žįs­ta jas sau­gio­mis pa­si­rink­tam ma­nev­rui at­lik­ti.

Su­si­dū­rus su au­to­no­mi­nio vai­ra­vi­mo ga­li­my­bes pra­noks­tan­čio­mis eis­mo są­ly­go­mis, pa­vyz­džiui, įva­žia­vus į mies­tą, dėl sau­gu­mo vai­ruo­to­jams teks pe­rim­ti vai­rą į sa­vo ran­kas. Tuo me­tu iš­kart su­vei­kia daug įspė­ja­mų­jų sig­na­lų - gar­si­nis sig­na­las, už­si­žie­bia apa­ti­nė­je prie­ki­nio stik­lo da­ly­je su­mon­tuo­ti LED dio­dai, par­odo­mi įspė­ji­mai bor­to kom­piu­te­rio ir CSI sis­te­mos ekra­nuo­se. Jei­gu vai­ruo­to­jas ig­no­ruo­ja šį dau­gy­bi­nį įspė­ji­mą ir ne­pe­ri­ma au­to­mo­bi­lio val­dy­mo, au­to­no­mi­nio vai­ra­vi­mo sis­te­ma au­to­ma­tiš­kai įjun­gia ava­ri­nio įspė­ji­mo ži­bin­tus ir im­asi prie­mo­nių sau­giai su­stab­dy­ti au­to­mo­bi­lį. Dau­ge­liu at­ve­jų au­to­mo­bi­lis tie­siog nu­vai­ruo­ja­mas į ša­li­ke­lę ir ten su­stab­do­mas.

Ti­ki­ma­si, kad ke­liau­to­jai au­to­no­miš­kai val­do­mu "Au­di A7 Sport­back" su­spės at­vyk­ti į CES 2015 ati­da­ry­mą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė pa­tai­są, ku­ri nu­ma­to, kad per­kant al­ko­ho­lį do­ku­men­to bū­tų rei­ka­lau­ja­ma tik ki­lus abejonių dėl pil­na­me­tys­tės.
Ko­lum­bi­jos mark­sis­tų su­ki­lė­lių gru­puo­tė FARC pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė is­to­ri­nę tai­kos su­tar­tį su vy­riau­sy­be ir at­sip­ra­šė dėl ne­sus­kai­čiuo­ja­mos dau­gy­bės gy­vy­bių, ku­rias nusinešė pu­sę šimt­me­čio [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami