Iš Vokietijos vežėjams – sunki administracinė našta

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-06 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-06 06:00
Vokietija šiuo metu yra sustabdžiusi, tačiau ne panaikinusi naujųjų teisės aktų taikymą, tiems vežėjams, kurie per Vokietijos teritoriją gabena tranzitinius krovinius į kitas šalis. LŽ archyvo nuotrauka
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai (EK) vis dar ver­ti­nant, ar Vo­kie­ti­jos no­ras tai­ky­ti mi­ni­ma­laus dar­bo už­mo­kes­čio nor­mą už­sie­nio vals­ty­bių su­nkve­ži­mių vai­ruo­to­jams ša­ly­je ati­tin­ka bend­ri­jos tai­syk­les, trans­por­to ir lo­gis­ti­kos įmo­nes jau ėmė slėg­ti di­des­nė ad­mi­nis­tra­ci­nė naš­ta.

Vo­kie­ti­ja šiuo me­tu yra su­stab­džiu­si, ta­čiau ne pa­nai­ki­nu­si nau­jų­jų tei­sės ak­tų tai­ky­mą tran­zi­ti­niams kro­vi­niams. O ve­žė­jai, ku­rie vyks­ta tran­zi­tu per Vo­kie­ti­ją, pri­va­lo ati­džiai ste­bė­ti lai­ko gra­fi­kus ir at­lik­ti ver­ti­ni­mus. Kai tik įmo­nės trans­por­to prie­mo­nė įva­žiuo­ja į Vo­kie­ti­ją, jie iš­kart tu­ri pa­teik­ti aps­kai­čia­vi­mus, kiek lai­ko vai­ruo­to­jas pra­leis šio­je ša­ly­je.

„Vo­kie­ti­jai nau­jai pri­ėmus mi­ni­ma­laus dar­bo už­mo­kes­čio reg­la­men­tą, pa­di­dė­jo trans­por­to ir lo­gis­ti­kos kom­pa­ni­jų ad­mi­nis­tra­ci­nės iš­lai­dos. Mes tu­ri­me kur kas griež­čiau kon­tro­liuo­ti, ko­kie lai­ko in­ter­va­lai nu­ma­ty­ti dar­bo gra­fi­kuo­se ir koks lai­kas aps­kai­čiuo­tas vai­ruo­to­jams. Taip pat bet ku­riuo me­tu, įva­žiuo­jant į Vo­kie­ti­ją ir iš­va­žiuo­jant iš šios ša­lies, pri­va­lo­ma pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie aps­kai­čiuo­tą lai­ką, t. y. apie tai, kiek lai­ko vai­ruo­to­jas ke­ti­na pra­leis­ti ša­ly­je“, – nau­jo­jo Vo­kie­ti­jos įsta­ty­mo pra­kti­nęes pa­sek­mes įvar­di­jo trans­por­to bend­ro­vės „GEF­CO Bal­tic“ di­rek­to­rius Mar­ty­nas Ker­šys.

Už­truks ne­ma­žai laiko

Pa­sak jo, Vo­kie­ti­jos kon­tro­lės sis­te­ma nė­ra aiš­ki, ji kol kas dar tik die­gia­ma. To­dėl rei­kė­tų at­sa­ky­ti į klau­si­mą, kaip tiks­liai vis­kas bus kon­tro­liuo­ja­ma, ver­ti­na­ma ir aps­kai­čiuo­ja­ma.

„Aš taip pat ma­nau, kad Vo­kie­ti­jai bus iš­kel­ta ne vie­na by­la, nes, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, šis įsta­ty­mas ne­ati­tin­ka Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tų. Ga­li pri­reik­ti ne­ma­žai lai­ko do­ku­men­tams nag­ri­nė­ti įvai­riuo­se teis­muo­se, kol pa­ga­liau bus nu­spręs­ta, ar šis reg­la­men­tas ne­prieš­ta­rau­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos įsta­ty­mams. Iki to lai­ko vi­si su­bjek­tai tu­rės at­siž­velg­ti į nau­ją­ją re­gu­lia­vi­mo sis­te­mą ir tai­ky­tis prie jos. Ma­no ma­ny­mu, lais­vo­ji rin­ka yra ge­riau­sias bū­das kon­ku­ruo­ti, o to­kios kliū­tys ne­pa­de­da pa­ge­rin­ti į klien­tą orien­tuo­tų pa­slau­gų ko­ky­bės. Rin­kos ir vi­suo­ti­nės kon­ku­ren­ci­jos veiks­niai nu­lems, kas yra tei­sus, o kas klys­ta da­bar­ti­nė­je si­tua­ci­jo­je“, – įsi­ti­ki­nęs M.Ker­šys.

Kaip pra­ne­ša­ma, pra­ėju­sią sa­vai­tę Eu­ro­pos Par­la­men­te (EP) dis­ku­tuo­ta dėl Vo­kie­ti­jos no­ro tai­ky­ti mi­ni­ma­laus dar­bo už­mo­kes­čio nor­mą – 8,50 eu­ro už va­lan­dą – už­sie­nio kro­vi­nių ve­žė­jams, ker­tan­tiems Vo­kie­ti­jos te­ri­to­ri­ją. EP na­riai ne­su­ta­ria šiuo klau­si­mu, o EK to­liau ver­ti­na, ar Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­bės pri­im­tas įsta­ty­mas ati­tin­ka ES tei­sės ak­tus ir ar jis taip pat ga­li bū­ti tai­ko­mas tran­zi­ti­niams per­ve­ži­mams.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
senuks  78.62.106.14 2015-04-06 16:40:33
Jei vokiečių firma moka tokį atlyginimą ir nebankrutuoja, tai jau lietuvių būtinai subankrutuos. Kas čia per šalis-- stebuklas?
0 0  Netinkamas komentaras
nuomonė  46.115.160.76 2015-04-06 10:39:00
Kol Lietuvoje bus nepatenkintų tokiais dalykais,kaip šis-buksuosim vietoje su mažais atlyginimais ES sąrašo gale.Gal kaip tik atėjo laikas algas kelti ir pradedam nuo tolimųjų reisų vairuotojų.Viskas čia gerai su ES reikalavimais.Tačiau Lietuvos reakcija rodo,kad ir toliau dirbantieji privatininkams laikomi kumečiais-ar ne taip,mielas straipsnio autoriau???
1 0  Netinkamas komentaras
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami