Islandijos plentą verčia tikra automagistrale

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-16 14:49
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-16 14:49
Probleminė A1 autostrados atkarpa ties Kaunu, įrengus naują ženklinimą, tapo saugesnė. „Panoramio“ nuotrauka
Vie­na in­ten­sy­viau­sių ma­gis­tra­li­nio ke­lio A1 Vil­nius–­Kau­nas–K­lai­pė­da 92,77 km–105,118 km ruo­že ties Kau­nu (Is­lan­di­jos plen­te) nuo šiol bus ap­rū­pin­ta nau­jais ke­lio ženk­lais, ku­rie leis šiai in­ten­sy­viau­sio eis­mo ša­ly­je ar­te­ri­jos at­kar­pai la­biau pri­ar­tė­ti prie au­to­ma­gis­tra­lės stan­dar­tų. Pro­jek­tas įgy­ven­din­tas, ati­džiai iš­nag­ri­nė­jus sau­gaus eis­mo ana­li­zės duo­me­nis.

„Mū­sų tiks­las – ša­lies ke­lių tink­lo mo­der­ni­za­vi­mas ir plė­tra, efek­ty­vus eis­mo srau­tų val­dy­mas ir sau­gaus eis­mo už­ti­kri­ni­mas. Ma­gis­tra­li­nio ke­lio Vil­nius–­Kau­nas–K­lai­pė­da ruo­že ties Kau­nu eis­mo in­ten­sy­vu­mas per par­ą sie­kia net 47 tūkst. au­to­mo­bi­lių, iš ku­rių 14 proc. su­da­ro su­nkias­vo­rės trans­por­to prie­mo­nės. Nau­ji ke­lio ženk­lai Is­lan­di­jos plen­te leis pa­di­din­ti ke­lio pra­lai­du­mą ir pa­ge­rin­ti sau­gaus eis­mo są­ly­gas“, – pa­žy­mė­jo su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius.

Eis­mo įvy­kių sta­tis­ti­ka by­lo­ja, kad an­tra eis­mo juo­sta va­žiuo­jan­čios su­nkias­vo­rės trans­por­to prie­mo­nės ver­čia leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius ma­žin­ti grei­tį ar­ba ne­ti­kė­tai stab­dy­ti ir taip di­di­na ava­rin­gu­mą bei trans­por­to grūs­tis. Is­lan­di­jos plen­te įreng­ti ke­lio ženk­lai drau­džia su­nkias­vo­riam trans­por­tui va­žiuo­ti an­tra eis­mo juo­sta, to­dėl jos tu­ri tei­sę va­žiuo­ti tik pir­mą­ja. Leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai ga­li ne­truk­do­mi iš­va­žiuo­ti ir į an­trą eis­mo juo­stą.

Trak­to­riai nebevažiuos

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, šis ma­gis­tra­li­nis ke­lias tu­ri ati­tik­ti aukš­tus eis­mo kom­for­to ly­gio rei­ka­la­vi­mus, tad šia­me ke­lio ruo­že nuo šiol drau­džia­mas lė­taei­gio trans­por­to, t.y. trak­to­rių, eis­mas. Su­si­sie­ki­mas su ūki­nės pa­skir­ties ob­jek­tais trak­to­riais už­ti­krin­tas vie­ti­nės reikš­mės ke­liais.

At­lik­ta sau­gaus eis­mo ana­li­zė par­odė, kad Is­lan­di­jos plen­te grei­tį nak­ties me­tu ga­li­ma di­din­ti, ne­su­ke­liant pa­pil­do­mų konf­lik­tų. Da­bar šiuo ma­gis­tra­li­niu ke­lio ruo­žu nuo 22 val. iki 6 val. trans­por­to prie­mo­nės ga­lės va­žiuo­ti 90 km/val. grei­čiu.

Sau­ges­nės inf­ras­truk­tū­ros ma­gis­tra­lė­je kū­ri­mo dar­bai vyks ir to­liau. Ren­gia­mas 6 eis­mo juo­stų ma­gis­tra­li­nio ke­lio pro­jek­tas, spe­cia­lie­ji pla­nai ir pla­nuo­ja­mos že­mės pa­ėmi­mo pro­ce­dū­ros. Po re­kons­truk­ci­jos šia­me ma­gis­tra­li­nia­me ke­ly­je bus už­ti­krin­tas aukš­tas eis­mo kom­for­to ly­gis, su­ma­žės ke­lio­nės lai­ko są­nau­dos, pa­ge­rės so­cia­li­nė ge­ro­vė, ke­lias ati­tiks aukš­čiau­sius sau­gaus eis­mo stan­dar­tus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
oho  81.7.118.106 2016-01-18 11:08:09
pavertė autostryda su naujais ženklais.
0 0  Netinkamas komentaras
Sinkevičiui  78.62.33.33 2015-11-28 09:33:24
Vien tik kelio ženklais šunkelio autostrada nepaversi.
1 0  Netinkamas komentaras
Asilai  78.62.33.33 2015-04-09 23:23:10
Čia traktoriai niekad ir nevažiavo. Platinkite gatves o ne girkitės kad ženklus užkabinot.
1 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami