Išmaniosios signalizacijos nervų nedrasko

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-13 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-13 06:00
Išmanusis telefonas palengvai tampa dar vienu automobilių sistemų valdikliu. Gamintojo nuotrauka
Dau­ge­lis au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kų įsi­ti­ki­nę, kad fik­sa­to­rius (im­obi­li­za­to­rius) yra be­veik ne­įvei­kia­mas au­to­mo­bi­lio sau­gu­mo ga­ran­tas ir jo pa­kan­ka. Ta­čiau, kaip ro­do pra­kti­ka, šie vai­ro įtva­rai nė­ra pa­na­cė­ja, ap­sau­gan­ti nuo kiek­vie­no va­gi­šiaus.

Skait­me­ni­nės sis­te­mos tin­ka ne visiems

No­rė­da­mi au­to­mo­bi­lius ap­sau­go­ti nuo va­gys­čių, jų ga­min­to­jai nuo 1995 me­tų į nau­jus au­to­mo­bi­lius pra­dė­jo mon­tuo­ti fik­sa­to­riaus ap­sau­gos sis­te­mas, blo­kuo­jan­čias va­rik­lio pa­lei­di­mą. Į rak­tą pra­dė­tas mon­tuo­ti siųs­tu­vas, ku­rį elek­tro­ni­ka su­sie­ja su au­to­mo­bi­lio kom­piu­te­riu ir kon­tro­liuo­ja va­rik­lio pa­lei­di­mą.

„I­mo­bi­li­za­to­riaus sis­te­mos su­si­de­da iš va­rik­lio įpurš­ki­mo kom­piu­te­rio, im­obi­li­za­to­riaus blo­ko ir rak­to su siųs­tu­vu-im­tu­vu. Vi­so­se da­ly­se yra užp­rog­ra­muo­tas uni­ka­lus ko­das. Pa­kei­tus įpurš­ki­mo kom­piu­te­rį, pa­me­tus rak­tą ar įvy­kus sis­te­mos ge­di­mui au­to­mo­bi­lio ne­įma­no­ma už­ves­ti. Kiek­vie­nas au­to­mo­bi­lio ga­min­to­jas yra nu­ma­tęs ga­li­my­bę keis­ti su­ge­du­sius kom­po­nen­tus. Re­gis­truo­jant nau­jus kom­po­nen­tus daž­niau­siai nau­do­ja­mas slap­ta­žo­dis. Slap­ta­žo­džiui įves­ti daž­niau­siai rei­ka­lin­gas spe­cia­lus prie­tai­sas, o kai ku­rioms sis­te­moms slap­ta­žo­dis įve­da­mas nu­spau­dus ati­tin­ka­mą myg­tu­kų kom­bi­na­ci­ją au­to­mo­bi­ly­je“, - pa­aiš­ki­no dau­giau nei de­šimt­me­tį au­to­mo­bi­lio sau­gu­mo sis­te­mas mon­tuo­jan­tis elek­tro­ni­kos spe­cia­lis­tas Al­gis Py­ra­gis.

Šiuo me­tu, pa­sak A. Py­ra­gio, po­pu­lia­rios adap­ty­vios ap­sau­gos sis­te­mos, val­do­mos ga­myk­li­niais pul­te­liais. Šias sis­te­mas re­ko­men­duo­ja­ma mon­tuo­ti į au­to­mo­bi­lius, tu­rin­čius du ar dau­giau ga­myk­li­nio cen­tri­nio už­rak­to val­dy­mo pul­te­lių ar­ba tu­rin­čius „Key­less-Go“ funk­ci­ją – to­kiu bū­du ne­pra­ran­da­mas kom­for­tas.

To­kia ap­sau­gos sis­te­ma tu­ri gar­si­nį aliar­mą, ku­ris ak­ty­vi­na­mas, kai ban­do­ma įsib­rau­ti į au­to­mo­bi­lį ar­ba šis pa­ju­di­na­mas. Įsib­ro­vi­mas se­ka­mas vi­di­niais sa­lo­ne su­mon­tuo­tais tū­rio da­vik­liais, o iš­orės veiks­niai se­ka­mi smū­gio ar­ba pos­vy­rio da­vik­liais. Ak­ty­vin­to aliar­mo at­ve­ju taip pat blo­kuo­ja­mas au­to­mo­bi­lio už­ve­di­mas, tai­gi tai efek­ty­viai ap­sau­go au­to­mo­bi­lį nuo grei­tos va­gys­tės.

„A­dap­ty­vios sis­te­mos skirs­to­mos į skait­me­ni­nes ir ana­lo­gi­nes, die­gia­mos at­siž­vel­giant į tai, ar au­to­mo­bi­lis tu­ri vi­di­nes mo­du­lių ko­mu­ni­ka­vi­mo ma­gis­tra­les CAN-BUS, ar ne. Tai pri­klau­so nuo kiek­vie­no au­to­mo­bi­lio mo­de­lio. Pa­vyz­džiui, 2006 me­tais pa­ga­min­tai „Au­di A6“ skait­me­ni­nė sis­te­ma tin­ka, o į 2007 me­tų „Toyo­ta Aven­sis“ ga­li­ma dieg­ti tik ana­lo­gi­nę sis­te­mą“, - pa­ly­gi­no elek­tro­ni­kos spe­cia­lis­tas.

Val­do­ma iš­ma­niuo­ju telefonu

Dvi­pu­sio ry­šio ap­sau­gos sis­te­mos, lei­džian­čios su­ži­no­ti apie au­to­mo­bi­lio sig­na­li­za­ci­jos vei­ki­mą rea­liu lai­ku, spar­čiai adap­tuo­sis prie la­bai spar­čiai po­pu­lia­rė­jan­čių iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų. To­kius in­teg­ruo­tus au­to­mo­bi­lių sau­gu­mo spren­di­mus ku­ria ir lie­tu­viai.

Tech­no­lo­gi­jų en­tu­zias­tų tei­gi­mu, tik lai­ko klau­si­mas, ka­da iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais pra­dė­si­me pla­čiai val­dy­ti sa­vo au­to­mo­bi­lius. Jau šiuo me­tu pa­si­tel­kiant Lie­tu­vo­je ku­ria­mus ir par­duo­da­mus spren­di­mus iš­ma­nio­jo te­le­fo­no ekra­ne ga­li­ma vi­sa­da pa­si­ti­krin­ti, kaip „jau­čia­si“ kie­me sto­vin­tis au­to­mo­bi­lis, karš­tą va­sa­ros die­ną ga­li­ma au­to­mo­bi­lį iš anks­to už­ve­dus at­vė­sin­ti, o šal­tą žie­mos ry­tą jį pa­si­šil­dy­ti, prieš va­žiuo­jant į dar­bą.

Vie­nas iš­ma­nie­siems te­le­fo­nams skir­tų ir į au­to­mo­bi­lių sau­gu­mą orien­tuo­tų spren­di­mų yra Kau­no bend­ro­vės „Bal­tic Car Equip­ment“ spe­cia­lis­tų su­kur­ta sau­gu­mo ap­li­ka­ci­ja „Ca­rInP­ho­ne“. Ji vei­kia „And­roid“ ir „iOS“ iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų ope­ra­ci­nė­se sis­te­mo­se. Tam ne­bū­ti­nas itin mo­der­nus au­to­mo­bi­lio bor­to kom­piu­te­ris.

Įmon­ta­vus į au­to­mo­bi­lį GPS ste­bė­ji­mo įran­gą ir sig­na­li­za­ci­jos mo­du­lį, ku­rie su­da­ro „Ca­rInP­ho­ne“ komp­lek­tą, prog­ra­mė­lė rea­liu lai­ku in­for­muo­ja apie tai, kad su­vei­kė sig­na­li­za­ci­ja, taip pat apie au­to­mo­bi­lio už­rak­to bū­se­ną, aku­mu­lia­to­riaus įtam­pą. Pa­pil­do­mai mo­bi­lio­jo­je ap­li­ka­ci­jo­je at­vaiz­duo­ja­ma in­for­ma­ci­ja apie tai, ar už­da­ry­tos au­to­mo­bi­lio du­re­lės, ma­to­ma au­to­mo­bi­lio bu­vi­mo vie­ta.

Var­to­to­jams su­tei­kia­ma ga­li­my­bė per pa­si­rink­tą lai­ko­tar­pį per­žiū­rė­ti va­žia­vi­mo marš­ru­tus, nu­siųs­ti in­for­ma­ci­ją SMS ži­nu­te ar elek­tro­ni­niu pa­štu, nu­ro­dant au­to­mo­bi­lio koor­di­na­tes. Pa­ti „Ca­rInP­ho­ne“ ap­li­ka­ci­ja yra ne­mo­ka­ma, ją par­si­siųs­ti ga­li­ma in­ter­ne­tu iš „Goog­le Play“ ar­ba „App­le Sto­re“ sve­tai­nių. Ži­no­ma, kai­nuo­ja pats sig­na­li­za­ci­jos komp­lek­tas.

Klien­tas ga­li nau­do­tis ir pa­pil­do­mo­mis funk­ci­jo­mis, pa­vyz­džiui, ma­ši­na pa­mirk­si švie­so­mis, siun­čiant sig­na­lą iš mo­bi­lio­jo te­le­fo­no. Tai nau­din­ga, no­rint ras­ti au­to­mo­bi­lį di­de­lė­je sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je. Taip pat va­gys­tės at­ve­ju vai­ruo­to­jas ga­li iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu blo­kuo­ti va­rik­lio de­gi­mą.

„To­kia iš­ma­nio­ji sig­na­li­za­ci­ja ati­tin­ka vi­sų II-III ly­gio au­to­mo­bi­lių kas­ko drau­di­mo rei­ka­la­vi­mus, to­dėl įdie­gę ją ga­lė­si­te be prob­le­mų apd­raus­ti au­to­mo­bi­lį. Sig­na­li­za­ci­ją, esant po­rei­kiui, ga­li­me su­sie­ti su vie­nos iš ap­sau­gos bend­ro­vių sis­te­ma“, - ga­li­my­bes var­di­jo įmo­nės „Bal­tic Car Equip­ment“ di­rek­to­rius Gied­rius Ži­bi­kas.

Mo­to­cik­lams – ir me­cha­ni­nė apsauga

Kal­bant apie dvi­ra­tes trans­por­to prie­mo­nes rei­kia pa­žy­mė­ti, kad vis la­biau au­gant mo­to­cik­lų vai­ra­vi­mo kul­tū­rai Lie­tu­vo­je ir jų dau­gė­jant jų vai­ruo­to­jai ak­ty­viai do­mi­si įvai­rio­mis ga­li­my­bė­mis ap­sau­go­ti mo­to­cik­lus, ku­rie daž­niau­siai yra ne tik trans­por­to prie­mo­nė, bet ir gy­ve­ni­mo bū­do da­lis.

Yra ke­lių ti­pų mo­to­cik­lams skir­tos sig­na­li­za­ci­jos: su nuo­to­li­niu ry­šiu ir be jo. Nuo au­to­mo­bi­li­nių jos ski­ria­si tuo, kad jų elek­tro­ni­kos blo­ke­liai yra ma­žes­ni, juo­se jau yra įmon­tuo­ta au­to­no­mi­nė si­re­na, pa­svi­ri­mo ir smū­gio da­vik­liai, jų elek­tro­ni­ka nau­do­ja ma­žiau ener­gi­jos, blo­ke­lis at­spa­rus drėg­mei.

„Sig­na­li­za­ci­jos la­bai po­pu­lia­rios, ta­čiau au­to­mo­bi­liuo­se me­cha­ni­niais už­rak­tais už­verž­tų vai­rų ar pe­da­lų jau re­tai pa­ma­ty­si­me, o mo­to­cik­li­nin­kai juos vis dar nau­do­ja. Pir­miau­sia dėl to, kad mo­to­cik­las yra at­vi­ra, to­dėl daug la­biau pa­žei­džia­ma trans­por­to prie­mo­nė“, - aiš­ki­no mo­to­cik­li­nin­kas Ai­nis Rei­ni­kis.

Jo tei­gi­mu, daž­niau­siai nau­do­ja­mos įvai­rios spy­nos, tro­sai, sta­cio­na­rūs in­ka­rai, prie­ki­nio stab­džio ver­žik­liai. Pa­vyz­džiui, po­pu­lia­ri dis­ko spy­na, dar va­di­na­ma są­sa­ga, blo­kuo­ja mo­to­cik­lo ra­tą, rem­da­ma­si į stab­džių ap­ka­bas, ša­kes. Spy­na, su jo­je esan­čiu įpjo­vi­mu, už­mau­na­ma ant stab­džių dis­ko ir per jo­je bei dis­ke esan­čią sky­lę per­ve­ria­ma plie­ni­nė šer­dis, ku­ri už­fik­suo­ja­ma rak­tu. Daž­nai to­kios spy­nos tu­ri spy­ruok­liuo­jan­čią šer­dį, ku­ri už­fik­suo­ja­ma pa­spau­dus pirš­tu. At­ra­ki­nus šer­dis at­šo­ka. Šios spy­nos par­duo­da­mos su ke­liais ap­va­liais ar­ba plokš­čiais rak­tais.

To­kią spy­ną re­ko­men­duo­ja­ma fik­suo­ti ant prie­ki­nio ra­to, ra­ki­ni­mo liz­du į vi­dų. Taip, tai šiek tiek ne­pa­to­gu, kai ran­ką su rak­tu ten­ka kiš­ti už ra­to, bet vis­rak­čiu dir­ban­čiam va­giui ap­sun­ki­na pri­ėji­mą su įran­kiais. Ta­čiau to­kia spy­na ap­sau­go tik nuo ne­pro­fe­sio­na­lių va­gių.

„Nau­do­ju ją ir pats. Svar­bu prieš va­žiuo­jant ne­pa­mirš­ti ją nuo stab­džių dis­ko nu­im­ti, nes stai­ga star­ta­vus nuo ne­ti­kė­to smū­gio ga­li­ma ir per vai­rą pers­kris­ti. Kad ne­pa­mirš­tu­mė­te spy­ną at­ra­kin­ti, yra ryš­kias­pal­viai tro­se­liai, ku­rių vie­nas ga­las tvir­ti­na­mas prie spy­nos, o ki­to ga­lo kil­pa už­mau­na­ma ant vai­ro ran­ke­nos. Be­je, yra ir kau­kian­čių są­sa­gų. Spy­no­je su­mon­tuo­ta si­re­na su­vei­kia pa­ju­din­ta ar­ba jei­gu ją ban­do­ma pa­žeis­ti. Kaip kas iš­ma­no, taip ir sau­go­si", - sa­kė A. Rei­ni­kis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami