Išmaniųjų automobilių metai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-01-12 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-01-12 06:00
„Volkswagen“ minivenas BUDD-e ketina viršyti viena įkrova įveikiamus simbolinius 500 kilometrų. „Scanpix“ nuotraukos
Dau­gy­bę ne­ti­kė­tu­mų vėl ža­dan­čius me­tus Las Ve­ga­se (JAV) pra­dė­ju­sią bui­ti­nės elek­tro­ni­kos par­odą CES 2016 ne­suk­lys­tu­me pa­va­di­nę ma­ši­nų elek­tro­ni­kos šou. Mat vis dau­giau elek­tro­ni­kos ga­min­to­jų kon­cen­truo­ja sa­vo dė­me­sį į iš­ma­nie­siems au­to­mo­bi­liams skir­tas tech­no­lo­gi­jas.

Kaip Las Ve­ga­se juo­ka­vo tech­no­lo­gi­jų en­tu­zias­tai, tam­siai­siais au­to­no­mi­nių (sa­va­val­džių) au­to­mo­bi­lių lai­kais – maž­daug prieš dve­jus me­tus – in­ži­nie­riai ir prog­ra­muo­to­jai už­truk­da­vo mė­ne­sių mė­ne­sius, kol ban­do­mų­jų sa­vaei­gių au­to­mo­bi­lių kom­piu­te­riuo­se su­prog­ra­muo­da­vo si­tua­ci­jas, su ku­rio­mis šie ga­li su­si­dur­ti ke­ly­je. Pa­sak tech­no­lo­gi­jų kom­pa­ni­jos „Nvi­dia“ va­do­vo Je­no-Hsu­no Huan­go, dėl nau­jau­sių dirb­ti­nio in­te­lek­to tech­no­lo­gi­jų šian­dien šie pro­ce­sai už­trun­ka vos ke­lias va­lan­das. Par­odo­je bend­ro­vė pri­sta­tė svar­biau­sią CES 2016 ino­va­ci­ją – „Nvi­dia Dri­ve PX 2“, pir­mą­jį au­to­mo­bi­liams skir­tą dirb­ti­nio in­te­lek­to su­per­kom­piu­te­rį.

Keturi FFZERO1 kiekvienam ratui montuojami elektros varikliai pasiekia 1000 arklio galių.

Ava­ri­jų nebebus

Pir­mą­ja ga­min­to­ja, ku­rios au­to­mo­bi­liuo­se ža­da­ma iš­mė­gin­ti „Nvi­dia“ tech­no­lo­gi­ją, taps „Vol­vo“. Šve­di­jos val­džia ne­se­niai pa­lai­mi­no au­to­no­mi­nių ma­ši­nų ban­dy­mus ša­lies ke­liuo­se. „Nvi­dia“ kom­piu­te­ris šiuo me­tu ge­ba at­lik­ti 24 tri­li­jo­nus sa­vai­mi­nio mo­ky­mo­si ope­ra­ci­jų per se­kun­dę. Vaiz­do ka­me­ro­mis, la­ze­ri­niais ir ul­tra­gar­so da­vik­liais tri­ma­tė­je erd­vė­je ap­link au­to­mo­bi­lį ste­bi­ma 36 tūkst. erd­vės taš­kų, in­for­ma­ci­ja at­nau­ji­na­ma 8 kar­tus per se­kun­dę. Moks­lei­vio prieš­pie­čių dė­žu­tės dy­džio pro­ce­so­rius su­ren­ka, iš­ana­li­zuo­ja ir įver­ti­na vi­są in­for­ma­ci­ją, kad au­to­mo­bi­lis be vai­ruo­to­jo ga­lė­tų ju­dė­ti ke­ly­je bet ko­kio­mis są­ly­go­mis.

„Dri­ve PX 2“ yra ke­lio­nės me­tu vei­kian­tis su­per­kom­piu­te­ris, ku­ris sa­vaei­giams au­to­mo­bi­liams pa­dės orien­tuo­tis ke­liuo­se ir bė­gant lai­kui mo­ky­tis nau­do­jant ma­ši­ni­nius al­go­rit­mus. Skai­čiuo­ja­mo­ji „Dri­ve PX 2“ ga­lia – maž­daug to­kia pat kaip 150-ies „Mac­book Pro“, – aiš­ki­no kom­pa­ni­jos „Nvi­dia“ va­do­vas. J.-H. Huan­gas siū­lo „au­to­mo­bi­lių in­ter­ne­to“ idė­ją: kiek­vie­na ma­ši­na, ku­rio­je įreng­tas „Dri­ve PX 2“, ga­li per­duo­ti duo­me­nis į val­dy­mo cen­trą ir pa­dė­ti ki­tiems au­to­mo­bi­liams, tu­rin­tiems šį kom­piu­te­rį, pa­ge­rin­ti vai­ra­vi­mo pa­tir­tį.

„Nvidia“ vadovo rankose – naujiesiems automobiliams skirtas dirbtinio intelekto superkompiuteris.

Au­to­no­mi­nių au­to­mo­bi­lių kū­ri­mas ke­lia rim­tų iš­šū­kių. Ne­svar­bu, ar ma­ši­nų be vai­ruo­to­jo tech­no­lo­gi­ją pri­tai­kant kaip pa­gal­bi­nę bus nau­do­ja­mas įmo­nės „Tes­la“ me­to­das, ar „Goog­le“, no­rint au­to­mo­bi­lį pa­da­ry­ti au­to­no­mi­nį rei­kia la­bai daug skai­čiuo­ja­mo­sios ga­lios.

Be­je, „Tes­la“, nors ofi­cia­liai ne­da­ly­va­vo CES 2016 par­odo­je, pra­kal­bo apie dar vie­ną ne­įti­ki­mą ino­va­ci­ją. Jau da­bar šios ga­min­to­jos die­gia­mos pu­siau au­to­ma­ti­nės tech­no­lo­gi­jos leis­tų aikš­te­lė­je pa­lik­tam au­to­mo­bi­liui pa­čiam at­rie­dė­ti prie lais­vos įkro­vos sto­te­lės, tik jos lai­das tu­rė­tų virs­ti ro­bo­to ran­ka, ku­ri pa­ti pri­jung­tų ma­ši­ną krau­ti ir at­jung­tų.

1000 AG elektromobilis

Ne­įti­ki­mas elek­tri­nių bo­li­dų ga­li­my­bes de­mons­tra­vo JAV įkur­ta ki­nų ka­pi­ta­lo kom­pa­ni­ja „Fa­ra­day Fu­tu­re“. Ji pri­sta­tė vi­siš­kai elek­tri­nio su­pe­rau­to­mo­bi­lio kon­cep­ci­ją, pa­va­din­tą FFZE­RO1. Bend­ro­vės tei­gi­mu, tai ti­kras še­dev­ras, at­sklei­džian­tis šiuo me­tu mak­si­ma­lias au­to­mo­bi­lių ga­li­my­bes. Vos prieš 18 mė­ne­sių įkur­ta „Fa­ra­day Fu­tu­re“ jau pla­nuo­ja, kad už 1 mlrd. JAV do­le­rių prie Las Ve­ga­so sta­tys ga­myk­lą, o per dve­jus me­tus ža­da pa­teik­ti au­to­mo­bi­lį, skir­tą par­duo­ti.

Itin keis­to di­zai­no vien­vie­tis elek­tra va­ro­mas FFZE­RO1 tu­ri net 1000 AG, ga­li va­žiuo­ti iki 321 km/val. grei­čiu, o iki 100 km/val. įsi­bė­gė­ja per ma­žiau nei 3 se­kun­des. Kiek­vie­ną jo ra­tą su­ka at­ski­ras va­rik­lis. Į šį bo­li­dą bus įdieg­ta ir au­to­no­mi­nio vai­ra­vi­mo funk­ci­ja. Pi­lo­tui per spe­cia­lų šal­mą ga­lės bū­ti tie­kia­mas van­duo ir de­guo­nis. Au­to­mo­bi­lio šo­nuo­se esan­tys du „vė­jo tu­ne­liai“, per ku­riuos cir­ku­liuo­ja oras, ma­ži­na pa­sip­rie­ši­ni­mą, taip pat au­ši­na ba­te­ri­jas. Dė­me­sį at­krei­pia ir „NSO li­ni­ja“ – per au­to­mo­bi­lio prie­kį ei­nan­ti LED juo­sta. Nė­ra jo­kių už­pa­ka­li­nio vaiz­do veid­ro­dė­lių – vaiz­das į ekra­nus sa­lo­ne trans­liuo­ja­mas iš ka­me­rų.

„BMW i8 Spyder“ šoninius veidrodėlius pakeitė vaizdo kameros.

Be veid­ro­dė­lių ma­tys plačiau

Apie tai, kad ke­ti­na at­si­sa­ky­ti šo­ni­nių už­pa­ka­li­nio vaiz­do veid­ro­dė­lių, pa­sta­ruo­ju me­tu pra­by­la vis dau­giau ga­min­to­jų. To­kią sa­vo spor­ti­nio elek­tro­mo­bi­lio „i8 Spy­der“ ver­si­ją pa­tei­kė ir BMW. Ja­me šo­ni­nio vaiz­do veid­ro­dė­liai vir­to ka­me­ro­mis, api­man­čio­mis pla­tes­nį ma­ty­mo kam­pą, o vaiz­das trans­liuo­ja­mas į ekra­nu ta­pu­sį už­pa­ka­li­nio vaiz­do veid­ro­dį. Vai­ruo­to­jui ak­tua­liau­sia in­for­ma­ci­ja taip pat pa­tei­kia­ma prie­tai­sų sky­de­lio tri­ma­čio vaiz­do ekra­ne ir kaip vaiz­do pro­jek­ci­ja ant stik­lo. Tiek vai­ruo­to­jas, tiek ke­lei­vis ga­li nau­do­tis net 57 cm įstri­žai­nės cen­tri­nio pul­to ekra­nu.

Ki­ta­me ban­do­ma­ja­me BMW i3 au­to­mo­bi­ly­je pa­de­mons­truo­tas vie­nas su­ma­naus ja­me įreng­tų ka­me­rų pa­nau­do­ji­mo bū­dų. Tai pa­de­da ste­bė­ti au­to­mo­bi­lį aikš­te­lė­je: už­fik­sa­vus ki­tos ma­ši­nos smū­gį į bu­fe­rį ar van­da­liz­mo ak­tą, įjun­gia­mas vaiz­do įra­šy­mas ir me­džia­ga iš kar­to per­duo­da­ma į BMW sa­vi­nin­ko iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną.

Ba­va­rai taip pat pri­sta­tė no­va­to­riš­ką „Air­Touch“ funk­ci­ją – erd­vi­nį ekra­nų val­dy­mą ges­tais. Ekra­nų ju­tik­liai ge­ba fik­suo­ti ne tik ran­kos mos­tus į kai­rę ar de­ši­nę, bet ir pirš­tų ju­de­sius im­ituo­jant pa­si­rink­tų myg­tu­kų spus­te­lė­ji­mą – ekra­no lies­ti ne­rei­kia.

Dar dau­giau ekranų

„Au­di“ nu­spren­dė svei­ka­tos būk­lės ste­bė­ji­mo tech­no­lo­gi­jas per­kel­ti į au­to­mo­bi­lį ir pri­sta­tė nau­ją „Fit Dri­ver“ sis­te­mą. Kar­tu su ant kū­no dė­vi­mu prie­tai­su, pa­vyz­džiui „App­le Watch“ ar „Fit­Bit“, ga­lin­čiu nu­sta­ty­ti žmo­gaus pul­są ar kū­no tem­pe­ra­tū­rą, au­to­mo­bi­lio ju­tik­liai, pa­vyz­džiui, įmon­tuo­ti vai­re ar sau­gos dir­že, ver­ti­na au­to­mo­bi­lį vai­ruo­jan­čio as­mens kvė­pa­vi­mą ir vai­ra­vi­mo sti­lių. Tai­gi au­to­mo­bi­lis ga­li nu­sta­ty­ti vai­ruo­to­jo ne­rvin­gu­mo ir nuo­var­gio ly­gį. Pa­gal su­rink­tą in­for­ma­ci­ją trans­por­to prie­mo­nė sa­va­ran­kiš­kai im­sis vai­ruo­to­jo būk­lės ge­ri­ni­mo veiks­mų: ma­sa­žo, tem­pe­ra­tū­ros ar apš­vie­ti­mo su­re­gu­lia­vi­mo au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne.

„Au­di“ sie­kia par­uoš­ti iš­ma­nią svei­ka­tos būk­lės nu­sta­ty­mo sis­te­mą, ku­rią au­to­no­mi­nis au­to­mo­bi­lis ga­lės pa­nau­do­ti, pri­rei­kus sku­bios me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos, ir iš­kvies­ti me­di­kus.

Ga­min­to­jas taip pat pri­sta­tė „Vir­tua­laus au­to­mo­bi­lio sa­lo­no“ ga­li­my­bes, da­lis ku­rių jau įdieg­tos nau­ja­me A4 mo­de­ly­je, bet dau­giau ga­li­my­bių iš­vy­si­me nau­jau­sia­me A8 sa­lo­ne – į jį bus pri­kai­šio­ti bent trys or­ga­ni­nių kris­ta­lų (OLED) tech­no­lo­gi­jos ekra­nai.

Naujuose „Audi“ limuzinuose ir miesto visureigiuose artimiausiais metais išvysime „Virtualaus salono“ koncepcijos įgyvendinimą.

Tiks­las – 500 ki­lo­me­trų

„Volks­wa­gen“ emi­sa­rai at­ve­žė nau­jos mo­du­li­nės plat­for­mos (MEB), skir­tos elek­tro­mo­bi­liams, pa­grin­du su­kur­tą kon­cep­ci­nį elek­tro­mo­bi­lį BUDD-e. Vi­sais ra­tais va­ro­ma ma­ši­na pa­si­žy­mi 235 kW (317 AG) bend­ros ga­lios elek­tri­niu pa­va­ros me­cha­niz­mu, lei­džian­čiu vie­na aku­mu­lia­to­riaus įkro­va nu­va­žiuo­ti iki 533 ki­lo­me­trų. Nau­jas ri­dos di­di­ni­mo eta­pas bus 500 km vir­ši­jan­tis nuo­to­lis, ir tam sa­vo la­bo­ra­to­ri­jo­se ak­ty­viai ren­gia­si dau­ge­lis di­džiau­sių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų.

Ki­tas eks­po­na­tas – elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen e-Golf Touch“, ku­ria­me įdieg­ta mo­der­ni au­to­mo­bi­li­nių in­for­ma­ci­nių pra­mo­gų sis­te­ma. Ją su­da­ro di­des­ni dau­gia­funk­ciai ekra­nai ir nau­ja val­dy­mo są­sa­ja su ges­tų val­dy­mo funk­ci­ja. Dau­ge­lis šios sis­te­mos ele­men­tų ar­ti­miau­siais me­tais bus įreng­ti se­ri­ji­nės ga­my­bos „Volks­wa­gen“ au­to­mo­bi­liuo­se ir elek­tro­mo­bi­liuo­se.

Ki­ti di­die­ji ga­min­to­jai kur kas dau­giau dė­me­sio sky­rė au­to­no­mi­nėms au­to­mo­bi­lio val­dy­mo funk­ci­joms. „Re­nault-Nis­san“ pra­ne­šė, kad iki 2020 me­tų pri­sta­tys bent 20 nau­jų mo­de­lių, tu­rin­čių įvai­raus ly­gio sa­va­val­des funk­ci­jas. KIA, ban­džiu­si pa­si­gir­ti, jog vi­siš­kai au­to­no­mi­nį au­to­mo­bi­lį pa­ga­mins iki 2030-ųjų, bu­vo pri­vers­ta šiek tiek nu­raus­ti – kai ku­rie kon­ku­ren­tai tai ke­ti­na pa­da­ry­ti dar šį de­šimt­me­tį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami