Išmanusis kompaktas

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-03-01 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-03-01 06:00
EPA leidžia ankštoje erdvėje automatiniu būdu priparkuoti "Renault Megane" tiesiog milimetrų tikslumu.   Arnoldo Ivanausko nuotrauka
Pra­ėju­sią sa­vai­tę „Re­nault“ ga­min­to­jas Lie­tu­vo­je pri­sta­tė nau­ją­jį „Re­nault Me­ga­ne“. Kom­pak­tiš­ka­sis pra­ncū­zų au­to­mo­bi­liu­kas vai­ruo­to­jus tu­rė­tų ma­lo­niai nu­ste­bin­ti tech­no­lo­gi­jų, bū­din­gų aukš­tes­nės kla­sės ma­ši­noms, gau­sa.

Pa­sak „Re­nault“ at­sto­vų, toks di­de­lis tech­no­lo­gi­jų rin­ki­nys yra uni­ka­lus kom­pak­ti­nių au­to­mo­bi­lių seg­men­te. Pir­miau­sia kal­ba­ma apie spal­vi­nį akių ly­gio ekra­ną ant prie­ki­nio „Re­nault Me­ga­ne“ stik­lo, prie­tai­sų sky­dą su kon­fi­gū­ruo­ja­mu sep­ty­nių co­lių plo­nu spal­vo­tu tran­zis­to­riaus (TFT) ekra­nu ir dviem „R-Link 2“ dau­gia­ly­pės ter­pės plan­še­tės for­ma­tais (sep­ty­nių co­lių ho­ri­zon­ta­laus ar­ba 8,7 co­lio ver­ti­ka­laus for­ma­to), taip pat – „Mul­ti-Sen­se“ ir „4Con­trol“ sis­te­mas.

Iš­ma­nie­ji pagalbininkai

Vai­ruo­to­jui pa­de­da ir dau­gy­bė pa­gal­bi­nių sis­te­mų, ku­rios dar ne­se­niai bu­vo prie­ina­mos tik aukš­tes­nės kla­sės au­to­mo­bi­lių val­dy­to­jams. Pa­vyz­džiui, ak­ty­vio­ji ava­ri­nio stab­dy­mo sis­te­ma (AEBS) įsi­jun­gia va­žiuo­jant 30–140 km/val. grei­čiu ir įspė­ja vai­ruo­to­ją apie su­si­dū­ri­mo su prie­ky­je va­žiuo­jan­čia trans­por­to prie­mo­ne ri­zi­kas. Jei vai­ruo­to­jas ne­rea­guo­ja ar­ba rea­guo­ja ne­pa­kan­ka­mai, au­to­ma­tiš­kai įjun­gia­mi stab­džiai sie­kiant iš­veng­ti su­si­dū­ri­mo.

Įspė­ji­mo apie iš­va­žia­vi­mą iš juo­stos sis­te­ma (LDW) pra­de­da veik­ti va­žiuo­jant di­des­niu nei 70 km/val. grei­čiu ir įspė­ja vai­ruo­to­ją, jei au­to­mo­bi­lis ke­ly­je ker­ta iš­ti­si­nę ar­ba punk­ty­ri­nę bal­tą li­ni­ją. Ši tech­no­lo­gi­ja sau­go, kad vai­ruo­to­jas ne­nu­va­žiuo­tų nuo ke­lio.

Ta­čiau di­džiau­sią įspū­dį da­ro au­to­ma­ti­nė au­to­mo­bi­lio sta­ty­mo sis­te­ma „Ea­sy Park As­sist“ (EPA). Per nau­jo­jo „Re­nault Me­ga­ne“ pri­sta­ty­mą žur­na­lis­tams bu­vo su­teik­ta pro­ga su­si­pa­žin­ti su EPA.

Vai­ras su­kio­jo­si pats

EPA vei­kia va­žiuo­jant iki 30 km/h grei­čiu. Anks­čiau ne­su­si­dū­ru­siems su pa­na­šio­mis sis­te­mo­mis be pa­gal­bos iš ša­lies perp­ras­ti ją ga­li bū­ti su­nku. Dėl to ban­dant sis­te­mą ša­lia žur­na­lis­to sė­dė­jo „Lau­tra Mo­tors“ ins­truk­to­rius.

EPA iš­ties pa­de­da sau­giau par­kuo­tis tarp dvie­jų au­to­mo­bi­lių į to­kį ankš­tą tar­pą, jog, at­ro­dy­tų, čia nė­ra kur ir obuo­liui nu­kris­ti. „Re­nault Me­ga­ne“ sis­te­ma au­to­ma­ti­niu bū­du pa­de­da ir iš­va­žiuo­ti iš ankš­tos par­ka­vi­mo vie­tos.

Pir­miau­sia įspė­ja­ma, kad pra­dė­jus veik­ti sis­te­mai rei­kia pa­mirš­ti apie vai­rą, nes vos jį pri­lie­tus au­to­ma­ti­ka nu­sto­ja veik­ti. An­tra, prie au­to­mo­bi­lių, tarp ku­rių sta­ty­si sa­vo „Re­nault Me­ga­ne“, pri­va­lai pri­va­žiuo­ti ma­žu at­stu­mu, kad kom­piu­te­rio ekra­ne už­si­deg­tų rai­dė „P“. Po to įjun­gi at­bu­li­nę pa­va­rą ir po­sū­kio sig­na­lą. Jei ma­ši­ną par­kuo­ji at­bu­li­ne ei­ga – de­ši­nės pu­sės, jei iš­va­žiuo­ji – kai­rės. Li­ku­sį dar­bą už ta­ve at­lie­ka elek­tro­ni­ka. Tie­sa, par­ka­vi­mo grei­tį ir ri­bas nau­do­da­mas stab­džio pa­mi­ną ir to­liau ga­li re­gu­liuo­ti.

Įdo­mu bu­vo ste­bė­ti au­to­ma­ti­kos su­kio­ja­mą vai­rą. Gal­būt taip at­ro­do ir sa­va­ran­kiš­kai ga­lin­čios va­žiuo­ti ma­ši­nos, ku­rio­se vai­ruo­to­jas yra tik­tai ste­bė­to­jas? Aki­vaiz­du, kad par­kuo­jant ma­ši­ną EPA pa­dės iš­veng­ti dau­ge­lio ne­rei­ka­lin­gų kon­tak­tų tarp ma­ši­nų, ku­rios ava­ri­jos kal­ti­nin­kui virs­ta nuo­sto­liais.

Tau­pu­mo viliotinis

Nau­jo­jo „Re­nault Me­ga­ne“ ra­tus va­ro pen­ki ben­zi­ni­niai 1,6 l – 2 l va­rik­liai, ku­rių pa­jė­gu­mas svy­ruo­ja nuo 100 AG iki 205 AG, taip pat – 5 dy­ze­liai (1,5 l ir 1,6 l dar­bi­nio tū­rio), tu­rin­tys nuo 90 AG iki 165 AG.

Ga­lin­giau­sia au­to­mo­bi­lio ver­si­ja su ben­zi­ni­niu 2 l ir 205 AG mo­to­ru iki 100 km/h ga­li įsi­bė­gė­ti vos per 7,1 se­kun­dės ir va­žiuo­ti di­džiau­siu 230 km/h grei­čiu. Ga­lin­giau­sio 1,6 l ir 165 AG dy­ze­liu va­ro­mo „Re­nault Me­ga­ne“ di­na­mi­niai duo­me­nys kuk­les­ni – ati­tin­ka­mai ly­gūs 10 se­kun­džių ir 198 km/h. Už­tat ši ver­si­ja ga­li pa­siek­ti net 380 Nm su­ki­mo mo­men­tą, kas už­ti­kri­na kom­for­ta­bi­lų va­žia­vi­mą.

Ta­čiau la­biau­siai vai­ruo­to­jams tu­rė­tų pa­tik­ti „Re­nault Me­ga­ne“ tau­pu­mas. Dy­ze­li­nių jo ver­si­jų de­ga­lų są­nau­dos svy­ruo­ja vos nuo 3,3 iki 4 l/100 km, ben­zi­ni­nių – nuo 5,3 iki 6 l/100 km.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Ry­tų Ang­li­jo­je įsi­kū­ręs Pe­ter­bo­rough jau ne vie­nus me­tus at­si­du­ria Lie­tu­vos mu­zi­kan­tų gas­tro­lių są­ra­šuo­se, pra­de­dant And­riu­mi Ma­mon­to­vu ir bai­giant le­gen­di­ne gru­pe „Ron­do“. Šiemet šis mies­tas [...]
Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nė pik­ti­na­si ke­ti­ni­mais Vil­niaus se­na­mies­ty­je plė­to­ti abe­jo­ti­nus vers­lo pro­jek­tus, pri­si­den­gus is­to­ri­nės Di­džio­sios si­na­go­gos var­du. LŽB pra­ne­šė at­si­ri­bo­jan­ti [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Du penk­ta­da­liai ar­ba 40 proc. lie­tu­vių yra svars­tę pra­dė­ti nuo­sa­vą vers­lą, ro­do „Swed­bank“ Fi­nan­sų ins­ti­tu­to už­sa­ky­mu at­lik­ta Bal­ti­jos ša­lių apk­lau­sa apie pa­pil­do­mas pa­ja­mas.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami