Išmetamųjų dujų filtrai - iš krabų kiautų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-15 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-15 06:00
Naują filtravimo įrenginį FTMC mokslininkai laboratorijoje sėkmingai išbandė su benzininiais ir dyzeliniais automobiliais. FTMC nuotrauka
Bend­rai be­si­dar­buo­jan­ti Lie­tu­vos ir Len­ki­jos moks­li­nin­kų bei vers­li­nin­kų ko­man­da sie­kia au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mų­jų du­jų sis­te­mų ga­my­bos rin­ko­je pri­tai­ky­ti nau­ją iš­ra­di­mą. Nors di­die­ji au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai ski­ria mi­li­jar­dus nau­joms ža­lio­sioms tech­no­lo­gi­joms kur­ti, to­bu­ly­bės pa­ieš­kos yra ne­si­bai­gian­čios, o prog­re­sas ga­mi­nant iš­me­ta­mų­jų du­jų va­ly­mo sis­te­mas nė­ra stul­bi­na­mas.

Vil­niu­je įsi­kū­ru­sio Fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tro (FTMC) Ap­lin­ko­ty­ros sky­riaus moks­li­nin­kai, bend­ra­dar­biau­da­mi su iš­me­ta­mų­jų du­jų fil­tra­vi­mo įren­gi­nius ga­mi­nan­čia Len­ki­jos bend­ro­ve “AWG Po­lo­nez” ir jos at­sto­vais Lie­tu­vo­je „AWG Ka­ta­li­za­tor Group“, su­kū­rė tech­no­lo­gi­ją, ku­ri op­ti­mi­zuo­ja au­to­mo­bi­lio iš­me­ti­mo sis­te­mą.

Pri­tai­kius pa­žan­gias ae­ro­zo­li­nes, che­mi­nes, la­ze­ri­nes ir na­noin­ži­ne­ri­jos tech­no­lo­gi­jas, pa­ten­tuo­tas nau­jas au­to­mo­bi­lio iš­me­ta­mų­jų du­jų fil­tro pro­to­ti­pas, ku­ris dau­ge­liu as­pek­tų pa­žan­ges­nis už šiuo me­tu trans­por­to prie­mo­nė­se įren­gia­mus ka­ta­li­za­to­rius ir suo­džių bei kie­tų­jų da­le­lių (DPF/FAP) fil­trus. Lie­tu­vių moks­li­nin­kų iš­ra­di­mas su­ma­ži­na ae­ro­zo­lio da­le­lių kie­kį ir efek­ty­viai su­ge­ria dau­ge­lį or­ga­ni­nių ter­ša­lų bei su­nkių­jų me­ta­lų, esan­čių au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mo­sio­se du­jo­se.

„Bend­ra­dar­biau­da­mi su Len­ki­jos bend­ro­ve su­kū­rė­me ma­si­nei ga­my­bai skir­tą pro­duk­tą, ku­ris ga­lė­tų tap­ti pi­ges­ne ir efek­ty­ves­ne al­ter­na­ty­va šiuo me­tu tai­ko­moms tech­no­lo­gi­joms. Mū­sų su­kur­tas fil­tras ko­ky­biš­kiau su­gau­do kenks­min­gas da­le­les nei šiuo me­tu nau­do­ja­mi ke­ra­mi­nio pa­grin­do fil­trai bei vie­nin­te­lis rin­ko­je iš­va­lo kenks­min­gas or­ga­ni­nes du­jas. Tech­no­lo­gi­ja šiuo me­tu jau pa­ten­tuo­ta. Ty­ri­mas ne­bu­vo at­lik­tas tik moks­lo la­bui, vis­kas rea­lu – pir­mo­sios ban­do­mo­sios par­ti­jos bus pa­ga­min­tos Len­ki­jo­je įsi­kū­ru­sio­je ga­myk­lo­je”, - pa­žy­mė­jo FTMC Ap­lin­ko­ty­ros sky­riaus ve­dė­jas Vid­man­tas Ule­vi­čius.

At­ei­ty­je - pa­kai­ta­las katalizatoriams

Nau­jas fil­tra­vi­mo įren­gi­nys bu­vo tes­tuo­tas su ben­zi­ni­niais ir dy­ze­li­niais au­to­mo­bi­liais. Gau­ti re­zul­ta­tai pa­tvir­ti­no, kad va­lant orą fe­no­lių, diok­si­nų, ben­ze­no, to­lue­no ir ki­tų kenks­min­gų me­džia­gų su­rin­ki­mo efek­ty­vu­mas sie­kia 50–90 proc., su­nkių­jų me­ta­lų – 70 proc., o kie­to­sios da­le­lės pa­ša­li­na­mos net 95 proc. efek­ty­vu­mu. Tuo me­tu šiuo­lai­ki­nės au­to­mo­bi­lių ter­ša­lų pa­te­ki­mo į ap­lin­ką ma­ži­ni­mo tech­no­lo­gi­jos au­to­mo­bi­lio iš­me­ti­mo sis­te­mo­je su­lai­ko tik ang­lies mo­nok­si­do, azo­to ok­si­do bei ang­lia­van­de­nių pa­pil­do­mos ok­si­da­ci­jos ir ae­ro­zo­lio da­le­les. Taip su­ma­ži­na­ma jų kon­cen­tra­ci­ja, ta­čiau su­nkie­ji kenks­min­gi aro­ma­ti­niai ang­lia­van­de­ni­liai ir su­nkie­ji me­ta­lai pa­ten­ka į at­mos­fe­rą. Nau­jas fil­tra­vi­mo įren­gi­nys šią prob­le­mą iš­spren­džia ge­ro­kai su­ma­žin­da­mas au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mų­jų ter­ša­lų pa­te­ki­mą į ap­lin­ką.

„Kur­da­mi nau­ją fil­tra­vi­mo įren­gi­nio tech­no­lo­gi­ją pa­nau­do­jo­me iš­skir­ti­nių sa­vy­bių tu­rin­tį bio­sor­ben­tą – chi­to­za­ną, ku­ris gau­na­mas iš žu­vų per­dir­bi­mo pra­mo­nės at­lie­kų – kra­bų ir kre­ve­čių kiau­tų. Ši me­džia­ga pa­si­žy­mi uni­ka­lio­mis sa­vy­bė­mis: bio­lo­gi­niu su­de­ri­na­mu­mu, su­iri­mu, ne­tok­siš­ku­mu, mi­kro­bio­lo­gi­niu ak­ty­vu­mu ir ki­to­mis. Iš­skir­ti­nė jos sa­vy­bė – se­lek­ty­vu­mas, nes su­ge­ria­mos tik gy­vie­siems or­ga­niz­mams kenks­min­gos me­džia­gos, o į ne­pa­vo­jin­gus jun­gi­nius „ne­rea­guo­ja­ma“, – apie tech­no­lo­gi­jos kū­ri­mą pa­sa­ko­jo pro­jek­te da­ly­va­vęs FTMC dir­ban­tis dr. Gen­ri­kas Mor­das.

FTMC moks­li­nin­kų su­kur­ta­me fil­tra­vi­mo įren­gi­ny­je iš­me­ta­mo­sios du­jos yra spe­cia­liai at­šal­do­mos, pa­da­li­ja­mos į srau­tus ir va­lo­mos. Iš­va­ly­tas oras ga­li bū­ti grą­ži­na­mas at­gal į au­to­mo­bi­lio de­gi­mo va­rik­lį, nes che­mi­nių reak­ci­jų me­tu iš chi­to­za­no iš­sis­ki­ria de­guo­nis, ku­ris rei­ka­lin­gas de­ga­lams deg­ti. Dėl šių sa­vy­bių ir dėl ma­žos įren­gi­nio sa­vi­kai­nos su­kons­truo­tas fil­tra­vi­mo įren­gi­nys jau da­bar ga­li bū­ti die­gia­mas į au­to­mo­bi­lio iš­me­ti­mo sis­te­mas dus­lin­tu­vo da­ly­je po ka­ta­li­za­to­riu­mi, o at­ei­ty­je pa­na­šūs įren­gi­niai ga­lės vi­sai pa­keis­ti šiuo me­tu nau­do­ja­mus ka­ta­li­za­to­rius.

Svar­bu ir tai, kad įren­gi­ny­je nau­do­ja­ma me­džia­ga ga­li re­ge­ne­ruo­tis (2–3 kar­tus), tad iš jos pa­ga­min­tas fil­tra­vi­mo įren­gi­nys au­to­mo­bi­liams pa­si­žy­mi eko­no­miš­ku­mu. Ši me­džia­ga at­nau­ji­na­ma kei­čiant au­to­mo­bi­lio te­pa­lus.

Pa­sau­ly­je šiuo me­tu nė­ra to­kio ti­po au­to­mo­bi­lio iš­me­ta­mų­jų du­jų fil­tra­vi­mo įren­gi­nio. FTMC moks­li­nin­kų su­kur­tas įren­gi­nys jau pa­ten­tuo­tas, o Len­ki­jos bend­ro­vė „AWG Po­lo­nez“ pla­nuo­ja šių įren­gi­nių ban­do­mo­sios se­ri­jos ga­my­bą.

Su­kur­ta­sis įren­gi­nys ga­li bū­ti pri­tai­ko­mas ir va­lant pa­tal­pų orą. Mat ja­me nau­do­ja­mas bio­sor­ben­tas pa­si­žy­mi an­ti­sep­ti­nė­mis sa­vy­bė­mis bei che­mi­niu sorb­ci­niu se­lek­ty­vu­mu. Iš pa­tal­pų pa­ša­li­na­mi kan­ce­ro­ge­ni­niai ang­lia­van­de­niai, kenks­min­gos na­no­da­le­lės, su­nkie­ji me­ta­lai, bak­te­ri­jos ir gry­be­liai. Tai ypač ak­tua­lu ge­ri­nant oro ko­ky­bę pa­tal­po­se, ku­rio­se žmo­nės pra­lei­džia dau­giau nei 80 proc. lai­ko.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami