Išmetamųjų dujų kare kirto ir prancūzams

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-12-01 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-12-01 06:00
Aštuonis testo ciklus su „Renault Espace“ (1,6 dCi varikliu) atlikusių Berno gamtos mokslų universiteto tyrėjų teigimu, azoto oksidų emisijos „Euro 6“ standartą kaskart viršijo nuo 13 iki 25 kartų. „Auto Motor und Sport“ nuotraukos
Į skan­da­lą dėl dy­ze­li­nių au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mų azo­to ok­si­dų (NOx) duo­me­nų klas­to­ji­mo įsi­vė­lęs „Volks­wa­gen“ kon­cer­nas tu­ri ir ki­tų prob­le­mų – prieš ke­le­tą sa­vai­čių VW bo­sai pu­se lū­pų pri­pa­ži­no, jog dau­giau nei 800 tūkst. pa­sta­rai­siais me­tais par­duo­tų au­to­mo­bi­lių taip pat iš­me­ta į ap­lin­ką per daug ang­lies diok­si­do (CO2) bei ge­ro­kai vir­ši­ja ofi­cia­liai ga­min­to­jo dek­la­ruo­ja­mas vi­du­ti­nes de­ga­lų są­nau­das.

Kaip pra­ne­ša Vo­kie­ti­jos sa­vai­traš­tis „Bild am Sonn­tag“, dėl skan­da­lo spa­lį at­sis­ta­ty­di­nęs „Volks­wa­gen“ va­do­vas Mar­ti­nas Win­ter­kor­nas šį pa­va­sa­rį iš rin­kos nu­spren­dė at­šauk­ti nau­ją „Volks­wa­gen Po­lo TDI Blue­Mo­tion“ mo­de­lį, kai jį įsi­gi­ję vai­ruo­to­jai kom­pa­ni­ją už­ver­tė skun­dais dėl ge­ro­kai (ne ma­žiau nei 18 proc.) nuo ofi­cia­lių be­sis­ki­rian­čių ti­krų­jų de­ga­lų są­nau­dų. Tie­sa, ga­min­to­jas tuo­met vie­šai įvar­di­jo, jog „Volks­wa­gen Po­lo“ iš vi­sų Eu­ro­pos rin­kų yra at­šau­kia­mas dėl per men­kos pa­klau­sos. Pa­ste­bi­mi ir kai ku­rių ki­tų mo­de­lių ana­lo­giš­ki ne­ati­ti­ki­mai.

Tyrimą atlikusi aplinkosaugos lobistų grupė ragina iš esmės peržiūrėti naujų automobilių modelio testavimo sistemą Europoje - dabar, anot jų, laboratorijos ir gamintojai pernelyg glaudžiai susiję.

Pra­ncū­zai nepripažįsta

Vei­kiau­siai kon­cer­nas „Volks­wa­gen Group“ nė­ra pa­ten­kin­tas, kad dėl ne ma­žiau nei 9 mlrd. eu­rų ga­lin­čio kai­nuo­ti skan­da­lo jis bus vie­nin­te­lis au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės nuo­dė­mių at­pir­ki­mo ožys. Vo­kie­ti­jos ap­lin­ko­sau­gos lo­bis­tų gru­pė „Deuts­che Um­welt­hil­fe“ (DUH) pra­ne­šė, jog Ber­no (Švei­ca­ri­ja) gam­tos moks­lų uni­ver­si­te­to la­bo­ra­to­ri­jo­se tes­tuo­to nau­jo „Re­nault Es­pa­ce“ kro­so­ve­rio, tu­rin­čio 1,6 li­tro dCi dy­ze­li­nį va­rik­lį, azo­to ok­si­dų iš­me­ti­mas vir­ši­jo „Eu­ro 6“ stan­dar­tą iki 25 kar­tų.

Ap­lin­ko­sau­gos gru­pės tei­gi­mu, „Es­pa­ce“ šil­tu va­rik­liu pa­gal eu­ro­pi­nę NEDC me­to­do­lo­gi­ją bu­vo tes­tuo­ja­mas aš­tuo­nis kar­tus – tiek la­bo­ra­to­ri­jo­je, tiek ir ke­ly­je – ir vi­sais at­ve­jais iš­me­ta­mų NOx kie­kis smar­kiai vir­ši­jo „Eu­ro 6“ stan­dar­to nor­mas.

„Kaip jau iš­dės­tė­me anks­čiau, „Re­nault“ dar kar­tą pa­ti­ki­na, jog „Es­pa­ce“ ati­tin­ka vi­sas nor­mas, kaip ir ki­ti mū­sų au­to­mo­bi­liai, – gy­nė­si „Re­nault“ kor­po­ra­ty­vi­nių ry­šių va­do­vas Bru­no Mo­reau. – Tes­ta­vi­mo pro­ce­dū­ros, ku­rias nau­do­ja Ber­no uni­ver­si­te­tas, ne­vi­siš­kai ati­tin­ka eu­ro­pi­nius stan­dar­tus. At­lik­tų tes­tų re­zul­ta­tai ro­do di­de­lius svy­ra­vi­mus, ku­riuos įver­ti­nant rei­kia at­lik­ti pa­pil­do­mų ma­ta­vi­mų. Ban­dy­si­me perp­ras­ti šių tes­tų re­zul­ta­tus. Ta­čiau, 2015-ųjų rugp­jū­tį ne­prik­lau­so­mo Vo­kie­ti­jos ins­ti­tu­to ADAC at­lik­tu ver­ti­ni­mu, „Es­pa­ce“ mo­de­lis ati­tin­ka vi­sus rei­ka­la­vi­mus.“

Siū­lo keis­ti sistemą

DUH pa­vie­šin­ta „Es­pa­ce“ ty­ri­mų at­as­kai­ta ke­lia pa­pil­do­mų rai­bu­lių ne­nu­rims­tan­čia­me dy­ze­li­nių au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mų­jų du­jų ro­dik­lių klas­to­ji­mo skan­da­le. Ši ap­lin­ko­sau­gos lo­bis­tų gru­pė kar­tu pa­tei­kė siū­ly­mą re­for­muo­ti eu­ro­pi­nę nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­lio tes­ta­vi­mo ir ap­ro­ba­vi­mo sis­te­mą, nes, pa­sak DUH, šian­dien tes­tus at­lie­kan­čios la­bo­ra­to­ri­jos yra per daug glau­džiai su­si­ju­sios su ga­min­to­jais.

„Neį­ti­kė­ti­na, kad va­di­na­mie­ji mo­der­nūs dy­ze­li­niai au­to­mo­bi­liai, taip ter­šian­tys orą, šian­dien va­ži­nė­ja mū­sų ke­liais“, – sa­kė DUH gru­pės at­sto­vas Axe­lis Fried­ri­chas, ku­ris taip pat yra vie­nas iš Va­šing­to­ne (JAV) įsi­kū­ru­sios Tarp­tau­ti­nės šva­raus trans­por­to ta­ry­bos va­do­vų. Ši gru­pė va­do­va­vo ty­ri­mui, ga­liau­siai at­sklei­du­siam „Volks­wa­gen“ au­to­mo­bi­liuo­se su­mon­tuo­tą emi­si­jų ro­dik­lių klas­to­ji­mo įran­gą.

Pa­tvir­ti­no, kaip taisys

Iš skan­da­lo be­si­ka­pa­no­jan­ti „Volks­wa­gen Group“ Vo­kie­ti­jos fe­de­ra­li­nei au­to­trans­por­to ži­ny­bai (KBA) pri­sta­tė EA 189 mo­de­lio 1,6 ir 2,0 l dar­bi­nio tū­rio dy­ze­li­nių va­rik­lių tar­šos par­ame­trų ati­tai­sy­mo tech­ni­nes prie­mo­nes. Kaip skel­bia­ma ga­min­to­jo pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai, mi­nė­tos ko­rek­ci­nės prie­mo­nės pa­ša­li­na dau­ge­lio prob­le­mi­nių au­to­mo­bi­lių tu­ri­mus tar­šos par­ame­trų ne­ati­ti­ki­mus.

Ga­min­to­jo tei­gi­mu, pri­tai­kius mi­nė­tas tech­ni­nes prie­mo­nes au­to­mo­bi­liai ati­tiks šiuo me­tu ga­lio­jan­čius tar­šos stan­dar­tus. Ti­ki­ma­si, kad 1,2 l dar­bi­nio tū­rio va­rik­liams skir­tas prob­le­mos spren­di­mas Vo­kie­ti­jos KBA bus pa­teik­tas pa­tvir­tin­ti vė­liau, iki mė­ne­sio pa­bai­gos, ir šiuo at­ve­ju už­teks tik prog­ra­mi­nės įran­gos at­nau­ji­ni­mo.

Vi­sos kon­cer­no jau pa­teik­tos tech­ni­nės prie­mo­nės bu­vo kruopš­čiai iš­ana­li­zuo­tos Vo­kie­ti­jos KBA spe­cia­lis­tų ir ga­vo pa­tvir­ti­ni­mą. Tai reiš­kia, kad jau ta­po aiš­ku, ka­da ir kaip bus iš­spręs­tos dau­ge­lio prob­le­mi­nių au­to­mo­bi­lių bė­dos: 1,6 li­tro dar­bo tū­rio EA 189 va­rik­liuo­se prieš­ais oro ma­sės ju­tik­lį bus įmon­tuo­tas srau­to kei­tik­lis (pla­nuo­ja­ma, kad dar­bas už­truks ne il­giau kaip vie­ną va­lan­dą), o 2 li­trų dar­bi­nio tū­rio va­rik­liams bus at­nau­jin­ta prog­ra­mi­nė įran­ga (už­truks maž­daug pu­sę va­lan­dos).

Tin­ka ne visiems

Ga­min­to­jo tei­gi­mu, su­kur­tos prob­le­mų spren­di­mo bū­dai – ga­na pa­lan­kūs klien­tams ir rei­ka­lau­ja ste­bė­ti­nai ne­di­de­lių ap­si­lan­ky­mo ser­vi­se lai­ko są­nau­dų. Vi­sa tai pa­siek­ta mi­ni­ma­lio­mis prie­mo­nė­mis ko­re­guo­jant va­rik­lio kons­truk­ci­ją ir re­gu­liuo­jant oro cir­ku­lia­ci­ją va­rik­ly­je val­dan­čią prog­ra­mi­nę įran­gą.

Nors su­kur­tas ir jau ap­ro­buo­tas, šis tech­ni­nis spren­di­mas bus dar to­bu­li­na­mas, kad ga­lio­jan­tys tar­šos par­ame­trai bū­tų pa­sie­kia­mi be­są­ly­giš­kai vi­sais at­ve­jais ir ne­da­ry­tų jo­kios ne­igia­mos įta­kos va­rik­lio ga­liai ir de­ga­lų są­nau­doms. Ta­čiau ga­min­to­jas pri­pa­ži­no, jog šių tiks­lų kol kas pa­vyks­ta pa­siek­ti ne su vi­sais prob­le­mi­niais au­to­mo­bi­lių mo­de­liais.

Nau­do­jan­tis Vo­kie­ti­jos KBA pa­tvir­tin­to­mis tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis, šiuo me­tu ku­ria­mos rea­lios ser­vi­so pa­slau­gos, ku­rios bus pri­tai­ky­tos vi­so­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių rin­ko­se. Sie­kia­ma, kad jau 2016 me­tų sau­sį bū­tų ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti at­šau­ki­mo kam­pa­ni­ją, per ku­rią bū­tų tech­niš­kai pa­ko­re­guo­ti pir­mie­ji au­to­mo­bi­liai. Ver­ti­nant iš šian­die­nos po­zi­ci­jų, pa­gal va­rik­lius ir mo­de­lius su­skirs­ty­tos at­šau­ki­mo kam­pa­ni­jos tu­rė­tų vyk­ti vi­sus 2016-uo­sius ka­len­do­ri­nius me­tus.

Ruo­šia­si ir ki­ti

Kol au­to­mo­bi­lis bus ser­vi­se, „Volks­wa­gen“ įsi­pa­rei­go­ja vi­siems klien­tams ne­mo­ka­mai pa­siū­ly­ti ati­tin­ka­mus pa­kai­ti­nius mo­bi­lu­mo spren­di­mus. Jau nuo spa­lio pra­džios vi­si „Volks­wa­gen“ klien­tai tu­ri ga­li­my­bę pa­si­ti­krin­ti, ar jų au­to­mo­bi­lis yra prob­le­mi­nis. Tai at­lik­ti ga­li­ma „Volks­wa­gen“ ga­min­to­jo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, įve­dus au­to­mo­bi­lio VIN ko­dą.

Vi­sos ki­tos „Volks­wa­gen“ kon­cer­no mar­kės – „Au­di“, SEAT, „Ško­da“ ir „Volks­wa­gen“ ko­mer­ci­nis trans­por­tas – taip pat pla­nuo­ja prob­le­mi­nių va­rik­lių ko­re­ga­vi­mo prie­mo­nes, ku­rios bus at­lie­ka­mos pa­gal anks­čiau mi­nė­tą me­to­di­ką.

Be to, iki 2016 me­tų gruo­džio 31 die­nos „Volks­wa­gen AG“ su­si­lai­ko nuo tei­sės ri­bo­ti bet ko­kias ga­ran­ti­nes pre­ten­zi­jas, su­si­ju­sias su EA 189 va­rik­liuo­se esan­čia prog­ra­mi­ne įran­ga, su są­ly­ga, kad nė­ra pra­leis­tas šių ga­ran­ti­nių pre­ten­zi­jų tei­ki­mo ter­mi­nas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Algis  213.252.196.2 2015-12-01 14:26:27
Manau dauguma tu gamintuju nesamoniu prideklarave, tik va vokieciai labai smarkiai Amerikos rinka eme tai gavo pirdon. O jei jau ryskina tai tegul visus. Gal baigsis tie nerealus svaigimai apie ismetimus ir kuro sanaudas.
0 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami