Išmokė taksi kviesti naujoviškai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-29 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-29 06:00
Išmaniojo telefono programėlės pagalba taksi galima išsikviesti greičiau. „Youtube.com“ stopkadras
Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų gy­ven­to­jai tak­si vis daž­niau kvie­čia ne skam­bin­da­mi te­le­fo­nu, o nau­do­da­mie­si in­ter­ne­tu ar­ba iš­ma­nio­jo te­le­fo­no prog­ra­mė­lė­mis (ap­li­ka­ci­jo­mis).

Ne­suk­ly­si­me, jei šiuo me­tu po­pu­lia­riau­sia Lie­tu­vo­je tak­si iš­kvie­ti­mui skir­ta prog­ra­mė­le įvar­din­si­me vil­nie­čių bend­ro­vės „O­ryo“ su­kur­tą „e­Tak­si“ spren­di­mą. Kaip LŽ tei­gė šio spren­di­mo su­ma­ny­to­jas bend­ro­vės di­rek­to­rius And­rius Nor­kai­tis, „e­Tak­si“ sis­te­mos su­kur­ta ver­tė per mė­ne­sį ge­ne­ruo­ja dau­giau kaip 500 tūkst. li­tų apy­var­tą tak­si rin­ko­je, per sis­te­mą jau su­lauk­ta dau­giau kaip 500 tūkst. tak­si už­sa­ky­mų.

Jei do­mi­tės įvy­kiais už Lie­tu­vos ri­bų, gal­būt gir­dė­jo­te, kad šios va­sa­ros pra­džio­je per Eu­ro­pos did­mies­čius nu­vil­ni­jo li­cen­ci­juo­tų tak­si vai­ruo­to­jų pro­tes­tų ban­ga. Su­ki­lę ve­žė­jai rei­ka­la­vo, kad bū­tų užd­raus­ta iš JAV į Eu­ro­pą at­ke­lia­vu­si ir žai­biš­kai iš­po­pu­lia­rė­ju­si prog­ra­mė­lė „U­ber“, ku­rios pa­gal­ba... tak­si vai­ruo­to­ju ga­li tap­ti kiek­vie­nas tu­rin­tis au­to­mo­bi­lį. Ne­le­ga­lūs tak­si vai­ruo­to­jai yra dau­ge­lio Eu­ro­pos ša­lių prob­le­ma. Su še­šė­li­niais ve­žė­jais ko­vo­ja ir Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė bei ki­ti mies­tai.

„Nors sa­vo tech­no­lo­gi­niais spren­di­mais ir pa­skir­ti­mi esa­me pa­na­šūs į „U­ber“, ta­čiau, siek­da­mi skaid­ru­mo, dir­ba­me tik su li­cen­ci­juo­tais tak­si vai­ruo­to­jais ir įmo­nė­mis. Ke­lei­viai mū­sų pa­slau­go­mis ga­li nau­do­tis ne­mo­ka­mai. Dau­giau­siai var­to­to­jų tu­ri­me sos­ti­nė­je, ki­tuo­se mies­tuo­se pa­slau­gos po­pu­lia­ru­mas pa­ma­žu įgau­na pa­grei­tį. Mū­sų su­kur­tu spren­di­mu no­riai nau­do­ja­si ne tik ke­lei­viai, bet ir da­lis įmo­nių bei in­di­vi­dua­lią veik­lą vyk­dan­čių vai­ruo­to­jų. To­dėl vi­sai pa­grįs­tai ga­li­me teig­ti, kad „e­Tak­si“ ne tik pri­si­de­da prie rin­kos skaid­ri­ni­mo, bet ir ke­lia bend­rą tak­si pa­slau­gų ko­ky­bės kar­te­lę šiuo­lai­ki­nių tech­no­lo­gi­jų dė­ka“, - tei­gė And­rius Nor­kai­tis.

Dis­pe­če­rė ir 10 jos telefonų

Anot pa­šne­ko­vo, lie­tu­viai no­riai kei­čia se­nus įpro­čius, jei­gu nau­jo­vė rea­liai spren­džia prob­le­mą. "eTak­si“ lei­džia iš­sik­vies­ti tak­si au­to­mo­bi­lį grei­čiau net per pi­ką, ga­li­ma ma­ty­ti že­mė­la­py­je, kur jis yra, ir ne­išei­ti į gat­vę per anks­ti bei pa­čiam kon­tro­liuo­ti, kiek ke­lio­nė tu­rė­tų kai­nuo­ti.

Bend­ro­vės „O­ryo“ su­kur­ta pa­slau­ga vei­kia ne tik iš­ma­niuo­siuo­se įren­gi­niuo­se. Pri­rei­kus, tak­si per ją ga­li­ma iš­kvies­ti, pa­tei­kus už­sa­ky­mą in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, pa­pras­tu te­le­fo­no skam­bu­čiu ar SMS ži­nu­te.

Pa­čioms tak­si įmo­nėms „e­Tak­si“ siū­lo ir įvai­rių pa­pil­do­mų sis­te­mos funk­ci­jų, o in­di­vi­dua­liai dir­ban­tiems vai­ruo­to­jams daž­niau­siai pa­kan­ka stan­dar­ti­nės pa­slau­gos. Iš jų im­amas ne­di­de­lis mo­kes­tis nuo kiek­vie­no per sis­te­mą gau­to už­sa­ky­mo. Abo­ne­men­to mo­kes­čio, skir­tin­gai nei dau­ge­ly­je tak­si dis­pe­če­ri­nių, nė­ra. Jei vai­ruo­to­jas už­sa­ky­mų ne­gau­na ir pats ne­už­dir­ba, sis­te­mai „e­Tak­si“ jis nie­ko ne­mo­ka.

„Ži­no­ma, kaip ir kiek­vie­na­me vers­le pa­si­tai­ko įvai­rių ku­rio­zi­nių nu­ti­ki­mų, ne vi­si ve­žė­jai nau­jas tech­no­lo­gi­jas lai­ko pra­na­šu­mu. Juk kai ku­rio­se tak­si ve­žė­jų dis­pe­če­ri­nė­se vis dar ten­ka iš­vys­ti sta­lą, prie ku­rio dir­ba dis­pe­če­rė, ap­si­gink­la­vu­si krū­va mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų. Jei skam­bi­na­te ki­tu nu­me­riu, ne­bū­ti­nai tai reiš­kia, kad pa­skam­bi­no­te ir į ki­tą bend­ro­vę“, - apie ko­miš­kus kai ku­rių tak­si įmo­nių dar­bo me­to­dus pa­sa­ko­jo A. Nor­kai­tis.

Jis pri­si­mi­nė ir links­mą at­ve­jį, kai vie­nos tak­si įmo­nės di­rek­to­rius nie­kaip ne­sup­ra­to, kaip au­to­ma­tiš­kai už­sa­ky­mo pa­tvir­ti­ni­mą ke­lei­viams įma­no­ma iš­siųs­ti SMS ži­nu­te. Vis dėl­to nu­spren­dęs įsi­gy­ti „e­Tak­si“ spren­di­mą, šiuo­lai­ki­nių tech­no­lo­gi­jų nau­jo­kas dar pa­si­tiks­li­no: tai kiek dis­pe­če­rių pa­pil­do­mai rei­kės ra­šy­ti už­sa­ky­mus pa­tvir­ti­nan­čias ži­nu­tes?

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami